Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 524/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca: sędzia Jolanta Jachowicz

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. D.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S.

o zapłatę

z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanej (...) w W.

na skutek apelacji interwenienta ubocznego

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 października 2019 roku, sygn. akt V GC 1340/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) w W. na rzecz W. D. kwotę 900 zł (dziewięćset) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku doręczyć pełnomocnikom stron przez PI.

28.10.2021r.