Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

V K 4240/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

E. N.

jak w zarzucie aktu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

w dniu 29 października 2018r pomiędzy oskarżona a pokrzywdzonym doszło do konfliktu w przebiegu którego pokrzywdzony odebrał i wyrzucił oskarżonej telefon komórkowy, oskarżona pokrzywdzonemu portfel oraz doszło pomiędzy stronami do szarpaniny. Po opuszczeniu przez oskarżoną mieszkania pokrzywdzony zgłosił że został kopnięty w nos i stwierdzono u niego złamanie kości nosa.

wyjaśnienia E. N.

35, 105

częściowo zeznania M. N.

2-3, 107

zeznania J. B.

50, 106

protokół oględzin

48

zapis nagrania

46, 109

opinia

16

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

E. N.

jak w zarzucie

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

E. N. kopnęła pokrzywdzonego w nos

wyjaśnienia E. N.

35, 105

częściowo zeznania M. N.

2-3, 107

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

częściowo zeznania M. N.

W zakresie faktu awantury, szarpaniny odrzucenia telefonu i wyrzucenia portfela wiarygodne z uwagi na korespondowanie z wyjaśnieniami oskarżonej. W zakresie faktu odniesienia obrażenia nosa wiarygodne z uwagi na opinię biegłego.

wyjaśnienia E. N.

Wiarygodne z uwagi na częściowe pokrywanie się z relacją pokrzywdzonego a w części rozbieżnej - z uwagi na brak dowodów przeciwnych wobec odmówienia wiary zeznaniom pokrzywdzonego w zakresie mechanizmu powstania obrażenia nosa.

opinia

wydana przez kompetentnego lekarza

protokół oględzin

ogólnie zgodny z zapisem odtworzonym na rozprawie

zeznania J. B.

bardzo ograniczone w treści potwierdzające relację oskarżonej w zakresie udania się do świadka z młodszym dzieckiem

zapis nagrania

rozpoznawalna osoba pokrzywdzonego i zarejestrowany fragment niesprzeczny z ogólnym sensem relacji stron o tej części zdarzenia.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

częściowo zeznania M. N.

w zakresie powodu zabrania oskarżonej i odrzucenia telefonu niewiarygodne z uwagi na sprzeczność z odtworzonym zapisem z telefonu oskarżonej. Pokrzywdzony twierdził, że miało to miejsce jako w istocie obrona dziecka przed rosnącą agresją matki i wzrastającym zdenerwowaniem dziecka z uwagi na nagrywanie go przez oskarżona. Tymczasem odtworzone nagranie całkowicie temu przeczy. Nie ma na nim jakiejkolwiek agresji oskarżonej i eskalowania napięcia, zachowanie 5 letniego dziecka zajętego obsługiwaniem konsoli do gier komputerowych nie jest reakcją lęku przed matką, dziecko zachowuje się spokojnie a niewielkie objawy niezadowolenia są w ocenie Sądu powiązane z przebiegiem akcji na ekranie monitora, który dziecko obserwuje.

W zakresie kopnięcia przez oskarżoną w nos relacja pokrzywdzonego jest o tyle niewiarygodna, że nie ma żadnego dowodu jaki by ją potwierdzał, a pokrzywdzony mógł doznać obrażenia także w innych okolicznościach np w wyniku przewrócenia się z uwagi na zlegające podłogę liczne zabawki widoczne na nagraniu.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

E. N.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

W sytuacji gdy podstawowe dla zasadności oskarżenia zdarzenie czyli domniemane kopniecie w nos pokrzywdzonego miało mieć miejsce bez świadków istotne jest to czy relacja pokrzywdzonego jest bardziej wiarygodna od relacji oskarżonej, która temu faktowi zaprzecza. W ocenie Sądu relacja pokrzywdzonego wiarygodna nie jest. Obie strony mają powody do przedstawiania zdarzeń zgodnie ze swoim interesem procesowym i życiowym. Co do oskarżonej jest nim unikniecie orzeczenia skazującego, co zaś do pokrzywdzonego właśnie uzyskanie takiego orzeczenia wobec oskarżonej. Pomiędzy stronami aktualnie toczy się spór przed Sądem Rodzinnym i wykazanie agresji oskarżonej miałoby w nim istotne znaczenie dla pokrzywdzonego, który został uprzednio skazany nieprawomocnie za uszkodzenie ciała oskarżonej i zmuszanie do określonego zachowania. Także złożenie zawiadomienia o przestępstwie po upływie prawie dokładnie roku od zdarzenia wskazuje na to, że miało ono cel instrumentalny w stosunku do innych postępowań czy to w zakresie opieki czy to w zakresie postępowania przeciwko pokrzywdzonemu jako sprawcy czynu z art 157§ 1 kk. Oczywiście samo instrumentalizowanie postępowania karnego na potrzeby innych postępowań nie przesądza w żaden sposób o prawdziwości oskarżenia. Niezależnie bowiem od motywów oskarżenia istotne jest jedynie to czy jest prawdziwe, niemniej jednak taka okoliczność każe ze szczególną ostrożnością podchodzić do relacji pokrzywdzonego. A ta jest wyjątkowo stronnicza. Pokrzywdzony odmalował w nieprawdziwy sposób to dlaczego sam zaczął używać tego dnia przemocy - opis wyrwania telefonu oskarżonej jako ochrony dziecka przed agresją oskarżonej i w celu ochrony dziecka, które prawie zanosiło się płaczem jak to określił jest nieprawdziwy bo widać na nagraniu kiedy i w jakich okolicznościach pokrzywdzony to uczynił. Pokrzywdzony nie zaniedbywał też żadnej okazji aby obciążyć oskarżoną jak choćby wskazując, że nagrywała go pozostawiając w drugim pokoju (...) roczne dziecko bez opieki, co zapewne miało przekonać o tym jak złą matką jest oskarżona, czy nadmieniając, że został kopnięty z całej siły tak jakby zdarzyło się to już wcześniej i to tyle razy, że mógł oszacować siłę konięcia na maksymalną jaką oskarżona dysponowała. Powyższe wskazuje na postawę pokrzywdzonego silnie i przesadnie oraz po części nieprawdziwie obciążającą oskarżoną. W tym stanie rzeczy uznać, że akurat w najistotniejszej części relacji pokrzywdzony na pewno ściśle odtwarza rzeczywistość jest zabiegiem myślowym, który Sąd uznaje za zbyt ryzykowny. Istnieje bowiem alternatywna wersja kiedy to po sprzeczce i szarpaninie pokrzywdzony wzburzony przebiegiem sprzeczki w napiętej sytuacji rodzinnej spowodowanej złożeniem pozwu rozwodowego i wzajemnym nagrywaniem się ( w celach najpewniej dowodowych) przewraca się i uderza o coś ( przewrócić się na licznie leżących zabawkach nie było wszak trudno) a następnie postanawia szybko wykorzystać to na potrzeby zbliżającego się procesu i wzywa Policję. Oczywiście nie można przypisywać z góry pokrzywdzonemu takiego działania i tego Sąd nie czyni, niemniej wykluczyć się tego nie da. Dlatego też wersja pokrzywdzonego nie jest tak wolna od wątpliwości aby jedynie na podstawie jego słów skazać oskarżona.

Dlatego Sąd wydał wyrok uniewinniający.

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1

wobec uniewinnienia koszty procesu obciążają Skarb Państwa.

1.Podpis