Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1963/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lipca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący Sędzia Jacek Chrostek

Protokolant : sekretarz sądowy Monika Pachulska

po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2021 roku w Łodzi

sprawy B. K.

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział (...) w Ł.

o świadczenie uzupełniające

na skutek odwołania B. K.

od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział (...) w Ł.

z dnia 20 lipca 2020 roku Znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje B. K. prawo do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji od dnia 1 marca 2020 roku na stałe .

/Sędzia Jacek Chrostek/