Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 237/21 upr

PROTOKÓŁ

posiedzenia niejawnego

Dnia 11 października 2021 roku

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Poręba

na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 października 2021 r.

sprawy z powództwa Firmy Handlowo-Usługowej (...) w N.

przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W.

o zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 7:20 zakończono o godz. 8:00

Pełnomocnicy nie stawili się, niezawiadomieni.

Ujawniono zeznania świadka E. N. złożone na piśmie ,

Ujawniono pisma pełnomocników stron z 16 września 2021 roku i 28 września 2021 roku.

Uznano sprawę za wyjaśnioną do rozstrzygnięcia.

Sąd postanowił na zasadzie art. 15 zzs 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) zamknąć rozprawę.

Przewodniczący ogłosił wyrok, odstępując od podania ustnych motywów rozstrzygnięcia z uwagi na nieobecność stron.

Przewodniczący:

Sygn. akt I C 237/21 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 października 2021r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny
w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Poręba

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Nowobilska

po rozpoznaniu w dniu 11 października 2021 roku w Nowym Sączu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Firmy Handlowo-Usługowej (...) w N.

przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W.

o zapłatę

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 917 złotych (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

ZARZĄDZENIE

1.

  • 1.  odnotować

    2.  odpis wyroku z protokołem doręczyć pełnomocnikom stron

    3.  kal. 7 dni