Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 października 2021 r.

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie VII Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Monika Rosłan-Karasińska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 października 2021 r. w Warszawie

sprawy spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W.

z udziałem zainteresowanej K. K.

o wysokość podstawy wymiaru składek na Fundusz Pracy

na skutek odwołania spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. (płatnika składek)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W.

z dnia 16 stycznia 2017 r. nr (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. z dnia 16 stycznia 2017 r. nr (...) w ten sposób, że kwota składek na Fundusz Pracy należnych od spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. za okres od stycznia 2013 r. do lutego 2016 r. nie ulega podwyższeniu w sposób określony w zaskarżonej decyzji;

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. na rzecz strony odwołującej się spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. (płatnika składek) kwotę 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Monika Rosłan-Karasińska

UZASADNIENIE

spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. 21 lutego 2017r. złożyła odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. z 16 stycznia 2017r., znak: (...) w przedmiocie określenia wysokości składek na Fundusz Pracy za ubezpieczonych wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia u płatnika składek (...) K. K. i jednocześnie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę u płatnika składek spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W..

Zaskarżonej decyzji pełnomocnik odwołującej się spółki zarzucił naruszenie:

1.  art. 77 § 1 k.p.a. poprzez nieuwzględnienie przy wydawaniu decyzji korekt złożonych przez spółkę w toku postępowania oraz związanych z nimi wpłat, co doprowadziło do wydania wadliwego rozstrzygnięcia;

2.  art. 77 § 1 k.p.a. oraz art. 80 k.p.a. poprzez przyjęcie przez organ rentowy, że w okresie objętym zaskarżoną decyzją:

a)  wszyscy pracownicy spółki, będący w tym samym czasie zleceniobiorcami firmy (...) (dalej: (...)) wykonywali jako zleceniobiorcy (...) pracę na rzecz odwołującej – w sytuacji, gdy nie ma to oparcia w zebranym materiale dowodowym i nie jest zgodne ze stanem faktycznym;;

b)  jedynym kontrahentem firmy (...) jest odwołująca się spółka – w sytuacji, gdy zaprzecza temu zebrany materiał dowodowy i nie jest to zgodne ze stanem faktycznym, co doprowadziło do stwierdzenia, że odwołująca się spółka jest zobowiązana do opłacenie składek na ubezpieczenia wskazane w decyzji, w wysokości wynikającej z ustaleń kontroli, a nie ze złożonych korekt.

3.  ewentualnie naruszenie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: u.s.u.s.) poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że cały przychód pochodzący z umów cywilnoprawnych powinien zostać przyjęty przez pracodawcę do ustalenia podstawy wymiaru składek niezależnie od zakresu (części) prac wykonywanych w warunkach objętych dyspozycja tego przepisu.

Dodatkowo pismem z 19 października 2017r. uzupełniono listę zarzutów wskazanych w odwołaniu o naruszenie art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych poprzez jego zastosowanie względem przychodu wszystkich pracowników spółki (...) sp. z o.o., którzy osiągali z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z (...), w sytuacji gdy nie wszyscy ubezpieczeni w ramach umów cywilnoprawnych wykonywali pracę na rzecz pracodawcy i wyłącznie na jego rzecz.

W oparciu o powyższe pełnomocnik odwołującej się wniósł o uchylenie decyzji w całości oraz o zasądzenie od organu rentowego na rzecz spółki (...) sp. z o.o. kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Pismem z 19 października 2017r. pełnomocnik odwołującej zmodyfikował żądanie, wnosząc o stwierdzenie, że płatnik składek spółki (...) sp. z o.o. zobowiązany jest do opłacenia składek na Fundusz Pracy za ubezpieczonych wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia u płatnika składek (...) K. K. i jednocześnie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę u płatnika składek spółki (...) sp. z o.o. w wysokości wskazanej w piśmie ( odwołanie z 21.02.2017r. k. 2-7, pismo z 19.10.2017r. k.50-52 akt VII U 913/17).

W odpowiedzi na odwołanie z 31 marca 2017r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. wniósł o jego oddalenie. W uzasadnieniu odpowiedzi na odwołanie oraz w piśmie procesowym z 31 marca 2017r. organ rentowy wskazał, że kwoty wskazane w sentencji skarżonej decyzji wynikają z uznania osób, które zawarły umowy cywilnoprawne z (...) K. K., a które świadczyły usługi na rzecz spółki (...) sp. z o.o. za pracowników w świetle art. 8 ust. 2a u.s.u.s. i objęcie ich obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, czego konsekwencją jest obowiązek opłacenia składek na Fundusz Pracy za ubezpieczonych: M. B., K. G., P. G., T. G., D. K., P. K., B. N., E. R., P. Ś., A. W., E. W.. Kwota składek należnych według skarżonej decyzji stanowi sumę składek wynikających z decyzji dotyczących poszczególnych ubezpieczonych, do których opłacenia zobowiązany jest wyłącznie płatnik spółki (...) sp. z o.o. (odpowiedź na odwołanie z 31.03.2017r. k.13-15, pismo procesowe z 25.01.2018r. k. 76-77 akt VII U 913/17).

W piśmie procesowym z 10 marca 2021r. odwołująca poparła odwołanie i żądanie zmodyfikowane pismem z 19 października 2017r. W piśmie wskazano również wartość przedmiotu sporu – 28 246 zł jako różnicę między stwierdzoną w skarżonej decyzji wysokością składek na Fundusz Pracy, a wpłaconych przez płatnika kwot ( pismo z 10.03.2021r. k.25-26 a.s.).

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Organ rentowy przeprowadził kontrolę u płatnika składek spółki (...) sp. z o.o. w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania obowiązany jest Zakład, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania świadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Po przeprowadzeniu kontroli oraz w oparciu o jej wyniki Zakład Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. wydał w dniu 16 stycznia 2017r. kilkanaście decyzji, w których wynagrodzenie uzyskiwane przez osoby zatrudniane na podstawie umów zlecenia w (...) K. K., będące jednocześnie pracownikami spółki (...) sp. z o.o., zostało uwzględnione do podstawy wymiaru składek uiszczanych przez ww. spółkę. Tego dnia organ rentowy wydał również skarżoną decyzję nr (...), w której stwierdził, że płatnik składek spółki (...) sp. z o.o. zobowiązany jest do opłacenia składek na Fundusz Pracy za ubezpieczonych wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia u płatnika składek (...) K. K. i jednocześnie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę u płatnika składek spółki (...) sp. z o.o.: za 01/2013 – 132,22 zł, 02/2013 – 132,22 zł, 03/2013 – 132,22 zł, 04/2013 – 132,22 zł, 05/2013 – 132,22 zł, 06/2013 – 132,22 zł, 07/2013 – 132,22 zł, 08/2013 – 132,22 zł, 09/2013 – 132,22 zł, 10/2013 – 226,27 zł, 11/2013 – 316,07 zł, 12/2013 – 316,07 zł, 01/2014 – 1163,92 zł, 02/2014 – 1193,23 zł, 03/2014 – 826,20 zł, 04/2014 – 826,20 zł, 05/2014 – 979,48 zł, 06/2014 – 964,97 zł, 07/2014 – 1059,10 zł, 08/2014 – 1059,10 zł, 09/2014 – 1059,10 zł, 10/2014 – 817,42 zł, 11/2014 – 817,42 zł, 12/2014 – 1034,87 zł, 01/2015 – 1003,81 zł, 02/2015 – 1005,13 zł, 03/2015 – 1087,26 zł, 04/2015 – 1184,16 zł, 05/2015 – 1216,36 zł, 06/2015 – 1191,18 zł, 07/2015 – 1125,75 zł, 08/2015 – 1066,36 zł, 09/2015 – 1047,62 zł, 10/2015 – 1062,16 zł, 11/2015 – 1047,62 zł, 12/2015 – 1079,26 zł, 01/2016 – 941,75 zł, 02/2016 – 999,83 zł.

Z uwagi na to, że rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej wysokości składek na Fundusz Pracy zależy w pierwszej kolejności od rozstrzygnięcia, czy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne ubezpieczonych: M. B., K. G., P. G., T. G., D. K., P. K., B. N., E. R., P. Ś., A. W., E. W. powinna ulec podwyższeniu w związku z wykonywaniem pracy na podstawie umów zlecenia zawartych z K. K., postanowieniem z 8 października 2018 r. zawiesił na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. częściowo postępowanie w sprawie w zakresie odwołania spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. z dnia 16 stycznia 2017 r. znak (...) (postanowienie z 8.10.2018r. k.122 a.s.).

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie wyrokiem z 25 marca 2019r. w sprawie o sygn. akt VII U 444/17 zmienił decyzje z 16 stycznia 2017r. znak: (...) i (...) dotyczące ubezpieczonych T. G. i E. W. i stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne ww. ubezpieczonych jako osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę na rzecz spółki (...) sp. z o.o. w W. za okres od listopada 2013r. do lutego 2016r. nie ulega podwyższeniu w związku z wykonywaniem pracy na podstawie umów zlecenia zawartych z K. K.. Wyrok ten uprawomocnił się 16 listopada 2020r. ( bezsporne).

Wyrokiem z 18 maja 2018r. o sygn. akt VII U 446/17 Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie zmienił zaskarżone decyzje z 16 stycznia 2017r.:

1.  nr (...) w ten sposób, że stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne M. B. jako osoby wykonującej pracę na podstawie umowy o pracę na rzecz spółki (...) sp. z o.o. w W. za okres od listopada 2013r. do lutego 2016r. nie ulega podwyższeniu w związku z wykonywaniem pracy na podstawie umowy zlecenia zawartej z K. K.;

2.  nr (...) w ten sposób, że stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne P. Ś. jako osoby wykonującej pracę na podstawie umowy o pracę na rzecz spółki (...) sp. z o.o. w W. za styczeń i luty 2014r. oraz za okres od lipca 2014r. do listopada 2015r. nie ulega podwyższeniu w związku z wykonywaniem pracy na podstawie umowy zlecenia zawartej z K. K.;

3.  nr (...) w ten sposób, że stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne P. G. jako osoby wykonującej pracę na podstawie umowy o pracę na rzecz spółki (...) sp. z o.o. w W. za okres od października 2013r. do lutego 2016r. nie ulega podwyższeniu w związku z wykonywaniem pracy na podstawie umowy zlecenia zawartej z K. K.;

4.  nr (...) w ten sposób, że stwierdził, że podstawa wymiaru składek P. K. jako osoby wykonującej pracę na podstawie umowy o pracę na rzecz spółki (...) sp. z o.o. w W. wynosi:

a)  za kwiecień 2015r. – na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – 2.287,47 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści siedem groszy) i na ubezpieczenie zdrowotne – 1.973,86 zł (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy);

b)  za maj 2015r. – na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – 2.287,47 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści siedem groszy) i na ubezpieczenie zdrowotne – 1.973,86 zł (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy);

c)  za czerwiec 2015r. - – na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – 2.287,47 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści siedem groszy) i na ubezpieczenie zdrowotne – 1.973,86 zł (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy);

d)  za lipiec 2015r. – na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – 2.287,47 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści siedem groszy) i na ubezpieczenie zdrowotne – 1.973,86 zł (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy);

e)  za sierpień 2015r. – na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – 2.287,47 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści siedem groszy) i na ubezpieczenie zdrowotne – 1.973,86 zł (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy);

f)  za wrzesień 2015r. – na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – 2.885,91 zł (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) i na ubezpieczenie zdrowotne – 2.490,26 zł (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia sześć groszy);

g)  za październik 2015r. – na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – 2.885,91 zł (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) i na ubezpieczenie zdrowotne – 2.490,26 zł (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia sześć groszy);

h)  za listopad 2015r. – na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – 2.885,91 zł (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) i na ubezpieczenie zdrowotne – 2.490,26 zł (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia sześć groszy);

i)  za grudzień 2015r. – na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – 3.004,45 zł (trzy tysiące cztery złote czterdzieści pięć groszy) i na ubezpieczenie zdrowotne – 2.592,54 zł (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt cztery grosze).

Wyrok ten uprawomocnił się 16 lipca 2020r. ( bezsporne).

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie wyrokiem z 26 marca 2018r. w sprawie o sygn. akt VII U 453/17 zmienił decyzję z 16 stycznia 2017r. znak: (...) dotyczącą ubezpieczonej E. R. i stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne ww. ubezpieczonej jako osoby wykonującej pracę na podstawie umowy o pracę na rzecz spółki (...) sp. z o.o. w W. za okres od marca 2015r. do lutego 2016r. nie ulega podwyższeniu w związku z wykonywaniem pracy na podstawie umów zlecenia zawartych z K. K.. Wyrok ten uprawomocnił się 15 kwietnia 2018r. ( bezsporne).

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie wyrokiem z 1 kwietnia 2019r. w sprawie o sygn. akt VII U 913/17 zmienił decyzję z 16 stycznia 2017r. znak: (...) dotyczącą ubezpieczonej D. K. i stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne ww. ubezpieczonej jako osoby wykonującej pracę na podstawie umowy o pracę na rzecz spółki (...) sp. z o.o. w W. za okres od stycznia 2014r. do września 2014r. nie ulega podwyższeniu w związku z wykonywaniem pracy na podstawie umów zlecenia zawartych z K. K.. Wyrok ten uprawomocnił się 5 listopada 2020r. ( bezsporne).

Ponadto, wyrokiem z 22 marca 2018r. w sprawie o sygn. akt VII U 447/17 Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie zmienił decyzję z 16 stycznia 2017r. znak: (...) dotyczącą ubezpieczonej B. N. i stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne ww. ubezpieczonej jako osoby wykonującej pracę na podstawie umowy o pracę na rzecz spółki (...) sp. z o.o. w W. za okres od stycznia 2014r. do lutego 2016r. nie ulega podwyższeniu w związku z wykonywaniem pracy na podstawie umów zlecenia zawartych z K. K.. Wyrok ten uprawomocnił się 26 stycznia 2021r. ( bezsporne).

Powyższy stan faktyczny Sąd Okręgowy ustalił na podstawie ww. dowodów, mając na uwadze, że nie był on sporny między stronami niniejszego postępowania. Dowodów z dokumentów żadna ze stron nie kwestionowała, a Sąd z urzędu nie znalazł podstaw do tego, aby odmówić im wiarygodności i mocy dowodowej.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Na wstępie należy zważyć, że zgodnie z art. 15zzs 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...)19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 poz. 1842) jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie. W niniejszym postępowaniu, wobec przeprowadzenia postępowania dowodowego, należało wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym.

Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie.

Przedmiotem rozpoznania niniejszej sprawy jest kwestia prawidłowości zaskarżonej decyzji z 16 stycznia 2017r., w której organ rentowy ustalił wysokość należnych składek na Fundusz Pracy dla odwołującej spółki (...) sp. z o.o.

W pierwszej kolejności Sąd zwraca uwagę, że wynik postępowań w sprawach dotyczących wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, toczących się przed tut. Sądem pod sygn. VII U 444/17, VII U 446/17, VII U 913/17, VII U 453/17, VII U 447/17 miał znaczenie prejudycjalne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Sąd wskazuje bowiem, że decyzja z 16 stycznia 2017r., będąca przedmiotem niniejszego postępowania, zapadła w oparciu o ten sam stan faktyczny jak decyzje indywidualne, dotyczące poszczególnych pracowników odwołującej, będące przedmiotem wymienionych postępowań. Co więcej ocena prawidłowości skarżonej w niniejszym postępowaniu decyzji zależała od rozstrzygnięcia ww. postępowań. Obowiązek opłacania składek na Fundusz zależy bowiem od rozstrzygnięcia w pierwszej kolejności jaki podmiot jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 423) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczonych pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 20 ust. 1 tej ustawy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3.

Z kolei w myśl art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.) pracodawcy opłacają za pracowników obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Z wyżej cytowanych przepisów jednoznacznie wynika, że podstawę naliczenia składek na Fundusz Pracy stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Zatem rozstrzygniecie kwestii dotyczącej składek na Fundusz Pracy zależało w pierwszej kolejności od rozstrzygnięcia kwestii podlegania przez zleceniobiorcę obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu jak i wysokości ustalonej przez ZUS podstawy wymiaru składek między innymi na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W wyniku postepowań sądowych dotyczących zainteresowanych: T. G., E. W., P. K., M. B., P. Ś., P. G., D. K. i E. R. – uznano, iż wnioski ZUS zawarte w przeprowadzonej kontroli co do oceny prawnej spornych umów nie były prawidłowe – decyzje zostały zmienione, a postępowania prawomocnie zakończono.

W związku z powyższym, wobec uprawomocnienia się orzeczeń kończących postępowania w sprawach dotyczących wysokości podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia, toczących się przed tut. Sądem pod sygn. . VII U 444/17, VII U 446/17, VII U 913/17, VII U 453/17, VII U 447/17, Sąd uznał, że w przedmiotowej sprawie odwołanie również zasługuje na uwzględnienie. Kwota składek należnych od spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. za okres od stycznia 2013r. do lutego 2016r. nie ulega podwyższeniu w sposób określony w skarżonej decyzji. W konsekwencji powyższych rozważań Sąd zmienił decyzję na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1800), zasądzając od organu rentowego na rzecz odwołującej się kwotę łącznie 3600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Wysokość kosztów zastępstwa procesowego została wyliczona od wartości przedmiotu sporu w przedmiotowej sprawie, tj. 28 246 zł.

ZARZĄDZENIE

(...)

O.K.