Pełny tekst orzeczenia

Warszawa, dnia 23 listopada 2021 r.

Sygn. akt VI Ka 546/21

1.

2.WYROK

2.1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3.Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący:SSO Adam Bednarczyk

protokolant:Weronika Zych

4.przy udziale prokuratora Edyty Ulatowskiej-Stojak

po rozpoznaniu dnia 23 listopada 2021 r.

5.sprawy T. C. syna A. i M. z domu W., ur. (...) w W.

6.oskarżonego o przestępstwo z art. art. 278 § 1 kk w związku z art. 64 § 1 kk,

7.na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego i oskarżonego

8.od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

9.z dnia 29 stycznia 2021 r. sygn. akt VIII K 252/18

wyrok w zaskarżonej części utrzymuje w mocy; zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych z postępowanie odwoławcze przejmując je na rachunek Skarbu Państwa; zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata D. R. kwotę 516, 60 złotych tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu w instancji odwoławczej wraz z podatkiem VAT.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 546/21

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

2

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 29 stycznia 2021 r. wydany w sprawie VIII K 252/18

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☒ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

T. C.

uprzednia, wielokrotna karalność oskarżonego oraz brak dochodów

aktualna karta karna, wydruk informacji o dochodach oskarżonego z systemu teleinformatycznego ministra ds. finansów publicznych

k. 350-351, k. 348

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.1.1.1

aktualna karta karna, wydruk informacji o dochodach oskarżonego z systemu teleinformatycznego ministra ds. finansów publicznych

Załączone do akt niniejszego postępowania aktualne dane o karalności T. C. oraz jego sytuacji majątkowej mają charakter dokumentów urzędowych, których wiarygodność nie budzi żadnych wątpliwości.

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

zawarty w osobistej apelacji oskarżonego zarzut rażącej niewspółmierności orzeczonej wobec niego kary

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Powyższy zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Oceniając wysokość wszystkich kar oraz środków karnych wymierzonych oskarżonemu nie sposób uznać ich za rażąco niewspółmierne w rozumieniu art. 438 pkt 4 k.p.k. Sąd Rejonowy określając wymiar kar oraz środków karnych za zarzucane oskarżonemu czyny prawidłowo kierował się dyrektywami określonymi w art. 53 k.k., uwzględniając przy tym wielokrotną uprzednią karalność T. C. oraz fakt, iż działał w warunkach tzw. „recydywy zwykłej” w rozumieniu art. 64 § 1 k.k. Przedstawiona przez skarżącego argumentacja stanowi natomiast wyłącznie przejaw niczym nie popartej polemiki z prawidłowymi ustaleniami Sądu I instancji. Deklarowany przez podsądnego krytyczny stosunek do popełnionych czynów oraz twierdzenie, że dopuścił się ich w czasie ciągu narkotykowego nie ma w ocenie Sądu Okręgowego wpływu na wysokość wymierzonej mu kary, która została orzeczona w dolnych granicach ustawowego zagrożenia.

Wniosek

o złagodzenie kary

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Z uwagi na stwierdzoną wyżej niezasadność zarzutu sformułowanego przez skarżącego, skorelowany z nim wniosek nie mógł również zostać uwzględniony.

3.2.

zawarty w apelacji obrońcy oskarżonego zarzut rażącej niewspółmierności kary grzywny orzeczonej w wysokości 500 zł

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzut jest niezasadny. Odnosząc się do argumentacji zawartej w apelacji obrońcy potrzeba wskazać, że wysokość orzeczonej grzywny nie ma de facto żadnego związku z wartością zagrabionego mienia, ponieważ stanowi ona sankcję karną za popełniony czyn zabroniony, a nie za kradzież mienia o konkretnej wartości. Ponadto, grzywna za czyn objęty zaskarżeniem została wymierzona w dolnych granicach ustawowego zagrożenia, a fakt wielokrotnej uprzedniej karalności T. C. za przestępstwa przeciwko mieniu nie pozwala w ocenie Sądu Okręgowego na orzeczenie jej w niższym wymiarze.

Wniosek

o wymierzenie kary łagodniejszej

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Z uwagi na stwierdzoną wyżej niezasadność zarzutu sformułowanego przez skarżącego, skorelowany z nim wniosek nie mógł również zostać uwzględniony.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

w realiach niniejszej sprawy nie stwierdzono takich okoliczności

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

określony w wyroku Sądu Rejonowego wymiar kar orzeczonych wobec T. C. za wszystkie zarzucane mu czyny.

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Apelacje oskarżonego T. C. oraz jego obrońcy nie zasługują na uwzględnienie. Sąd Okręgowy, po dokonaniu szczegółowej analizy akt niniejszej sprawy przez pryzmat zarzutów apelacyjnych - do których odniesiono się indywidualnie - uznał, że wywiedzione środki zaskarżenia nie dostarczyły argumentów przemawiających za zmianą zaskarżonego wyroku, poprzez zmniejszenie wymiaru orzeczonych w nim kar. Kary te (w kontekście warunków osobistych sprawcy, a zwłaszcza jego wielokrotnej, uprzedniej karalności) nie są nadmiernie surowe oraz odpowiednio uwzględniają zasady prewencji ogólnej i szczególnej, charakter popełnionych przez T. C. czynów oraz okoliczności inkryminowanych zdarzeń.

Wnikliwa analiza całości materiału dowodowego zebranego w sprawie (wbrew twierdzeniom skarżących) nie daje podstaw do złagodzenia kar wymierzonych przez Sąd Rejonowy. Przesłanki, którymi kierował się Sąd meriti przy wydaniu kwestionowanych rozstrzygnięć nie budzą jakichkolwiek wątpliwości Sądu Odwoławczego oraz znajdują pełne odzwierciedlenie w uzasadnieniu tego orzeczenia, które zostało sporządzone w sposób umożliwiający kontrolę instancyjną wyroku.

Mając zatem powyższe na względzie, Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w zaskarżonej części, nie znajdując podstaw do jego zmiany.

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

zwolnienie T. C. od kosztów postępowania odwoławczego i przejęcie ich na rachunek Skarbu Państwa

O zwolnieniu oskarżonego z kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze i przejęciu ich na rachunek Skarbu Państwa orzeczono na podstawie art. 636 § 1 k.p.k. w zw. z art. 624 § 1 k.p.k. albowiem poniesienie tych kosztów byłoby dla podsądnego zbyt uciążliwe.

zasądzenie na rzecz obrońcy z urzędu wynagrodzenia za reprezentowanie oskarżonego w postępowaniu odwoławczym

O wynagrodzeniu obrońcy orzeczono na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. w zw. z § 17 ust. 2 pkt 4 w zw. z § 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu, przyznając od Skarbu Państwa na rzecz adw. D. R. kwotę 516,60 zł, obejmującą wynagrodzenie za obronę T. C. przed sądem odwoławczym oraz podatek VAT.

7.  PODPIS

SSO Adam Bednarczyk

1.11.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

obrońca oskarżonego

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

wymiar kary orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.12.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

2

Podmiot wnoszący apelację

oskarżony

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

wymiar kary orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana