Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 458/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 czerwca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Agnieszka Poręba

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Anna Nowobilska

po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2021 r. w Nowym Sączu

sprawy z powództwa (...) w Szwajcarii

przeciwko H. D.

o zapłatę

I.  umarza postępowanie w zakresie powyżej kwoty 8.549,40 zł (osiem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 40/100);

II.  zasądza od pozwanej H. D. na rzecz strony powodowej (...) w Szwajcarii kwotę 8.549,40 zł (osiem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 40/100) z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie liczonymi do dnia zapłaty 21 czerwca 2020 roku do dnia zapłaty;

III.  zasądza od pozwanej H. D. na rzecz strony powodowej (...) w Szwajcarii kwotę 2.317 zł (dwa tysiące trzysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  oddala wniosek pozwanej o zwolnienie od kosztów sądowych.

Z:/

1.  odnotować wyrok,

2.  kal. 7 dni.

Dnia 1 czerwca 2021 roku