Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 275/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 grudnia 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Maciej Żelazowski (spr.)

Sędziowie: SA Stanisław Kucharczyk

SO del. do SA Iwona Gdula

Protokolant: st. sekr. sądowy Anita Jagielska

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gryfinie del. do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Moniki Cruz

po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2021 r. sprawy

C. D.

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 3 września 2021 r. sygn. akt III K 83/21

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok,

II.  zwalnia skazanego od ponoszenia wydatków za postępowanie odwoławcze i obciąża nimi Skarb Państwa.

SSO del. Iwona Gdula SSA Maciej Żelazowski SSA Stanisław Kucharczyk