Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

V K 3031/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

P. G.

Jak w zarzucie

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 6 października 2018r P. G. wraz z R. W. dokonał zaboru przedmiotów znajdujących się we wnętrzu pojazdu V. (...) zaparkowanego na posesji przy ul (...) na szkodę J. T.

częściowo wyjaśnienia R. W.

66-67

zeznania A. K.

32-33

zeznania T. T.

37-39

częściowo zeznania M. K.

49-50

zeznania T. S.

36-36

protokół oględzin

24-26, 76-77

dane o karalności

88-89

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

zeznania A. K.

szczegółowe i logiczne, zgodne z relacją T. S.

zeznania T. T.

logiczne i spójne z pozostałym materiałem dowodowym.

zeznania T. S.

logiczne i spójne, potwierdzone relacją A. K. i wynikami przeszukania

częściowo wyjaśnienia R. W.

w zakresie faktu pobytu w miejscu zatrzymania wiarygodne w zakresie niepamięci co do pozostałych okoliczności uznane za przyjętą linię obrony wobec sprzeczności z relacją A. K.

częściowo zeznania M. K.

wiarygodne w zakresie faktu pobytu osób zatrzymanych tj oskarżonych na posesji gdzie odnaleziono zabrane przedmioty, wiarygodne w zakresie relacji o czynnościach sprawczych oskarżonego G. określanego jako osoba o pseudonimie (...) która miała zostać zatrzymana przez Policję razem z P. W. ( a właśnie oskarżonego G. zatrzymano aczkolwiek posługiwał się on innymi danymi personalnymi), Niewiarygodna w zakresie braku udziału oskarżonego W. w zdarzeniu jako sprzeczna z relacją naocznego świadka. W tym zakresie relacja świadka motywowana jest w ocenie Sądu długoletnią znajomością z oskarżonym i niechęcią do jego obciążania.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

P. G.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Jak wynika z zeznań pokrzywdzonego przedmioty zaboru były przechowywane w miejscu nie zabezpieczonym mechanicznie przed zaborem i stąd ich zabór należało zakwalifikować jako czyn z art 278 1 kk. Oskarżony bowiem jak wynika z relacji M. K. ( w której występuje jako (...) w części uznanej za wiarygodną przenosił zarówno przedmioty z posesji, z której je skradziono jak i przynajmniej ich część umieszczał w komórce zabudowania gospodarczego posesji, na której zarówno został zatrzymany P. G. jak i odnaleziono skradzione rzeczy. Wynika z tego, iż zamierzał je trwale usunąć spod władztwa właściciela czyli celem jego działania było dokonanie zaboru w celu przywłaszczenia rzeczy.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. G.

1

wartość przedmiotu zaboru, działanie z premedytacją, uprzednia karalność powoduje, że kara 10 miesięcy pozbawienia wolności jest niezbędna, przy występowaniu okoliczności łagodzących w postaci przyznania się do winy oskarżonego, odzyskania skradzionych rzeczy.

P. G.

3

przyjęto wartość przedmiotów zaboru podawaną przez pokrzywdzonego błędnie pomijając fakt odzyskania rzeczy co powoduje, że oskarżeni nie powinni być obciążani naprawieniem szkody albowiem ta aczkolwiek wystąpiła to stan taki trwał relatywnie krótko i powrócił do stanu sprzed czynu zabronionego.

P. G.

4

oskarżony był zatrzymany w sprawie i należało zaliczyć okres pozbawienia wolności na poczet kary

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5

oskarżony mając możliwości zarobkowe po opuszczeniu zakładu karnego będzie w stanie uiścić koszty procesu.

1.Podpis