Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V U 830/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 października 2020 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Nowakowska

Protokolant: st.sekr.sądowy Alina Kędzia

po rozpoznaniu w dniu 21 października 2020 r. w Kaliszu

odwołania L. G.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 27 kwietnia 2020 r. Nr (...)

z dnia 6 lipca 2020r. Nr (...)

w sprawie L. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o emeryturę pomostową

Oddala odwołania

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 27.04.2020r., zmienioną następnie decyzją z 06.07.2020r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w O. odmówił L. G. przyznania emerytury pomostowej, gdyż po dniu 31.12.2008r. nie wykonywał pracy wyszczególnionej w wykazie prac w szczególnych warunkach stanowiącym załącznik do ustawy o emeryturach pomostowych.

Odwołanie od obu tych decyzji wniósł do Sądu L. G. domagając się przyznania emerytury pomostowej.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Poza sporem jest, że L. G. urodził się w dniu (...)

Wykazał ogólny staż ubezpieczeniowy wynoszący 38 lat, 7 miesięcy i 5 dni okresów składkowych i nieskładkowych.

Niesporne jest też, że z tytułu pracy w szczególnych warunkach ZUS zaliczył mu okres 16 lat 7 miesięcy i 1 dzień, z tym, że są to okresy pracy na stanowiskach wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia RM z 07.02.1983r.

Odwołujący się pracował w okresie od 04.11.1985r. do 31.12.1997r. w Przedsiębiorstwie (...) S.A. w K., a następnie został przejęty w trybie art.23 ( 1) kp przez (...) sp. z o.o. i pracował tam w okresie od 02.01.1998r. do 30.09.2018r. (początkowo jako operator UOŚ, palacz CO, a od 09.10.2001r. jako pomocnik montera-konserwator sieci wod-kan i od 12.11.2001r. jako operator UOŚ, palacz CO.)

W świadectwach pracy w szczególnych warunkach z 18.05.2020r. – dołączonych do odwołania zakład zakwalifikował pracę odwołującego się w okresach:

od 16.04.1986r. do 18.03.1990r.,

od 01.01.1996r. do 31.12.1997r.,

od 02.02.1998r. do 08.10.2001r.

od 12.11.2001r. do 31.12.2008r.

jako wykonywaną na stanowisku operatora oczyszczalni ścieków wymienionym w wykazie A dział IX poz.2 pkt 3

oraz od 09.10.2001r. do 11.11.2001r. na stanowisku pomocnik montera-konserwator sieci wod-kan wymienionym w wykazie A dział V poz.1 pkt 4 załącznika do przepisów branżowych (- zarządzenia nr 9 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z1.07.1983r.)

Organ rentowy powyższych okresów nie zakwalifikował do pracy w szczególnych warunkach w rozumieniu art.49, gdyż pracodawca nie potwierdził, by wykonywał w tym czasie pracę wymienioną w załączniku 1 lub 2 do ustawy o emeryturach pomostowych.

W piśmie z dnia 27.08.2020r. zakład pracy odwołującego się wyjaśnił, że świadectwa pracy w szczególnych warunkach dotyczą okresu przed 01.01.2009r., gdyż po wejściu w życie ustawy o emeryturach pomostowych stanowisko pracy, na którym L. G. pracował nie zostało już ujęte w nowych wykazach pracy w szczególnych warunkach. ( k 14)

Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie jest prawo odwołującego się do emerytury pomostowej.

Warunki nabywania prawa do emerytur pomostowych reguluje ustawa z 19.12.2009r. o emeryturach pomostowych(Dz.U. 237 poz. 1656.)

Stosownie do art. 4 cyt. ustawy prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) urodził się po dniu 31.12.1948r.,

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,

3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,

4)ma okres składkowy i nieskładkowy ustalony na zasadach określonych w art.5-9 i art.11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,

5) przed dniem 1.01.1999r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust.1 i 3 ustawy lub art. 32 i 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

6) po dniu 31.12.2008r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art.3 ust 1 i 3,

7) nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Stosownie do art. 49 cyt. Ustawy prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która:

1-  po dniu 31.12.2008r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art.3 ust.1 i 3

2-  spełniała warunki określone w art.4 pkt 1-5 i 7 i art.5-12

3-  w dniu wejścia w życie ustawy miała wymagany w przepisach, o których mowa w pkt2 okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art.3 ust.1i 3.

Cytowany przepis wymaga więc w stosunku do osób, które nie pracowały po 31.12.2008r. w szczególnych warunkach w aktualnym rozumieniu, aby na dzień 1.01.2009r. wykazały co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych.

Zgodnie z art.3 tej ustawy za prace w szczególnych warunkach w rozumieniu tej ustawy uważa się prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, albo wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.

W załączniku nr 1 do ustawy wymienione są te prace, których wykonywanie ustawodawca uznał za prace w szczególnych warunkach.

Ustawodawca za obciążone czynnikami ryzyka uznał prace związane z warunkami zdeterminowanymi

-siłami natury: prace po ziemią, na wodzie, pod wodą, w powietrzu,

-procesami technologicznymi: w warunkach gorącego lub zimnego mikroklimatu, bardzo ciężkie prace fizyczne powodujące określony wydatek energetyczny (u mężczyzn powyżej 8.400kJ, u kobiet powyżej 4,6 kJ),

-prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego,

-ciężkie prace fizyczne związane z bardzo dużym obciążeniem statycznym wynikającym z wymuszonej, niezmiennej pozycji ciała z określonym wydatkiem energetycznym.

Zebrany materiał dowodowy pozwala na przyjęcie, że odwołujący się wykonywał prace w szczególnych warunkach w rozumieniu poprzednich przepisów łącznie przez ponad 16 lat. Nie jest to jednak praca w szczególnych warunkach według aktualnych wymogów, na stanowisku ujętym w wykazie aktualnym prac w szczególnych warunkach do ustawy o emeryturach pomostowych. Legitymowanie się 15 latami pracy wymienionej w starym wykazie nie uprawnia do emerytury pomostowej jeśli ubezpieczony nie pracował w warunkach aktualnie kwalifikowanych jako szczególne warunki.

W tym stanie rzeczy skoro odwołujący się nie pracował w szczególnych warunkach w rozumieniu cytowanego wyżej art.3, gdyż jego stanowisko pracy w aktualnym stanie prawnym nie odpowiada kryteriom pracy w szczególnych warunkach w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych, to nie przysługuje mu prawo do emerytury z cyt. ustawy.

Zaskarżone decyzje są więc prawidłowe i zgodnie z art.477 14§1 kpc orzeczono jak w wyroku.