Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II Aka.245/21

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok łączny Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 czerwca 2021r.

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Obrońca skazanego wyrokowi zarzucił:

„rażącą niewspółmierność kary w stosunku do stopnia społecznej szkodliwości oraz winy, wynikającą z orzeczenia zbyt wysokiej kary łącznej co powoduje, że kara ta nie spełnia swej funkcji w zakresie prewencji ogólnej jak i szczególnej oraz nie zaspokaja społecznego poczucia sprawiedliwości poprzez orzeczenie kary łącznej w wysokości 1 (jednego) roku i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności podczas gdy możliwym staje się zastosowanie w niniejszej sprawie zasady absorpcji.”

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Apelacja okazała się o tyle uzasadniona, że doprowadziła do kontroli instancyjnej zaskarżonego wyroku, a w wyniku tej kontroli do zmiany orzeczenia na korzyść skazanego.

Sąd Okręgowy stwierdził, że stosuje przepisy Rozdziału IX kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym od dnia 24 czerwca 2020r., gdyż oba łączone wyroki uprawomocniły się po 23 czerwca 2020r.. Rzecz jednak w tym, iż wyrok SO w Gorzowie Wlkp. w sprawie II K. 31/20 /, który połączono z wyrokiem SR Szczecin - Prawobrzeże i Zachód z dnia 21.07.2020r., sygn. akt VII K. 152/20 /, zapadł w dniu 23 czerwca 2020r. i nie został zaskarżony /por. poz. 13 karty karnej - k.14 akt/. A więc, zdaniem Sądu Apelacyjnego, należy uwzględniać datę 23 czerwca 2020r., a nie, jak to uczynił sąd rozstrzygający - 1 lipca 2020r.. Powyższa teza otwiera możliwość rozważenia, w myśl art. 4 § 1 kk, które przepisy o łączeniu kar są względniejsze dla skazanego. I tu należy jednoznacznie wskazać, iż korzystniejsze dla J. F. będzie stosowanie przepisów Rozdziału IX kodeksu karnego w brzmieniu przed zmianą obowiązującą od 24 czerwca 2020r., a wprowadzoną ustawą z dnia 19 czerwca 2020r. / Dz. u. poz. 1086 /.

Po pierwsze dlatego, że art. 86 § 1 kk w nowym brzmieniu przewiduje wymierzenie kary łącznej w granicach POWYŻEJ najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa.

A po drugie, i to jest najistotniejsze w przedmiotowej sprawie, art.85 § 2 kk w brzmieniu do 23 czerwca 2020r. przewidywał, iż łączy się kary WYMIERZONE I PODLEGAJĄCE WYKONANIU.

W sprawie VII K.152/20 skazany odbył w całości orzeczoną karę 4 miesięcy pozbawienia wolności w okresie 9.09.2020r - 7.01.2021r. /vide k. 150 akt/. Czyli w chwili orzekania przez Sąd Okręgowy w przedmiocie wydania wyroku łącznego / 25 czerwca 2021r. /, niekorzystne było dla skazanego łączenie tej wykonanej kary z karą 2 lat pozbawienia wolności warunkowo zawieszoną na okres 5 lat próby, a orzeczoną wyrokiem SO w sprawie II K. 31/20. Tym bardziej, że sąd rozstrzygający wymierzył bezwzględną karę pozbawienia wolności i to powyżej możliwej kary minimalnej.

Wniosek

Skarżący wniósł o:

„zmianę zaskarżonego wyroku w pkt. I poprzez orzeczenie kary łącznej z zastosowaniem zasady pełnej absorpcji;

względnie:

• uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I Instancji do ponownego rozpoznania.”

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Stosując przepisy względniejsze dla skazanego, brak było podstaw do połączenia w/w wyroków. Kara z jednego wyroku została już wykonana / dot. wyroku w sprawie VII K. 152/20 /, natomiast w drugiej sprawie / II K.31/20 / orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, która podlega ODRĘBNEMU wykonaniu. Dlatego częściowo uwzględniono wniosek obrońcy o uchylenie zaskarżonego wyroku, a z braku warunków do połączenia w/w wyroków, postępowanie karne w tym zakresie umorzono.

Na marginesie, być może istnieją podstawy do połączenia wyroku SO w Gorzowie Wlkp. , sygn. akt II K.31/20, z wyrokiem w sprawie SR Szczecin Prawobrzeże i Zachód, sygn. akt VK. 427/19, w której skazany odbywa obecnie karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, ale wymaga to ustalenia treści obu tych wyroków i zainicjowania nowego postępowania o wydanie wyroku łącznego.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

W sprawie nie zostały spełnione warunki do wydania wyroku łącznego, dlatego postępowanie w tym zakresie umorzono na podstawie art. 572 kpk.

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art.632 pkt.2 kpk.

7.  PODPIS

SSA Jacek Szreder SSA Andrzej Olszewski SSA Stanisław Stankiewicz

1.11.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

obrońca skazanego

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Rażąco wysoka kara łączna pozbawienia wolności.

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana