Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 558/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Żorach II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: A.. SR Wioleta Stępień

Protokolant: Monika Mej

bez udziału oskarżyciela publicznego: ./.

po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2021 roku

na rozprawie

sprawy

K. W. (W.),

syna R. i Z. z domu S.,

urodzonego (...) w G.,

PESEL (...)

oskarżonego o to, że:

w dniu 10 kwietnia 2021 roku w Ż. na ulicy (...) kierował samochodem osobowym marki A. o nr rej. (...), będąc w stanie nietrzeźwości tj. mając 1,12 mg/l i 1,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (wynik badania na urządzeniu A. I.) oraz 1,96 i 1,92 promila alkoholu w wydychanym powietrzu (wynik badania na urządzeniu A. A..0), przy czym zarzuconego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa będąc uprzednio prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości:

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 12 stycznia 2015r., sygn. II K 950/14 za czyn z art. 178a § 1 i 4 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zawieszono na okres 3 lat próby, a następnie wykonanie zarządzono;

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 sierpnia 2016 r., sygn. II K 369/16 za czyn z art. 178a § 4 k.k. na karę 3 miesięcy pobawienia wolności,

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 24 sierpnia 2016r., sygn. II K 146/16 za czyn z art. 178a § 1 i 4 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

które to wyroki, wraz z innymi wyrokami, zostały objęte wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckiem z dnia 11 sierpnia 2017 r., sygn. II K 126/17, na mocy którego wymierzono karę łączną 2 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 25.05.2016r. do 26.05.2016r., od 23.02.2017r. do 4.04.2018r. oraz od 16.06.2019r. do 4.02.2020r.,

a nadto czynu tego dopuścił się wbrew orzeczonemu wyżej wymienionym wyrokiem Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 24 sierpnia 2016r., sygn. II K 146/16 dożywotniemu zakazowi prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych,

tj. o czyn z art. 178 a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

  orzeka:

1.  uznaje oskarżonego K. W. za winnego tego, że w dniu 10 kwietnia 2021 roku w Ż. na ulicy (...) kierował samochodem osobowym marki A. o nr rej. (...), będąc w stanie nietrzeźwości tj. mając 1,12 mg/l i 1,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, wbrew orzeczonemu wyrokiem Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 24 sierpnia 2016 r., sygn. II K 146/16 środkowi karnemu w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu w okresie od 25.05.2016r. do 26.05.2016r., od 23.02.2017r. do 4.04.2018r. oraz od 16.06.2019r. do 4.02.2020r. kary łącznej 2 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckiem z dnia 11 sierpnia 2017 r., sygn. II K 126/17, którego węzłem objęto karę 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 12 stycznia 2015r., sygn. II K 950/14 za umyślne przestępstwo podobne z art. 178a § 1 i 4 k.k. i karę 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 24 sierpnia 2016r., sygn. II K 146/16 za umyślne przestępstwo podobne z art. 178a § 1 i 4 k.k., czym wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 178a § 4 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 42 § 3 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

3.  na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

4.  na podstawie art. 43b k.k. orzeka wobec oskarżonego K. W. środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Ż. (...) w zakładce „informacje” przez okres 1 (jednego) roku;

5.  na zasadzie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze przyznaje od Skarbu Państwa na rzecz adwokata P. P. kwotę 420 zł (czterysta dwadzieścia złotych), powiększoną o stawkę podatku VAT 23 % oraz wydatki w wysokości 66,36 zł (sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści sześć groszy), łącznie 582,96 zł (pięćset osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu K. W. w postępowaniu sądowym;

6.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (DZ.U. z 1983 r., Nr 49, poz. 223 z późn.zm.) zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów postępowania, którymi obciąża Skarb Państwa.