Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1574/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2021 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Eliza Skotnicka

Protokolant: sekr. sąd. Magda Biernat

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 czerwca 2021 roku w Kłodzku

sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę 4604,08 zł

I.  zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz strony powodowej (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 2096,17 (dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć 17/100) zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 18 września 2020 roku do dnia zapłaty,

II.  dalej idące powództwo oddala,

III.  zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej 80,15 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania,

IV.  zwraca stronie powodowej od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kłodzku 256,56 zł tytułem nadpłaconej zaliczki zdeponowanej pod poz. 570001650687.

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) S.A. z siedzibą we W. domagała się zasądzenia od pozwanego kwoty 4604,08 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 492 zł od dnia 27 sierpnia 2020r. i od kwoty 4112,08 zł od dnia 7 lipca 2020 r. oraz kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz 17,- zł tytułem poniesionej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wyjaśniła, że 6 czerwca 2020 r. doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego uszkodzeniu uległ pojazd marki T. o nr rej. (...). Sprawca szkody był objęty ochroną ubezpieczeniową u strony pozwanej. Strona pozwana w toku postępowania likwidacyjnego wypłaciła poszkodowanemu odszkodowanie wysokości 3588,05 zł. Strona powodowa umową cesji nabyła od uprawnionego wierzytelność względem strony pozwanej z związku z przedmiotową szkodą komunikacyjną. Strona powodowa zleciła osobie trzeciej wykonanie prywatnej ekspertyzy, której koszt wyniósł 492 zł. Po wykonaniu ekspertyzy powódka wezwała stronę pozwaną do dopłaty odszkodowania wraz z kosztami ekspertyzy. Strona pozwana do dnia wniesienia pozwu nie dokonała należnej powódce dopłaty.

Strona pozwana Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przypisanych.

W uzasadnieniu strona pozwana przyznała, że uznała swoja odpowiedzialność i wypłaciła poszkodowanemu 3588,05 zł. Ponadto pozwana zarzuciła, że umowa cesji wierzytelności jest nieważna, a zatem strona powodowa nie posiada legitymacji procesowej czynnej oraz, że poszkodowany nie skorzystał z oferowanych przez pozwanego rabatów na części zamienne oraz materiały lakiernicze.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Poszkodowani G. N. i M. N. byli właścicielami samochodu osobowego marki T. (...) nr rej. (...), rok prod. 2017, który w dniu 6 czerwca 2020 r. został uszkodzony na parkingu przez sprawcę ubezpieczonego u strony pozwanej. Ubezpieczyciel sprawcy szkody tj. Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego w sprawie nr (...)-01 wypłaciła poszkodowanym odszkodowanie w wysokości 3588,05 zł.

Bezsporne

31 lipca 2020r. G. N. i M. N. reprezentowani przez pełnomocnika M. M. zawarli z M. (...) umowę przelewu wierzytelności przysługującej cedentowi z tytułu szkody w pojeździe marki T. (...) nr rej. (...) w związku ze szkodą komunikacyjną z 6 czerwca 2020r., objętą postępowaniem likwidacyjnym prowadzonym przez (...) S.A. pod numerem(...). Następnie w tym samym dniu tj. 31 lipca 2020r. strona powodowa (...) S.A. z siedzibą we W. zawarła zM. (...) umowę przelewu tejże wierzytelności. Strona pozwana została powiadomiona o przelewa pismami z 31 lipca 2020r.

Strona powodowa zleciła firmie Biuro (...) Sp. z o.o. we W. wykonanie ekspertyzy, w której przeprowadzono kalkulację kosztów naprawy wyliczając je na kwotę 7700,13 zł. Strona powodowa pismem z 13 sierpnia 2020r. wezwała stronę pozwaną do zapłaty 4604,08 zł, w tym 4112,08 zł tytułem dalszego odszkodowania oraz 492 zł tytułem zwrotu kosztów opinii prywatnej w terminie 14 dni od dni doręczenia wezwania.

Poszkodowany G. N. zlecił wykonanie naprawy pojazdu warsztatowi w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Poszkodowany nie jest zadowolony z naprawy, pojazd nie został przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Poszkodowany nie pamięta czy ubezpieczyciel proponował mu możliwość naprawy pojazdu w (...) serwisie (...) lub też czy otrzymał inne oferty naprawienia szkody. Poszkodowany obecnie żałuje, że nie dokonał naprawy pojazdu w (...) serwisie (...), gdyż jego zdaniem na skutek tego zdarzenia wartość rynkowa pojazdu obniżyła się.

Dowód:

-

umowy przelewu wierzytelności k. 17 – 20, 24 – 28;

-

powiadomienia o dokonanych przelewach k. 20, 28;

-

pełnomocnictwo udzielone M. M. k. 89;

-

ekspertyza wykonana na zlecenie strony powodowej k. 19 – 26;

-

wezwanie do zapłaty z 13.08.2020 r. k. 15 – 16;

-

faktura VAT nr (...) k. 35;

-

zeznania świadka G. N. k. 97;

-

zeznania świadka M. N. k. 97v – 98.

Strona pozwana na podstawie porozumień z dostawcami i usługodawcami posiada rabaty na części zamienne w pojazdach marki T. i L. w wysokości 24% oraz na materiały lakiernicze 40%.

Dowód:

- porozumienie nr (...) k. 58 – 62;

- porozumienie nr (...) k. 62 – 64.

Koszt naprawy samochodu marki T. (...) nr rej. (...) z uwzględnieniem naprawy w technologii przewidzianej przez producenta z użyciem części oryginalnych sygnowanych logo producenta T. i średniej stawki roboczogodziny mającej zastosowanie w warsztatach rzemieślniczych przywracający stan pojazdu sprzed zdarzenia wynosił 6624,61 zł brutto.

Z raportu optymalizacji części wynika, że brak było dostępnych części w jakości (...), które odpowiadałyby jakościowo częściom oryginalnym.

Koszt naprawy samochodu marki T. (...) nr rej. (...) z uwzględnieniem naprawy w technologii przewidzianej przez producenta z użyciem części oryginalnych sygnowanych logo producenta T. i średniej stawki roboczogodziny mającej zastosowanie w warsztatach rzemieślniczych, przywracający stan pojazdu sprzed zdarzenia oraz uwzględniający rabaty przysługujące stronie pozwanej na części zamienne 24% i na materiały lakiernicze 40% wynosił 5192,22 zł brutto.

Dowód:

-

opinia biegłego sądowego mgr inż. T. G. z dnia 2 maja 2021r. wraz z kalkulacjami naprawy pojazdu, jego wycenami oraz raportem części alternatywnych k. 74 – 107.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało uwzględnieniu w części.

Sąd ustalił stan faktyczny w oparciu o przedłożone przez strony dokumenty, w tym przede wszystkim wyceny dokonane na zlecenie strony powodowej oraz przez stronę pozwaną w toku postępowania likwidacyjnego szkodę.

Podstawa i zasada odpowiedzialności strony pozwanej była bezsporne. Spór między stronami dotyczył wysokości szkody poniesionej przez powoda, w tym przede wszystkim uzasadnionych kosztów naprawy.

Według art. 822 § 1 k.c., powstanie obowiązku zapłaty przez zakład ubezpieczeń (ubezpieczyciela) odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakłada powstanie odpowiedzialności ubezpieczonego, czyli samego ubezpieczającego lub osoby, na której rzecz ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia, za szkody wyrządzone osobom trzecim. Zobowiązanie do zapłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma więc ze swej istoty charakter akcesoryjny, tylko zatem wtedy, gdy ubezpieczony stanie się zgodnie z przepisami prawa cywilnego odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, dochodzi do powstania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń wobec tej osoby z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zakres odpowiedzialności ubezpieczonego wobec osoby trzeciej wyznacza co do zasady zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (por. np. uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2005 r., III CZP 99/04, OSNC 2005, nr 10, poz. 166 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2002 r., II CKN 353/99, nie publ.). Akcesoryjny, wynikający z art. 822 § 1 k.c., charakter zobowiązania ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej potwierdzają w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przepisy art. 23, 34, 35 i 36 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm. - dalej: "ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych" lub "u.u.o."). W myśl tych przepisów, na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, do której zawarcia obowiązany jest posiadacz bezpośrednio eksploatujący pojazd (por. uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2005 r., III CZP 99/04), zakład ubezpieczeń jest zobowiązany, w granicach ustalonej sumy gwarancyjnej, do zapłaty odszkodowania za szkodę na osobie lub w mieniu wyrządzoną w związku z ruchem pojazdu, objętą odpowiedzialnością posiadacza (art. 436 § 1 zdanie pierwsze lub art. 436 § 1 zdanie drugie k.c.). Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem wszelkich pojazdów mechanicznych oparta została na zasadzie ryzyka (art. 436 k.c. w związku z art. 435 k.c.). Uzasadnieniem tej zaostrzonej odpowiedzialności jest przede wszystkim szczególne i wzmożone niebezpieczeństwo jakie wiąże się z użyciem tych środków komunikacji.

W tak ukształtowanej odpowiedzialności posiadacza pojazdu mechanicznego przesłanki stanowią powstanie szkody w mieniu lub na osobie, spowodowanie szkody przez ruch mechanicznego środka komunikacji, oraz związek przyczynowy między szkodą a ruchem pojazdu. Szkoda wywołująca odpowiedzialność z tytułu ryzyka musi być wyrządzona przez ruch mechanicznego środka komunikacji. Ponadto pomiędzy działaniem sprawcy szkody a skutkiem tego działania musi zachodzić związek przyczynowy (opisany w art. 361 kc). W Świetle tego zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa swojego działania.

Szkodą w mieniu jest wszelki uszczerbek majątkowy. Przy ustaleniu wysokości szkody należy posługiwać się przyjętą w piśmiennictwie i orzecznictwie teorią różnicy. Oznacza to, że dla ustalenia wysokości szkody zestawia się obecną wartość samochodu z tą, jaką by on przedstawiał gdyby nie było wypadku (tak, G. Bieniek, Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe, Warszawa 2006 str.140). Zasada pełnego odszkodowania w ujęciu kodeksu cywilnego przejawia się w tym, że naprawienie szkody obejmuje zarówno straty jakie poszkodowany poniósł, jak i korzyści które mógł osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono. Zgodnie z art. 361 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania z którego szkoda wynikła.

Ustalenie wartości pojazdu oraz kosztów naprawy wymagało wiedzy specjalnej, co obligowało Sąd na mocy art. 278§1 k.p.c. do dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego z zakresu szacowania wartości pojazdów mechanicznych, oceny technicznej pojazdów samochodowych oraz rekonstrukcji wypadków drogowych mgr inż. T. G.. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym przede wszystkim opinia biegłego sądowego, pozwoliły na ustalenie charakteru szkody w pojeździe oraz uzasadnionych kosztów naprawy pojazdu. Biegły sądowy wykonał rzetelną opinię, w sposób jasny wykazał, że szkoda miała charakter szkody częściowej, a ponadto wyliczył wartość koniecznych napraw, przedstawił możliwe do zastosowania części zamienne, gwarantujące przywrócenie stanu pojazdu sprzed zdarzenia. Biegły ustalił także stawkę roboczogodziny w warsztatach znajdujących się w obrębie zamieszkania powoda dysponujących wyposażeniem umożliwiającym naprawy zgodnie z technologią producenta. Opinia biegłego nie była kwestionowana przez strony. Sąd podzielił wnioski biegłego i przyjął, że szkoda miała charakter szkody częściowej, a koszt naprawy pojazdu zakładający wykorzystanie części oryginalnych, gdyż brak było części zamiennych klasy O i (...), przy uwzględnieniu rabatów przysługujących stronie pozwanej na części zamienne 24% i na materiały lakiernicze 40% wynosił 5192,22 zł brutto. W ocenie Sądu zgodnie z art. 354§2 k.c. i art. 826 § 1 k.c. poszkodowani mieli obowiązek minimalizowania szkody oraz współdziałania z ubezpieczycielem w tym zakresie likwidacji szkody. Skoro strona pozwana proponowała poszkodowanym możliwość bezgotówkowej naprawy pojazdu, a także możliwość zakupu części oryginalnych oraz materiałów lakierniczych na preferencyjnych warunkach, to poszkodowani powinni z tej oferty skorzystać. Skoro poszkodowani nie skorzystali z tej oferty, dokonali naprawy, która nie przewróciła stanu ich pojazdu sprzed szkody, a następnie zbyli wierzytelność wobec ubezpieczyciela o odszkodowanie z tytułu tejże szkody, to w ocenie Sądu należne poszkodowanym odszkodowanie powinno uwzględniać powyższe rabaty oferowane przez stronę pozwaną. Stąd też szkoda w pojeździe powinna być wyliczona na 5192,22 zł brutto. Skoro pozwana wypłaciła dotychczas odszkodowanie za szkodę w pojeździe w wysokości 3588,05 zł, do zapłaty pozostało 1604,16 zł.

W ocenie Sądu prawo pełnej rekompensaty szkody, obejmuje zarówno szkodę w pojeździe będącą bezpośrednim skutkiem kolizji, a także wszelkie dalsze koszty ściśle związane z tym zdarzeniem, w tym pełne koszty związane z wykonaniem prywatnej opinii rzeczoznawcy. Powód wykazał, posługując się fakturą VAT, że za wykonanie tej opinii zapłacił rzeczoznawcy 492,- zł. Niewątpliwie konieczność zlecenia wykonania prywatnej opinii pozostaje w ścisłym związku doznaną szkodą w pojeździe i wynika z potrzeby uzyskania miarodajnych i specjalistycznych informacji odnośnie zasadności roszczeń względem strony pozwanej.

W tych okolicznościach Sąd uwzględnił powództwo co do roszczenia głównego w kwocie 2096,17 zł, w tym 1604,16 zł tytułem dalszego odszkodowania za szkodę w pojeździe oraz 492 zł z tytułu poniesionych kosztów ekspertyzy. Powództwo w pozostałym zakresie jako bezzasadne podlegało oddaleniu.

O odsetkach orzeczono zgodnie z art. 481 k.c. i art. 455 k.c. Wymagalność roszczenia została ustalona na 17 września 2020r., gdyż strona powodowa dopiero w piśmie z 13 sierpnia 2020r. wskazała jakiej wysokości odszkodowania się domaga i wyznaczyła stronie pozwanej nieprzekraczalny termin zapłaty na 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Strona powodowa nie przedłożyła jednak dowodu doręczenia wezwania do zapłaty, zaś pozwana na wezwanie to odpowiedziała pismem z 3 września 2020r., a zatem najpóźniej w dacie tej pozwana dowiedziała się o roszczeniach powoda. Ubezpieczyciel zobowiązany był więc spełnić świadczenie najpóźniej do 17 września 2020r. A zatem odsetki ustawowe za opóźnienie od zasądzonej kwoty 2096,17 zł należą się stronie powodowej od 18 września 2020r.

O kosztach orzeczono po myśli art. 100 k.p.c, przyjmując, że strona powodowa wygrała proces w 45,5 %. Łączne koszty postępowania wyniosły 3377,44 zł, w tym 400 zł opłata sądowa od pozwu, 1143,44 zł wynagrodzenie biegłego sądowego, 917 zł koszty zastępstwa procesowego strony powodowej i 917 zł koszty zastępstwa procesowego strony pozwanej. Dokonując stosunkowego rozdzielenia tych kosztów powódka powinna je pokryć do kwoty 1840,71 zł, za pozwana do kwoty 1536,73 zł. Pozwana poniosła koszty postępowania w łącznej wysokości 1617 zł, w tym 700 zł zaliczka na wydatki związane z wynagrodzeniem biegłego sądowego oraz 917 zł koszty zastępstwa procesowego strony pozwanej. A zatem strona powodowa zobowiązana jest zwrócić stronie pozwanej 80,27 zł (1617 zł - 1536,73 zł) tytułem poniesionych kosztów postępowania. Sąd zwrócił stronie powodowej 256,56 zł tytułem pozostałej i niewykorzystanej zaliczki uiszczonej przez powoda na pokrycie wydatków związanych z wydaniem opinii.