Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ka 428/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kalisz, dnia 18 listopada 2021 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu III Wydział Karny w następującym składzie:

PrzewodniczącySędzia Sądu Okręgowego Patryk Pietrzak

ProtokolantSekretarz sądowy Małgorzata Wojnarowicz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim delegowanej do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Joanny Kaźmierczak

po rozpoznaniu dnia 18 listopada 2021 r.

sprawy D. Z. s. S. i T. z domu M.,

urodzonego (...) w O.

oskarżonego z art. 207 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. akt II K 1293/20.

I.  Utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy.

II.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. S. M. kwotę 516,60 ( pięćset

szesnaście 60/100) złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej

oskarżonemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

III.  Zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.