Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 497/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 listopada 2021 roku

Sąd Rejonowy w Żorach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy W. S.

Protokolant: Monika Mej

w obecności Prokuratora: bez udziału

po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2021 r.

na rozprawie,

sprawy:

M. Ś. (Ś.),

syna T. i H. z domu D.,

urodzonego w dniu (...) w R.,

PESEL (...)

oskarżonego o to, że :

w dniu 07.06.2021r. w Ż., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wystawił na portalu (...) ogłoszenie dotyczące sprzedaży dysków twardych z komputera firmy (...), a następnie po zakupieniu dwóch takich dysków przez T. S. i po dokonaniu przez niego zapłaty za ten towar w kwocie 2.015,98 zł na wskazany rachunek bankowy, przesłał nabywcy dwa używane telefony komórkowe, doprowadzając w ten sposób T. S. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w wysokości 2.015,98 zł, przy czym zarzucanego mu przestępstwa, dopuścił się będąc uprzednio skazany w dniu 19.01.2016r. przez Sąd Rejonowy w Żorach, sygn. akt II K 365/15, za przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę łączną 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, która to kara została objęta wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 26.01.2017r., sygn. akt II K 631/16, gdzie orzeczono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności odbywał w okresie od dnia 28.09.2016r. do 27.03.2018r.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

orzeka:

1.  uznaje oskarżonego M. Ś. za winnego tego, że w dniu 07 czerwca 2021 roku w Ż., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził T. S. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w wysokości 2.015,98 zł za pomocą wprowadzenia go w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży dwóch dysków twardych z komputera marki S. w ten sposób, że wystawił na portalu (...) ogłoszenie dotyczące sprzedaży dysków twardych z komputera marki S., a następnie po zakupieniu ich przez T. S. i po dokonaniu przez niego zapłaty za towar w kwocie 2.015,98 zł na wskazany rachunek bankowy, przesłał nabywcy dwa używane telefony komórkowe, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu w okresie od 28 września 2016 roku do 27 marca 2018 r. kary łącznej 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie II K 631/16, którego węzłem objęto karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 08 czerwca 2016 roku w sprawie II K 191/06 za ciąg przestępstw podobnych z art. 286 § 1 k.k., art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie II K 365/15 za przestępstwa podobne z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art.12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., czym wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

2.  na mocy art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego T. S. kwoty 2.015,98 zł (dwa tysiące piętnaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy);

3.  na podstawie art. 43b k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Ż. (...) w zakładce „informacje” przez okres 1 (jednego) roku;

4.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (DZ.U. z 1983 r., Nr 49, poz. 223 z późn.zm.) zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów postępowania, którymi obciąża Skarb Państwa.