Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XXIII Zs 59/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 września 2021r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Aleksandra Komór

Protokolant:

Oliwia Łaszewska

po rozpoznaniu w dniu 13 września 2021 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

z udziałem odwołującego G. D.

na skutek skargi zamawiającego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w W.

od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W.

z dnia 1 kwietnia 2021 r., sygn. akt KIO 463/21

I.  oddala skargę,

II.  zasądza od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w W. na rzecz G. D. 7500 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego.

Aleksandra Komór

Sygn. akt XXIII Zs 59/21

UZASADNIENIE

Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w W. prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w P. w 2021 roku”, podzielone na części, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 listopada 2020 r. pod numerem (...).

W dniu 12 lutego 2021 r. odwołanie wobec czynności i zaniechań zamawiającego w postępowaniu w zakresie części 9 (utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego D.) oraz części 15 (utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego M.) wniósł wykonawca G. D. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...). Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:

1. art. 24 ust. 1 pkt 16 oraz ust. 4 P.z.p. poprzez wykluczenie Odwołującego i uznanie jego oferty za odrzuconą z uwagi na wprowadzenie Zamawiającego w błąd co do spełnienia warunków udziału w postępowania i brak spełnienia przez niego warunku udziału w postępowaniu w postaci zdolności technicznej lub zawodowej polegającej na tym, że upoważniony przedstawiciel Odwołującego nie posiadał uprawnień w specjalności inżynieryjna hydrotechniczna lub inne uprawniające do wykonywania przedmiotowych robót, w sytuacji gdy Odwołujący spełniał wskazany warunek udziału w postępowaniu,

albowiem;

a) do realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia nie są wymagane uprawnienia w specjalności inżynieryjna hydrotechniczna i Odwołujący przedstawił Zamawiającemu osobę posiadającą inne uprawniania uprawniające do wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia;

b) Odwołujący po pojawieniu się wątpliwości u Zamawiającego (na etapie przekazywania terenu robót) wskazał zarówno to, że nie są wymagane uprawnienia w specjalności inżynieryjna techniczna jak i przedstawił do realizacji umowy innego przedstawiciela upoważnionego, który posiadał te uprawnienia, co nie zostało wzięte pod uwagę przez Zamawiającego;

c) na etapie wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający w SIWZ nie określił, aby jakiekolwiek dokumenty na potwierdzenie tego warunku miały być złożone przez wykonawców i wystarczające było złożenie oświadczenia, co Odwołujący uczynił, a tym samym w sposób określony w SIWZ potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu;

2. ewentualnie, w przypadku nieuwzględnienia zarzutów wskazanych w pkt 1) art. 26 ust. 3 i 4 P.z.p. poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień w zakresie zdolności technicznej pomimo istnienia wątpliwości co do dokumentów i oświadczeń przez niego przedłożonych oraz zaniechania wezwania do uzupełnienia dokumentów w przypadku uznania, iż przedstawione przez Odwołującego dokumenty i wyjaśnienia nie potwierdzają spełnienia przez Odwołującego warunków udziału w postępowaniu;

3. ewentualnie, w przypadku nieuwzględnienia zarzutów wskazanych w pkt 1 lub 2) art. 92 ust. 1 i 3 P.z.p. poprzez brak sformułowania przez Zamawiającego uzasadnienia faktycznego oraz wskazania powodów, dla których wyjaśnienia i dowody przedstawione przez Odwołującego, Zamawiający uznał za niewystarczające.

W związku z powyższym odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu unieważnienie wykluczenia odwołującego z postępowania i odrzucenia jego oferty, uznanie, że odwołujący spełniał warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta była zgodna z SIWZ, powtórzenie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i wybór oferty odwołującego, ewentualnie w przypadku nieuwzględnienia, któregokolwiek z wniosków powyżej, precyzyjne wezwanie odwołującego do wyjaśnienia oferty lub uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 P.z.p. lub precyzyjne uzasadnienie decyzji o wykluczeniu z postępowania.

Działając w imieniu i na rzecz zamawiającego odpowiedź na odwołanie w formie pisemnej wniósł pełnomocnik strony wskazując, iż zamawiający wnosi o oddalenie odwołania w całości zgodnie z uzasadnieniem wskazanym w jego stanowisku procesowym, a także zasądzenie od odwołującego kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza w pkt 1 uwzględniła odwołanie i nakazała zamawiającemu unieważnienie wykluczenia odwołującego G. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w T. z postępowania oraz powtórzenie badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego, a w pkt 2 kosztami postępowania odwoławczego obciążyła zamawiającego i zaliczyła na poczet kosztów postępowania kwotę 15 000,00 zł uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania (pkt 2.1) i zasądziła od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 19.240,02 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego (pkt 2.2).

Po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej sprawie, po zapoznaniu się ze stanowiskami przedstawionymi w odwołaniu, odpowiedzi na odwołanie, konfrontując je z zebranym w sprawie materiałem procesowym, w tym z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedstawioną przez zamawiającego, w szczególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, złożonymi ofertami i korespondencją prowadzoną przez strony oraz po wysłuchaniu oświadczeń i stanowisk złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy Izba dokonała następujących ustaleń i rozważań:

Przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją było wykonanie usług związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w P. w 2021 r., w tym część 9 dotyczyła zbiornika wodnego D., a część 15 zbiornika wodnego M.. Szczegółowy opis zamówienia i zakres prac związanych z realizacją zamówienia został zawarty w OPZ, stanowiącym załącznik do SIWZ (tak pkt 2.1. i 2.1.1. SIWZ). Przewidziany zakres prac obejmował: monitoring i obsługę obiektów, ręczne i mechaniczne koszenie skarp zbiorników i rzek (w obrębie budowli), odmulanie, hakowanie dna, wycinka krzaków, montaż tablic informacyjnych, wykonanie barierek na budowlach, oczyszczenie z darniny i namułu umocnień betonowych i dylatacji w obrębie budowli, konserwacja mechanizmów, drobne naprawy urządzeń mechanicznych, smarowania, wymiana olejów, naprawa opasek z kiszek faszynowych i narzutu kamiennego, regulacja piętrzenia, bieżąca obsługa zbiorników i budowli (dozory całodobowe na zbiorniku M. i zbiorniku C.). Dodatkowo, dla każdej z części zamawiający określił bardziej szczegółowy zakres prac w odpowiednich załącznikach do SIWZ. O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy spełnili warunek udziału w postępowaniu dotyczący upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, który na podstawie pkt 4.2.3. lit. b SIWZ musiał posiadać uprawnienia o specjalności: inżynieria hydrotechniczna lub inne uprawniające do wykonywania przedmiotowych robót, zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu z uwzględnieniem przepisów stanowiących podstawę ich nadania. Kserokopie wyżej wymienionych uprawnień wraz z przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa miały zostać przekazane zamawiającemu w dniu przekazania terenu wraz z upoważnieniem do reprezentowania wykonawcy. Wykonawca zobowiązał się do wykonania robót pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, wskazane powyżej i odpowiadał za prawidłowe wykonanie robót. W toku przetargu, w zakresie potwierdzenia posiadania odpowiedniego potencjału osobowego, zamawiający dysponował oświadczeniem odwołującego, które zostało złożono zgodnie z wymaganiami SIWZ. 8. W dniu przekazania terenu 29 stycznia 2021 r. zgodnie z pkt 4 protokołu planowanego przekazania terenu, odwołujący złożył dla osoby wyznaczonej na przedstawiciela wykonawcy decyzję o uprawnieniach budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz dwa zaświadczenia o przynależności do Ł. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zawiadomieniami z dnia 4 lutego 2021 r. zamawiający wykluczył odwołującego z przetargu (z części 9 i 15) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 p.z.p., ponieważ zdaniem jednostki zamawiającej przedstawiciel wykonawcy nie posiadał właściwych uprawnień wskazanych w postępowaniu, a obsługa zbiornika bez osoby z odpowiednimi uprawnieniami stwarzała niebezpieczeństwo w prawidłowym jego funkcjonowaniu.

Skład orzekający dokonał oceny stanu faktycznego ustalonego w sprawie mając na uwadze art. 554 ust. 1 pkt 1 n.p.z.p. Izba uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy przedłożony przez strony, po dokonaniu ustaleń poczynionych na podstawie dokumentacji postępowania, zważając na okoliczności faktyczne podniesione w odwołaniu stwierdziła, że sformułowane przez odwołującego zarzuty znajdują potwierdzenie w ustalonym stanie faktycznym i prawnym, zatem odwołanie posiadało uzasadnione podstawy i jako takie zostało przez Krajową Izbę Odwoławczą uwzględnione. W konsekwencji nakazała zamawiającemu unieważnienie wykluczenia odwołującego z postępowania oraz powtórzenie badania i oceny ofert.

Zdaniem Izby odwołujący właściwie wykazał wymagane zdolności zawodowe, zarówno na etapie składania ofert, gdzie złożono stosowne oświadczenie, jak również adekwatnie potwierdził je dokumentami, które przedstawiono przed podpisaniem umowy. Izba wywiodła, że z treści SIWZ wynikał wymóg „innych uprawnień do wykonywania przedmiotowych robót”, czyli wymagano legitymowania się innymi uprawnieniami budowlanymi niż specjalność hydrotechniczna, które to pozwalały na pełnienie obowiązków przedstawicielowi wykonawcy. Zamawiający nie dookreślił jakie uprawnienia budowlane uznawał za właściwe, pozostawiając tym samym dowolny wybór wykonawcy, przy obostrzeniu, że uprawnienia te mają być właściwe do wykonywania robót związanych z przedmiotem zamówienia.

Izba podkreśliła, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) uprawnienia budowlane są konieczne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określonych w tej normie. Istotą uprawnień budowlanych jest więc upoważnienie do wykonywania określonych czynności, zgodnie z wyliczeniem rodzajów działań, które stanowią samodzielną funkcję techniczną. Przedmiotem zamówienia, szczegółowo opisanym w załącznikach do SIWZ były usługi związane z utrzymaniem urządzeń wodnych nie obejmujące funkcji technicznych określonych w art. 12 ust. 1 p.b., w związku z czym, zgodnie z normami p.b., nie były wymagane uprawnienia budowlane.

W ocenie Izby rozstrzygające znaczenie dla oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu miało jego literalne brzmienie, a nie intencja zamawiającego, która to nie została wyartykułowana w SIWZ. Punktem wyjścia dla oceny oferty było ustalenie oraz zinterpretowanie dokumentacji sporządzonej w postępowaniu. Izba uznała, że zamawiający występujący jako gospodarz postępowania może swobodnie sformułować warunki udziału w przetargu, jednak jego obowiązkiem jest dokonanie oceny ofert tylko w odniesieniu do postanowień, które w dokumentacji wskazano w sposób jednoznaczny. Zamawiający mógł wymagać uprawnień budowlanych o specjalności inżynierii hydrotechnicznej, czy tez uprawnień budowlanych, które pozwalały na wykonywanie robót stanowiących przedmiot zamówienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Izba zważyła, że przedstawiciel odwołującego zgodnie z zapisem z pkt 4.2.3. lit. b SIWZ spełniał wymóg dotyczący uprawnień.

Zgodnie z wnioskiem strony, wobec potwierdzenia w materiale procesowym zarzutu głównego, tj. zarzutu nr 1 z petitum odwołania, Izba nie rozpoznawała zarzutów ewentualnych - naruszenia przez zamawiającego art. 26 ust. 3 i 4 p.z.p. oraz postawionego z dalekiej ostrożności procesowej zarzutu naruszenia art. 92 ust. 1 p.z.p.

Reasumując, Izba uwzględniła odwołanie, wskazując, że w toku postępowania wykazano, iż w przedmiotowym stanie faktycznym została wypełniona hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 554 ust. 1 pkt 1 n.p.z.p. Stwierdzone naruszenia przepisów ustawy miało istotny wpływ na wadliwe zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia, tj. zamawiający odmówił udzielenia zamówienia wykonawcy, który prawidłowo spełniał warunki udziału w przetargu.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania Izba wydała na podstawie art. 575 n.p.z.p. obciążając nimi zamawiającego zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania odwoławczego, a także z uwzględnieniem § 7 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 pkt 1 i 2 lit. a i b rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).

Skargę na powyższe wywiódł zamawiający Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w W. zaskarżając wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w całości. Rozstrzygnięciu zarzucono:

1.1 naruszenie przepisów postępowania mających istotny wpływ na treść wyroku, tj.: art. 554 ust. 1 pkt 1 n.p.z.p., które miało istoty wpływ na wynik sprawy:

a) poprzez niewskazanie przez Krajową Izbę Odwoławczą w uzasadnieniu wyroku konkretnych przyczyn, dla których odmówiła wiarygodności i mocy dowodowej dokumentów przedstawionych przez zamawiającego w toku postępowania odwoławczego w tym zwłaszcza protokołu z przekazania zbiornika, w ramach którego wykonawca miał realizować przedmiot postępowania wobec braku uznania wymaganych przez zamawiającego uprawnień;

b) poprzez niewskazanie przez Krajową Izbę Odwoławczą w uzasadnieniu wyroku konkretnych przepisów wynikających z obowiązujących aktów prawnych, na podstawie których uznała za zasadne stanowisko prezentowane przez Ł. Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Ł. w zakresie uprawnień posiadanych przez przedstawiciela wykonawcy w osobie Pana Ł. Ś.;

c) poprzez wadliwe wskazanie przez Krajową Izbę Odwoławczą w uzasadnieniu wyroku, że przedstawiciel odwołującego w osobie Ł. Ś. spełniał wymagania w zakresie możliwości realizowania dozoru w odniesieniu do przepisów wynikających z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) oraz zmiany uznania tychże uprawnień co potwierdziła Ł. Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Ł.;

d) sprzeczność w ustaleniach, na których oparto rozstrzygnięcie, z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego poprzez bezpodstawne przyjęcie, że dla zakresu przedmiotu umowy określonego przez zamawiającego nie są wymagane uprawnienia hydrotechniczne;

e) sprzeczność w ustaleniach, na których oparto rozstrzygnięcie, z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego poprzez bezpodstawne przyjęcie, iż odwołujący spełniał kryteria w zakresie posiadanych uprawnień, wywodząc to z faktu realizacji zadań na zwiększenia zdolności retencyjnej rzeki P. i rzeki C. - naprawa budowli hydrotechnicznych, mimo że Krajowa Izba Odwoławcza nie znała opisu przedmiotu zamówienia, nie znany był zakres wymogów stawianych przez zamawiającego, nie opisany był opis kategorii obiektu hydrotechnicznego oraz zakres urządzeń znajdujących się na tym obiekcie, przez co dokonano wadliwych ustaleń i wniosków końcowych co do posiadanych uprawnień przez przedstawiciela odwołującego w osobie Pana Ł. Ś.;

1.2 przepisów prawa materialnego, tj.: art. 24 ust. 1 pkt 16 dotychczasowego p.z.p. poprzez:

a) błędną wykładnię polegającą na wadliwym przyjęcie iż, nie zaistniały przesłanki przewidziane ww. przepisem ustawy, które uzasadniałyby wykluczenie odwołującego i uznanie oferty za odrzuconą z uwagi na wprowadzenie zamawiającego w błąd co do spełnienia przez niego warunku udziału w postępowaniu w postaci zdolności technicznej lub zawodowej polegającej na tym, że upoważniony przedstawiciel wykonawcy nie posiadał uprawnień w specjalności inżynieryjna hydrotechniczna lub inne uprawniające do wykonywania przedmiotowych robót, nie dokonując w tym zakresie pełnej oceny stanu faktycznego postępowania oraz oświadczeń składanych przez odwołującego;

b) błędnym zastosowaniu polegającym na braku dokonania właściwej subsumpcji niniejszego stanu faktycznego z punktu widzenia przepisów regulujących charakter i zakres posiadanych uprawnień wynikających z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 p.b.;

c) błędnym zastosowaniu polegającym na dokonaniu oceny prawnej uprawnień posiadanych przez przedstawiciela odwołującego w osobie Pana Ł. Ś. jedynie na podstawie stanowiska maila (...) Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które to stanowisko zostało wydane bez wszechstronnej analizy warunków przetargowych oraz przedłożenia opisu charakterystyki obiektu hydrotechnicznego, które to stanowisko (...) Krajowa Izba Odwoławcza przyjęła za własne;

1.3 przepisów prawa materialnego, tj.: art. 26 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 1 dotychczasowego p.z.p. poprzez jego niezastosowanie i przyjęcie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że wykluczone było wzywanie Pana Ł. Ś. do przedłożenia uprawnień budowlanych o specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej po upływie terminu na składanie ofert, kiedy nie ma już możliwości zmiany dokumentacji postępowania podczas, gdy z brzmienia ww. przepisów wynika, że zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty progowe może wzywać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 aż do momentu udzielania zamówienia, co miało bezpośredni wpływ na wynik postępowania.

Mając na uwadze powyższe zarzuty skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i oddalenie odwołania w całości względnie o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie odwołania w całości. Skarżący wniósł także o zasądzenie od przeciwnika skargi na rzecz skarżącego zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów postepowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W odpowiedzi na skargę odwołujący wniósł o oddalenie skargi w całości oraz zasądzenie od skarżącego na rzecz przeciwnika skargi kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.


Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Na wstępie analizy niniejszej sprawy należy wskazać na zmiany i zakres obowiązywania w tej sprawie przepisów „Prawa zamówień publicznych”. Stosownie do art. 89 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020) – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (dalej jako: wprowPZP), z dniem 1 stycznia 2021 r. utraciła moc ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: dPZP), która zastąpiona została ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019, dalej jako: nPZP). Zgodnie z art 90 ust. 1 wprowPZP, do postępowań o udzielenie zamówienia, o których mowa w ustawie dPZP, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Przepis art. 92 ust. 1 ustawy wprowPZP stanowi natomiast, że do postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy wprowPZP do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w uchylanej ustawie dPZP, wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy nPZP.

W niniejszej sprawie stan faktyczny związany z udzieleniem zamówienia publicznego zrealizował się w pełni przed 1 stycznia 2021 r., a zatem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy dPzp, odwołanie zostało złożone natomiast w dniu 12 lutego 2021 r. Wobec tego, że postępowanie odwoławcze zostało wszczęte po 1 stycznia 2021 r., to w zakresie prawa materialnego stosuje się przepisy ustawy nPZP. Jednocześnie, z uwagi na treść powołanego art. 92 ust. 2 wprowPZP do postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do Sądu, również stosuje się przepisy ustawy nPZP.

Ponieważ Sąd Okręgowy nie prowadził postępowania dowodowego, ani nie zmienił ustaleń faktycznych Krajowej Izby Odwoławczej, na podstawie art. 387 § 2 1 k.p.c. (który na podstawie art. 579 ust. 2 nPZP znajduje odpowiednie zastosowanie również w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi) ograniczy się do przedstawienia jedynie wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

Przystępując zaś wprost do oceny skargi, w ocenie Sądu Okręgowego skarga jako bezzasadna nie zasługiwała na uwzględnienie.

Rozpoznając skargę Sąd Okręgowy w całości podziela ustalenia faktyczne dokonane przez Krajową Izbę Odwoławczą, jak i wywody zawarte w uzasadnieniu wyroku Izby. Zauważyć też należy, iż w istocie wywody zawarte w części merytorycznej skargi sprowadzają się do prezentowania przez skarżącego własnej, a konkurencyjnej wobec Krajowej Izby Odwoławczej oceny faktycznej i prawnej sprawy. W ocenie Sądu Okręgowego natomiast Krajowa Izba w sposób staranny przeprowadziła postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie oraz w sposób wyczerpujący i wszechstronny rozważyła wszystkie dowody przeprowadzone w toku rozprawy. Ocena materiału dowodowego została dokonana w sposób kompleksowy i bezstronny, nie narusza granic oceny swobodnej, jest zgodna z zasadami doświadczenia życiowego oraz nie zawiera błędów faktycznych lub logicznych, stąd ustalenia te Sąd Okręgowy uznaje za własne. Sąd Okręgowy w całości podziela także argumentację prawną przedstawioną przez Krajową Izbę Odwoławczą w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Żaden z zarzutów podniesionych w skardze nie okazał się zasadny.

Zauważyć należy, że zarzuty wywiedzione w pkt 1.1 petitum skargi pomimo, iż dotyczyły naruszenia art. art. 554 ust. 1 pkt 1 nPZP w istocie sprowadzały się do podważenia dokonanej przez KIO oceny zgromadzonego w postępowaniu odwoławczym materiału dowodowego, poczynionych na jego podstawie ustaleń faktycznych oraz rozważań prawnych w rezultacie prowadzących do uwzględnienia głównego zarzutu odwołania i nakazania zamawiającemu unieważnienia wykluczenia odwołującego z postępowania oraz powtórzenia badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego.

W ocenie Sądu Okręgowego skarga nie zdołała obalić oceny dowodów, a w konsekwencji ustaleń faktycznych Izby i dalej oceny, że w przedmiotowym stanie faktycznym zamawiający dopuścił się naruszenia przepisów ustawy, które miało istotny wpływ na wadliwe zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia, tj. zamawiający odmówił udzielenia zamówienia wykonawcy, który prawidłowo spełniał warunki udziału w przetargu.

W omawianych zarzutach skarżący podnosił między innymi, że Krajowa Izba Odwoławcza nie wskazała w uzasadnieniu wyroku konkretnych przyczyn, dla których odmówiła wiarygodności i mocy dowodowej dokumentów przedstawionych przez zamawiającego w toku postępowania odwoławczego, w tym zwłaszcza protokołu z przekazania zbiornika, w ramach którego wykonawca miał realizować przedmiot postępowania wobec braku uznania wymaganych przez zamawiającego uprawnień. Z powyższym twierdzeniem skargi nie sposób się zgodzić.

Po pierwsze podkreślenia wymaga, że rozpoznając odwołanie Izba ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału, a wydając wyrok bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania. W ocenie Sądu Okręgowego KIO wyjaśniła wszystkie okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Przede wszystkim w sposób wystarczający rozważyła zgromadzony materiał dowodowy. Jednocześnie przedstawiła tok rozumowania i umotywowała wnioski, do których doszła. Ponadto, KIO wyraźnie wskazała na jakich dowodach oparła swoje ustalenia oraz w jakim zakresie okazały się one przydatne dla rozstrzygnięcia sprawy. Wbrew twierdzeniom skargi w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku brak jest natomiast zastrzeżeń co do wiarygodności i mocy dowodowej poszczególnych dowodów z dokumentów, w tym w szczególności protokołu przekazania zbiornika.

Po drugie lektura uzasadnienia zaskarżonego wyroku prowadzi do wniosku, że Krajowa Izba Odwoławcza wprost wskazała, co było istotą sprawy i w jakim zakresie powinny być badane uprawnienia Ł. Ś.. Izba podkreśliła, że rozstrzygające znaczenie dla oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu miało literalne brzmienie zapisów SIWZ, którą to ocenę Sąd Okręgowy w całości podziela, o czym szerzej w dalszej części rozważań.

Odnośnie zaś treści protokołu przekazania zbiornika, to rzeczywiście rację ma skarżący, że Ł. Ś. oświadczył w powyższym, że nie posiada uprawnień hydrotechnicznych lub równoważnych. Zauważenia wymaga jednak, że oświadczenie to złożone było tylko w takim zakresie, a nie w zakresie braku spełnienia przez wyżej wymienionego warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, co stara się forsować skarżący.

W tym miejscu dla porządku należy powołać sporne postanowienia SIWZ. Otóż zgodnie z pkt 4.2.3. lit. b SIWZ o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, który: ,,musi posiadać uprawnienia o specjalności: inżynieryjna hydrotechniczna lub inne uprawniające do wykonywania przedmiotowych robót, zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu z uwzględnieniem przepisów stanowiących podstawę ich nadania. Kserokopie wyżej wymienionych uprawnień wraz z przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu przekazania terenu wraz z upoważnieniem do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, wskazane powyżej i odpowiada za prawidłowe wykonanie robót’’.

Jak wynika z powyższego w SIWZ wskazano, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia o specjalności inżynieryjna hydrotechniczna lub inne uprawniające do wykonywania przedmiotowych robót. W SIWZ brak jest natomiast jakiegokolwiek stwierdzenia o równoważności ww. uprawnień. W świetle tak sformułowanych wymogów SIWZ dowód w postaci protokołu przekazania zbiornika zawierający oświadczenie o nieposiadaniu przez Ł. Ś. uprawnień hydrotechnicznych lub równoważnych nie mógł stanowić podstawy do stwierdzenia, że odwołujący nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Skarżący wskazując na naruszenie omawianego przepisu nieskutecznie zarzuca także Izbie brak wskazania konkretnych przepisów wynikających z obowiązujących aktów prawnych, na podstawie których uznała za zasadne stanowisko prezentowane przezŁ. Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Ł. w zakresie uprawnień posiadanych przez przedstawiciela wykonawcy - Ł. Ś..

W tym zakresie uwypuklenia wymaga, że postępowanie odwoławcze ma charakter kontradyktoryjny, a zatem to rzeczą stron, a nie KIO, jest wykazanie, że istnieją jakiekolwiek podstawy faktyczne lub prawne, do żądania przez zamawiającego od wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia spełnienia określonych wymagań bądź posiadania stosownych uprawnień. W analizowanym stanie faktycznym obowiązek wykazania istnienia podstaw prawnych do żądania od odwołującego uprawnień innych niż te przedstawione przez Ł. Ś., zgodnie z art. 6 k.c., spoczywał na zamawiającym, który z takiego twierdzenia wywodził korzystne dla siebie skutki prawne. W ocenie Sądu Okręgowego zarzut braku podania przez Izbę konkretnych przepisów zmierza w istocie do próby przerzucenia na KIO obowiązków dowodowych ciążących na skarżącym i tym samym nie mógł zasługiwać na aprobatę.

Chybiona jest także argumentacja skargi, iż Krajowa Izba Odwoławcza wadliwie wywiodła, że przedstawiciel odwołującego - Ł. Ś. spełniał wymagania w zakresie możliwości realizowania dozoru w odniesieniu do przepisów wynikających z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) oraz zmiany uznania tychże uprawnień co potwierdziła Ł. Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Ł., jak również zarzuty co do bezpodstawnego przyjęcie, że dla zakresu przedmiotu umowy określonego przez zamawiającego nie są wymagane uprawnienia hydrotechniczne.

Powyższe zarzuty sprowadzają sprawę do rozstrzygnięcia, czy uprawnienia posiadane przez Ł. Ś. były adekwatne do przedmiotu zamówienia i wymagań określonych przez skarżącego w SIWZ i OPZ. Spór dotyczy zatem de facto interpretacji dokumentacji przetargu.

Zarówno w postępowaniu odwoławczym, jak i w skardze zamawiający podnosił, że odwołujący winien wykazać, że Ł. Ś. posiada uprawnienia hydrotechniczne lub równoważne. Jednakże, co już zostało wskazane, zamawiający w dokumentacji przetargowej nie użył sformułowania dotyczącego równoważności uprawnień, lecz innych uprawniających do wykonywania przedmiotowych robót.

Słuszna była konstatacja Izby, że rozstrzygające znaczenie dla oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu ma jego literalne brzmienie, a nie intencja zamawiającego, która nie została wyartykułowana w SIWZ, czy też oczekiwany przez zamawiającego sposób rozumienia dokumentacji w świetle nieujawnionych w niej oczekiwań.

Jak wynika z ponownie dokonanej przez Sąd Okręgowy analizy treści SIWZ skarżący nie dookreślił jakie uprawnienia budowlane uzna za właściwe, wskazując jedynie, że mają to być uprawnienia właściwe do wykonywania robót związanych z przedmiotem zamówienia. Przedmiotem zamówienia były zaś usługi związane z utrzymaniem urządzeń wodnych. Jak natomiast wskazano w stanowisku Ł. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 2 lutego 2021 r., jakkolwiek czynności te są niezwykle istotne z perspektywy prawidłowej gospodarki wodnej, to skoro przedmiot zamówienia nie obejmuje funkcji technicznych określonych w art. 12 ust. 1 p.b., to także do nadzorowania zamówienia, zgodnie z normami p.b., nie są wymagane uprawnienia budowlane.

Zgodnie z art. 15a ust. 15 prawa budowlanego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń uprawniają m.in. do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Przy tym zgodnie z art. 3 pkt 7 p.b. pod pojęciem robót budowlanych należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Zamawiający wskazuje następujący zakres prac np.: w pkt 27 „ Naprawę umocnienia podłoża z geowłókniny pod Zabudowę 2 szt. wyrw (zbiornik M.)” w tym: dostarczenie materiałów w miejsce wbudowania, wyrównanie i ubicie podłoża w miejscach naprawy umocnień, rozłożenie i wyrównanie powierzchni geowłókniny wraz z przybiciem szpilkami stalowymi w miejscu planowanej zabudowy wyrw oraz w pkt 29 „Naprawę opasek z kiszek faszynowych o śr. 20+20 cm na odcinku od gabionów zapory czołowej (400 mb)w górę zbiornika oraz od strony lasu (30mb) ” w tym: dostarczenie kiszek i kołków oraz geowłókniny w miejsce wbudowania, wykonanie wykopu pod umocnienia, wyrównanie i ubicie podłoża w miejscach naprawy umocnień, rozłożenie i wyrównanie powierzchni geowłókniny, wbicie kołków o średnicy fi 8-10 cm, głębokość L= 0,8-1,0 m w ilości 3 szt/mb., ułożenie kiszek faszynowych, przybicie kiszek kołkami (szpilkowanie) w ilości 3 szt/ mb.,

Jednak Skarżący nie wykazał zgodnie z art. 6 k.c., że przy czynnościach tego rodzaju konieczny już nadzór ze strony osoby posiadającej uprawnienia w zakresie specjalności inżynieria hydrotechniczna.

Mając na względzie treść spornego warunku SIWZ zasadne było więc przyjęcie przez Izbę, że dla robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wystarczające jest posiadania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a zatem takich jakie posiada przedstawiciel odwołującego.

Uznania Sądu Okręgowego nie znalazły także twierdzenia skargi co sprzeczność w ustaleniach, na których oparto rozstrzygnięcie, z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego poprzez bezpodstawne przyjęcie przez Izbę, iż odwołujący spełniał kryteria w zakresie posiadanych uprawnień, co wynikało z faktu realizacji zadań na zwiększenia zdolności retencyjnej rzeki P. i rzeki C. - naprawa budowli hydrotechnicznych. Zauważenia bowiem wymaga, że Krajowa Izba Odwoławcza w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia jedynie pomocniczo wskazuje na realizację przez odwołującego z udziałem Ł. Ś. robót na rzece P. i rzece C.. Decydująca dla losów odwołania była natomiast interpretacja dokumentacji przetargu i to czy w świetle jej zapisów zamawiający prawidłowo ocenił uprawnienia budowlane Ł. Ś..

W ocenie Sądu Okręgowego, prawidłowa była konstatacja Izby poczyniona w oparciu o zgromadzony w toku postępowania odwoławczego materiał dowodowy, iż w rozpoznawanym stanie faktycznym wykluczenie wykonawcy było wadliwe, albowiem przedstawiciel odwołującego spełniał wymagania dokumentacji.

W konsekwencji na aprobatę nie zasługiwał także zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego tj. art. 24 ust. 1 pkt 16 dPZP.

Przesłanka z art. 24 ust. 1 pkt 16 dPZP nakazuje wykluczenie wykonawcy, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub tzw. kryteria selekcji. Z punktu widzenia możliwości zastosowania tej przesłanki istotne jest to, że samemu faktowi podania informacji niezgodnych z rzeczywistością musi towarzyszyć zamiar wykonawcy, a jego wykazanie obciąża zamawiającego, podejmującego decyzję o wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniu.

W rozpoznawanym stanie faktycznym wykazanie istnienia tej przesłanki, w tym w szczególności zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa, na skutek którego doszło do wprowadzenia w błąd zamawiającego spoczywał na skarżącym (art. 6 k.c.).

Zestawiając przesłanki art. 24 ust. 1 pkt 16 dPZP z dokumentacją przetargu należało dojść do wniosku, że nie było podstaw do uznania, że odwołujący w jakikolwiek sposób wprowadził zamawiającego w błąd.

Gdyby rzeczywiście wolą zamawiającego było postawienie wykonawcom wymogu posiadania uprawnienia o specjalności inżynieryjna hydrotechniczna lub równoważnych to dałby temu wyraz formułując treść SIWZ, która obejmowałaby takie oczekiwanie. Jak podnosi się w orzecznictwie: „To na zamawiającym spoczywa obowiązek jednoznacznego i jasnego precyzowania postanowień specyfikacji. Fakt, że postanowienia te nie czynią zadość tym wymogom, nie mógłby być poczytany na niekorzyść odwołującego i nie mógłby prowadzić do zastosowania sankcji odrzucenia oferty." (wyrok KIO z 29 stycznia 2009 r. sygn. akt KIO/UZP 48/09). „Nie można na niekorzyść wykonawców interpretować postanowień specyfikacji, które mogą budzić wątpliwości, gdyż działają oni w zaufaniu do zamawiającego, na którym ciąży obowiązek jednoznacznego i jasnego sformułowania specyfikacji. Wykonawcy nie mogą być obciążeni negatywnymi skutkami niewystarczającego doprecyzowania przez zamawiającego postanowień specyfikacji" (wyrok KIO z 29 sierpnia 2008 r. sygn. akt KIO/UZP 7 844/08). Zamawiający pozostawił jednak omawiane wymaganie jako wymóg otwarty i nie dookreślił jakie uprawnienia budowlane uzna za właściwe - równoważne.

Jak już wskazano, uprawnienia posiadane przez Ł. Ś. były adekwatne do przedmiotu zamówienia i wymagań określonych przez skarżącego w SIWZ i OPZ. Ponadto, w toku przetargu, w zakresie potwierdzenia posiadania odpowiedniego potencjału osobowego, zamawiający dysponował oświadczeniem odwołującego, które złożono zgodnie z wymaganiami SIWZ i zostało potwierdzone dokumentami przedstawionymi przed podpisaniem umowy, a przedstawiane przez odwołującego informacje były prawdziwe. Nie ma tu zatem w ogóle miejsca na przypisanie takiego działania, które w sposób celowy, czy nawet nieświadomy mogłoby zamawiającego wprowadzać w błąd. Wykazanie okoliczności przeciwnych należało do skarżącego, który oprócz swoich twierdzeń, a właściwie swojego sposobu rozumienia wymogów SIWZ, nie zaoferował żadnych przekonywujących dowodów. W takim stanie rzeczy – w ocenie Sądu Okręgowego – nie mogło być w ogóle mowy o wprowadzeniu zamawiającego w błąd, który mógł mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wadliwie ocenił uprawnienia potencjału osobowego odwołującego w rezultacie odmawiając udzielenia zamówienia wykonawcy, który prawidłowo spełnia warunki udziału w przetargu.

Akceptacji Sądu Okręgowego nie znajduje także zaniechanie zamawiającego wezwania wykonawcy w trybie z art. 26 ust. 3 dPZP do przedstawienia innej osoby w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tym bardziej mając na uwadze okoliczność, że odwołujący wskazał P. B. jako osobę, która może pełnić funkcję upoważnionego przedstawiciela. Skarżący w ogóle nie odniósł się do jednak do powyższego faktu. Natomiast wystarczające uprawnienia z zakresu konstrukcyjno - budowlanej wydane przed 10 sierpnia 2014 r. które posiada P. B. (uzyskane 18 grudnia 2003r.) zawierają w swoim zakresie uprawnienia w zakresie specjalności inżynieria hydrotechniczna.

Z tych względów Sąd Okręgowy zarzut z pkt 1.2 petitum skargi uznał za niezasadny.

Wbrew twierdzeniom skargi w przedmiotowym postępowaniu brak było także podstaw do zastosowania art. 26 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 1 dPZP.

Wywiedziony w tym zakresie zarzut stanowi niejako próbę wykreowania przez skarżącego nowego, nieprzewidzianego w przepisach ustawy Prawo zamówień Publicznych, jak też SIWZ i OPZ przedmiotowego zamówienia, sposób weryfikowania dokumentów przedstawianych przez wykonawców biorących udział w postępowaniu.

W tym kontekście podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 25 ust. 1 dPZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, brak podstaw wykluczenia – zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. W myśl omawianego przepisu zamawiający może żądać od wykonawców przedstawienia stosownych dokumentów, których zakres i moment składania powinny być określone w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.

Omówienie podniesionego w pkt 1.3 petitum skargi zarzutu wymaga więc przytoczenia zapisów dokumentacji przetargu.

Stosownie do 4.2.4 SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku odwołujący zobowiązany był do złożenia oświadczenia określonego w 4.3 SIWZ, co odwołujący czasie uczynił w stosownym czasie. Wykaz dokumentów i oświadczeń zawarty w 4.6 SIWZ nie wymagał natomiast konieczności przedstawienia innych dokumentów. We wzorze umowy wskazano zaś, że przekazanie terenu przez zamawiającego oraz odbiór terenu przez wykonawcę nastąpi w ciągu 5 dni roboczych po podpisaniu umowy (§ 3 ust. 1).

Jak wynika z powyższego w przedmiotowym postępowaniu wszelkie dokumenty miały być przedstawione przez odwołującego dopiero po podpisaniu umowy. W tym stanie rzeczy nieuzasadnione są twierdzenia skargi, że zamawiający był uprawniony do wzywania odwołującego do dostarczenia dokumentów przed tym terminem i wynikających z tego skutków prawnych, jak również że takie uprawnienie wynikało z pkt. 4.2.3. lit. b SIWZ. Ponadto, z wyżej przywołanych postanowień SIWZ oraz wzoru umowy wynika, że skarżący nie wymagał na etapie składania i badania ofert, aby jakiekolwiek dokumenty były składane przez wykonawców.

Co już zostało wskazane, odwołujący w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dysponował dwoma osobami - Ł. Ś. i P. B.. Zamawiający na żadnym etapie postępowania nie wymagał natomiast przedstawienia sposobu wykazania dysponowania tymi osobami. Twierdzenia skarżącego, że odwołujący ww. przedstawicielami nie dysponował nie zostały w toku sprawy wykazane, a zatem uznać należy je za pozbawione podstaw faktycznych i prawnych.

Raz jeszcze uwypuklić trzeba, że stosownie do wymogów dokumentacji przetargowej dla spełnienia przedmiotowego warunku wystarczające było złożenie oświadczenia o dysponowaniu tymi osobami, co odwołujący w przedmiotowym postępowaniu uczynił. Także w tym zakresie argumentacja skargi nie zdołała zatem podważyć prawidłowych wniosków KIO.

Reasumując, zaskarżony wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w pełni odpowiadał przepisom prawa procesowego i materialnego. Podniesione w skardze zarzuty nie zdołały natomiast obalić trafnego rozstrzygnięcia Izby w jakimkolwiek zakresie.

Powyższe zaś stanowiło o bezzasadności skargi, co było podstawą jej oddalenia w oparciu o art. 588 ust. 1 nPZP.

O kosztach postępowania skargowego orzeczono na podstawie art. 589 ust.1 nPZP. Ponieważ postępowanie to zostało w całości przegrane przez skarżącego to zasadnym było zasądzenie kosztów od tego podmiotu na rzecz przeciwnika skargi. Na koszty poniesione przez przeciwnika skargi w toku postępowania skargowego składały się koszty zastępstwa prawnego ustalone na podstawie § 2 pkt 8 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. 2015, poz. 1800). Odnośnie do stawki wynagrodzenia pełnomocnika, to uzupełniająco należy wskazać, że Sąd Okręgowy w składzie orzekającym w tej niniejszej uznaje, że nie ma żadnych prawnych podstaw do stosowania stawek obowiązujących w postępowaniu odwoławczym przed KIO w sytuacji gdy tylko ww. rozporządzenie określa stawki przed organami wymiaru sprawiedliwości. Należy też podkreślić, że w kognicji tutejszego Sądu nie ma kategorii spraw podobnych do skargi na orzeczenie KIO. Z tych względów jedynym wyznacznikiem stawki wynagrodzenia musi być wartość przedmiotu zamówienia – zaskarżenia.

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji wyroku.

sędzia Aleksandra Komór