Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACa 217/21

POSTANOWIENIE

Dnia 19 maja 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący

:

SSA Magdalena Natalia Pankowiec

Sędziowie

:

SA Jadwiga Chojnowska

SA Dariusz Małkiński

po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2021 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. G.

przeciwko (...) S.A. w S.

o zapłatę

na skutek wniosku pozwanego o uzupełninie wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 maja 2021 r., sygn. akt I ACa 217/21

p o s t a n a w i a :

oddalić wniosek.

(...)