Pełny tekst orzeczenia

Postanowieniem z dnia 9-12-2021 r. sprostowano wyrok

Sygn. akt II AKa 173/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 grudnia 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Maciej Żelazowski

Sędziowie: SA Piotr Brodniak

SO del. do SA Robert Mąka (spr.)

Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Pajewska

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie del. do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Edyty Sielewończuk

po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2021 r. sprawy

K. G. (1)

o odszkodowanie i zadośćuczynienie w trybie 552 k.p.k.

na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawcy

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 29 listopada 2018 r. sygn. akt III Ko 626/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądza od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy K. G. (1) ponad kwotę zasądzonego zadośćuczynienia kwotę 123.284 (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) złote;

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zasądza na rzecz wnioskodawcy K. G. (1) kwotę 240 (dwustu czterdziestu) złotych tytułem kosztów poniesionych w związku z ustanowieniem pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym.

IV.  koszty postępowania odwoławczego ponosi Skarb Państwa.

SSO del. Robert Mąka SSA Maciej Żelazowski SSA Piotr Brodniak

Sygn. akt II AKa 173/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 grudnia 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Maciej Żelazowski

Sędziowie: SA Piotr Brodniak

SO del. do SA Robert Mąka (spr.)

Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Pajewska

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie del. do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Edyty Sielewończuk

po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2021 r. sprawy

K. G. (1)

o odszkodowanie i zadośćuczynienie w trybie 552 k.p.k.

na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawcy

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 29 listopada 2018 r. sygn. akt III Ko 626/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądza od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy K. G. (1) ponad kwotę zasądzonego zadośćuczynienia kwotę 123.284 (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) złote;

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zasądza na rzecz wnioskodawcy K. G. (1) kwotę 240 (dwustu czterdziestu) złotych tytułem kosztów poniesionych w związku z ustanowieniem pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym.

IV.  koszty postępowania odwoławczego ponosi Skarb Państwa.

SSO del. Robert Mąka SSA Maciej Żelazowski SSA Piotr Brodniak