Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

VII K 41/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

M. S.

W dniu 07.07.2020 r. około godz. 14:20 w msc. W. (...), gm. W., woj. (...), prowadził pojazd mechaniczny – samochód osobowy marki O. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym będąc w stanie nietrzeźwości prowadzącym o godz. 14:43 do stężenia na poziomie 1,15 mg/l, o godz. 15:36 do stężenia na poziomie 0,99 mg/l, o godz. 15:40 do stężenia na poziomie 1,01 mg/l, o godz. 16:13 do stężenia na poziomie1,04 mg/l, o godz. 16:48 do stężenia na poziomie 0,87 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czym umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  W dniu 7 lipca 2020 roku M. S. około godziny 9:00 wyjechał samochodem osobowym marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...) do kolegi mieszkającego w W.. Zaparkował przed bramą wjazdową na teren jego posesji i czekał na jego powrót do domu. Po 20 minutach czekania wypił dwa piwa o pojemności 0,5 litra. Po upływie kolejnych 20 minut spożył około 300 ml wódki. Po upływie od 1 h do 1,5 h czasu, w związku ze zwolnieniem się nieopodal miejsca postojowego, M. S. postanowił przeparkować samochód. Przejechał około 30-40 metrów, po czym wjechał w rów. Wypił kolejne piwo o pojemności 0,5 litra oraz około 100 ml wódki.

1)  wyjaśnienia oskarżonego M. S.

2)  notatka urzędowa

1)  14v-15, 85v-86

2)  1

2.  M. S. poprosił kobietę z posesji obok o pomoc w wyciągnięciu pojazdu. Kobieta wyczuwając od oskarżonego woń alkoholu zadzwoniła po funkcjonariuszy policji, którzy przeprowadzili badanie na zawartość alkoholu w organizmie kierowcy.

1)  wyjaśnienia oskarżonego

2)  zeznania

świadka A. D.

3)  notatka urzędowa

1)  14v-15, 85v-86

2)  6v, 86-86v

3)  1

3.  Oskarżony znajdował się w stanie nietrzeźwości prowadzącym o godz. 14:43 do stężenia na poziomie 1,15 mg/l, o godz. 15:36 do stężenia na poziomie 0,99 mg/l, o godz. 15:40 do stężenia na poziomie 1,01 mg/l, o godz. 16:13 do stężenia na poziomie1,04 mg/l, o godz. 16:48 do stężenia na poziomie 0,87 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

protokół badania stanu trzeźwości

2, 4

4.  Około godz. 14:15 stężenie etanolu w organizmie M. S. wynosiło od około 1,7 ‰ do około 1,9 ‰.

opinia biegłego sądowego z zakresu toksykologii

27-32

5.  Postanowieniem z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie (...) zatrzymano M. S. prawo jazdy z dniem 07 lipca 2020 roku.

postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

18

6.  M. S. nie ma problemów z alkoholem. Prowadzi gospodarstwo rolne, obsługuje wszystkie urządzenia gospodarcze, do czego niezbędne jest prawo jazdy.

zeznania świadka H. S.

86v

7.  M. S. nie był dotychczas karany.

dane o karalności

12

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1,2

wyjaśnienia oskarżonego M. S.

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Treść jego wyjaśnień nie nasuwa wątpliwości na tle całokształtu zgromadzonych dowodów, a w szczególności wyników badań trzeźwości opisanych w protokołach badania trzeźwości oraz powołanej w sprawie opinii biegłego sądowego z zakresu toksykologii.

2

zeznania świadka A. D.

Relację świadka należy ocenić pozytywnie, jako konsekwentne, spójne, stanowcze zasługujące na przymiot wiarygodnych. Koresponduje ona z pozostałym zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie.

1,2

notatka urzędowa

Sąd uznał za wiarygodny wskazany nieosobowy materiał dowodowy, gdyż w toku postępowania dowodowego jego wartość dowodowa nie wzbudziła wątpliwości Sądu, nie była również kwestionowana przez żadną ze stron.

3

protokół z przebiegu badania stanu trzeźwości

Protokół z przebiegu badania stanu trzeźwości został sporządzony w sposób jasny i przejrzysty, a stężenie alkoholu podane zostało we właściwych jednostkach (mg/l). O warunkach oraz sposobach prowadzenia badań mających na celu ustalenie zawartości w organizmie alkoholu traktuje ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). Ustawodawca zawarł w cytowanej ustawie delegację dla ministra zdrowia do określenia warunków i sposobów prowadzenia takich badań. Aktualnie zasady te reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.12.2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 2472) w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie, bardzo szczegółowo traktując o problematyce badań nieinwazyjnych za pomocą tzw. analizatora wydechu. Treść protokołu z przebiegu badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym dowodzi, iż badania trzeźwości oskarżonego prowadzono zgodnie ze wskazaniami § 3 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 2 powołanego wyżej rozporządzenia.

4

opinia biegłego z zakresu toksykologii

Z opinii biegłego z zakresu toksykologii wynika, że w chwili zdarzenia tj. około godziny 14:15, a więc jeszcze przed przyjęciem drugiej dawki alkoholu, M. S. znajdował się w stanie nietrzeźwości. Wnioski opinii należy podzielić. Jest ona jasna, pełna, wewnętrznie niesprzeczna, pochodzi od osoby fachowej i bezstronnej. Nie była kwestionowana przez żadną ze stron postępowania.

5

postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Wskazany nieosobowy materiał dowodowy nie był podczas postępowania kwestionowany i Sąd nie znalazł podstaw, aby podważyć jego wiarygodność.

6

zeznania świadka H. S.

Zeznania wskazanego świadka należy ocenić pozytywnie, aczkolwiek mają w sprawie znaczenie drugorzędne, bowiem świadek relacjonuje o sytuacji zawodowo-osobistej oskarżonego. Nie ma wiedzy w sprawie zdarzeń z dnia 07 lipca 2020 roku.

7

dane o karalności

Wskazany nieosobowy materiał dowodowy nie był podczas postępowania kwestionowany i Sąd nie znalazł podstaw, aby podważyć jego wiarygodność.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

M. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zgromadzony materiał dowodowy daje podstawy do przypisania oskarżonemu zarzucanego mu czynu, wyczerpującego dyspozycję art. 178a § 1 kk.

Stan nietrzeźwości w myśl art. 115 § 16 kk zachodzi wówczas, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Oskarżony niewątpliwie spożywał alkohol i w związku z tym znajdował się w stanie nietrzeźwości, co ponad wszelką wątpliwość wynika z protokołu badania trzeźwości. Kierując samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości, w ruchu lądowym zrealizował więc znamiona zarzucanego mu czynu stanowiącego przestępstwo z art. 178a §1 kk.

W ocenie sądu wina oskarżonego została udowodniona, działał on umyślnie z zamiarem bezpośrednim. W momencie podejmowania przypisanego mu działania przestępnego był on osobą dojrzałą, zdolną do rozpoznania bezprawności swojego czynu, znajdował się w sytuacji, która nie wykluczała możliwości dania posłuchu normie prawnej. W realiach tej sprawy nie zachodzą okoliczności wyłączające bezprawność czynu oskarżonego lub jego winę.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej orazzwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. S.

1

1

Mając na uwadze poczynione ustalenia faktyczne, analizując i oceniając w powyższy sposób zebrany w sprawie materiał dowodowy, nie budzi wątpliwości, iż zachowanie oskarżonego stanowi czyn zabroniony o znacznym stopniu społecznej szkodliwości.

Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości Sąd kierował się w szczególności:

-

- szczególnym rodzajem dobra naruszonego przez zachowanie oskarżonego jakim jest bezpieczeństwo w komunikacji;

-

- rozmiarami grożącej szkody - oskarżony poruszał się po drodze publicznej,

-

- sposobem popełnienia czynu – zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekraczała ponad dwukrotnie próg trzeźwości opisany w treści art. 115 § 16 kk;

-

- popełnieniem przestępstwa z zamiarem bezpośrednim.

-

Wymierzając karę Sąd uwzględnił na korzyść oskarżonego fakt, iż M. S. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Ponadto nie był on dotychczas karany. Nadto jako okoliczność łagodzącą Sąd wziął pod uwagę, że oskarżony będąc w stanie nietrzeźwości pokonał krótki odcinek drogi bo około 30 – 40 metrów.

Na niekorzyść oskarżonego, Sąd poczytał, przede wszystkim fakt, że zdecydował się on prowadzić samochód, gdy stężenie alkoholu w jego organizmie było na bardzo wysokim poziomie – co najmniej przeszło trzykrotnie przekroczył ustawowy próg trzeźwości.

Mając na uwadze powyższe kwestie, a także zważając, aby kara była współmierna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu, a także, aby zrealizowała cele zapobiegawcze
i poprawcze w stosunku do oskarżonego oraz wytyczne w zakresie prewencji ogólnej, Sąd wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych. Miarkując wysokość kary grzywny, oprócz okoliczności wskazanych powyżej Sąd miał na uwadze również sytuację materialną i osobistą oskarżonego.

M. S. prowadzi wspólnie z żoną gospodarstwo rolne. Nie ma na utrzymaniu dzieci. Dlatego też wysokość jednej stawki określona na kwotę 20 złotych jest adekwatna do jego aktualnych możliwości finansowych. Zdaniem Sądu orzeczona kara grzywny wyrobi i jednocześnie pogłębi przekonanie (zarówno wobec oskarżonego jak i społeczeństwa), że popełnianie przestępstw jest nieopłacalne.

M. S.

2

1

Na podstawie art. 42 § 2 kk Sąd orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, w strefie ruchu lądowego na okres 3 lat. Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, jest w stanie nietrzeźwości istnieje obligatoryjność orzeczenia tego środka karnego na okres co najmniej 3 lat. Mając na uwadze, że oskarżony nie był wcześniej karany za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w ocenie Sądu orzeczenie tego środka karnego na minimalny przewidziany przez ustawę okres będzie wystarczające.

W przedmiotowej sprawie obrońca oskarżonego i oskarżony wnosili o orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego za wyjątkiem pojazdów mechanicznych do których prowadzenia wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. A oraz T.

Uczynienie zadość powyższemu wnioskowi poprzez ograniczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jedynie do pojazdów, co do których uprawnia kategoria B prawa jazdy, było nieuzasadnione. Trzeba było bowiem mieć na uwadze następujące okoliczności:

-bardzo wysoki stopień nietrzeźwości oskarżonego (co najmniej 1,7 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu);

-skoro oskarżony zasługuje na zakaz prowadzenia pojazdów do których uprawnia kategoria B prawa jazdy, gdyż stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, to tym bardziej należy orzec wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów służących do pracy w rolnictwie, gdyż prowadząc je oskarżony stwarzałby (mając na uwadze ich rozmiary) duże zagrożenie.

Ze wszystkich wskazanych powyżej powodów Sąd nie uwzględnił wniosku obrońcy i oskarżonego.

M. S.

3

1

Celem wzmocnienia orzeczenia o karze i prewencyjnego oddziaływania orzeczenia, jak również dla podkreślenia naganności i bezprawności zachowania oskarżonego, Sąd mając za podstawę treść art. 43a § 2 k.k. orzekł wobec oskarżonego świadczenie pieniężne o charakterze obligatoryjnym w wysokości 5.000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

M. S.

4

1

Postanowieniem z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie (...) zatrzymano M. S. prawo jazdy z dniem 07 lipca 2020 roku. Zgodnie z art. 63 § 4 kk na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5

W przedmiocie wynagrodzenia obrońcy ustanowionego oskarżonemu z urzędu orzeczono na podstawie § 4 ust. 2 i 3 oraz § 17 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016 r. roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. 2019 r., poz. 18), z uwzględnieniem stawki podatku VAT.

6

Na podstawie art. 624 § 1 kpk Sąd zwolnił oskarżonego od kosztów sądowych, mając na względzie jego sytuację rodzinną i majątkową, która uzasadnia ocenę, że uiszczenie kosztów sądowych w całości byłoby dla oskarżonego i jego rodziny zbyt uciążliwe.

6.  1Podpis