Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 758/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

K. N.

w nieustalonym okresie do dnia 09 lipca 2020 r. w m. P. gm. W. na terenie posesji nr (...) i na terenie oddziału nr (...) Leśnictwa P. działając wbrew przepisom ustawy uprawiał konopie inne niż włókniste w postaci trzydziestu dwóch krzewów konopi indyjskich, przy czym uprawa ta mogła dostarczyć znacznej ilości ziela konopi innych niż włókniste.

K. N.

w dniu 9 lipca 2020 r. w m. P. gm. W. i w dniu 10 lipca 2020 r. w P. wbrew przepisom ustawy posiadał znaczną ilość narkotyków w postaci suszu marihuany o masie 14,469 g netto (15,63 g brutto), wysuszonych liści i łodyg marihuany o masie 11,842 g netto ( 16,34 g brutto), marihuany zmieszanej z tytoniem o masie 0,518 netto, tzw. „skręta” z marihuany o masie 0,400 g netto i siedem tabletek ecstazy o masie 3,294 netto (3,56 g brutto).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. N.

1

1

- na korzyść oskarżonego przemawia fakt, że jest on osobą niekaraną, oskarżony ma przy tym 33 lata, w tym czasie przestrzegał porządku prawnego, nie jest osobą zdemoralizowaną, a popełnione przestępstwo ma charakter incydentalny,

- oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym w sprawie stanem faktycznym, nadto wyraził skruchę,

- oskarżony jest osobą uzależnioną od marihuany, a popełnione przestępstwo pozostaje w związku z tym uzależnieniem. Z dokumentacji medycznej wynika, że oskarżony odczuwał przygnębienie, brak energii, nie radził sobie z codziennymi obowiązkami, odczuwał lęki. Dodatkowo oskarżony wskazywał na wiele sytuacji stresujących, porzucenie przez dziewczynę, co było powodem sięgania po narkotyki. Oskarżony jest przy tym świadomy szkodliwego wpływu substancji psychoaktywnych na jego zdrowie i leczy się w poradni zdrowia psychicznego oraz korzysta z pomocy psychoterapeuty,

- oskarżony uzyskał zatrudnienie,

- sąd miał na uwadze, iż z 32 krzewów konopi indyjskich uprawianych przez oskarżonego można uzyskać 260-krotną porcję niezbędna do wywołania skutku typowego dla działania tego środka odurzającego, co jest dużą ilością, nawet w ramach pojęcia znacznej ilości,

W ocenie Sądu, mając na uwadze ilość okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonego, uzasadnione było skorzystanie z dobrodziejstwa przewidzianego w art. 37a § 1 kk i wymierzenie oskarżonemu kary 400 stawek dziennych grzywny. Sąd miał przy tym także na uwadze fakt, iż kara finansowa dodatkowo zmobilizuje oskarżonego do wykonywania pracy zarobkowej, co wpłynie korzystnie na jego funkcjonowanie i przyczyni się do ukształtowania pozytywnej postawy oskarżonego, który dotychczas pozostawał bez pracy, nie miał konkretnego celu w życiu i skupiał się wyłącznie na swoich problemach emocjonalnych.

Zdaniem Sądu uzasadnione jest przyjęcie, że w okolicznościach niniejszej sprawa, wymierzona kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku, sam oskarżyciel publiczny wnioskował o karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Ustalając stawkę dzienną grzywny na kwotę 15 zł sąd miał na uwadze, iż oskarżony jest kawalerem, nie ma nikogo na utrzymaniu i uzyskuje dochód w kwocie 3000 zł, przy czym umowa została z nim zawarta na okres próbny.

K. N.

1

2

Na poczet orzeczonej kary grzywny sąd zaliczył oskarżonemu okres jego pozbawienia wolności w sprawie, stosownie do treści art. 63 § 1 i 5 kk.

K. N.

1

7

Sąd orzekł nawiązkę w kwocie 8000 zł. Z jednej strony będzie ona stanowiła dodatkową dolegliwość dla oskarżonego i ma odwieść go od popełniania podobnych przestępstw w przyszłości, a z drugiej strony wspomoże organizację zajmującą się zapobieganiem narkomanii.

K. N.

1 i 3

8

Stosownie do regulacji art. 70 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii Sąd orzekł przepadek wskazanych dowodów rzeczowych.

K. N.

3

3

Podobnie jak wyżej, na korzyść oskarżonego sąd uwzględnił jego uprzednią niekaralność, przyznanie się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyrażenie skruchy. Sąd miał na uwadze także fakt, że oskarżony jest osobą uzależnioną od marihuany, a popełnione przestępstwo pozostaje w związku z tym uzależnieniem. K. N. kontynuuje przy tym leczenie psychiatryczne oraz podjął leczenie w zakresie leczenia uzależnień.

Oskarżony podjął pracę i prowadzi ustabilizowany tryb życia.

3

4

Wymierzenie kary w wymiarze roku pozbawienia wolności umożliwiało sądowi skorzystanie z dobrodziejstwa w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary. W ocenie Sądu w odniesieniu do oskarżonego została spełniona podstawowa przesłanka tj. pozytywna prognoza, że oskarżony mimo nie wykonania kary ponownie przestępstwa nie popełni. K. N. nie jest bowiem osobą zdemoralizowaną, nagminnie naruszającą porządek prawny i zdaniem Sądu należy dać oskarżonemu szansę wykazania, że przypisane mu zachowanie miało charakter incydentalny.

Sąd miał przy tym na uwadze fakt, że oskarżony był w niniejszej sprawie tymczasowo aresztowany i przez 119 dni przebywał w warunkach izolacji. W ocenie sądu powyższe stanowi dla oskarżonego wystarczającą dolegliwość oraz dodatkową motywację do właściwego zachowania. Sam oskarżony deklarował bowiem, że nie chce nigdy więcej powrócić do zakładu karnego.

Trzyletni okres próby umożliwi zdaniem sądu zweryfikowanie pozytywnej prognozy kryminologicznej przyjętej wobec oskarżonego.

3

5

Sąd oddał oskarżonego pod dozór kuratora sądowego, co zapewni bieżącą kontrolę jego zachowania.

3

6

Mając na uwadze fakt, iż oskarżony przypisanego mu przestępstwa dopuścił się w związku z uzależnieniem od narkotyków, sąd zobowiązał go do poddania się terapii w związku z ich zażywaniem.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Nie ujawniły się okoliczności, aby oskarżonego zwolnić od kosztów sądowych, w tym opłaty. Oskarżony winien zatem ponieść koszty niniejszego postępowania, do których wygenerowania sam się przyczynił swoim zachowaniem. Oskarżony jest bezdzietnym kawalerem. Nie ma nikogo na swoim utrzymaniu. Jest osobą młodą i zdolną do pracy.

6.  1Podpis