Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2405/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 września 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodnicząca Sędzia Monika Pawłowska-Radzimierska

Protokolant : starszy sekretarz sądowy Agnieszka Kurczewska

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku

G. J.

przeciwko

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

z udziałem zainteresowanego

(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym

na skutek odwołania G. J.

od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 9 września 2020 roku znak (...) - (...)2-2-964

1.  zmienia zaskarżoną decyzję i stwierdza, że G. J. jako pracownik u płatnika składek (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym , chorobowemu, wypadkowemu od dnia 27 stycznia 2020 roku;

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. na rzecz G. J. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia Monika Pawłowska-Radzimierska