Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 251/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11 maja 2021 roku

S ąd Rejonowy w Sopocie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący - sędzia Anna Lewandowska

Protokolant: sekretarz Sądowy Agnieszka Adamowicz

po rozpoznaniu w dniach 15.10.2020 r., 28.01.2021 r. 18.03.2021 r. i 11.05.2021 r. sprawy: T. H. (H.) - syna M. i H., urodz. (...) w G.

oskarżonego o to, że: w dniu 9 kwietnia 2019 roku i w dniu 16 kwietnia 2019 roku w S., działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej, doprowadził R. P. do niekorzystanego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 zł., poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru wynajęcia jej mieszkania w S. przy (...).

tj . o czyn z art. 286§1 kk

orzeka

I.  Oskarżonego T. H. (H.) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu oskarżeniem czynu §1 kk, i za to na podstawie art. 286§1 kk skazuje go na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności

II.  na podstawie art.46 §1 kk orzeka od oskarżonego obowiązek naprawienia szkody w całości w kwocie 3000 zł ( trzy tysiące złotych) na rzecz pokrzywdzonej R. P.

III.  na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 ze zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt 3 i § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3.10.2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. 2016.1714.) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. T. S. kwotę 588 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem złotych) + 23 % VAT tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu

I.  na podstawie art. 626 § 1 k.p.k., art. 624§1 k.p.k., art. 17 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (t.jedn. Dz.U. z 1983 roku, Nr 49, poz. 223, z późn.zm.) zwalnia oskarżonego od kosztów procesu, przejmując je na Skarb Państwa

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 251/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

2.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

T. H.

w dniu 9 kwietnia 2019 roku i w dniu 16 kwietnia 2019 roku w S., działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej, doprowadził R. P. do niekorzystanego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 zł., poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru wynajęcia jej mieszkania w S. przy (...).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony T. H. za pośrednictwem portalu internetowego (...) zamieścił ogłoszenie wynajmu mieszkania położonego w S., przy (...). Mieszkanie, które oferował do wynajęcia nie stanowiło własności oskarżonego. Nie miał on również prawa do dysponowania ww. lokalem.

wyjaśnienia oskarżonego

108-109, 149-150

26 marca 2019 r. pokrzywdzona R. P. widząc ofertę wynajmu mieszkania skontaktowała się z oskarżonym i jeszcze w tym samym dniu umówili się na obejrzenie lokalu. Podczas spotkania oskarżony poinformował pokrzywdzoną, że mieszkanie odziedziczył po dziadkach i chce je wynająć. Uprzedził ją również, że przed nią inne osoby oglądały mieszkanie i zdecydowały się na wynajem dlatego oferta może być już nieaktualna.

zeznania świadka R. P.

3-6, 27-28, 86-87, 250-253

wyjaśnienia oskarżonego

108-109, 149-150

9 kwietnia 2019 r. R. P. ponownie skontaktowała się z oskarżonym. Po ustaleniu, że oferta wynajmu mieszkania nadal jest aktualna dokonała rezerwacji wynajmu wpłacając kaucję w wysokości 1800 zł. Telefonicznie umówiła się przy tym z oskarżonym, że chce wynająć mieszkanie od 15 kwietnia 2019 r.

wyjaśnienia oskarżonego

108-109, 149-150

kopia potwierdzenia przelewu na kwotę 1800 zł.

12

pismo (...) z załącznikami

67-75

14 kwietnia 2019 r. oskarżony skontaktował się z pokrzywdzoną i za pośrednictwem wiadomości sms poinformował ją o konieczności przełożenia najmu mieszkania na dzień 25.04.2019 r. W przedmiotowej wiadomości wskazał, że w sytuacji kiedy R. P. nie akceptuje przesunięcia daty wynajmu mieszkania może zwrócić jej kaucję wpłaconą na poczet rezerwacji wynajmu lokalu. W odpowiedzi na wiadomość pokrzywdzona poinformował oskarżonego, że akceptuje przesunięcie terminu.

wyjaśnienia oskarżonego

108-109, 149-150

15 kwietnia 2019 r. oskarżony przesłał pokrzywdzonej kolejną wiadomość smsową, w której zapytywał o okres na jaki R. P. chciałaby wynająć mieszkanie. Kiedy pokrzywdzona poinformowała go, że planuje wynajem mieszkania na okres 6 miesięcy, oskarżony poprosił ją o wpłatę zaliczki w wysokości 1200 zł wskazując, że potrzebuje pieniędzy na pogrzeb babci oraz informując pokrzywdzoną, że wpłacone przez nią pieniądze zostaną zaliczone na poczet najmu mieszkania.

wyjaśnienia oskarżonego

108-109, 149-150

W zaistniałej sytuacji R. P. dokonała kolejnego przelewu na rzecz oskarżonego przekazując na jego konto kwotę 1200 zł.

zeznania świadka R. P.

3-6, 27-28, 86-87, 250-253

kopia potwierdzenia przelewu kwoty 1200 zł

11

pismo (...) z załącznikami

67-75

23 kwietnia 2019 r. pokrzywdzona R. P. ponownie skontaktowała się z oskarżonym pytając o aktualność daty zajęcia lokalu. Umówili się na 25 kwietnia 2019 r. na przekazanie kluczy.

zeznania świadka R. P.

3-6, 27-28, 86-87, 250-253

25 kwietnia 2019 r. oskarżony ponownie skontaktował się z R. P.. Poinformował ją że uległ wypadkowi, przebywa w szpitalu i nie jest w stanie przekazać jej kluczy. Wskazał przy tym, że postara się, aby klucze do mieszkania przekazał jej jego kuzyn.

zeznania świadka R. P.

3-6, 27-28, 86-87, 250-253

26 kwietnia 2019 r. R. P. otrzymała kolejnego smsa od oskarżonego, w którym informował ją o braku możliwości przekazania kluczy do mieszkania.

zeznania świadka R. P.

3-6, 27-28, 86-87, 250-253

Ostatecznie oskarżony na początku maja 2019 r. zadzwonił do pokrzywdzonej informując, że musi sprzedać mieszkanie i z uwagi na powyższe jego wynajem pozostaje nieaktualny.

zeznania świadka R. P.

3-6, 27-28, 86-87, 250-253

W zaistniałej sytuacji R. P. wysłała oskarżonemu wiadomość sms z numerem rachunku bankowego, na który miał dokonać zwrotu wpłaconych przez pokrzywdzoną pieniędzy w wysokości 3000 zł.

zeznania świadka R. P.

3-6, 27-28, 86-87, 250-253

W kolejnych dniach pokrzywdzona wysyłała oskarżonemu smsy domagając się zwrotu przekazanych oskarżonemu pieniędzy. Jej wiadomości nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów, wobec czego złożyła zawiadomienie o popełnionym przez oskarżonego przestępstwie oszustwa.

zeznania świadka R. P.

3-6, 27-28, 86-87, 250-253

Oskarżony był wielokrotnie karany sądownie, w tym za czyn z art. 286 1 k.k.

przeglądarka orzeczeń

112-119

karta karna

166-167, 192-193

odpisy wyroków

209-214, 216, 218, 220, 223, 225

3.  OCENA DOWODÓW

4.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego

Wiarygodna relacja oskarżonego dotycząca oferty najmu mieszkania, faktu przekazania przez pokrzywdzoną na jego konto środków w wysokości 3000 zł tytułem kaucji za wynajem mieszkania i opłaty za pierwszy miesiąc jego użytkowania; w tym zakresie znajdująca potwierdzenie w relacji świadka R. P. a także dowodach w postaci potwierdzeń dokonania przelewów oraz wyciągu z rachunku bankowego oskarżonego; miarodajne wskazania oskarżonego dotyczące spotkania z pokrzywdzoną i dokonanych na jej rzecz oględzin mieszkania oferowanego do najmu, w tym zakresie zgodne z odnośną częścią zeznań świadka R. P.

zeznania świadka R. P.

zeznania wiarygodne, niebudzące wątpliwości w świetle zgromadzonego materiału dowodowego; znajdujące potwierdzenie w dowodach w postaci potwierdzeń przelewów i wyciągu z rachunku bankowego oskarżonego- co do faktu przekazania T. H. pieniędzy w wysokości 3000 zł oraz relacji oskarżonego – co do faktu zamieszczonej przez niego oferty wynajmu mieszkania, jego oględzin i ostatecznie braku zwrotu przekazanych przez R. P. środków

kopia potwierdzenia przelewu kwoty 1200 zł;

pismo (...) z załącznikami

dowody o charakterze obiektywnym; niekwestionowane w toku postępowania

przeglądarka orzeczeń;

odpisy wyroków

dowody o charakterze obiektywnym; niekwestionowane w toku postępowania

karta karna

dokument pochodzący z właściwego rejestru - niekwestionowany

5.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego

W świetle zgromadzonego materiału dowodowego niewiarygodne wyjaśnienia dotyczące zwrotu pokrzywdzonej przekazanych przez nią środków w wysokości 3000 zł, w tym zakresie niespójne i labilne; odmienne w toku postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego; nielogiczne w świetle doświadczeń życiowych; niewiarygodne wskazania oskarżonego umniejszające jego rolę w procesie wynajmu mieszkania i wskazujące na inne osoby biorące udział w przedmiotowym procederze; w tej części nieznajdujące potwierdzenia w żadnym z dowodów zgromadzonych w toku postępowania; niewiarygodne wobec stanowczych twierdzeń pokrzywdzonej wskazujących na oskarżonego jako osobę, z którą prowadziła korespondencję smsową i rozmowy telefoniczne; zdecydowana identyfikacja głosu oskarżonego jako osoby prowadzącej rozmowy w zakresie wynajmu mieszkania; identyfikacja oskarżonego w toku dokonanego okazania i rozprawy sądowej

zeznania świadka D. K.

treść zeznań świadka nieistotna dla niniejszego postepowania

6.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

T. H.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony wprowadził pokrzywdzoną R. P. w błąd co do co do okoliczności, iż jest osobą uprawnioną do dysponowaniem mieszkaniem w S. oraz co do faktu, że ogłoszenie zawierające jego wynajem jest aktualne i możliwe do realizacji.

Wykorzystując przedmiotowy błąd pokrzywdzonej oskarżony doprowadził ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3000 zł pobierając od R. P. zaliczki na poczet przyszłego najmu, pomimo świadomości, że realizacja zawartej z pokrzywdzoną ustnej umowy najmu lokalu położonego w S. przy (...) nie może zostać przez niego zrealizowana z uwagi na bak uprawnień do dysponowania ww. lokalem.

Oskarżony nie miał zamiaru, ani możliwości wywiązania się z umowy, nie zwrócił otrzymanych pieniędzy, które przeznaczył na własne potrzeby.

Oskarżony działał w celu uzyskania korzyści majątkowej w postaci pieniędzy wpłaconych mu przez pokrzywdzoną tytułem zaliczki- przysporzenie jego majątku kosztem innych osób.

7.  KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE I
ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

T. H.

I

1

okoliczności obciążające:

- wysoki stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu przejawiający się w rodzaju naruszonych dóbr

- zuchwałość działania oskarżonego;

- działanie w sposób umyślny, z premedytacją, dokładnie przemyślane i zaplanowane,

- uprzednia karalność oskarżonego za przestępstwa z art. 286 k.k.

okoliczności łagodzące

- stosunkowo niewielka wartość szkody wyrządzonej przestępstwem i wola jej naprawienia

- przeproszenie pokrzywdzonej

T. H.

II

1

-kompensacyjny charakter środka karnego mający na celu wyrównanie szkody wyrządzonej przestępstwem;

-wysokość szkody odzwierciedlająca rozmiar szkody wyrządzonej przestępstwem; ustalona w oparciu zeznania pokrzywdzonej, potwierdzenia przelewu i wyciąg z rachunku bankowego oskarżonego

8.  INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

T. H.

III

1

zasądzenie na rzecz obrońcy od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

9.  INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

T. H.

brak dochodu i majątku

obciążenie obowiązkiem naprawienia szkody

długotrwała izolacja penitencjarna

8.  PODPIS