Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt: V GC 2076/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 03 sierpnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu w V Wydziale Gospodarczym w składzie:

Przewodniczący: sędzia Magdalena Berczyńska – Bruś

po rozpoznaniu w dniu 03 sierpnia 2021 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa D. S.

przeciwko J. S.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego J. S. na rzecz powoda D. S. kwotę 2 249,08 zł (dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć 08/100 złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 11 czerwca 2019r do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 100,00 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów sądowych oraz kwotę 917,00 zł (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

sędzia Magdalena Berczyńska-Bruś

Sygn. akt V GC 2076/19

UZASADNIENIE

Powód D. S. pozwem z dnia 19 sierpnia 2019r. wniósł o zasądzenie od pozwanego J. S. kwoty 2.249,08zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 11 czerwca 2019r. do dnia zapłaty. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że strony w ramach prowadzonych działalności gospodarczych zawarły 24 stycznia 2018r. umowę franczyzową w zakresie usług doradztwa żywieniowego oraz promocji zdrowego stylu życia w oparciu o system informatyczny powoda. Pozwany zobowiązał się do prowadzenia placówki świadczącej w/w usługi w ramach sieci franczyzowej i do ponoszenia opłat zgodnie z umową. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Pozwany wypowiedział umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Powód obciążył pozwanego fakturą nr (...) z 3.06/2019r. na kwotę 2.727,87 zł. Na kwotę tę składała się wartość minimalnych miesięcznych limitów rejestracji za cały okres trwania wypowiedzenia umowy franczyzowej ( § 6.II.1 – 2 oraz § 7 umowy w zw. z załącznikiem „Miesięczny limit rejestracji franczyzobiorcy”) oraz opłaty za program powiadamiania sms i wsparcie inspektora ochrony danych. Pozwany wpłacił kwotę 478,79 zł i wskazał, że z uwagi na fakt niewykorzystywania programu (profidiet) do bieżącej działalności, wniósł o jego ograniczenie wynagrodzenia do równowartości jednomiesięcznej opłaty. Powód poinformował pozwanego, że brak dostępności do programu i jego funkcji jest uwarunkowany wyłącznie brakiem terminowego uregulowania przez pozwanego faktury. Zgodnie z § 6 V.1-2 umowy franczyzobiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania faktur wystawianych przez franczyzodawcę, a w przypadku nieopłacenia faktur w ciągu 14 dni od daty wystawienia, dostęp do systemów informatycznych będzie automatycznie blokowany przez zintegrowany system księgowy. Powód wezwał pozwanego do zapłaty nieuiszczonej kwoty należności z faktury (...) w wysokości 2.249,08 zł. Pozwany ponownie zakwestionował żądanie powoda, pomijając zupełnie przedstawione mu wyjaśnienia, w szczególności okoliczność, że brak dostępu do programu wynika z nieuregulowania przez niego należności.

W dniu 28 sierpnia 2019r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Kaliszu wydała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie o sygn. akt V GNc 4769/19, którym orzekła zgodnie z żądaniem pozwu.

Zachowując ustawowy termin, pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, zaskarżając go w całości. W sprzeciwie wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany wskazał, iż niezwłocznie po doręczeniu mu faktury przez powoda zakwestionował wartość i zasadność żądanej zapłaty podając szereg argumentów potwierdzających, że żądana przez powoda należność nie znajduje umocowania w umowie franczyzowej. Nadto, jest nieadekwatna do rzeczywistego zakresu funkcjonalności systemów udostępnionych pozwanemu po dacie wypowiedzenia umowy i jest wygórowana. Wobec powyższego pozwany uiścił jedynie kwotę 478,79zł stanowiącą równowartość jednomiesięcznej opłaty za korzystanie z programu ProfiDiet.

W odpowiedzi na sprzeciw powód podtrzymał stanowisko zawarte w pozwie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód, z zawodu technolog żywności, prowadzi działalność gospodarczą od 1993r. Początkowo prowadził poradnię dietetyczną. Opracował system informatyczny, który mógł być wykorzystany w sieci franczyzowej. W 2008r. założył ogólnopolską sieć franczyzową w branży dietetyki. Początkowo były to 2-3 placówki. Opierał współpracę o osoby poznane z innych branż. Wykupił znak towarowy nazewnictwa poradni dietetycznej. Rozwijał system informatyczny. Obecnie jest ponad 400 placówek w Polsce. W umowach z franczyzobiorcami przewidziane są ogólne zasady, które muszą być przestrzegane przez franczyzobiorców. Zunifikowane są wygląd i strona graficzna pakietów żywieniowych dla pacjentów. F. muszą odbywać szkolenia organizowane przez powoda. Trwają one kilka tygodni i polegają na przygotowaniu dla klienta strony internetowej, poinformowaniu go o szczegółowych warunkach współpracy i funkcjonowania w ramach sieci. Finalne szkolenie trwa trzy dni i odbywa się w O.. Przygotowanie współpracy z franczyzobiorcą trwa około jednego miesiąca. Powód promuje swoją działalność poprzez zamieszczanie ogłoszeń zachęcających do współpracy na portalach internetowych. Koszty przygotowania potencjalnego franczyzobiorcy do współpracy, tj. koszt prowadzący do zawarcia umowy określony został w opłacie wstępnej. Każdy franczyzobiorca przystępując do sieci i podpisując umowę musi zapłacić opłatę rejestracyjną. W przypadku pozwanego, była to kwota 6000 zł, rozliczona w § 6I ust. 1 umowy. Powód prowadził zajęcia na (...) w K., gdzie pozwany był słuchaczem studiów podyplomowych. Pozwany zgłosił się do powoda zainteresowany współpracą. Został poinformowany o warunkach funkcjonowania w sieci i kosztach, jakie ponoszą franczyzobiorcy. Musiał zakupić pakiet startowy materiałów reklamowych od wskazanej w umowie firmy graficznej. F. świadczą dla pacjentów usługi stacjonarne.

Dowód: zeznania powoda (00:08: 08 – 00:33:17 minuta rozprawy z

dnia 17.06.2020r) k.84 - 85 akt

Dnia 24 stycznia 2018r. powód zawarł z pozwanym Umowę F. Poradni Dietetycznej (...). Umowa ta zawarta była w ramach prowadzonych przez strony działalności gospodarczych. Na mocy umowy oraz ogólnych warunków umowy franczyzowej, stanowiących załącznik nr 1 do umowy, franczyzodawca zezwolił na korzystanie przez franczyzobiorcę ze stworzonej przez siebie koncepcji prowadzenia działalności gospodarczej, na która składają się prawa i obowiązki stron objęte treścią umowy oraz OWU, a także upoważnił franczyzobiorcę do otwarcia poradni dietetycznej w ramach sieci (...) i używania nazwy, logo, wyróżników i innych elementów związanych ze znakiem towarowym (...) (§ 2 umowy) do ponoszenia opłat zgodnie z zawartą umową.

Zgodnie z § 5 umowy pozwany zobowiązał się m.in. do używania systemu informatycznego " (...) Diet„", stanowiącego własność i część know – how powoda, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy oraz prowadzić działalność poradni dietetycznej wyłącznie z wykorzystaniem tego systemu. Pozwany zobowiązał się pokrywać koszty rejestracji nowych pacjentów w systemie informatycznym (...) (w tym obowiązkowe koszty minimalnej liczby rejestracji). Warunki określające minimum rejestracji w danym przedziale czasu wskazane były w załączniku nr 3 (...). Na okres trwania umowy pozwany zobowiązał się wykupić licencję na użytkowanie sześciu programów komputerowych, każdy po 1.000 zł brutto oraz pakiet startowy materiałów reklamowych w cenie 2.001,25 zł brutto płatny na rachunek podwykonawcy powoda (§ 6 I umowy). W trakcie trwania umowy pozwany zobowiązał się ponosić opłaty za rejestrację nowych klientów w bazie systemu (...), za każdego nowego klienta zarejestrowanego w systemie (...) pozwany zobowiązał się przekazać powodowi jednorazową kwotę w wysokości 59 zł netto i pokrycia kosztów minimalnej liczby miesięcznej rejestracji, wskazanej w załączniku nr 3 pn. (...). (§ 6 II umow). Powód po upływie każdego miesiąca kalendarzowego w specjalnie przygotowanym bilingu miał przedstawiać liczbę rejestracji nowych klientów przez pozwanego i wystawić fakturę VAT za Usługi informatyczne i marketing” (§ 6 II umowy). Ponadto pozwany zobowiązał się ponosić opłaty dodatkowe, w wysokości 15 zł netto za program powiadamiania sms zintegrowany z systemem (...), 700 zł netto tytułem rocznej opłaty marketingowej i zakupu materiałów reklamowych (§ 6 III umowy).

W § 6 V umowy wskazano, że franczyzobiorca zobowiązuje się do terminowego regulowania faktur wystawianych przez franczyzodawcę w terminie 7 dni. W przypadku nieopłacenia faktur w ciągu 14 dni od daty wystawienia, dostęp do systemów informatycznych (...) i Body 7 będzie automatycznie blokowany przez zintegrowany system księgowy. Jego odblokowanie będzie możliwe w terminie do 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zapłaty i będzie wiązać się z dodatkowa opłatą aktywacyjną w wysokości 50 zł brutto.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a każdej ze stron przysługiwało prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron pozwany zobowiązał się w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania lub złożenia wypowiedzenia, wpłacić wartość minimalnych limitów rejestracji przydzielonych za cały okres trwania wypowiedzenia umowy franczyzowej (§ 7 ust. 1 i 1 umowy).

Dowód: Umowa franczyzowa z załącznikami (k. 11 -41 akt)

Pozwany zaakceptował w dniu 24 stycznia 2018r. miesięczny limit rejestracji franczyzobiorcy, który wynosił przez okres do 3 miesięcy (1.04.2018r. do 30.06.2018r.) 6 osób na miesiąc, przez okres 4-6 miesięcy (1.07.2018r. do 30.09.2019r.) osiem osób na miesiąc, przez okres 7 – 12 miesięcy (1.10.2018r. 31.03.2019r. ) dziesięć osób na miesiąc, a za okres powyżej 12 miesięcy (od 1.04.2019r.) 12 osób na miesiąc.

Dowód: Miesięczny Limit Rejestracji F. (k. 34 akt)

Pozwany funkcjonował w ramach systemu już od momentu podpisania umowy w dniu 24 stycznia 2018r. do 31 maja 2019r. Pozwany uzyskał od razu dostęp do systemu informatycznego, w którym mógł przygotowywać dla swoich pacjentów programy żywieniowe, jadłospisy, wykonywanie analiz żywieniowych, pomiarów masy ciała. Miesięczne opłaty franczyzowe związane są z liczbą klientów. Pozwanemu ustalono opłatę w wysokości 59 zł netto za zarejestrowanie klienta w bazie systemu. Z uwagi na koszt utrzymania franczyzobiorcy w systemie wprowadzono limity minimalne rejestracji klientów dla franczyzobiorcy. Limit ten stanowi załącznik do umowy. Limity nie są wygórowane, stanowią mniej więcej 50 % realnie pozyskiwanych przez franczyzobiorcę klientów. Opłata ta stanowi 15% wartości ceny wizyty. Średnia cena za wizytę wynosi 300 – 350 zł. Wśród opłat miesięcznych jest system powiadamiania sms. Dotyczy to powiadamiania pacjentów przez system o terminie wizyty. Opłaty te przeznaczone są do operatora, pobierane są co miesiąc. Ponadto w drodze aneksu elektronicznego doszło do obciążenia franczyzobiorców opłatami w wysokości 20 zł netto miesięcznie za możliwość korzystania z pomocy inspektora ochrony danych osobowych. Za usługi informatyczne i marketingowe pozwany był obciążany zgodnie z minimalnym limitem pacjentów nowych – 12 osób na miesiąc za kwotę 59 zł netto.

Dowód: zeznania pozwanego (00:33:17 – 00:50:27 minuta rozprawy z

dnia 17.06.2020r) k.84 - 85 akt,

Pozwany na przełomie 2018r. i 2019r. poniósł straty w prowadzonej działalności gospodarczej, z uwagi na przystąpienie do programu dotyczącego nadciśnienia tętniczego. Z tytułu umowy z powodem nie osiągał zamierzonych dochodów. Nie udało mu się pozyskiwać pacjentów, zgodnie z zadeklarowanym miesięcznym limitem rejestracji.

Dowód: zeznania pozwanego (00:00:06 – 00:24:16 minuta posiedzenia z

dnia 9.10.2020r. przed Sądem Rejonowym w Sosnowcu), k.101 akt

Pismem z dnia 31 maja 2019r. pozwany na podstawie § 7 pkt 2 wypowiedział umowę stron z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie wskazał, że zastrzeżone w umowie kary umowne są rażąco wygórowane i nieadekwatne względem sankcjonowanych przez nie naruszeń umowy przez pozwanego. W szczególności za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego należy uznać kary umowne dotyczące zakazu konkurencji.

Dowód: oświadczenie o wypowiedzeniu umowy franczyzy z 31.05.2019r. (k.

42 akt)

W dniu 3 czerwca 2019r. powód wystawił wobec pozwanego fakturę VAT nr (...) z tytułu usług informatycznych i marketingowych FD – 3 szt po 708 zł netto, system sms 3 szt. po 15 zł netto i wsparcie (...) 3 szt. Po 16,26 zł netto, łącznie na kwotę 2.727,87 zł, płatną do dnia 10 czerwca 2016r.

Dowód: Faktura VAT nr (...) z 3.06.2019r. (k. 43 akt)

Faktura z 3 czerwca 2019r. objęła wszystkie opłaty, biorąc pod uwagę trzymiesięczny okres wypowiedzenia. W umowie przewidziano możliwość odcięcia franczyzobiorcy od dostępu do systemu informatycznego w sytuacji, gdy nie płaci należności za fakturę. Wynika to z § 6V ustęp 2 umowy. Przez cały okres wypowiedzenia, a na pewno przez dwa miesiące utrzymywana była strona internetowa pozwanego. Odblokowanie dostępu do systemu nie było problematyczne, natomiast zlikwidowanie strony internetowej wiązałoby się z dużymi kosztami, gdyby pozwany chciał ją przywrócić. Dopiero po kategorycznym stanowisku pozwanego, że nie będzie płacił zaległych należności odcięto mu również stronę internetową. (...) pozwanego funkcjonowała na granicy opłacalności. Nie był osobą operatywną. Nie wywiązywanie się z nałożonych limitów nowych pacjentów nie oznaczało jednak, że pozwany ponosi straty. Mógł osiągać dochody z wizyt pacjentów wcześniej zarejestrowanych. Pozwany prowadzi ponadto inne działalności. Uczestniczył również w projekcie sportowym. Był trenerem personalnym w zakresie ćwiczeń fizycznych. Co drugi, co trzeci dzień udzielano pozwanemu konsultacji. Zaskoczeniem dla powoda było złożenie przez pozwanego wypowiedzenia. Zajmował się innymi działalnościami i nie do końca koncentrował się na poradni. Faktury były wystawiane co miesiąc. Dość często system sam się blokował, mimo że dochodzi do tego po trzytygodniowym przekroczeniu terminu płatności. Nie naliczano pozwanemu opłaty 50 zł za odblokowanie systemu. Znał więc sytuację blokowania systemu. Pozwany nie negował tych zasad. Wcześniej również nie kwestionował warunków umowy.

Dowód: zeznania powoda (00:50: 27 – 01:02:59 minuta rozprawy z

dnia 17.06.2020r) k.85 – 85v akt

W dniu 11 czerwca 2019r. pozwany przelał na rachunek bankowy powoda kwotę 478,79 zł tytułem należności za fakturę VAT nr (...).

Dowód: potwierdzenie transakcji z 11.06.2019r. (k. 44 akt)

Pozwany odliczył sobie od kwoty wynikającej z faktury VAT opłatę roczną, którą uiścił w styczniu 2019r. i należność za dwa i pół miesiąca okresu wypowiedzenia albowiem nie widział powodu aby płacić za okres, kiedy nie będzie miał już dostępu do programu.

Dowód: zeznania pozwanego (00:00:06 – 00:24:16 minuta posiedzenia z

dnia 9.10.2020r. przed Sądem Rejonowym w Sosnowcu), mail

pozwanego z 10.06.2019r. (k. 120 akt)

W piśmie z dnia 17 czerwca 2019r.pozwany wniósł o ograniczenie żądanej przez powoda kwoty 2.727,87 zł, stanowiącej równowartość trzymiesięcznej opłaty za dostęp do systemu (...) Diet, jako rażąco wygórowanej i nienależnej, z uwagi na fakt niewykorzystywania ww. programu do bieżącej działalności i ograniczenie jej do równowartości jednomiesięcznej opłaty, odzwierciedlającej rzeczywisty okres czasu korzystania z programu. Pozwany powołał § 14 ust. 1 OWU, zgodnie z którym franczyzobiorca przez okres wypowiedzenia umowy zachowuje jedynie dostęp do systemu (...) i B. 7 w zakresie podstawowym, a taki zakres nie został wyjaśniony i nie ustalono opłaty za korzystanie z niego.

Dowód: odpowiedź na wezwanie do zapłaty z 17.06.2019r. (k. 45 akt)

W odpowiedzi na pismo powód poinformował pozwanego, że brak dostępności do programu przez pozwanego uwarunkowany jest wyłącznie brakiem terminowego uregulowania faktury (...). Indywidualna strona internetowa pozwanego wciąż posiada funkcjonalność niezbędną dla pełnego prowadzenia usług dietetycznych.

Dowód: odpowiedź powoda z dnia 17.06.2019r. (k. 46 akt)

Powód w dniu 24 czerwca 2019r. wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 2.249,08 zł do dnia 2 lipca 2019r. pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową.

Dowód: przedsądowe wezwanie do zapłaty z 24.06.2019r. (k. 47 akt)

W odpowiedzi na wezwanie do zapłaty pozwany w piśmie z dnia 2 lipca 2019r. odmówił zapłaty żądanej kwoty wskazując na brak podstaw do żądania przez powoda wskazanej kwoty.

Dowód: odpowiedź na przedsądowe wezwanie do zapłaty z 2.07.2019r. (k. 48

akt)

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie powołanych wyżej dokumentów, zeznań powoda oraz częściowo zeznań pozwanego.

Sąd nie dał wiary zeznaniom pozwanego w zakresie jakim twierdził on, iż nie miał dostępu do programów (...) i „ (...)” z uwagi na złożone wypowiedzenie. Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie brak dostępności do pełnych funkcji tych programów był uwarunkowany wyłącznie brakiem terminowego uregulowania przez pozwanego należności wynikającej z faktury VAT nr (...) w pełnej wysokości. Również fakt niekorzystania z pozostałych usług powoda oraz obowiązek usunięcia wszelkich reklam powoda nie dotyczył okresu wypowiedzenia, lecz czasu po rozwiązaniu umowy, czego pozwany nie odróżniał uzasadniając brak dokonanej zapłaty na poczet faktury z czerwca 2019r.

Sąd zważył, co następuje :

Zgodnie z treścią przepisu art. 353 1 § 1 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

F. jest to umowa nienazwana, co oznacza że nie jest uregulowana w Kodeksie Cywilnym, ani w żadnej innej ustawie. Jest rodzajem umowy, polegającym na prowadzeniu przez przedsiębiorcę działalności w ramach już istniejącej sieci, która udziela zezwolenia na sprzedaż jej dóbr lub świadczenie usług. F. zezwala na korzystanie ze znaku firmowego, udziela licencji na markę, a także przekazuje wszystkie niezbędne informacje na temat prowadzenia tego biznesu. Nowy przedsiębiorca działa już na własną odpowiedzialność. Ma jednak powinność przestrzegać zasad wspólnych dla całej sieci.

Strony łączyła umowa franczyzowa, której przedmiotem było prowadzenie działalności gospodarczej przez pozwanego jako franczyzobiorcę, polegającej na prowadzeniu placówki świadczącej usługi w zakresie doradztwa żywieniowego oraz promocji zdrowego stylu życia w ramach sieci franczyzowej franczyzodawcy – powoda, w oparciu o jego system informatyczny, w ramach sieci placówek pod nazwą (...). Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a każdej ze stron przysługiwało prawo do rozwiązania umowy za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Pozwany w dniu 31 maja 2019r. dokonał wypowiedzenia umowy franczyzowej z dnia 24 stycznia 2018r. z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Postępowanie dowodowe wykazało, że po dokonaniu wypowiedzenia przez pozwanego, powód prawidłowo, zgodnie z obowiązującą strony umową, a w szczególności zgodnie z zapisami § 6 II ust. 1 i 2, § 6 III ust. 1 zd. 1 i § 7 ust.1 umowy oraz miesięcznym limitem rejestracji franczyzobiorcy, wystawił wobec pozwanego fakturę VAT nr (...). Wynikająca z faktury kwota 2.727,87zł brutto, płatna w terminie do 10 czerwca 2019r., stanowiła obciążenie pozwanego wartością minimalnych miesięcznych limitów rejestracji za cały okres trwania wypowiedzenia umowy franczyzowej oraz opłaty za program powiadamiania sms i wsparcie inspektora danych osobowych.

Pozwany uiścił jedynie część należności wynikającej z faktury w kwocie 478,79zł. Do zapłaty pozostała zatem pozwanemu kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą z faktury i kwotą uiszczoną. W czasie okresu wypowiedzenia pozwany nie był zwolniony z zapłaty należności wynikających z umowy. Pozwany nie był również upoważniony do jednostronnego skrócenia okresu wypowiedzenia i obniżenia wynagrodzenia powoda. Powództwo podlegało więc uwzględnieniu w całości.

O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 § 1 k.c., zgodnie z którym, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Pozwany w całości przegrał proces dlatego Sąd obciążył go kosztami postępowania, na które składa się kwota 100,00zł tytułem uiszczonej przez powoda opłaty sądowej od pozwu oraz wynagrodzenie pełnomocnika powoda w wysokości 900,00zł zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2015.1804) wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17,00zł.

sędzia Magdalena Berczyńska-Bruś