Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 829/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 lipca 2021r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny
w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Poręba

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Nowobilska

po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2021 roku w Nowym Sączu

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. we W.

przeciwko A. S.

o zapłatę

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanej A. S. kwotę 3617 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

ZARZĄDZENIE

1.

  • 1.  odnotować wyrok

    2.  kal. 7 dni