Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ko 56/21

POSTANOWIENIE

Dnia 6 sierpnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Legnicy - IV Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący : SSO Paweł Pratkowiecki

po rozpoznaniu w sprawie P. G.

skazanego za przestępstwo z art. 288 § 1 k.k.

wniosku skazanego o wznowienie postępowania

na podstawie art. 545 § 3 k.p.k.

postanawia

odmówić przyjęcia wniosku skazanego o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w Lubinie z dnia 3 lipca 2018 r., sygn. akt II K 915/18.

UZASADNIENIE

Wniosek skazanego o wznowienie postępowania jest oczywiście bezzasadny. Skazany twierdzi, że nie popełnił przypisanego mu czynu, ale okoliczność ta znana była sądowi w chwili wydawania wyroku II K 915/18, albowiem skazany od początku nie przyznawał się do winy. W tej sytuacji nie sposób przyjąć, że w sprawie pojawiły się nowe fakty lub dowody (art. 540 § 1 pkt 2 lit. a k.p.k.).

Nie ma również podstaw do wznowienia postępowania z tego powodu, że skazany przebywał zagranicą i dlatego nie mógł się bronić przed sądem bo nie odebrał „powiastki” o terminie posiedzenia. W sprawie zapadł bowiem wyrok nakazowy na posiedzeniu, które odbywa się bez udziału stron (art. 500 § 4 k.p.k.). Tymczasem podstawa wznowienia postępowania z art. 540b § 1 k.p.k. wchodzi w grę jedynie wówczas, gdy wyrok zapadł na rozprawie lub posiedzeniu, co do których istniał obowiązek zawiadomienia oskarżonego, lecz z obowiązku tego sąd się nie wywiązał. W niniejszej sprawie taka sytuacja nie miała miejsca.

Na marginesie należy zaznaczyć, że jeśli skazany chce uzyskać status osoby niekaranej, konieczny do podjęcia pracy, powinien w pierwszej kolejności wykonać wszystkie obowiązki wynikające z treści wyroku II K 915/18, dzięki czemu po roku nastąpi zatarcie tego skazania z mocy prawa (art. 107 § 4a k.k. oraz z art. 107 § 6 k.k.).

Skazany może również rozważyć wystąpienie do Prezydenta RP z prośbą o ułaskawienie - za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Lubinie.

Z wszystkich tych przyczyn orzeczono, jak na wstępie.