Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 100/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 września 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Stanisław Kucharczyk

Sędziowie: SA Maciej Żelazowski (spr.)

SO del. do SA Maciej Kawałko

Protokolant: st. sekr. sądowy Anita Jagielska

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin – Zachód w Szczecinie Krystyny Królickiej

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2021 r. sprawy

T. P.

oskarżonego z art. 148 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora, obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 19 lutego 2021 r. sygn. akt III K 167/20

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok,

II.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa wydatki za postępowanie odwoławcze i wymierza mu opłatę w kwocie 600 (sześćset) złotych za drugą instancję.

SSO del. Maciej Kawałko SSA Stanisław Kucharczyk SSA Maciej Żelazowski