Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 470/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Żorach, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: A.. SR Wioleta Stępień

Protokolant: Monika Mej

w obecności Prokuratora: ./.

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2021 roku, 06 grudnia 2021 roku, 20 grudnia 2021 roku

na rozprawie

sprawy:

M. M. (1) (M.),

syna Z. i M. z domu S.,

urodzonego (...) w J.,

PESEL: (...)

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie od listopada 2020 roku do 07 czerwca 2021 roku w Ż. w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wielokrotnie kierował groźby pozbawienia życia i zdrowia oraz zniszczeniem mienia w postaci pojazdu oraz mieszkania M. B., gdzie groźby te wzbudziły uzasadnione obawy iż zostaną spełnione, przy czym zarzuconemu mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa będąc uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Żorach sygn. akt II K 643/17 obejmującego wyroki karne o sygn. akt II K 806/16 o czyn z art. 284 § 3 kk i wyroku o sygn. akt II K 208/17 o czyn z art. 207 § 1 kk na karę łączną w wymiarze 3 (trzech) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 08.06.2014 roku do 08.06.2014 roku, od 30.05.2016 roku do 30.08.2016 roku, od 0.03.2017 roku do 09.01.2020 roku,

tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

II.  w dniu 07 czerwca 2021 roku w Ż. działając w warunkach czynu chuligańskiego w miejscu publicznym i bez powodu okazując tym samym rażące lekceważenie porządku prawnego poprzez uderzenie otwartą ręką w twarz oraz pięścią po całym ciele spowodował uszkodzenie ciała M. B. w wyniku czego powstały obrażenia ciała w postaci wstrząśnienia mózgu, zaburzenia mowy o charakterze zacinania się, powierzchownych urazów obejmujących inne kombinacje okolic ciała, które to obrażenia ciała spowodowały naruszenie czynności narządów ciała M. B. na okres do 7 dni, przy czym zarzuconemu mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa będąc uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Żorach sygn. akt II K 643/17 obejmującego wyroki karne o sygn. akt II K 806/16 o czyn z art. 284 § 3 kk i wyroku o sygn. akt II K 208/17 o czyn z art. 207 § 1 kk na karę łączną w wymiarze 3 (trzech) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 08.06.2014 roku do 08.06.2014 roku, od 30.05.2016 roku do 30.08.2016 roku, od 0.03.2017 roku do 09.01.2020 roku,

tj. o czyn z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

  orzeka:

1.  w ramach czynu opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku uznaje oskarżonego M. M. (1) za winnego tego, że w okresie od listopada 2020 roku do 07 czerwca 2021 roku w Ż. w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wielokrotnie kierował groźby pozbawienia życia i zdrowia oraz zniszczeniem mienia w postaci pojazdu i mieszkania wobec M. B., które to groźby wzbudziły u pokrzywdzonej uzasadnione obawy, iż zostaną spełnione, przy czym zarzuconemu mu czynu dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu w okresie 01 marca 2017 roku do 09 stycznia 2020 roku z zaliczeniem na poczet kary okresów rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 08 czerwca 2014 roku i od 30 maja 2016 roku do 30 sierpnia 2016 roku, kary łącznej 3 (trzech) lat i 2 (dwóch) miesięcy orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 18 września 2018 roku w sprawie II K 643/17, którego węzłem objęto wyrok łączny Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie II K 208/17, który swoim zasięgiem objął wyrok Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie II K 232/16 za umyślne przestępstwo podobne z art. 207 § 1 i art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. za które wymierzono karę 2 lat pozbawienia wolności oraz wyrok Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie II K 392/16 za umyślne przestępstwo podobne z art. 281 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. za które wymierzono karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności, czym wyczerpał znamiona występku z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. przy zast. art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 57b k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  w ramach czynu opisanego w punkcie II części wstępnej wyroku uznaje oskarżonego M. M. (1) za winnego tego, że w dniu 07 czerwca 2021 roku w Ż. działając w miejscu publicznym i bez powodu, okazując tym samym rażące lekceważenie porządku prawnego poprzez uderzenie otwartą ręką w twarz oraz pięścią po całym ciele M. B. spowodował u niej obrażenia ciała w postaci wstrząśnienia mózgu, zaburzenia mowy o charakterze zacinania się, powierzchowne urazy obejmujące inne kombinacje okolic ciała, które to obrażenia ciała spowodowały naruszenie czynności narządów jej ciała na okres do 7 dni, przy czym zarzuconemu mu czynu dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu w okresie 01 marca 2017 roku do 09 stycznia 2020 roku z zaliczeniem na poczet kary okresów rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 08 czerwca 2014 roku i od 30 maja 2016 roku do 30 sierpnia 2016 roku, kary łącznej 3 (trzech) lat i 2 (dwóch) miesięcy orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 18 września 2018 roku w sprawie II K 643/17, którego węzłem objęto wyrok łączny Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie II K 208/17, który swoim zasięgiem objął wyrok Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie II K 232/16 za umyślne przestępstwo podobne z art. 207 § 1 i art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. za które wymierzono karę 2 lat pozbawienia wolności oraz wyrok Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie II K 392/16 za umyślne przestępstwo podobne z art. 281 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. za które wymierzono karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności, czym wyczerpał znamiona występku z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. przy zast. art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

3.  na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy orzeczonej w punktach 1 i 2 kary pozbawienia wolności i w ich miejsce orzeka wobec oskarżonego M. M. (1) karę łączną 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

4.  na podstawie art. 41a § 1 i § 4 k.k. orzeka wobec oskarżonego M. M. (1) środek karny w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną M. B. w każdej formie i zbliżania się do niej na odległość nie mniejszą niż 50 metrów przez okres 5 (pięciu) lat;

5.  na podstawie art. 57a § 2 k.k. orzeka od oskarżonego M. M. (1) na rzecz pokrzywdzonej M. B. nawiązkę w kwocie 2.000 zł (dwóch tysięcy złotych);

6.  na podstawie art. 63 § 1 i § 5 k.k. na poczet orzeczonej w punkcie 3 kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 30 czerwca 2021 roku godz.15.30;

7.  na zasadzie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze przyznaje od Skarbu Państwa na rzecz adwokata A. L. kwotę 504 zł (pięćset cztery złote), powiększoną o stawkę podatku VAT 23 %, łącznie 619,92 zł (sześćset dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu M. M. (1) w postępowaniu sądowym;

8.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (DZ.U. z 1983 r., Nr 49, poz. 223 z późn.zm.) zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów postępowania, którymi obciąża Skarb Państwa.