Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 706/21 upr.

PROTOKÓŁ

posiedzenia niejawnego

Dnia 6 sierpnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Poręba

na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 sierpnia 2021 r.

rozpoznał sprawę

z powództwa (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W.

przeciwko G. K.

o zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 09:00 zakończono o godz. 10:00

Strony na posiedzenie nie stawiły się – niezawiadomione.

Ujawniono pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty i pismo powoda z dnia 29.07.2021 r.

Uznano sprawę za wyjaśnioną do rozstrzygnięcia.

Przewodniczący zamknął posiedzenie i ogłosił wyrok, odstępując od podania ustnych motywów rozstrzygnięcia, z uwagi na nieobecność stron.

Przewodniczący:

Sygn. akt I C 706/21 upr.

Dnia 6 sierpnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Poręba

po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2021 r. w Nowym Sączu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W.

przeciwko G. K.

o zapłatę

I.  odmawia odrzucenia pozwu,

II.  zasądza od pozwanego G. K. rzecz powoda (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. kwotę 2.997,89 złotych (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi w następujący sposób:

a.  od kwoty 2.560,70 (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy) złotych od dnia 14 lutego 2019 r. do dnia zapłaty,

b.  od kwoty 437,19 (czterysta trzydzieści siedem złotych dziewiętnaście groszy) złotych od dnia 22 sierpnia 2019 r. do dnia zapłaty

II.  zasądza od pozwanego G. K. rzecz powoda (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. kwotę 1.636,28 (jeden tysiąc sześćset trzydzieści sześć złotych dwadzieścia osiem groszy) złotych, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu,

III.  przyznaje adwokatowi K. M., prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w N. przy ul. (...), kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt złotych), tytułem wynagrodzenia za czynności kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego, które nakazuje wypłacić z zaliczki uiszczonej w sprawie.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować wyrok,

2.  odpis doręczyć pełnomocnikowi powoda i kuratorowi,

3.  kal. 7 dni,

4.  po prawomocności wykonać punkt IV wyroku.

N., dnia 06.08.2021 r.

Sędzia Agnieszka Poręba