Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1279/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 marca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący : Sędzia S.O. Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie: S.O. Bogdan Jachowicz

S.R. Joanna Łakomska - Grzelak

Protokolant Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2014 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa K. D.

przeciwko Miastu Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 19 lipca 2013r. sygn. akt III C 904/12

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  zasądza od Miasta Ł. na rzecz K. D. kwotę (...),95 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem 95/100) zł z ustawowymi odsetkami co do kwoty:

- 9950,60 (dziewięć tysięcy pięćdziesiąt 60/100)zł od dnia 27 lipca 2012r. do dnia zapłaty,

- (...),56 (cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć 56) zł od dnia 22 października 2012r. do dnia zapłaty,

- (...),61 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem 61/100) zł od dnia 28 marca 2013r. do dnia zapłaty,

- (...),18 (dziewięć tysięcy czternaście 18/100) zł z ustawowymi odsetkami od dnia 28 czerwca 2013r. do dnia zapłaty;

2. oddala powództwo w pozostałej części;

3. pozostawia referendarzowi sądowemu szczegółowe wyliczenie kosztów procesu, stosunkowo je rozdzielając - w 93% na korzyść powódki;

II. zasądza od Miasta Ł. na rzecz K. D. kwotę 2036 (dwa tysiące trzydzieści sześć) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.