Pełny tekst orzeczenia

Warszawa, dnia 28 października 2021 r.

Sygn. akt VI Ka 824/20

1

2WYROK

2.1W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący:SSO Ludmiła Tułaczko

protokolant: protokolant sądowy Marta Herc

4przy udziale starszego rachmistrza Ł. Z.

po rozpoznaniu dnia 28 października 2021 r.

5sprawy M. B. (1), syna B. i E., ur. (...) w W.

6oskarżonego o przestępstwo z art. 107 § 1 kks w zw. z art. 9 § 3 kks

7na skutek apelacji wniesionej przez Naczelnika (...) Urzędu Celno – Skarbowego w W.

8od wyroku Sądu Rejonowego w Legionowie

9z dnia 17 czerwca 2020 r. sygn. akt II K 793/19

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Legionowie.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 824/20

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.11.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie II K 793/19

0.11.2. Podmiot wnoszący apelację

☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☐ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.11.3. Granice zaskarżenia

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.12.1. Ustalenie faktów

0.12.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

11

M. B. (1)

Odwoływanie w dniu 13.05.2015r. M. W. (1) ze stanowiska prezesa spółki (...) i powołanie E. F..

akt notarialny

70 - 71

2.1.1.2.

M. W. (1) zawarł umowę z dnia 12.05.2015r. dotyczącą prowadzenia biura wirtualnego, jako prezes spółki (...). § 2 tej umowy dotyczy płatności za realizację umowy- 834 zł i VAT.

umowa

110- 111

2.1.1.3.

E. F. w dniu 7.11.2016r. przedłużyła okres wynajmu biura wirtualnego dla sp. (...)

aneks

112

2.1.1.4.

W dniu 24.04.2017r. obywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników sp. (...). Był na nim obecny M. B. (1) jako pełnomocnik M. M. (1). M. M. (1) przejął wszystkie udziału w spółce (...) i spółkę tę przekształcił w spółkę (...). Umowę spółki (...), jako pełnomocnik M. M. (1) podpisał oskarżony M. B. (1).

akt notarialny

73 – 77

2.1.1.5.

M. B. (1) dysponował pełnomocnictwem do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników od M. M. (2) i do przekształcenia spółki (...) w spółkę (...).

pełnomocnictwo

78

2.1.1.6.

M. B. (1) dysponował pełnomocnictwem z dnia 3.04.2017r. M. M. (1) jako jedynego wspólnika (...) do reprezentowania tej spółki przed organami państwowymi i do podpisywania umów zarówno z innymi podmiotami gospodarczymi jak i osobami prywatnymi .

pełnomocnictwo

232

2.1.1.7.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (...) odwołuje E. F. i powołuje na stanowisko Prezesa Zarządu M. M. (1).

PROTOKÓŁ

79

2.1.1.8.

M. M. (1) w dniu 31.03.2017r. zgodził się na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w spółce (...). Podał adres zamieszkania w P. w Republice Czeskiej.

zgoda i adres

80, 81

2.1.1.9.

M. B. (1) w dniu 9.11.2017r. podpisuje aneks do umowy dotyczącej prowadzenia wirtualnego biura spółki (...).

aneks

113

2.1.1.10.

M. B. (1) w dniu 9. 11. 2018r. podpisuje aneks do umowy o prowadzenie wirtualnego biura spółki (...).

aneks

114

2.1.1.11.

M. B. (1) odbiera dokumenty dotyczące działalności spółki (...) z wirtualnego biura.

informacja

231

2.1.1.12.

Umowa z dnia 1.11.2017r. najmu lokalu położonego w L. przy ul. (...), na której widniej podpis o treści M. M. (2) i pieczątka sp. (...). W dniu 30.01.2018r. funkcjonariusze celni ujawnili, że w tym lokalu prowadzono, poza kasynem, gry na automatach.

umowa

47

2.1.1.13.

M. M. (1) nie figuruje w teleinformatycznym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazów cudzoziemców prowadzonej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Z akt sprawy II K 1058/19 Sądu Rejonowego w Legionowie wynika, że nie odbiera kierowanej do niego korespondencji na podany adres w P. w Republice Czeskiej.

informacja

228

2.1.1.14.

M. M. (1) nie jest zarejestrowany w systemie NFZ.

informacja

234

2.1.1.

15.

M. M. (1) zostaje na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia15.06.2020r. sygn. II K 1058/19 skazany za popełnienie przestępstwa z art. 107 § 1 k.k.s.

odpis wyroku

242

0.12.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

0.12.2. Ocena dowodów

0.12.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.1.1.1.do 15

Wymienione dowody

Dowody o charakterze obiektywnym, oparte na informacjach, którymi dysponują wystawcy dokumentów. Niekwestionowane przez oskarżonego

0.12.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

-błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za jego podstawę i mający wpływ na treści wyroku, polegający na nieprawidłowej ocenie materiału dowodowego w postaci dokumentacji zgromadzonej w sprawie i uznanie na tej podstawie, że wskazane dowody są niewystarczające dla przyjęcia sprawstwa i winy M. B. (1) w popełnieniu zarzucanego mu przestępstwa z art. 107 § 1 k.k.s. podczas gdy prawidłowa ocena dowodów ocenionych zgodnie z zasadami prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego przekonuje, że oskarżony był upoważniony do dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz spółki (...) i to on a nie prezes spółki (...) M. M. (1) zajmował się faktycznie sprawami gospodarczymi spółki na terytorium kraju mającymi wpływ na funkcjonowanie spółki.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzut jest zasadny.

Sąd odwoławczy dysponował szerszym niż sąd I instancji materiałem dowodowym gdyż zapoznał się z aktami sprawy Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. II K 1058/19, która wiąże się z rozpoznawaną sprawą. Na mocy wyroku z dnia 15.06. 2020r. wydanego w sprawie sygn. II K 1058/19 cudzoziemiec M. M. (1) został skazany za popełnienie przestępstwa z art. 107 § 1 k.k.s. polegającego na tym, że od bliżej nieustalonego czasu lecz do dnia kontroli w dniu 28.11.2020r. jako Prezes Zarządu (...) Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy (...) w W. w lokalu położonym w L. przy ul. (...) urządzał i prowadził bez koncesji poza kasynem, gry na automatach o charakterze losowym w celach komercyjnych. Należy wskazać na podobieństwo z niniejszą sprawą gdyż pod umową wynajmu lokalu, w którym funkcjonariusze celni w dniu 28.11. 2018r. ujawnili nielegalne prowadzenie gry na automatach widnieje podpis (...), tak jak w niniejszej sprawie na umowie z dnia 1.11. 2017 r. dotyczącej wynajmu lokalu przy ul. (...) w L., w którym w dniu 30.01.2018r. funkcjonariusze celni ujawnili, że prowadzone są nielegalne gry na automatach. Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie II K 1058/19 pozwala na szersze spojrzenie na rozpoznawaną sprawę i wskazuje na pewną prawidłowość i powtarzający się sposób działania. Najpierw została założona spółka (...) a jedynym jej wspólnikiem jest M. M. (1), a następnie dochodzi do wynajęcia lokalu, w którym prowadzone są nielegalnie gry na automatach, zaś na umowie najmu lokalu znajduje się podpis o treści M. M. (2) wraz z pieczątką sp. (...). Cudzoziemiec M. M. (1) nie uczestniczył w procesie w sprawie II K 1058/19 a wszelkie wezwania adresowane do niego nie zostały podjęte. Ustalono, iż nie widnieje on w rejestrach Urzędu do Spraw Cudzoziemców, nie widnieje także w ewidencji NFZ. Jednocześnie należy prześledzić czynności prawne, w wyniku których została założona spółka (...). Najpierw M. M. (1) został jedynym (...) spółki (...). Z innych spraw karnych rozpoznawanych w tut. sądzie wynika, że spółka (...) uczestniczyła w nielegalnym urządzaniu i prowadzeniu gier na automatach bez koncesji -poza kasynem a prezes jej zarządu E. F. podpisując umowy o wynajęcie lokali, w których prowadzono nielegalne gry na automatach była wielokrotnie skazywana za popełnienie przestępstwa z art. 107 § 1 k.k.s. W procesie przekształcenia spółki (...) w spółkę (...) aktywnie uczestniczył oskarżony M. B. (1) gdyż posiadał pełnomocnictwo wystawione przez M. M. (1) do udziału w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników oraz do podpisania umowy tej spółki. Dysponował także pełnomocnictwem z dnia 3.04.2017r. udzielonym przez M. M. (1) do reprezentowania spółki (...) przed organami państwowymi jak i do podpisywania umów z innymi podmiotami gospodarczymi jak i osobami prawnymi. Sąd I instancji nie zapoznał się z treścią tego pełnomocnictwa, które zostało dołączone do akt innej sprawy karnej- II K 1058/19 Sądu Rejonowego w Legionowie. Na podstawie tego pełnomocnictwa oskarżony M. B. (1) podpisał aneksy do umowy dotyczącej prowadzenia wirtualnego biura spółki (...) . Tak więc brał aktywny udział w powstaniu spółki (...) oraz w organizowaniu jej faktycznej działalności a także posiadał pełnomocnictwo do podpisywania umów z podmiotami gospodarczymi. Na żadnym z etapów tworzenia spółki (...) nie uczestniczył osobiście M. M. (1). Jedynie jego dane widnieją na umowie dotyczącej wynajmu lokalu, w którym w dniu 30.01.2018r. ujawniono nielegalne prowadzenie gier na automatach. Przy czym należy stwierdzić, iż świadek M. B. (2), właściciel wynajmowanego lokalu, podał, że miał tylko kontakt z osobą mówiącą po polsku. ( k- 84) W myśl postanowień art. 9 § 3 k.k.s. za przestępstwa skarbowe popełnione w związku z funkcjonowaniem różnych podmiotów gospodarczych odpowiada osoba fizyczna, która zajmuje się ich sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi. Zajmowanie się sprawami gospodarczymi może także wynikać z faktycznego podejmowania decyzji gospodarczych dotyczących działalności spółki. Oskarżony podpisał dwa aneksy do umowy o prowadzenia biura wirtualnego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 3.04. 2017r. na mocy którego M. M. (3) upoważnił go do reprezentowania spółki (...) oraz do zawierania umów z podmiotami gospodarczymi. Należy także wskazać, że podpisane przez oskarżonego aneksy stanowiły kontynuację umowy zawartej przez M. W. (2) o prowadzenie wirtualnego biura dla spółki (...), zaś spółka (...) jest następcą (...) spółki (...) i korzystała z wirtualnego biura wynajętego dla spółki (...). ( k- 113,114, 110-111) Na podstawie aneksów spółka (...) przyjęła na siebie zobowiązanie finansowe do ponoszenia kosztów obsługi wirtualnego biura spółki. Podpisując aneksy oskarżony zdecydował o wysokości tych zobowiązań. Ponadto, jak wynika z informacji k- 231 tylko oskarżony odbierał korespondencję przychodzącą do wirtualnego biura spółki. Wskazanych okoliczności nie rozważył sąd I instancji gdyż nie zapoznał się z pełnomocnictwem z dnia 3.04.2017r. a są one istotne dla ustalenia czy oskarżony zajmował się prowadzeniem spraw gospodarczych spółki (...). Ponadto sąd I instancji nie rozważył jaki był cel założenia spółki (...) oraz czy oskarżony działał w porozumieniu z M. M. (1) w ramach przestępczej działalności polegającej na założeniu spółki, która faktycznie, pod przykrywką legalnej działalności gospodarczej będzie zajmowała się urządzaniem i prowadzeniem gier na automatach o charakterze losowym poza kasynami gry i bez koncesji. O współsprawstwie stanowi przepis art. 9 § 1 k.k.s. Jedną z teorii dotyczących współsprawstwa jest teoria z grupy materialno-obiektywnych, przywiązująca zasadniczą wagę do istotności roli w realizacji przestępstwa. Według tej teorii o istotności roli współdziałającego w realizacji czynu zabronionego można mówić w sytuacji, gdy bez jego zachowania dokonanie przestępstwa byłoby niemożliwe lub znacznie utrudnione. Tak więc należy rozważyć czy udział oskarżonego M. B. (1) w tworzeniu spółki (...) oraz organizowaniu jej faktycznej działalności poprzez podpisanie aneksów do umowy prowadzenia biura wirtualnego tej spółki, stanowi istotny wkład w popełnienie przestępstwa z art. 107 § 1 k.k.s. oraz czy uzyskanie pełnomocnictwa z dnia 3.04.2017r. od M. M. (1) świadczy o porozumieniu, co do popełnienia przestępstwa. Sąd Najwyższy w wyroku z 15.01.2014 r., V KK 241/13 wskazał, że za współsprawcę może być uznany nie tylko ten, kto wykonuje całość lub część znamion wykonawczych, lecz także ten, którego zachowanie dopełniało zachowanie innych uczestników porozumienia w stopniu, który zgodnie z porozumieniem i podziałem ról współdecydował o popełnieniu danego czynu zabronionego. Z kolei Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 26.06.2013 r., II AKa 113/13 70 stwierdził, że charakter współsprawstwa polega na tym, że współsprawcy działający w ramach zamiaru sprawczego (animus auctoris) nie muszą bezpośrednio realizować czynności czasownikowej danego typu czynu, niemniej muszą sami wykonać określoną czynność, która stanowi istotny wkład w realizację tego czynu, a więc taką, która pozwala hipotetycznie przyjąć, że przez odstąpienie współdziałającego czyn w ogóle nie byłby popełniony lub popełniony w inny sposób. ( vide Komentarz Igora Zgolińskiego). Sąd I instancji nie rozważył, czy spółka (...) w ogóle by powstała, gdyby nie działanie oskarżonego oraz czy udzielone mu pełnomocnictwa nie świadczą o porozumieniu w ramach przestępczego działania, skoro spółka (...) była następcą (...) spółki (...), której działalność gospodarcza faktycznie polegała na urządzaniu i prowadzeniu gier na automatach poza kasynem gry i bez koncesji oraz na podstawie aneksów do umowy wynajmu korzystała z tego samego biura wirtualnego, (...) spółka (...).

Wniosek

o uchylenie

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wniosek jest zasadny.

Uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzuconego mu przestępstwa zostało oparte na niepełnym materiale dowodowym gdyż nie uwzględnia materiału dowodowego zebranego innej sprawie karnej - II K 1058/19 Sądu Rejonowego w Legionowie, która łączy się z niniejszą sprawą.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.15.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

0.11.

Przedmiot utrzymania w mocy

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

0.15.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

0.0.11.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

0.15.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Zachodzi konieczność przeprowadzenie na nowo przewodu sądowego i oceny rozszerzonego materiału dowodowego o dokumenty zawarte w innej sprawie karnej - II K 1058/19 Sądu Rejonowego w Legionowie, która wiąże się z niniejszą sprawą.

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

0.15.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Należy ponownie przesłuchać świadków oraz zapoznać się ze sprawą II K 1058/19 Sądu Rejonowego w Legionowie.

0.15.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

7.  PODPIS

Załącznik Nr 1

0.11.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

(...) Urząd Celno- Skarbowy w W.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

wina

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana