Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 września 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – SSO Paulina Kuźma

Protokolant - stażysta K. K.

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2021 roku na rozprawie

sprawy T. R.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziałowi w Ł.

o wysokość emerytury

na skutek odwołania T. R. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziału w Ł. z dnia 12 stycznia 2021 roku znak (...)

oddala odwołanie.