Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 413/21

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 10 września 2021 roku

Powódka - małoletnia N. S. reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego – matkę J. S. w pozwie z dnia 4 lutego 2021 roku domagała się zasądzenia na jej rzecz od strony pozwanej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w N. kwoty 22.235 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 lipca 2020 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów procesu (k. 1-3).

W uzasadnieniu żądania pozwu powódka podała, iż odpowiedzialność strony pozwanej wiąże się z doznaną przez powódkę szkodą mającą miejsce w dniu 13.09.2008 roku pozostającą w związku z nieprawidłowym postępowaniem personelu medycznego zatrudnionego u strony pozwanej. W tym dniu doszło podczas porodu do niedotlenienia powódki w wyniku czego małoletnia N. urodziła się w stanie ciężkim, stanowiącym chorobę realnie zagrażającą życiu. W wyniku zaburzeń okołoporodowych u małoletniej powódki występuje dziecięce porażenie mózgowe, padaczka, przykurcz dłoni i stóp, słaba manipulacja palcami, zaburzenia widzenia, zez oka lewego, zez rozbieżny naprzemienny. Powódka nie chodzi, siedzi w miarę samodzielnie z przygięciem głowy do klatki piersiowej, nie fiksuje wzroku, prawdopodobnie nie widzi. Z tego względu wymaga stałego leczenia i rehabilitacji.

Powódka wskazała, iż prawomocnym wyrokiem z dnia 16 maja 2013 roku sygn.. akt II K 87/19 Sąd Rejonowy w Nowym Sączu warunkowo umorzył postępowanie karne na dwuletni okres próby przeciwko A. P.. Odpowiedzialność pozwanego na przyszłość za mogące się w przyszłości ujawnić u powódki skutki przedmiotowego zdarzenia została ustalona prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu do sygn.. akt I C 1048/11 z dnia 6 czerwca 2016 roku.

Kwota dochodzona pozwem stanowi wydatki poniesione przez powódkę po dniu 6 czerwca 2016 roku na koszty leczenia i zakup specjalistycznego sprzętu, które to koszty nie mieszczą się w zakresie odszkodowania i renty zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu sygn.. akt I C 1084/11. Powódka zgłosiła dalsze roszczenia stronie pozwanej pismem z dnia 14 lipca 2020 roku jednak strona pozwana odmówiła wypłaty wskazując, iż powódka nie wykazała pogorszenia stanu zdrowia mającego związek przyczynowy ze zdarzeniem z dnia 13 września 2008 roku, jak również potrzeby zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, rehabilitacji i wykonania badań oraz konsultacji.

Na kwotę dochodzoną pozwem składa się kwota 1800 zł tytułem zwrotu części kosztów zakupu specjalistycznego fotelika samochodowego R. M. (...), kwota 185 złotych tytułem naprawy i przeglądu wózka inwalidzkiego, kwota 450 złotych tytułem zwrotu kosztów konsultacji u chirurga dziecięcego, 11800 złotych tytułem zwrotu kosztów zabiegu leczniczo – rehabilitacyjnego fibrotomii metodą U., kwota 8000 złotych tytułem części kosztów zakupu wózka inwalidzkiego H., S. V..

W dniu 10 marca 2021 roku (k. 25) Sąd wydał nakaz w postępowaniu upominawczym. W dniu 31 marca 2021 roku (k. 29-36) strona pozwana złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty domagając się oddalenia powództwa.

Strona pozwana przyznała, iż jej odpowiedzialność została przesądzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu sygn.. akt I C 1084/11. Wskazała również, że, jej zdaniem, koszty przedstawione przez powódkę wchodzą w zakres zasądzonej rzeczonym wyrokiem renty na zwiększone koszty utrzymania małoletniej, w związku z czym pozew winien zostać odrzucony. Zarzucono także, iż powódka nie wykazała zasadności przeprowadzenia zabiegu fibrotomii oraz zakupu specjalistycznego wózka czy fotelika.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Odpowiedzialność strony pozwanej wiąże się z doznaną przez małoletnią N. S. powódkę szkodą mającą miejsce w dniu 13.09.2008 roku pozostającą w związku z nieprawidłowym postępowaniem personelu medycznego zatrudnionego u strony pozwanej. W tym dniu doszło podczas porodu do niedotlenienia powódki w wyniku czego małoletnia N. urodziła się w stanie ciężkim, stanowiącym chorobę realnie zagrażającą życiu. W wyniku zaburzeń okołoporodowych u małoletniej powódki występuje dziecięce porażenie mózgowe, padaczka, przykurcz dłoni i stóp, słaba manipulacja palcami, zaburzenia widzenia, zez oka lewego, zez rozbieżny naprzemienny. Powódka nie chodzi, siedzi w miarę samodzielnie z przygięciem głowy do klatki piersiowej, nie fiksuje wzroku, prawdopodobnie nie widzi. Z tego względu wymaga stałego leczenia i rehabilitacji. Od około dwóch lat wróciły ataki padaczki, średnio dwa razy w miesiącu, ma zachowania agresywne.

Dowód: bezsporne

Wyrokiem z dnia 6 czerwca 2016 roku sygn.. akt I C 1084/11 Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w pkt. V ustalił odpowiedzialność pozwanego Szpitala (...) w N. względem małoletniej N. S. na przyszłość za skutki zdarzenia z dnia 13 września 2008 roku. W pkt III wyroku Sąd Okręgowy zasądził także na rzecz małoletniej powódki rentę przy czym od dnia 1 stycznia 2016 roku płatną w kwotach po (...) miesięcznie.

W uzasadnieniu pkt III wyroku w zakresie zasądzonej renty Sąd Okręgowy wskazał, iż na wysokość zasądzonej renty od dnia 1 stycznia 2016 roku składają się zwiększone miesięczne wydatki na koszty zakupu leków depakine i magne B6 w kwocie 30 zł, pieluchomajtek w kwocie 100 złotych, chusteczek nawilżających 20 zł, dojazdu do neurologa 2 razy w roku do K. oraz dojazdów na rehabilitację, terapię neurologopedyczną czy integrację sensoryczną na terenie N. 120 zł miesięcznie, koszty rehabilitacji 3 razy w tygodniu po 70 złotych za godzinę co dało 840 złotych miesięcznie, koszt turnusów rehabilitacyjnych w kwocie 310 zł oraz terapii neurologopedycznej integracji sensorycznej w kwocie 600 złotych. Do tych kosztów Sąd Okręgowy doliczył nadto koszty opieki nad małoletnią rozliczone jako różnica pomiędzy zarobkami matki powódki przed narodzinami, które wynosiły ok. 2100 zł miesięcznie a obecnymi dochodami wynikającymi z dochodami wynikającymi z otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego tj kwotę 647 złotych. Kwoty te złożyły się na kwotę łączną zasądzonej od 1 stycznia 2016 roku renty w łącznej kwocie 2667 złotych.

Dowód: akta SO w Nowym Sączu sygn. akt I C 1084/11 w szczególności wyrok SO – k. 1063-1064, uzasadnienie – k. 1067-1077.

W dniu 6 września 2016 roku matka powódki nabyła dla małoletniej N. fotelik specjalistyczny samochodowy R. M. (...) za kwotę 6800 złotych, przy czym otrzymała na ten cel dopłatę z PFRON w kwocie 5000 złotych. Matka małoletniej powódki uiściła za ten fotelik kwotę 1800 zł. Fotelik posiada specjalną wkładkę obrotową ułatwiającą zapięcie N.. Zwykły fotelik nie spełnia swojej funkcji gdyż przy manewrach samochodem N. się porusza i może uderzyć głową o szybę, stąd fotelik dla niej musi być w specjalny sposób zabudowany. Ponadto małoletnia rośnie, obecnie waży około 40 kg. Fotelik ma obrotową wkładkę, co ułatwia matce dziewczynki usadzenie jej w foteliku. Powódka od dwóch lat chodzi do szkoły, mama codziennie odwozi ją samochodem, a później przywozi do domu. Samochodem tym N. dowożona jest także na rehabilitację. Wcześniej, gdy powódka była mała zwykły fotelik był wystarczający. Obecnie nie spełnia już swojej funkcji.

W marcu 2017 roku matka powódki wydatkowała kwotę 185 zł na przegląd i naprawę starego wózka inwalidzkiego. Przegląd dotyczył pierwszego wózka nabytego dla powódki w zamian za zbieranie nakrętek. Wózek ten był już po gwarancji, zepsuł się mechanizm regulacji oparcia. W chwili obecnej małoletnia powódka wyrosła już z tego wózka, ale w 2017 roku jeszcze z tego wózka korzystała.

W marcu 2020 roku małoletnia powódka została poddana zabiegowi leczniczo – rehabilitacyjnemu fibrotomii metodą U., tj. podcinania przykurczonych ścięgien. Zabieg ten został zlecony przez lekarza chirurga dziecięcego w ramach konsultacji lekarskiej z dnia 18.11.2019 roku za którą wydatkowana została przez matkę powódki kwota 450 złotych. Zalecała go także specjalista rehabilitacji M. N., lecząca małoletnią powódkę od urodzenia. Zalecenie dotyczyło w szczególności rzepki, która z powodu tego, że małoletnia siedzi cały czas z przykurczonymi nogami „idzie do góry”. Celem było zatrzymanie tej dolegliwości. Zabieg fibrotomii nie jest refundowany przez NFZ. Zabieg u małoletniej został wykonany laserowo, co spowodowało, że powódka na drugi dzień mogła wyjść do domu. Przy metodzie tradycyjnej nacinania musiałaby zostać zagipsowana na 6 tygodni. Matka małoletniej powódki poniosła w całości koszt tego zabiegu w kwocie 11800 złotych. Po tym zabiegu widoczny jest postęp w poruszaniu się N., przechodzi z czworaków do klękania, przed zabiegiem takich czynności nie wykonywała.

28 kwietnia 2020 roku matka powódki nabyła dla powódki specjalistyczny wózek inwalidzki H., S. V.. Koszt całkowity tego wózka wyniósł 15500 złotych, przy czym w kwocie 3000 zł zakup został zrefundowany przez NFZ oraz w kwocie 4500 złotych pokryty ze środków PFRON. Matka powódki uiściła za niego kwotę 8000 złotych. Jest to wózek specjalistyczny, powódka może poruszać się nim po kamieniach, ma duże pompowanie koła, co umożliwia wjechanie nim wszędzie - do wody czy na plażę. Wózek jest przeznaczony dla osób do 100 kg.

Kwoty dochodzone pozwem nie były refundowane w ramach świadczeń z MOPS.

Dowód: faktura z 6.09.2016 roku – k. 14, faktura z 28.03.2017 roku – k. 15, faktura za konsultację chirurgiczną – k. 16, historia zdrowia i choroby poradnia chirurgii dziecięcej – k. 62, faktura VAT nr (...) – k. 17, faktura z 28.04.2020 roku – k. 18, pismo z 2 marca 2020 roku – k. 41, karta informacyjna leczenia szpitalnego – k. 42, protokół operacyjny – k. 43-44 zaświadczenie MOPS – k. 60-61, dokumentacja medyczna – k. 63-68 zeznania przedstawiciela ustawowego małoletniej na rozprawie w dniu 24.06.2021 roku nagranie od 00:10:00 – k. 71/2-73.

Pismem z dnia 14 lipca 2020 roku (doręczone 16 lipca 2020 roku) powódka wezwała stronę pozwaną do zapłaty kwot dochodzonych niniejszym pozwem. W odpowiedzi pismem z dnia 26 sierpnia 2020 roku pozwana odmówiła wypłaty z uwagi na brak wykazania zasadności roszczenia.

Dowód: pismo z dnia 14 .07.2020 roku – k. 11-12, pismo z dnia 26.08.2020 roku – k. 13.

Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się w szczególności na dokumentach dołączonych do pozwu, dokumentach zgromadzonych w sprawie I C 1084/11 oraz zeznaniach przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – matki J. S..

Sąd dał wiarę zeznaniom przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki jako rzeczowym i logicznym, których treść korespondowała w pełni z załączonymi do pozwu dokumentami.

Sąd dał także wiarę dokumentom zgromadzonym w aktach sprawy, w szczególności historii choroby powoda, gdyż dokumenty te zostały sporządzone przez uprawnione do tego organy a ich treść i wiarygodność nie była kwestionowana przez strony.

W ocenie Sądu brak podstaw do kwestionowania powyższych ustaleń.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo w ocenie Sądu zasługuje na uwzględnienie w całości.

Co do zasady odpowiedzialność Szpitala za dalsze następstwa zdarzenia z dnia 13 września 2008 roku została ustalona prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 6 czerwca 2016 roku sygn.. akt I C 1084/11. W sprawie podlegało zatem ustaleniu jedynie to, czy wydatki przedstawione do zasądzenia w niniejszej sprawie mieściły się w ramach poniesionych w związku ze zdarzeniem z dnia 13 września 2008 roku oraz czy nie zostały zrekompensowane w ramach wypłaconych już powódce środków z zasądzonej renty.

Art. 444 § 1 k.c. stanowi, iż razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Jednocześnie wskazać należy, iż na podstawie art. 361 § 1 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Adekwatny związek przyczynowo – skutkowy na podstawie art. 6 k.c. podlega udowodnieniu przez poszkodowanego.

W ocenie Sądu kwestia pozostawania wydatków w postaci zakupu specjalistycznego fotelika samochodowego, zakupu wózka inwalidzkiego czy wykonanie zabiegu fibrotomii i koszt konsultacji chirurgicznej, a także koszt przeglądu i naprawy wózka inwalidzkiego w oczywisty sposób pozostają w związku przyczynowym ze zdarzeniem z dnia 13 września 2008 roku. Małoletnia powódka w wyniku tego zdarzenia ma stwierdzone dziecięce porażenie mózgowe i wymaga w związku z tym specjalistycznego sprzętu i zabiegów medycznych usprawniających jej codzienne funkcjonowanie. Wszystkie wydatki, których zasądzenia domagała się małoletnia powódka pozostają w związku z jej schorzeniami, których pierwotną przyczyną jest zdarzenie z dnia 13 września 2008 roku. Koszty te zostały poniesione w całości przez matkę powódki i nie zostały w tym zakresie w żadnym stopniu zrefundowane.

Brak jest także podstaw do przyjęcia by kwoty te mieściły się w ramach zasądzonej przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 6 czerwca 2016 roku w pkt III renty. Z uzasadnienia wyroku wynika bowiem w sposób niebudzący wątpliwości w oparciu o jakie wydatki kształtował Sąd wysokość świadczenia rentowego. Żaden z wydatków poniesionych przez matkę powódki, a żądanych w niniejszym postępowaniu, nie mieści się w wyliczeniu poczynionym przez Sąd Okręgowy. Żaden z wydatków nie był objęty pozwem w ramach postępowania pod sygn.. I C 1084/11. Stąd żądanie odrzucenia pozwu nie mogło zostać uwzględnione o czym orzeczono w pkt I wyroku na podstawie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. a contrario.

Jednocześnie mając powyższe na uwadze Sąd uwzględnił powództwo w całości o czym orzeczono w pkt II wyroku odsetki zasądzono od dnia następnego po doręczeniu stronie pozwanej wezwania do zapłaty tj. od 17 lipca 2020 roku.

W zakresie kosztów sądowych orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Na koszty należne powódce złożył się koszt wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3600 na podstawie § 2 ppkt 5 rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku (Dz. U. z 2015 roku poz. 615 z późn. zm.) oraz 17 złotych opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Powódka była zwolniona od opłaty sądowej (k. 24), stąd Sąd nakazał ściągnąć od strony pozwanej przegrywającej proces na podstawie art. 113 w zw z art. 13 § 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych kwotę 1112 złotych tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w pkt III, IV wyroku na podstawie powołanych przepisów.

Sędzia Agnieszka Poręba

Z/

1.  Odnotować uzasadnienie,

2.  Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi strony pozwanej,

3.  K.. 14 dni.

N., dnia 21 października 2021 roku

Sędzia Agnieszka Poręba