Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

F o r m u l a r z U K 1

Sygnatura akt

II K 692/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

X

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

1

G. R.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał dyspozycję art. 209 § 1a kk. G. R. jako rodzic był zobowiązany do wychowania oraz utrzymywania swojego syna M. R., zaś wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 2 czerwca 2016 r. sygn. akt III RC 83/16 wysokość obowiązku alimentacyjnego określono po raz ostatni na kwotę po 500 zł miesięcznie na jego rzecz poczynając od 1 czerwca 2016 r. W przypisanym okresie od oskarżonego wyegzekwowano łącznie jedynie 418,38 zł (por. k. 23). W pozostałym zaś zakresie oskarżony nie spełniał swojego obowiązku, a powstałe z tego tytułu zaległości przekraczają sumę 3 świadczeń okresowych tzn. 1500 zł (za 5 pełnych okresów rozliczeniowych oskarżony powinien zapłacić 2500 zł). Oskarżony natomiast miał realne możliwości zadośćuczynienia obowiązkowi alimentacji i gdyby tylko chciał mógł to uczynić. Jako przecież pracownik budowlany był w stanie zarobić na siebie i na alimenty. W efekcie zaniechania pełnej realizacji ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego, naraził swojego syna na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, albowiem jego matka zmuszona była do podejmowania we własnym zakresie różnorakich starań o to aby zapewnić małoletniemu odpowiedni byt.

Ponadto, oskarżony przypisanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa określonych w art. 64 § 1 kk. Wyrokiem bowiem łącznym Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 20 września 2019 r. sygn. akt II K 673/19 G. R. skazany został za czyny z art. 209 § 1 a kk na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 15 kwietnia 2019 r. do 10 października 2020 r. Przestępstwa przypisanego w niniejszej sprawie dopuścił się w okresie od 15 listopada 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r., a zatem w ciągu 5 lat po odbyciu, co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne.

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

     

     

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

     

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

     

3.4. Umorzenie postępowania

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

     

3.5. Uniewinnienie

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

G. R.

1

1

- przy wymiarze kary, Sąd wziął pod uwagę na niekorzyść oskarżonego uprzednią wielokrotną karalność (w tym trzykrotnie za przestępstwo nie alimentacji), zaś na korzyść Sąd poczytał G. R. to, iż przyznał się do winy;

- wymierzona kara 6 miesięcy pozbawienia wolności odpowiada przede wszystkim stopniowi winy oskarżonego oraz społecznej szkodliwości jego czynu, a ponadto pozwala na osiągnięcie zapobiegawczych i wychowawczych celów kary w stosunku do niego, a także czyni zadość potrzebie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa;

- oskarżony działał umyślnie, bez wyraźnego i ważnego powodu zaniechał łożenia na utrzymanie swojego syna, pomimo takiej możliwości, konsekwencje jego zachowania natomiast poniósł małoletni, którego matka nie byłaby w stanie zapewnić godnych warunków życia i zaspokoić jego podstawowych potrzeb, gdyby nie szczególne starania z jej strony;

- Sąd wymierzył karę pozbawienia wolności, gdyż wcześniej G. R. za takie same występki były już orzekane kary łagodniejszego rodzaju – ograniczenia wolności, jednakże nie osiągnęły one swoich celów; oznacza to, że jedynie najsurowszy rodzaj sankcji może być skuteczny wobec oskarżonego;

- z uwagi na to, że oskarżony był już uprzednio skazany na karę pozbawienia wolności możliwość warunkowego zawieszenia jej wykonania była wykluczona, gdyż sprzeciwia się temu obecna regulacja przepisu art. 69 § 1 kk.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

Sąd w oparciu o dyspozycję art. 624 § 1 kpk zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów postępowania z uwagi na jego sytuację materialną. G. R. posiada bowiem znaczne zadłużenie alimentacyjne oraz bieżący obowiązek alimentacyjny, z których powinien się wywiązać.

8. PODPIS