Pełny tekst orzeczenia

Warszawa, dnia 4 listopada 2021 r.

Sygn. akt VI Ka 620/21

1.

2.WYROK

2.1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3.Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

4. Przewodniczący: SSO Michał Bukiewicz

5.

6.protokolant: protokolant sądowy Paulina Smoderek

7.przy udziale prokuratora Mariusza Ejflera

8.po rozpoznaniu dnia 4 listopada 2021 r.

9.sprawy P. K. syna K. i K., ur. (...) w W.

10.oskarżonego o przestępstwo z art. 178a § 1 kk

11.na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonego i prokuratora

12.od wyroku Sądu Rejonowego w Otwocku

13.z dnia 17 grudnia 2020 r. sygn. akt II K 214/20

15.zaskarżony wyrok uchyla i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu w Otwocku do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 620/21

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

2

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 17 grudnia 2020 roku, sygn. akt II K 214/20

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☒ na niekorzyść

☒ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

P. K.

Sytuacja majątkowa oskarżonego

Informacja
e - (...)

k. 174

2.1.1.2.

P. K.

Niekaralność oskarżonego

Aktualna Karta Karna

k. 184

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.1.1.1

Informacja e - (...)

Załączony dokument urzędowy został sporządzony w przepisanej prawem formie przez organ do tego uprawniony. Stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo poświadczone. Strony nie kwestionowały autentyczności dokumentu.

2.1.1.2

Aktualna Karta Karna

Załączony dokument urzędowy został sporządzony w przepisanej prawem formie przez organ do tego uprawniony. Stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo poświadczone. Strony nie kwestionowały autentyczności dokumentu.

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Prokurator w apelacji zarzuca obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść orzeczenia, poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów oraz niewyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy, w wyniku niepowołania przez Sąd Rejonowy biegłego z zakresu alkohologii sądowej na okoliczność ustalenia wiarygodności wyników przeprowadzonych badań na zawartość alkoholu w organizmie oskarżonego oraz wyjaśnienia przyczyn rozbieżności tych wyników, na skutek czego Sąd Rejonowy wszedł w kompetencje biegłego, samodzielnie ustalając fakty w tym zakresie.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

P. K. w dniu popełnienia przestępstwa badany był dwukrotnie na zawartość alkoholu w organizmie. Pierwsze badanie, mierzące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, przeprowadzone zostało o godzinie 17:55, a więc niecałą godzinę po zaistnieniu zarzucanego mu czynu. Wynik pomiaru wskazywał na wartość 0,71 mg/l, a zatem prawie 1,5 promila. Następne badanie, tym razem sprawdzające stężenie alkoholu we krwi oskarżonego, przeprowadzono na podstawie próbki krwi pobranej o godzinie 22:21, czyli ponad pięć godzin po zdarzeniu. Wynik owego badania wskazał na wartość 0,74 promila.

Powyższa rozbieżność wyników badań nie została w odpowiedni sposób wyjaśniona przez Sąd Rejonowy. Zważyć należy w szczególności, że nie powołano w tym celu biegłego z zakresu toksykologii. Sąd Rejonowy, wydając wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne, arbitralnie uznał za bardziej wiarygodny wynik badania krwi, ustalający niemalże dwukrotnie niższą zawartość alkoholu w organizmie oskarżonego, natomiast wynik wcześniej przeprowadzonego badania alkomatem bezzasadnie ocenił jako błędny. Zwraca uwagę, iż Sąd przypisał oskarżonemu zachowanie opisane w zarzucie aktu oskarżenia, nie dokonał żadnej zmiany w opisie czynu w szczególności poprzez wyeliminowanie wartości 0,71 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Tym samym zważywszy na wywody zawarte w uzasadnieniu i ostateczne stanowisko zachodzi rażąca sprzeczność pomiędzy treścią wyroku, ustalonym stanem faktycznym a dalszymi motywami rozstrzygnięcia, co jednoznacznie przesądza o wadliwości rozstrzygnięcia i niemożności jej wyeliminowania w postępowaniu odwoławczym. Zgodzić należy się z prokuratorem, że dokonując oceny stopnia zawartości alkoholu w organizmie oskarżonego w warunkach dysponowania różnymi wynikami , Sąd Rejonowy wszedł w kompetencje biegłego, w związku z czym ustalenia poczynione przez tenże Sąd uznać trzeba za nieprawidłowe i przekraczające granice swobodnej oceny dowodów.

Wniosek

Uchylenie zaskarżonego wyroku w całości
i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu
w Otwocku do ponownego rozpoznania.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Z uwagi na powyższe rozważania, wniosek prokuratora uznać należy za zasadny. Wyjaśnienie rozbieżności w wynikach pomiaru zawartości alkoholu w organizmie P. K. jest kluczowe dla prawidłowego rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy co do istoty. Konieczne w tym celu jest przeprowadzenie przez Sąd I Instancji na nowo przewodu w całości. Zdaniem Sądu Okręgowego, niezbędne jest w szczególności zasięgnięcie przez Sąd Rejonowy opinii biegłego z zakresu toksykologii w przedmiocie ustalenia rzeczywistej zawartości alkoholu w organizmie oskarżonego w momencie popełnienia przez niego zarzucanego mu czynu. Stwierdzić należy także, że z uwagi na powyższe rozbieżności sprawa powinna zostać rozpoznana na rozprawie, a nie na posiedzeniu albowiem nie sposób mówić , iż okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości a co jest jedną z przesłanek zastosowania środka probacyjnego warunkowe umorzenia postępowania.

Lp.

Zarzut

3.2.

Prokurator w apelacji zarzuca błąd
w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mający wpływ na jego treść, polegający na uznaniu przez Sąd Rejonowy, że w sprawie zostały spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie wobec oskarżonego instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, podczas gdy ocena materiału dowodowego prowadzi do uznania braku realizacji przesłanek nieznacznego stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu, co wskazuje na konieczność wydania orzeczenia skazującego.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Sąd Okręgowy zgadza się z prokuratorem, że ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Rejonowy są błędne. Ilość alkoholu w organizmie sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. w znacznej mierze rzutuje na stopień jego winy oraz społecznej szkodliwości czynu.
W warunkach tak dużej rozbieżności w wynikach pomiaru badań zawartości alkoholu
w organizmie P. K., stwierdzenie przez Sąd Rejonowy, że spełnione zostały przesłanki warunkowego umorzenia postępowania karnego w postaci nieznacznej winy
i społecznej szkodliwości czynu, wyłącznie na podstawie jednego, korzystniejszego dla oskarżonego wyniku badania, z jednoczesnym zignorowaniem przez tenże Sąd wyniku badania drugiego, stanowi istotny błąd w ustaleniach faktycznych, mający wpływ na treść orzeczenia. Zwraca uwagę okoliczność, iż oskarżonym nie podpisał protokołu badania protokołu trzeźwości oraz wydruku badania oraz , iż dokonano tylko jednego pomiaru bez weryfikacji wyniku pierwszego kolejnymi. Nie może to jednak w niniejszej sprawie stanowić jeszcze podstawy do jednoznacznego przyjęcia wyników badania krwi jako poziomu stanu nietrzeźwości.

Nie sposób nie zwrócić uwagi na to, iż już w akcie oskarżenia nie powinien być zawarty tak skonstruowany opis czynu z podaniem różnych wartości stanu nietrzeźwości, które przecież nakazują odmiennie oceniać zachowania oskarżonego pod kątem stopnia społecznej szkodliwości czynu i naruszenia reguł bezpieczeństwa w komunikacji. Niemniej rolą sądu było dokonanie prawidłowych jednoznacznych ustaleń niezależnie od braku postępowania przygotowawczego. Rozstrzyganie na posiedzeniu bez wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, wymaganym postępowaniem dowodowym było nieuprawnione.

Wniosek

Uchylenie zaskarżonego wyroku w całości
i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu
w Otwocku do ponownego rozpoznania.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Z uwagi na powyższe rozważania, wniosek prokuratora uznać należy za zasadny.

Lp.

Zarzut

3.3.

Obrońca oskarżonego w apelacji zarzuca rażącą niewspółmierność środka karnego orzeczonego wobec P. K.
w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Z uwagi na wydanie przez Sąd Okręgowy wyroku uchylającego i przekazującego sprawę Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania, odniesienie się do zarzutów przedstawionych w apelacji przez obrońcę oskarżonego uznać należy za przedwczesne
i niecelowe.

Wniosek

Zmiana zaskarżonego wyroku poprzez orzeczenie wobec oskarżonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na rok.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Z uwagi na wydanie przez Sąd Okręgowy wyroku uchylającego i przekazującego sprawę Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania, odniesienie się do wniosku obrońcy oskarżonego uznać należy za przedwczesne i niecelowe.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Z przyczyn omówionych w punkcie 3.1 oraz 3.2 niniejszego uzasadnienia, zaskarżony wyrok należało uchylić i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu w Otwocku do ponownego rozpoznania. Wobec wyrokowania na posiedzeniu przez Sąd Rejonowy bez przeprowadzenia na rozprawie jakichkolwiek dowodów zachodzi konieczność przeprowadzenia na nowo całego przewodu sądowego w postępowaniu przez sądem I instancji.

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

W sprawie należy przeprowadzić przewód sądowy, który pozwoli przeprowadzenie wszystkich dowodów niezbędnych dla prawidłowego rozstrzygnięcia w przedmiocie odpowiedzialności oskarżonego . Niezbędne jest w szczególności zasięgniecie przez Sąd Rejonowy opinii biegłego z zakresu toksykologii w przedmiocie ustalenia rzeczywistej zawartości alkoholu w organizmie oskarżonego w momencie popełnienia przez niego zarzucanego mu czynu, czy wynik badania oskarżonego alko-sensorem jest opowiadający rzeczywistemu stanowi zawartości alkoholu w organizmie , z wykorzystaniem w toku opiniowania danych co do stwierdzanego w różnym czasie poziomu alkoholu w organizmie oskarżonego.

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

7.  PODPIS

1.11.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

prokurator

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

wyrok w całości

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.12.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

2

Podmiot wnoszący apelację

obrońca P. K.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok w części dotyczącej orzeczenia o karze

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana