Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 248/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 grudnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska

Protokolant:

sekretarka Paulina Warchoł

po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2021 r. w Giżycku na rozprawie

sprawy z powództwa Spółdzielczej (...) z siedzibą w G.

przeciwko S. P., I. P.

o zapłatę

1.  Oddala powództwo.

2.  Zasądza od powoda na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. T. S. w G. kwotę 2.952 zł tytułem wynagrodzenia za reprezentowanie małoletnich pozwanych wykonywane z urzędu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnianiu świadczenia za okres od uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska

Sygn. akt I C 248/21

UZASADNIENIE

Powódka (...) F. S. z siedzibą w G. ( dalej (...)) wniosła w dniu 04.04.2018 r. do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew w postępowaniu elektronicznym przeciwko D. P. domagając się zapłaty kwoty 26 943,00 zł wraz z odsetkami umownymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W uzasadnieniu podniosła , że pozwany w dniu 30 grudnia 2015 r. zawarł umowę pożyczki opiewającą na kwotę 30 000 zł. Wskazała, że pozwany nie wywiązał się z umowy wobec czego powódka wypowiedziała wymienioną umowę i cała kwota stała się wymagalna w dniu 13.03.2018 r.

Postanowieniem z dnia 18.04.2018 r. sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Giżycku.

Nakazem zapłaty z dnia 12 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Giżycku uwzględnił powództwo w całości .

Nakaz zapłaty został w dniu 13.06.2018 r. wysłany z pouczeniem na adres pozwanego wskazany w pozwie

( zob.zob.k.78 akt).

W dniu 18.06.2018 r. jego odbiór pokwitowała matka pozwanego K. P..

( zob. k.79)

Jak wynika z notatki urzędowej sporządzonej przez pracownika sekretariatu wydziału cywilnego w dniu 26.06.2018 r. korespondencja wysłana do pozwanego została zwrócona przez jego konkubinę E. K. , która poinformowała, że jej partner - pozwany D. P. w dniu 13.06.2018 r. uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który miał miejsce w S. , gdzie wynajmowali mieszkanie i obecnie przebywa w szpitalu w L. pozostając w śpiączce farmakologicznej.

Z notatki KPP w G. wynika ponadto ,że we wsi S. w budynku mieszkalnym oznaczonym nr (...) na parterze doszło do wybuchu gazu z butli gazowej. W wyniku tego zdarzenia spaleniu uległo całe mieszkanie wraz z wyposażeniem

( zob. notatka KPP w G. k.82).

W oparciu o powyższe informacje sąd z urzędu uchylił nakaz zapłaty z dnia 13.06.2018 r. i skierował sprawę na rozprawę.

W dniu 03.07.2018 r. siostra pozwanego M. W. złożyła w sądzie kserokopię aktu zgonu D. P..

( zob. k.87).

W oparciu o posiadane informacje sąd zawiesił postępowanie w sprawie na podstawie art.174§1 pkt 1 kpc.

( zob. post.k.88).

Na mocy orzeczenia Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 06.09.2018 r. wydanego w sprawie I Ns 302/18 stwierdzono ,że spadek po D. P. zmarłym w dniu 26.06.2018 r. w Ł. ostatnio stale zamieszkałym w R. na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza nabyli małoletni synowie : S. i I. po ½ części każdy.

( zob. akta I Ns 302/18 k.9).

Postanowieniem z dnia 28.04.2021 r. postępowanie w sprawie z powództwa (...) w G. zostało podjęte z udziałem małoletnich spadkobierców.

Sąd ustalił, co następuje:

Po podjęciu postępowania pełnomocnik powódki wniósł o zasądzenie od małoletnich spadkobierców pożyczkobiorcy kwoty 25 402,25 zł wraz z odsetkami umownymi i kosztami procesu.

( zob. k.118).

Ustawowa przedstawicielka małoletnich pozwanych E. K. wniosła o oddalenie powództwa powołując się na fakt ,że otrzymała korespondencję od firmy windykacyjnej (...) w K., z której wynika ,że jest ona nabywcą wierzytelności przeciwko zmarłemu D. P. i po zapoznaniu się z sytuacją wycofała się z dochodzenia wszelkich roszczeń od spadkobierców pozwanego.

( zob. załącznik k.129 akt).

Wobec zaistniałych wątpliwości sąd wezwał pełnomocnika powoda do wskazania czy i kiedy doszło do zbycia wierzytelności wynikającej z udzielonej zmarłemu D. P., pożyczki .

W piśmie procesowym z dnia 15.09.2021 r. pełnomocnik powódki przyznał ,że na mocy umowy cesji wierzytelność wynikająca z umowy pożyczki , będącej podstawą faktyczną niniejszego powództwa została w dniu 27.09.2018 r. zbyta na rzecz (...) z siedziba w K..

( zob pismo i załączniki k.148 i nast. akt sprawy).

Zdaniem pełnomocnika powoda fakt ten pozostaje bez wpływu na toczące się postępowanie albowiem zbycie wierzytelności nastąpiło w toku sprawy. Powołał się przy tym na treść art.192 pkt 3 kpc.

Sąd zważył, co następuje:

Powyższe stanowisko procesowe powoda jest całkowicie chybione.

W świetle zgromadzonego materiału dowodowego Sąd uznał rację pełnomocnika małoletnich pozwanych ,że powód nie wykazał w sposób skuteczny swojej legitymacji procesowej czynnej. W tym kontekście należy podkreślić, iż Sąd z urzędu ustala czy strony występujące w procesie posiadają legitymację do występowania w procesie, a jej brak zawsze skutkuje oddaleniem powództwa bez potrzeby merytorycznej oceny roszczenia.

W ocenie sądu reguła zawarta w treści art. 192 pkt 3 kpc na którą powołuje się pełnomocnik powódki nie znajduje w niniejszej sprawie zastosowania. Do takiego stanowiska uprawnia sąd szczegółowa analiza chronologii wydarzeń w niniejszej sprawie. Przede wszystkim nie sposób uznać ,że doszło do skutecznego doręczenia odpisu pozwu pierwotnemu pozwanemu tj. D. P..

Wypadek ,któremu uległ , w następstwie którego nastąpił też jego zgon miał miejsce w dniu 13.06.2018 r. W tym samym dniu korespondencja sądowa skierowana do pozwanego została dopiero wysłana. Nie ulega wątpliwości , a przyczyny takiego stanu rzeczy zostały omówione w pierwszej części uzasadnienia ,że nigdy nie dotarła do adresata, który zmarł w dniu 26.06.2018 r.

Nie nastąpiła wobec tego stabilizacja postępowania o jakiej mowa w art.192 kpc ( zawisłość sporu) i w takiej sytuacji zbycie prawa przez (...) na rzecz (...) z siedzibą w K. wbrew twierdzeniom powódki ma wpływ na los niniejszego powództwa.

Cesja do której doszło w dniu 27.09.2018 r. ( zob. k. 160 i nast.) pociąga za sobą brak legitymacji procesowej czynnej po stronie powoda skutkujący oddaleniem powództwa.

W świetle materiału dowodowego zaprezentowanego przez strony nie ma podstaw do przyjęcia, że powodowi przysługuje względem małoletnich pozwanych roszczenie wskazane w pozwie.

Mając przedstawione racje na uwadze i na podstawie przywołanych przepisów Sąd oddalił powództwo.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art.98 §1 i 2 kpc w zw. z §8 pkt 5 w zw. z §4 ust.3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez SP kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu ( Dz.U. z 2019 r.poz.118).