Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V U 282/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 kwietnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Nowakowska

Protokolant: st.sekr.sądowy Alina Kędzia

po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2021 r. w Kaliszu

odwołania K. N.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. (1)

z dnia 19 stycznia 2021 r. Nr (...)

w sprawie K. N.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. (1)

o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe

Zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. (1) z dnia 19 stycznia 2021 r. znak (...) w ten sposób, że przyznaje K. N. prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego.

Sygn. akt VU 282/21

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 19.01.2021r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. (1) odmówił K. N. prawa do jednorazowego świadczenia postojowego gdyż w wykazie GUS za 2019r. na 30.09.2020r. dla jej działalności nie znaleziono kodu PKD wskazanego we wniosku RSD-DD-6 uprawniającego do świadczenia postojowego. Zmiany nastąpiły po 30.09.2020r.

Z decyzją tą nie zgodziła się K. N. wnosząc do tutejszego Sądu odwołanie i domagając się przyznania prawa do świadczenia postojowego, podnosząc, że już od 2018r. przeniosła sklep do Galerii Handlowej i od tego czasu prowadząc tam sklep franczyzowy marki (...) pracowała de facto z kodem przeważającym 47,71Z. Zaktualizowała tę zmianę w GUS z mocą wsteczną od 07.09.2018r. Na dzień 30.09.2020r. był to wiodący kod i nastąpił też spadek obrotów o ponad 40% w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

K. N. prowadzi działalność gospodarczą od 20.01.2014r. pod firmą przedsiębiorcy FIRMA HANDLOWA (...).

Od września 2018r. prowadzi sklep franczyzowy marki (...) usytuowany w dużej galerii handlowej w O. (2).

W dniu 1.10.2018r, K. N. zawarła z Galerią (...) w O. (2) reprezentowaną przez wiceprezesa zarządu M. D. umowę najmu lokalu użytkowego o pow. 56 m ( 2. )Lokal ten zgodnie z umową najmu wykorzystywany miał być jedynie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży odzieży i dodatków pod szyldem (...). Umowa przewidywała też szereg zakazów dotyczących działalności konkurencyjnej wobec innych firm funkcjonujących w tej galerii. ( dowód- umowa najmu k 18-25)

Z uwagi na sytuacją związaną z pandemią COVID-19 i ustaniem zakazu handlu od 06.05.2020r. aneksem do umowy najmu z dnia 21.07.2020r. strony uzgodniły obniżenie czynszu o 50%. na czas od maja 2020r, do grudnia 2020r. ( aneks k 17)

Poza sporem jest, że w związku z pandemią jesienią 2020r. zarządzono ponowne zamknięcie sklepów odzieżowych w galeriach handlowych. Wskutek zakazu handlu w miejscu usytuowania sklepu odwołująca się po raz drugi utraciła możliwość wykonywania swej działalności.

Porównując jej sytuację z listopada 2019r. i listopada 2020r. nastąpił wyraźny spadek obrotów i dochodów.

Wartość sprzedanych towarów w listopadzie 2019r. wyniosła 27.981,48zł, a dochód wyniósł 4.264,12zł Natomiast w listopadzie 2020r. wartość sprzedanych towarów wyniosła 5.150,03zł, a dochód 3.796,44zł.

Poza sporem jest, że odwołująca się zmieniła kody PKD po 30.09.2020r. z tym, że uczyniła to aby dostosować zapisy w GUS do klasyfikacji podmiotów uprawnionych do uzyskania pomocy w ramach specustawy tzw. Tarczy 6.0, o czym wyraźnie wspomina we wniosku z dnia 11.01.2021r. z jakim zwróciła się o wyrażenie zgody na przywrócenie terminu zmiany PKD.

Jako kod przeważającej działalności wpisany ma kod 47.71.Z –sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Pozostałe kody to 47.19.Z, 47.72.Z, 47.78.Z, 47.91.Z, 87.30.Z, 88.10.Z

(dowod- informacje od odwołującej się k 3 i wydruki z księgi Przychodów i Rozchodów.)

W myśl art. 15zs2 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020. 1842 ze zm.) jednorazowe świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej na dzień 30.09.2020r. pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z 06.03.2018r. –Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodem; 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z. w zakresie działalności leczniczej określonym zakresie, 86.90A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art.15zs lub 15zua.

Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku lub listopadzie 2019r.

W ocenie Sądu dla oceny czy wnioskodawca prowadzi na 30.09.2020r. działalność gospodarczą określoną przez ustawodawcę za pomocą wskazanych kodów istotne są okoliczności faktyczne, a nie jedynie teść wpisu. Kod użyty we wpisie jest pomocny, ale nie może być traktowany jako czynnik decydujący, niepodważalny w sytuacji, gdy okoliczności faktyczne wskazują, że nie odpowiada on rzeczywistości.

Wspomniany przepis należy odczytywać zgodnie z duchem aktu prawnego, a celem wprowadzenia omawianej regulacji było udzieleniu pomocy tym podmiotom, których działania państwo ograniczyło wprowadzając kolejne ograniczenia w walce z covid19. Dla sprecyzowania podmiotów objętych pomocą ustawodawca posłużył się kodami PKD, ale należy zauważyć, że posłużył się przede wszystkim określeniem, iż jednorazowe dodatkowe świadczenie przysługuje osobie prowadzącej działalność oznaczoną wskazanymi kodami, co oznacza, że decydujące jest prowadzenie działalności odpowiadającej określonym kodom, a nie posiadanie wpisu z jednym z kodów.

Dla uniknięcia nadużyć ze strony wnioskujących, którzy dokonywali wstecznych zmian wpisów do kwestii tej należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, ale zachowanie drogi odwoławczej od decyzji organu rentowego przed sądem powszechnym umożliwia wykazywanie im stanu faktycznego za pomocą wszelkich środków dowodowych przewidzianych w KPC. Powszechnie wiadome jest, że przedsiębiorcy nie przywiązywali wagi do kolejności używanych kodów i często wpisy nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu.

Taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie, gdy odwołująca się nie zadbała o zmianę kodu PKD w chwili gdy w 2018r. podjęła się prowadzenia sklepu franczyzowego marki (...), co ewidentnie związane było z lokalizacją punktu sprzedaży w galerii handlowej. Od tego czasu prowadziła działalność odpowiadającą kodowi 47.71.Z. Taka sytuacja miała też miejsce na dzień 30.09.2020r. mimo rozbieżności między kodem w ewidencji a kodem faktycznie prowadzonej działalności.

Poza sporem jest, że usytuowanie jej sklepu w galerii handlowej postawiło ją w sytuacji gorszej niż gdyby punkt sprzedaży mieścił się poza tym budynkiem, bowiem zakaz handlu objął wówczas właśnie punkty handlowe z odzieżą mieszczące się w galeriach, a inne mogły nadal funkcjonować.

Odwołująca się udokumentowała też spadek przychodów między listopadem 2019 i listopadem 2020r. o ponad 40%. Poza sporem jest otrzymanie przez nią wcześniej pomocy w ramach świadczenia postojowego.

Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał, że odwołująca się spełnia wszystkie warunki do uzyskania prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego.

Sąd zmienił zaskarżoną decyzję orzekając na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. jak w wyroku.

SSO Ewa Nowakowska