Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 835/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 02 grudnia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Bartosz Paszkiewicz

Protokolant st. sekr. sąd. Renata Snopek

Po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 27 września i 02 grudnia 2021 roku

sprawy z oskarżenia publicznego Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie

przeciwko:

B. S. K. , urodzonemu (...) w B., synowi S. i M. z domu D.,

oskarżonemu o to, że w dniu 26 czerwca 2020 roku około godziny 20.10 w miejscu publicznym, na wysokości skrzyżowania ulicy (...) z ulicą (...) na Osiedlu (...) w B., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z Ł. H., D. S., J. M., K. K. oraz innymi nieustalonymi w chwili obecnej osobami brał udział w bójce, w przebiegu której uczestnicy zadawali sobie nawzajem uderzenia rękoma oraz kopnięcia nogami, co naraziło jej uczestników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przy czym czyn ten stanowi występek o charakterze chuligańskim , tj. o czyn wyczerpujący dyspozycję art. 158 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk,

E. J. M. , urodzonemu (...) w B., synowi A. i A. z domu K.,

oskarżonemu o to, że w dniu 26 czerwca 2020 roku około godziny 20.10 w miejscu publicznym, na wysokości skrzyżowania ulicy (...) z ulicą (...) na Osiedlu (...) w B., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu ze S. K., Ł. H., D. S., K. K. oraz innymi nieustalonymi w chwili obecnej osobami brał udział w bójce, w przebiegu której uczestnicy zadawali sobie nawzajem uderzenia rękoma oraz kopnięcia nogami, co naraziło jej uczestników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przy czym czyn ten stanowi występek o charakterze chuligańskim , tj. o czyn wyczerpujący dyspozycję art. 158 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk,

orzeka

1. uznaje oskarżonego S. K. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 158 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk i za tak przypisany czyn na podstawie art. 158 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk w zw. z art. 37a § 1 kk w zw. z art. 34 § 1a pkt 4 kk wymierza mu karę 2 (dwóch) lat ograniczenia wolności z obowiązkiem potrącenia 15 % wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

2. na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolności zalicza oskarżonemu S. K. okres jego zatrzymania w sprawie od dnia 26 czerwca 2020 roku, godzina 20.15 do dnia 27 czerwca 2020 roku, godzina 16.12;

3. na podstawie art. 34 § 3 kk orzeka od oskarżonego S. K. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 3.000 (trzy tysiące) złotych;

4. wymierza oskarżonemu S. K. 300 (trzysta) złotych opłaty i zasądza od niego na rzecz Skarbu Państwa 209,40 (dwieście dziewięć złotych 40/100) złotych tytułem wydatków;

5. uznaje oskarżonego J. M. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 158 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk i za tak przypisany czyn na podstawie art. 158 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

6. na podstawie art. 69 § 1, 2 i 4 kk, art. 70 § 1 kk, art. 73 § 1 k.k., 72 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza J. M. na okres 1 (jednego) roku próby oddając go w tym czasie pod dozór kuratora i zobowiązując go do informowania kuratora o przebiegu okresu próby;

7. na podstawie art. 71 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu J. M. karę 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny po 15 (piętnaście) złotych każda

8. na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskarżonemu J. M. okres jego zatrzymania w sprawie od dnia 26 czerwca 2020 roku, godzina 20.15 do dnia 27 czerwca 2020 roku, godzina 15.26;

9. wymierza oskarżonemu J. M. 420 (czterysta dwadzieścia) złotych opłaty i zasądza od niego na rzecz Skarbu Państwa 209,40 (dwieście dziewięć złotych 40/100) złotych tytułem wydatków;