Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 400/19

POSTANOWIENIE

Dnia 12 października 2021 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

po rozpoznaniu w dniu 12 października 2021 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z zażalenia K. M.

na odmowę dokonania przez notariusza A. P. sprostowania sporządzonego w dniu 9 listopada 2010r. Aktu Poświadczenia Dziedziczenia (rep. A

nr (...)), zarejestrowanego w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną w dniu 9 listopada 2010r. pod numerem (...)

postanawia:

odrzucić zażalenie.

SSO Leszek Dąbek

Sygn. akt III Cz 400/21

UZASADNIENIE

Wnioskodawca K. M. wniosła o „ sprostowanie niedokładności w akcie notarialnym (tj. Akcie Poświadczenia Dziedziczenia sporządzonego w dniu 9 11 2010r. rep. A nr(...), stwierdzenie odmowy w protokole oraz sporządzenie uzasadnienia odmowy”.

Notariusz A. P. odmówiła sprostowania sporządzonego w dniu 9 11 2010r. Aktu Poświadczenia Dziedziczenia (rep A. nr (...), zarejestrowanego w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną w dniu 9 11 2010r. pod nr (...), uznając że w trybie art. 80 § 4 ustawy z dnia 14 02 1991r. Prawo o notariacie (Dz.U.2020.1192 z dnia 3 07 2020r., dalej Ustawa) niedopuszczalne jest sprostowanie tych elementów dokumentu, które stanowią jego merytoryczną treść. Ponadto wskazała, że imię ojca wnioskodawcy zostało wpisane prawidłowo na podstawie przedłożonych dokumentów, a nie wskutek oczywistej omyłki czy niedokładności notariusza.

Czynność zaskarżył wnioskodawca K. M. , która wniosła o uchylenie odmowy dokonania czynności polegającej na odmowie sprostowania Aktu Poświadczenia Dziedziczenia rep A. nr(...) sporządzonego dnia 9 11 2010r. oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarżąca w zażaleniu zaskarżyła odmowę dokonania sprostowania czynności notarialnej.

Od tego rodzaju odmowy dokonania czynności nie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego (art. 83 § 1 Ustawy) albowiem protokół sprawozdawczy nie jest samodzielną czynnością notarialną tylko integralną częścią dokumentu, który należało sprostować w sposób oczywisty, który ma raczej charakter porządkowy, a nigdy merytoryczny odnośnie do sporządzonego dokumentu (por. art. 80 § 4 Ustawy).

W tym zakresie droga sądowa jest niedopuszczalna. W następstwie czego zażalenie skarżącej jest niedopuszczalne w rozumieniu art. 373 § 1 w zw. z art. 397 § 3 k.p.c.

Podsumowując, z podanych względów zażalenie podlegało odrzuceniu w oparciu o regulację art. na zasadzie art. 373 § 1 w zw. z art. 397 § 3 k.p.c.

SSO Leszek Dąbek