Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V K 606/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 listopada 2021 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie V Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Maciej Jabłoński

Protokolant: Emilia Czarnecka

w obecności Prokuratora Agnieszki Bachryj

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 8 kwietnia 2019 roku, 11 lipca 2019 roku, 4 grudnia 2019 roku, 18 lutego 2020 roku, 21 lipca 2020 roku, 4 grudnia 2020 roku, 29 stycznia 2021 roku, 4 marca 2021 roku, 13 maja 2021 roku, 6 września 2021 roku, 13 września 2021 roku 26 października 2021 roku oraz 5 listopada 2021 roku

sprawy

1. R. K., syna J. i Z. z domu S., urodzonego (...) w P.

oskarżonego to, że:

w dniu 10.12.2017 r. w W. w klubie (...) przy Al. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, która używała noża i wymierzała ciosy skierowane wobec Ł. D. godząc go kilkakrotnie w powłoki brzucha po stronie lewej oraz w ramię brał udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia przy czym pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci ran kłutych powłok brzucha u Ł. D. przy czym czynu tego dokonał przed upływem 5 lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo podobne,

tj. o przestępstwo z art. 159 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

2. P. S., syna P. i J. z domu W., urodzonego (...) w M.

oskarżonego o to, że:

w dniu 10.12.2017 r. w W. w klubie (...) przy Al. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, brał udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża przy czym wymierzając ciosy skierowane wobec Ł. D. kilkakrotnie w powłoki brzucha oraz w ramię zaś G. M. i A. G. w brzuch przy czym spowodował u:

Ł. D. ranę drążącą w podbrzuszu z wypadnięciem fragmentu sieci, cztery rany kłute w śródbrzuszu po stronie lewej, dwie rany cięte na powierzchni grzbietowej przedramienia lewego, które to obrażenia ciała spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej dni 7,

G. M. obrażenie ciała w postaci rany ciętej powłok brzucha, które spowodowało rozstrój zdrowia na okres poniżej dni 7,

A. G. obrażenie ciała w postaci zadrapania skóry powłok brzucha, które to obrażenie skutkowało rozstrojem zdrowia na okres poniżej dni 7,

tj. o przestępstwo z art. 159 k.k. w zb. z art. 157 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

orzeka:

I. oskarżonego R. K. uznaje za winnego tego, że w dniu 10 grudnia 2017 roku w W. uderzył pokrzywdzonego Ł. D., czym naruszył jego nietykalność cielesną, przy czym czynu tego dokonał przed upływem 5 lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo podobne, tj. przestępstwa z art. 217 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 217 § 1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym,

II. oskarżonego P. S. uznaje za winnego tego, że w dniu 10 grudnia 2017 roku w W. używając noża wymierzył ciosy skierowane wobec Ł. D., G. M. oraz A. G., czym spowodował u:

- Ł. D. ranę drążącą w podbrzuszu z wypadnięciem fragmentu sieci, cztery rany kłute w śródbrzuszu po stronie lewej, dwie rany cięte na powierzchni grzbietowej przedramienia lewego, które spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni,

- G. M. obrażenie ciała w postaci rany ciętej powłok brzucha, które spowodowało rozstrój zdrowia na okres poniżej 7 dni,

- A. G. obrażenie ciała w postaci zadrapania skóry powłok brzucha, które spowodowało rozstrój zdrowia na okres poniżej 7 dni,

tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 157 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

III. na mocy art. 44 § 2 k.k. orzeka przepadek dowodu rzeczowego ujętego w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych nr I/826/18/P pod pozycją 3, zarejestrowanego pod numerem Drz (...) w postaci noża czarnego z rękojeścią z napisem T.,

IV. na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. zwrócić:

- oskarżonemu P. S. dowody rzeczowe ujęte w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych nr I/826/18/P pod pozycją 2 oraz 9, zarejestrowane pod numerem Drz (...) oraz Drz (...) w postaci pałki typu baton, spodni materiałowych koloru niebieskiego,

- oskarżonemu R. K. dowód rzeczowy ujęty w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych nr I/826/18/P pod pozycją 10, zarejestrowany pod numerem Drz (...) w postaci spodni męskich koloru niebieskiego,

- pokrzywdzonemu Ł. D. dowody rzeczowe ujęte w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych nr I/826/18/P pod pozycją 4-8, zarejestrowane pod numerem Drz (...)- (...) w postaci marynarki koloru czarnego, paska koloru czarnego, majtek koloru szarego, spodni koloru szarego oraz koszuli koloru czarnego,

V. na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. złożyć do depozytu sądowego dowody rzeczowe ujęte w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych nr I/826/18/P pod pozycją 1, zarejestrowane pod numerem Drz (...) w postaci kurtki i podpinki do czasu wyjaśnienia uprawnienia do ich odbioru,

VI. na mocy art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolności wobec R. K. zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 10 grudnia 2017 r., godzina 05:00 do 11 grudnia 2017r., godzina 17:20,

VII. na mocy art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności wobec P. S. zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 10 grudnia 2017 roku, godzina 04:30 do 22 lutego 2018 roku, godzina 17:15,

VIII. na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego P. S. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w wysokości 753,12 zł (siedmiuset pięćdziesięciu trzech złotych 12/100), w tym 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem opłaty, zaś od R. K. koszty w wysokości 170 zł (stu siedemdziesięciu złotych), w tym 120 zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem opłaty.