Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 611/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

C., dnia 22 listopada 2021 roku

Sąd Rejonowy w Ciechanowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Maciej Osiński

Protokolant: Magdalena Godlewska

przy udziale Prokuratora: Bogusława Wasilewskiego

po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2021 roku w Ciechanowie

sprawy:

M. B. (1), syna S. i D. z domu K., urodzonego dnia (...) w P.

oskarżonego o to, że:

W dniu 16 września 2021 roku w C. na ul. (...) prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki F. o nr rej. (...), nie stosując się tym samym do zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydanego przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie sygn. akt II K-306/18

tj. o przestępstwo z art. 244 kk

orzeka:

1.  Oskarżonego M. B. (1) w ramach zarzucanego mu czynu uznaje za winnego tego, że w dniu 16 września 2021 roku w C. nie zastosował się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w taki sposób, że prowadził samochód osobowy w ruchu lądowym, tj. przestępstwa z art. 244 kk i za to na podstawie art. 244 kk wymierza oskarżonemu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności.

2.  Na podstawie art. 42§1a pkt 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat.

3.  Obciąża oskarżonego opłatą w kwocie 60 (sześćdziesiąt) zł oraz pozostałymi kosztami sądowymi w kwocie 70 (siedemdziesiąt) zł.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 611/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. B. (1)

W dniu 16 września 2021 roku w C. nie zastosował się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w taki sposób, że prowadził samochód osobowy w ruchu lądowym.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

M. B. (1) w dniu 16 września 2021 roku poruszał się po C. samochodem osobowym jako kierowca. Został zatrzymany przez policję. W tej dacie obowiązywał go orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

wyjaśnienia

k. 35v

wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie w sprawie II K 306/18

k. 15

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia

Dowód sąd uznał. Oskarżony od początku nie negował swojej winy, był konsekwentny w toku postępowania. Ponadto jest oczywistym, że M. B. nie potwierdziłby zarzutu w sytuacji, gdyby był nieprawdziwy. Przyznanie się jest wiarygodne i sąd je podzielił. Oskarżony zatem kierował samochodem osobowym w dacie czynu.

wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie w sprawie II K 306/18

Jasnym jest, że nie było powodu do kwestionowania tego dowodu.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

M. B. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Wobec oskarżonego orzeczono w sprawie II K 306/18 zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio. Dlatego M. B. prowadząc samochód osobowy złamał ten zakaz, czym dopuścił się czynu z art. 244 kk.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. B. (1)

1

1

M. B. jest osobą trzy razy karaną. Wymierzano mu kary ograniczenia wolności, grzywny, pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Obecny czyn jest zatem czwartym przestępstwem, jakiego dopuścił się oskarżony. Sąd Rejonowy zauważa, że ostatni wyrok zapadł w 2018 roku, a więc trzy lata wstecz. Świadczy to za oskarżonym, ale nie aż w takim stopniu, aby orzec karę innego rodzaju, tj. grzywnę lub karę ograniczenia wolności. Okoliczność ta spowodowała jedynie niższy wymiar kary pozbawienia wolności. Ponadto przeciw oskarżonemu świadczy, że dwa wcześniejsze skazania dotyczyły prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, a obecny czyn również dotyczy prowadzenia pojazdu, złamania sądowego zakazu. Zważywszy zatem, że jest to kolejny czyn i wcześniej orzeczone kary, w tym kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem nie przyniosła rezultatu sąd rejonowy ocenił, że tylko kara pozbawienia wolności spełni swoją rolę. Kara ta, z uwagi na fakt wcześniejszego skazania na taką karę, nie podlega zawieszeniu. Stąd kara 3 miesięcy pozbawienia wolności.

M. B. (1)

2

2

Sąd orzekł obligatoryjny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zważywszy na okoliczność, że M. B. był już dwa razy karany za przestępstwo z art. 178a§1 kk, był karany za wykroczenia drogowe sąd ustalił okres tego zakazu na 3 lata. Oskarżony jest kierowcą nieodpowiedzialnym, a przede wszystkim nieprzestrzegającym zasad ruchu drogowego. Wymaga to zatem stosownej reakcji karnej.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

Oskarżonego obciążono opłatą na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (j.t.: Dz. U. z 1983r., Nr 49, poz. 223 ze zm.). Na podstawie art. 627 kpk sąd obciążył oskarżonego kosztami sądowymi. Do kosztów sąd zaliczył ryczałt za doręczenie wezwań i innych pism w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym po 20 zł według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (j.t.: Dz. U. z 2013r., poz. 663). Na podstawie §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2014, poz. 861) wysokość opłaty za informacje z K. sąd ustalił na kwotę 30 zł.

7.  Podpis