Pełny tekst orzeczenia

II K 55/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Płock, 21 marca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Płocku – II Wydział Karny w składzie

przewodniczący sędzia SO Dariusz Wysocki

protokolanci st. sekr. sąd Agnieszka Skierska i sekr. sąd. Monika Grapatyn-Adamkiewicz

w obecności prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Płocku: Andrzeja Tokarskiego i Roberta Wojdkowskiego

oraz oskarżyciela posiłkowego – Województwa (...)

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 6 i 18 grudnia 2018 r., 8, 10, 15, 24, 31 stycznia, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 lutego i 7 marca 2019 r. sprawy:

1.  A. Z. (1), PESEL (...), syna J. i A. z domu K., urodzonego dnia (...) w C., oskarżonego o to, że:

I. w okresie od dnia 15 czerwca 2009 roku do 17 marca 2011 roku w B., P., E., G. oraz na terenie województwa (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, będąc osobą faktycznie zajmującą się sprawami (...) sp. z o.o. z/s w E., działając wspólnie i w porozumieniu z E. C. (1) pełniącą funkcję Prezesa Zarządu w/wym. spółki, M. P. (1) pełniącą funkcję członka zarządu tej spółki, G. G. (1), M. Z. (1) i R. Z. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, brał udział w wykonaniu czynności polegających na wytworzeniu, przygotowaniu i przedłożeniu poświadczających nieprawdę i nierzetelnych dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. z/s w E. lub czynności wprowadzających w błąd osoby kontrolujące realizację projektu, obejmując zamiarem wyłudzenie dofinansowania w niżej opisany sposób, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013, co do zamiaru przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na cele opisane we wnioskach o dofinansowanie, w ten sposób, że w celu uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. pochodzącej ze środków publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 E. C. (1) przedłożyła w Departamencie (...) Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...) w B. poświadczające nieprawdę oraz nierzetelne dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci:

- wniosków o dofinansowanie realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej (...).01.04.02-20-011/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji projektu, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zamiaru wydatkowania dofinansowania na zakup maszyn,

- wniosków o płatność: (...).01.04.02-20-011/09-01 z dnia 14 maja 2010 roku, (...).01.04.02-20-011/09-02 z dnia 29 lipca 2010 roku, (...).01.04.02-20-011/09-03 z dnia 19 sierpnia 2010 roku oraz (...).01.04.02-20-011/09-04 z dnia 10 marca 2011 roku zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zakupu maszyn w ramach realizacji projektu,

- faktury VAT nr (...).05.2010 z dnia 26.05.2010 r. na kwotę 691.740, 00 zł, faktury VAT nr (...).06.2010 r. z dnia 07.06.2010 r. na kwotę 574.348,89 zł, faktury VAT nr (...).06.2010 z dnia 15.06.2010 r. na kwotę 180.000 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 07.07.2010 r. na kwotę 180.000,00, faktury VAT nr (...) z dnia 24.08.2010 na kwotę 300.000 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 25.08.2010 r. na kwotę 500.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 27.08.2010 r. na kwotę 610.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 30.08.2010 r. na kwotę 782.511,11 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.09.2010 r. na kwotę 8.540,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.09.2010 r. na kwotę 36.6000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.09.2010 r. na kwotę 18.300,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 21.09.2010 r. na kwotę 61.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 21.09.2010 r. na kwotę 30.500,00, faktury VAT nr (...) z dnia 24.09.2010 r. na kwotę 4.270,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 24.09.2010 r. na kwotę 5.490,00 zł wystawionych przez R. Z. (1) i M. Z. (1) (dawniej posługującego się nazwiskiem W.) (...) M. W. z/s w P. poświadczających nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci dokonania zakupu od (...) M. W.: suszarni do linii do produkcji galanterii śniadaniowej o wartości netto 3.130.000,00 zł i kwoty podatku VAT 688.600,00 zł, instruktażu i uruchomienia linii o wartości netto 25.000,00 zł i kwoty podatku VAT 5.500,00 zł, kosztu montażu linii o wartości 50.000,00 zł i kwoty podatku VAT 11.000,00 zł, transportu linii do produkcji galanterii śniadaniowej o wartości 15.000,00 zł i kwoty podatku VAT 3.300,00 zł, wózka paleciarki o wartości netto 7000,00 zł i kwoty podatku VAT 1540,00 zł, detektora metalu o wartości 30.000,00 zł i kwoty podatku VAT 6.600,00 zł, sprężarki o wartości netto 3.500,00 zł i kwoty podatku VAT 770,00 zł, uzdatniacza wody do kotłowni o wartości netto 4500,00 zł i kwoty podatku VAT 990,00 zł, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

- pisma datowanego na 03.03.2010 roku adresowanego do (...) dotyczącego zapytania ofertowego na zakup suszarni tunelowej, które zawierało fikcyjną ofertę zakupu,

- pisma datowanego na 26.03.2010 roku od (...) adresowanego do (...) sp. z o.o. z/s w E. zawierającego fikcyjną ofertę na sprzedaż suszarni tunelowej (...)500 ze wstępnym podsuszaniem,

- pisma datowanego na 23.04.2010 roku adresowanego do (...) z/s w G. zawierającego fikcyjną modyfikację zamówienia i rezygnację z suszarni tunelowej SR-500,

- pisma datowanego na 26.04.2010 roku adresowanego do (...) dotyczącego fikcyjnego zamówienia suszarni tunelowej,

- kopii ewidencji środków trwałych z wymienionymi pod pozycjami 43, 48,49,50, 51 środkami trwałymi, które w rzeczywistości nie znajdowały się w zasobach (...) sp. z o.o. z/s w E.,

- trzech protokołów datowanych na 16 września 2010 roku dotyczących przekazania do (...) sp. z o.o. z/s w E. przez (...) M. W. maszyn w postaci: suszarni tunelowej, wózka (...)- (...) 71-7E, detektora metalu typu ES-JS-3010 (...), dokumentujących przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenia w rzeczywistości nie miały miejsca,

- protokołu datowanego na 28.09.2010 roku dotyczącego montażu, instruktażu i uruchomienia linii produkcyjnej do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej przez (...) M. W. na terenie Zakładu Produkcyjnego przy ul. (...) w G. należącego do (...) sp. z o.o. z/s w E., dokumentujących przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenia w rzeczywistości nie miały miejsca,

czym doprowadził pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę Województwa (...) w łącznej kwocie 2.120.850,00 zł pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.802.722,50 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 318.127,50 zł wypłaconej (...) sp. z o.o. z/s w E. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu dofinansowania projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-011/09-00 wraz z aneksami,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk,

II. w okresie od dnia 01 lipca 2009 roku do 16 grudnia 2011 roku w B. i G. oraz na terenie województwa (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, będąc osobą faktycznie zajmującą się sprawami (...) sp. z o.o. z/s w G., zaś od 20.08.2010 roku pełniąc funkcję Prezesa Zarządu tej spółki, działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą pełniącą funkcję Prezesa Zarządu w/wym. spółki do dnia 16 lipca 2010 roku, a nadto wspólnie i w porozumieniu z E. C. (1) - zatrudnioną na stanowisku głównej księgowej, G. G. (1), R. Z. (1) i M. Z. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, brał udział w wykonaniu czynności polegających na wytworzeniu, przygotowaniu i przedłożeniu poświadczających nieprawdę i nierzetelnych dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. z/s w G. lub czynności wprowadzających w błąd osoby kontrolujące realizację projektu, obejmując zamiarem wyłudzenie dofinansowania w niżej opisany sposób, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013, co do zamiaru przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na cele opisane we wnioskach o dofinansowanie, w ten sposób, że w celu uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. pochodzącej ze środków publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 przedłożył w Departamencie (...) Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...) w B. poświadczające nieprawdę oraz nierzetelne dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci:

- wniosków o dofinansowanie realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i (...).01.04.02-20-013/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji projektu, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zamiaru wydatkowania dofinansowania na zakup maszyn,

- oświadczenia beneficjenta datowanego na dzień 30.10.2009 roku, zawierającego nieprawdziwe informacje dotyczące przeznaczenia środków uzyskanych w ramach dofinansowania,

- oświadczenia beneficjenta datowanego na dzień 25.08.2011 roku podpisanego przez Prezesa Zarządu A. Z. (1), zawierającego nieprawdziwe informacje dotyczące przeznaczenia środków uzyskanych w ramach dofinansowania

- wniosków o płatność: (...).01.04.02-20-013/09-01 z dnia 19 maja 2010 roku, (...).01.04.02-20-013/09-02 z dnia 29 lipca 2010 roku, (...).01.04.02-20-013/09-03 z dnia 19 października 2010 roku, (...).01.04.02-20-013/09-04 oraz (...).01.04.02-20-013/09-05 oraz (...).01.04.02-20-013/09-06 z dnia 16 grudnia 2011 roku, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zakupu maszyn w ramach realizacji projektu,

- faktury VAT nr (...) z dnia 26.10.2010 r. na kwotę 549.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 27.10.2010 r. na kwotę 38.773,06 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 27.10.2010 r. na kwotę 551.706,94 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 23.11.2010 r. na kwotę 561.226,94 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 24.11.2010 r. na kwotę 38.773,07 zł oraz faktury VAT korygującej nr 01/11 z dnia 27.06.2011 roku, faktury VAT nr (...) z dnia 30.11.2010 r. na kwotę 480.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 07.12.2010 r. na kwotę 200.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 07.12.2010 r. na kwotę 200.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 10.12.2010 r. na kwotę 90.153,08 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 10.12.2010 r. na kwotę 178.667,60 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.08.2011 r. na kwotę 10.081,97 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.08.2011 r. na kwotę 2.378,16 zł oraz faktur korygujących nr 2/11 z dnia 12.09.2011 roku i nr 3/11 z dnia 28.09.2011 roku, faktury VAT nr (...) z dnia 30.08.2011 r. na kwotę 6.150,00 zł, wystawionych przez R. Z. (1) (...) R. Z. (1) z/s w G. poświadczających nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci dokonania zakupu od (...) R. Z. (1): 1 przestawnego (mobilnego) węzła betoniarskiego o wartości netto 1.155.759,36 zł i kwoty podatku VAT 254.286,40 zł, maszyny T. o wartości netto 1.158.268,00 zł i kwoty podatku VAT 254.900,93 zł, 2 sztuk zacieraczek Wacker o wartości netto 24.800,00 zł i kwoty podatku VAT 5.456,00 zł, zacieraczki A. o wartości 24.500,00 zł i kwoty podatku VAT 5.390,00 zł, 2 sztuk odkurzaczy przemysłowych o wartości 14.262,40 zł i kwoty podatku VAT 3.137,73 zł, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

- faktury VAT nr (...) z dnia 30.04.2010 r. na kwotę 1.669,516,32 zł, wystawionej przez M. Z. (1) (...) z/s w P. poświadczającej nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci dokonania zakupu od „ (...) z/s w P. kombajnu Laser (...) o wartości netto 1.141.854,00 zł i 3 szlifierek planetarnych BS 800 o wartości netto 75.534,00 zł za sztukę, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

- protokołu datowanego na 29 listopada 2010 roku dotyczącego przekazania do (...) sp. z o.o. z/s w G. przez (...) R. Z. (1) z/s w G. maszyn w postaci: 1 szt. zacieraczki A. P. (1), 2 szt. odkurzaczy przemysłowych, 2 szt. zacieraczek Wacker, dokumentującego przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenie w rzeczywistości nie miało miejsca,

- protokołu datowanego na 30 sierpnia 2011 roku dotyczącego przekazania do (...) sp. z o.o. z/s w G. przez (...) R. Z. (1) z/s w G. maszyn w postaci: przestawnego węzła betoniarskiego oraz maszyny T., dokumentującego przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenie w rzeczywistości nie miało miejsca,

- protokołu datowanego na 30 sierpnia 2011 roku dotyczącego rozruchu maszyn w postaci: przestawnego węzła betoniarskiego oraz maszyny T. przeprowadzonego przez (...) R. Z. (1) z/s w G., dokumentującego wykonanie czynności, które w rzeczywistości nie miały miejsca,

- pisma datowanego na 26 września 2011 roku adresowanego do (...) R. Z. (1) dotyczącego fikcyjnej reklamacji węzła betoniarskiego,

- protokołu z dnia 28.09.2011 roku z oględzin maszyny – mobilnego węzła betoniarskiego przez przedstawiciela firmy (...) R. Z. (1) dokumentującego czynność, która nie miała miejsca,

- kopii ewidencji środków trwałych z wymienionymi pod pozycjami 67, 68, 69, 70, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88 środkami trwałymi, które w rzeczywistości nie znajdowały się w zasobach (...) sp. z o.o. z/s w G.,

- pisma datowanego na 12.04.2010 roku zawierającego zamówienie w (...) maszyny kombajnu Laser (...) i 3 sztuk szlifierek planetarnych BS 800 oraz pisma datowanego dnia 02.03.2010 r. zawierającego ofertę sprzedaży maszyn w postaci: Kombajn Laser (...) i szlifierek planetarnych BS 800, które dokumentowały w rzeczywistości fikcyjne zamówienie i ofertę,

- protokołu datowanego na 11 czerwca 2010 roku dotyczącego przekazania do (...) sp. z o.o. z/s w G. przez (...) M. W. z siedzibą w P., maszyn w postaci: Kombajnu Laser (...) i szlifierek planetarnych BS 800, dokumentującego przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenie w rzeczywistości nie miało miejsca,

- umowy handlowej z dnia 19.10.2010 roku zawartej pomiędzy (...) M. R. Z. (1) z/s w G. a (...) sp. z o.o. z/s w G. wraz z aneksami z dnia 01.12.2010 roku, 18.03.2011 roku i 01.06.2011 roku wraz z ofertą handlową z dnia 18.10.2010 roku, które w rzeczywistości dokumentowały fikcyjne czynności prawne,

czym doprowadził pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę Województwa (...) w łącznej kwocie 1.597.387,36 zł pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.357.779,25 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 239.608,11 zł wypłaconej (...) sp. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu dofinansowania projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i T.” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-013/09 wraz z aneksami,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk,

III. w okresie od dnia 10 listopada 2010 roku do dnia 21 września 2011 roku w O. i G. oraz na terenie województwa (...), pełniąc funkcję Prezesa Zarządu spółki (...) sp. z o.o. z/s w G., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (1) i R. Z. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, brał udział w wykonaniu czynności polegających na wytworzeniu, przygotowaniu i przedłożeniu poświadczających nieprawdę i nierzetelnych dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. z/s w G. lub czynności wprowadzających w błąd osoby kontrolujące realizację projektu, obejmując zamiarem wyłudzenie dofinansowania w niżej opisany sposób, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i M. na lata 2007-2013, co do zamiaru przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na cele opisane we wniosku o dofinansowanie, w ten sposób, że w celu uzyskania dotacji pochodzącej ze środków publicznych z Regionalnego (...) na lata 2007-2013 przedłożył w Departamencie (...) Programami (...) w O. poświadczające nieprawdę oraz nierzetelne dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci:

- wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń (...).01.01.09-28-319/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i M. na lata 2007-2013 i harmonogramu wydatków realizacji projektu, zawierającego nieprawdziwe informacje dotyczące zamiaru wydatkowania dofinansowania na zakup maszyn,

- wniosku o płatność: (...).01.01.09-28-319/10-02 z dnia 17 sierpnia 2011 roku, zawierającego nieprawdziwą informację dotyczącą zaliczkowania zakupu maszyn w ramach realizacji projektu,

- umowy handlowej z dnia 17 czerwca 2011 roku zawartej pomiędzy (...) R. Z. (1) z/s w P. a (...) Sp. z o.o. z/s w G. na dostawę maszyn budowlanych o wartości łącznej 3.628.800 zł, zawierającej nieprawdziwe informacje dotyczące zakupu i dostawy wymienionych w niej maszyn,

- faktury VAT nr (...) z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 1.285.192, 31 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 30.06.2011 na kwotę 222.346,15 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 700.153,85 zł wystawionych przez R. Z. (1) (...) R. Z. (1) z/s w P. poświadczających nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci zaliczkowania zakupu od (...) R. Z. (1) maszyny Laser (...) o wartości netto 1.044.871,80 zł i kwoty podatku VAT 240.320,51 zł, szorowarki automatycznej (...) 1100 o wartości netto 180.769,23 zł i kwoty podatku VAT 41.576,92 zł, maszyny T. S. 132 o wartości netto 569.230,77 zł i kwoty podatku VAT 130.923,08 zł, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

czym doprowadził pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym (...) na lata 2007-2013 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę Województwa (...) w kwocie 700.000 zł pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 595.000 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 105.000 zł wypłaconej (...) sp. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego (...) na lata 2007-2013 z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń” realizowanego na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2010 roku o nr (...).01.01.09-28-319/10-00 wraz z aneksami oraz usiłował doprowadzić pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym (...) na lata 2007-2013 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę Województwa (...) w kwocie 715.232 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę wypłaty pozostałej części dofinansowania,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk,

IV. w okresie od dnia 20 maja 2010 roku do 10 listopada 2010 roku w G., E. oraz na terenie województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z E. C. (1), M. P. (1), M. Z. (1), D. W. (1) i G. G. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, poprzez wielokrotne przekazanie przez E. C. (1), M. P. (1) i A. Z. (1) z rachunków bankowych o nr (...), (...) i (...) prowadzonych dla (...) sp. z o.o. z/s w G. środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 4.370.300 zł, w tym środków pieniężnych w kwocie 2.093.847,96 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk polegającego na wyłudzeniu na szkodę Województwa (...) dofinansowania wypłaconego (...) sp. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-011/09-00 oraz przyjmowanie przez M. Z. (1) (dawniej W.) i D. W. (1) tych środków na rachunki bankowe o nr (...) i (...) prowadzone dla (...), a następnie dokonywanie dalszego transferu ww. środków pieniężnych na inne rachunki bankowe oraz dokonanie wielokrotnych wypłat gotówkowych z ww. rachunku przez M. Z. (1) i D. W. (1), a następnie odbieranie ich w gotówce przez G. G. (1) i przekazywanie ich A. Z. (1), podejmował czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia,

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 kk,

V. w okresie od dnia 25 maja 2010 roku do 18 kwietnia 2012 roku w G. oraz na terenie województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą pełniącą funkcję Prezesa Zarządu w/wym. spółki do dnia 16 lipca 2010 roku, a nadto wspólnie i w porozumieniu z R. Z. (1), M. Z. (1), D. W. (1), P. W. (1) i G. G. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, poprzez wielokrotne przekazanie przez A. Z. (1) z rachunków bankowych o nr (...), (...), (...), (...), (...) prowadzonych dla (...) sp. z o.o. z/s w G. środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 11.024.063,94 zł, w tym środków pieniężnych w kwocie 1.597.387,36 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk polegającego na wyłudzeniu na szkodę Województwa (...) dofinansowania wypłaconego (...) s. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i T.” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-013/09 oraz przyjmowanie przez R. Z. (1) i G. G. (1) środków w kwocie 9.354.547,62 zł na rachunek bankowy (...) prowadzony dla (...) M. R. Z. (1) oraz przez M. Z. (1) (dawniej W.) i D. W. (1) środków w kwocie 1.669.516,32 zł na rachunek bankowy o nr (...) prowadzony dla (...), a następnie dokonywanie dalszego transferu ww. środków pieniężnych na inne rachunki bankowe oraz dokonanie wielokrotnych wypłat gotówkowych z ww. rachunku przez R. Z. (1), G. G. (1), M. Z. (1), D. W. (1) i P. W. (1), a następnie odbieranie ich w gotówce przez G. G. (1) i przekazywanie ich A. Z. (1), podejmował czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia,

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 kk,

VI. w okresie od dnia 19 lipca 2011 roku do 18 sierpnia 2011 roku w G. oraz na terenie województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. Z. (1), P. W. (1) i G. G. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, poprzez wielokrotne przekazanie przez A. Z. (1) z rachunków bankowych o nr (...), (...), (...) prowadzonych dla (...) sp. z o.o. z/s w G. środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 2.341.712 zł, w tym środków pieniężnych w kwocie 700.000 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk polegającego na wyłudzeniu na szkodę Województwa (...) dofinansowania wypłaconego (...) sp. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu realizacji projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń” realizowanego na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2010 roku o nr (...).01.01.09-28-319/10-00 oraz przyjmowanie przez R. Z. (1) i G. G. (1) środków w kwocie 2.341.712 zł zł na rachunek bankowy (...) prowadzony dla (...) M. R. Z. (1), a następnie dokonywanie dalszego transferu ww. środków pieniężnych na inne rachunki bankowe oraz dokonanie wielokrotnych wypłat gotówkowych z ww. rachunku przez R. Z. (1), G. G. (1), P. W. (1), a następnie odbieranie ich w gotówce przez G. G. (1) i przekazywanie ich A. Z. (1), podejmował czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia,

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 kk,

2.  G. G. (1), PESEL (...), syna L. i Z. z domu K., urodzonego dnia (...) w P., oskarżonego o to, że:

I. w okresie od dnia 15 czerwca 2009 roku do 17 marca 2011 roku w B., P., E., G. oraz na terenie województwa (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1) będącym osobą faktycznie zajmującą się sprawami (...) sp. z o.o. z/s w E., E. C. (1) pełniącą funkcję Prezesa Zarządu w/wym. spółki, M. P. (1) pełniącą funkcję członka zarządu tej spółki, M. Z. (1) i R. Z. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, brał udział w wykonaniu czynności polegających na wytworzeniu, przygotowaniu i przedłożeniu poświadczających nieprawdę i nierzetelnych dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. z/s w E. lub czynności wprowadzających w błąd osoby kontrolujące realizację projektu, obejmując zamiarem wyłudzenie dofinansowania w niżej opisany sposób, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013, co do zamiaru przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na cele opisane we wnioskach o dofinansowanie, w ten sposób, że w celu uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. pochodzącej ze środków publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 E. C. (1) przedłożyła w Departamencie (...) Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...) w B. poświadczające nieprawdę oraz nierzetelne dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci:

- wniosków o dofinansowanie realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej (...).01.04.02-20-011/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji projektu, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zamiaru wydatkowania dofinansowania na zakup maszyn,

- wniosków o płatność: (...).01.04.02-20-011/09-01 z dnia 14 maja 2010 roku, (...).01.04.02-20-011/09-02 z dnia 29 lipca 2010 roku, (...).01.04.02-20-011/09-03 z dnia 19 sierpnia 2010 roku oraz (...).01.04.02-20-011/09-04 z dnia 10 marca 2011 roku zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zakupu maszyn w ramach realizacji projektu,

- faktury VAT nr (...).05.2010 z dnia 26.05.2010 r. na kwotę 691.740, 00 zł, faktury VAT nr (...).06.2010 r. z dnia 07.06.2010 r. na kwotę 574.348,89 zł, faktury VAT nr (...).06.2010 z dnia 15.06.2010 r. na kwotę 180.000 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 07.07.2010 r. na kwotę 180.000,00, faktury VAT nr (...) z dnia 24.08.2010 na kwotę 300.000 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 25.08.2010 r. na kwotę 500.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 27.08.2010 r. na kwotę 610.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 30.08.2010 r. na kwotę 782.511,11 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.09.2010 r. na kwotę 8.540,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.09.2010 r. na kwotę 36.6000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.09.2010 r. na kwotę 18.300,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 21.09.2010 r. na kwotę 61.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 21.09.2010 r. na kwotę 30.500,00, faktury VAT nr (...) z dnia 24.09.2010 r. na kwotę 4.270,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 24.09.2010 r. na kwotę 5.490,00 zł wystawionych przez R. Z. (1) i M. Z. (1) (dawniej posługującego się nazwiskiem W.) (...) M. W. z/s w P. poświadczających nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci dokonania zakupu od (...) M. W.: suszarni do linii do produkcji galanterii śniadaniowej o wartości netto 3.130.000,00 zł i kwoty podatku VAT 688.600,00 zł, instruktażu i uruchomienia linii o wartości netto 25.000,00 zł i kwoty podatku VAT 5.500,00 zł, kosztu montażu linii o wartości 50.000,00 zł i kwoty podatku VAT 11.000,00 zł, transportu linii do produkcji galanterii śniadaniowej o wartości 15.000,00 zł i kwoty podatku VAT 3.300,00 zł, wózka paleciarki o wartości netto 7000,00 zł i kwoty podatku VAT 1540,00 zł, detektora metalu o wartości 30.000,00 zł i kwoty podatku VAT 6.600,00 zł, sprężarki o wartości netto 3.500,00 zł i kwoty podatku VAT 770,00 zł, uzdatniacza wody do kotłowni o wartości netto 4500,00 zł i kwoty podatku VAT 990,00 zł, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

- pisma datowanego na 03.03.2010 roku adresowanego do (...) dotyczącego zapytania ofertowego na zakup suszarni tunelowej, które zawierało fikcyjną ofertę zakupu,

- pisma datowanego na 26.03.2010 roku od (...) adresowanego do (...) sp. z o.o. z/s w E. zawierającego fikcyjną ofertę na sprzedaż suszarni tunelowej (...)500 ze wstępnym podsuszaniem,

- pisma datowanego na 23.04.2010 roku adresowanego do (...) z/s w G. zawierającego fikcyjną modyfikację zamówienia i rezygnację z suszarni tunelowej SR-500,

- pisma datowanego na 26.04.2010 roku adresowanego do (...) dotyczącego fikcyjnego zamówienia suszarni tunelowej,

- kopii ewidencji środków trwałych z wymienionymi pod pozycjami 43, 48,49,50, 51 środkami trwałymi, które w rzeczywistości nie znajdowały się w zasobach (...) sp. z o.o. z/s w E.,

- trzech protokołów datowanych na 16 września 2010 roku dotyczących przekazania do (...) sp. z o.o. z/s w E. przez (...) M. W. maszyn w postaci: suszarni tunelowej, wózka (...)- (...) 71-7E, detektora metalu typu ES-JS-3010 (...), dokumentujących przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenia w rzeczywistości nie miały miejsca,

- protokołu datowanego na 28.09.2010 roku dotyczącego montażu, instruktażu i uruchomienia linii produkcyjnej do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej przez (...) M. W. na terenie Zakładu Produkcyjnego przy ul. (...) w G. należącego do (...) sp. z o.o. z/s w E., dokumentujących przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenia w rzeczywistości nie miały miejsca,

czym doprowadził pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę Województwa (...) w łącznej kwocie 2.120.850,00 zł pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.802.722,50 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 318.127,50 zł wypłaconej (...) sp. z o.o. z/s w E. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu dofinansowania projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-011/09-00 wraz z aneksami,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk,

II. w okresie od dnia 01 lipca 2009 roku do 16 grudnia 2011 roku w B. i G. oraz na terenie województwa (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1) będącym osobą faktycznie zajmującą się sprawami (...) sp. z o.o. z/s w G., zaś od 20.08.2010 roku pełniącym funkcję Prezesa Zarządu tej spółki, a nadto wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą pełniącą funkcję Prezesa Zarządu w/wym. spółki do dnia 16 lipca 2010 roku oraz z E. C. (1) - zatrudnioną na stanowisku głównej księgowej, R. Z. (1) i M. Z. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, brał udział w wykonaniu czynności polegających na wytworzeniu, przygotowaniu i przedłożeniu poświadczających nieprawdę i nierzetelnych dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. z/s w G. lub czynności wprowadzających w błąd osoby kontrolujące realizację projektu, obejmując zamiarem wyłudzenie dofinansowania w niżej opisany sposób, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013, co do zamiaru przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na cele opisane we wnioskach o dofinansowanie, w ten sposób, że w celu uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. pochodzącej ze środków publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 A. Z. (1) przedłożył w Departamencie (...) Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...) w B. poświadczające nieprawdę oraz nierzetelne dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci:

- wniosków o dofinansowanie realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i (...).01.04.02-20-013/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji projektu, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zamiaru wydatkowania dofinansowania na zakup maszyn,

- oświadczenia beneficjenta datowanego na dzień 30.10.2009 roku, zawierającego nieprawdziwe informacje dotyczące przeznaczenia środków uzyskanych w ramach dofinansowania,

- oświadczenia beneficjenta datowanego na dzień 25.08.2011 roku podpisanego przez Prezesa Zarządu A. Z. (1), zawierającego nieprawdziwe informacje dotyczące przeznaczenia środków uzyskanych w ramach dofinansowania

- wniosków o płatność: (...).01.04.02-20-013/09-01 z dnia 19 maja 2010 roku, (...).01.04.02-20-013/09-02 z dnia 29 lipca 2010 roku, (...).01.04.02-20-013/09-03 z dnia 19 października 2010 roku, (...).01.04.02-20-013/09-04 oraz (...).01.04.02-20-013/09-05 oraz (...).01.04.02-20-013/09-06 z dnia 16 grudnia 2011 roku, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zakupu maszyn w ramach realizacji projektu,

- faktury VAT nr (...) z dnia 26.10.2010 r. na kwotę 549.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 27.10.2010 r. na kwotę 38.773,06 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 27.10.2010 r. na kwotę 551.706,94 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 23.11.2010 r. na kwotę 561.226,94 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 24.11.2010 r. na kwotę 38.773,07 zł oraz faktury VAT korygującej nr 01/11 z dnia 27.06.2011 roku, faktury VAT nr (...) z dnia 30.11.2010 r. na kwotę 480.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 07.12.2010 r. na kwotę 200.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 07.12.2010 r. na kwotę 200.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 10.12.2010 r. na kwotę 90.153,08 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 10.12.2010 r. na kwotę 178.667,60 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.08.2011 r. na kwotę 10.081,97 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.08.2011 r. na kwotę 2.378,16 zł oraz faktur korygujących nr 2/11 z dnia 12.09.2011 roku i nr 3/11 z dnia 28.09.2011 roku, faktury VAT nr (...) z dnia 30.08.2011 r. na kwotę 6.150,00 zł, wystawionych przez R. Z. (1) (...) R. Z. (1) z/s w G. poświadczających nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci dokonania zakupu od (...) R. Z. (1): 1 przestawnego (mobilnego) węzła betoniarskiego o wartości netto 1.155.759,36 zł i kwoty podatku VAT 254.286,40 zł, maszyny T. o wartości netto 1.158.268,00 zł i kwoty podatku VAT 254.900,93 zł, 2 sztuk zacieraczek Wacker o wartości netto 24.800,00 zł i kwoty podatku VAT 5.456,00 zł, zacieraczki A. o wartości 24.500,00 zł i kwoty podatku VAT 5.390,00 zł, 2 sztuk odkurzaczy przemysłowych o wartości 14.262,40 zł i kwoty podatku VAT 3.137,73 zł, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

- faktury VAT nr (...) z dnia 30.04.2010 r. na kwotę 1.669,516,32 zł, wystawionej przez M. Z. (1) (...) z/s w P. poświadczającej nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci dokonania zakupu od „ (...) z/s w P. kombajnu Laser (...) o wartości netto 1.141.854,00 zł i 3 szlifierek planetarnych BS 800 o wartości netto 75.534,00 zł za sztukę, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

- protokołu datowanego na 29 listopada 2010 roku dotyczącego przekazania do (...) sp. z o.o. z/s w G. przez (...) R. Z. (1) z/s w G. maszyn w postaci: 1 szt. zacieraczki A. P. (1), 2 szt. odkurzaczy przemysłowych, 2 szt. zacieraczek Wacker, dokumentującego przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenie w rzeczywistości nie miało miejsca,

- protokołu datowanego na 30 sierpnia 2011 roku dotyczącego przekazania do (...) sp. z o.o. z/s w G. przez (...) R. Z. (1) z/s w G. maszyn w postaci: przestawnego węzła betoniarskiego oraz maszyny T., dokumentującego przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenie w rzeczywistości nie miało miejsca,

- protokołu datowanego na 30 sierpnia 2011 roku dotyczącego rozruchu maszyn w postaci: przestawnego węzła betoniarskiego oraz maszyny T. przeprowadzonego przez (...) R. Z. (1) z/s w G., dokumentującego wykonanie czynności, które w rzeczywistości nie miały miejsca,

- pisma datowanego na 26 września 2011 roku adresowanego do (...) R. Z. (1) dotyczącego fikcyjnej reklamacji węzła betoniarskiego,

- protokołu z dnia 28.09.2011 roku z oględzin maszyny – mobilnego węzła betoniarskiego przez przedstawiciela firmy (...) R. Z. (1) dokumentującego czynność, która nie miała miejsca,

- kopii ewidencji środków trwałych z wymienionymi pod pozycjami 67, 68, 69, 70, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88 środkami trwałymi, które w rzeczywistości nie znajdowały się w zasobach (...) sp. z o.o. z/s w G.,

- pisma datowanego na 12.04.2010 roku zawierającego zamówienie w (...) maszyny kombajnu Laser (...) i 3 sztuk szlifierek planetarnych BS 800 oraz pisma datowanego dnia 02.03.2010 r. zawierającego ofertę sprzedaży maszyn w postaci: Kombajn Laser (...) i szlifierek planetarnych BS 800, które dokumentowały w rzeczywistości fikcyjne zamówienie i ofertę,

- protokołu datowanego na 11 czerwca 2010 roku dotyczącego przekazania do (...) sp. z o.o. z/s w G. przez (...) M. W. z siedzibą w P., maszyn w postaci: Kombajnu Laser (...) i szlifierek planetarnych BS 800, dokumentującego przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenie w rzeczywistości nie miało miejsca,

- umowy handlowej z dnia 19.10.2010 roku zawartej pomiędzy (...) M. R. Z. (1) z/s w G. a (...) sp. z o.o. z/s w G. wraz z aneksami z dnia 01.12.2010 roku, 18.03.2011 roku i 01.06.2011 roku wraz z ofertą handlową z dnia 18.10.2010 roku, które w rzeczywistości dokumentowały fikcyjne czynności prawne,

czym doprowadził pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę Województwa (...) w łącznej kwocie 1.597.387,36 zł pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.357.779,25 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 239.608,11 zł wypłaconej (...) sp. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu dofinansowania projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i T.” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-013/09 wraz z aneksami,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk,

III. w okresie od dnia 10 listopada 2010 roku do dnia 21 września 2011 roku w O. i G. oraz na terenie województwa (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1) pełniącym funkcję Prezesa Zarządu spółki (...) sp. z o.o. z/s w G. oraz z R. Z. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, brał udział w wykonaniu czynności polegających na wytworzeniu, przygotowaniu i przedłożeniu poświadczających nieprawdę i nierzetelnych dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. z/s w G. lub czynności wprowadzających w błąd osoby kontrolujące realizację projektu, obejmując zamiarem wyłudzenie dofinansowania w niżej opisany sposób, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i M. na lata 2007-2013, co do zamiaru przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na cele opisane we wniosku o dofinansowanie, w ten sposób, że w celu uzyskania dotacji pochodzącej ze środków publicznych z Regionalnego (...) na lata 2007-2013 A. Z. (1) przedłożył w Departamencie (...) Programami (...) w O. poświadczające nieprawdę oraz nierzetelne dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci:

- wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń (...).01.01.09-28-319/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i M. na lata 2007-2013 i harmonogramu wydatków realizacji projektu, zawierającego nieprawdziwe informacje dotyczące zamiaru wydatkowania dofinansowania na zakup maszyn,

- wniosku o płatność: (...).01.01.09-28-319/10-02 z dnia 17 sierpnia 2011 roku, zawierającego nieprawdziwą informację dotyczącą zaliczkowania zakupu maszyn w ramach realizacji projektu,

- umowy handlowej z dnia 17 czerwca 2011 roku zawartej pomiędzy (...) R. Z. (1) z/s w P. a (...) Sp. z o.o. z/s w G. na dostawę maszyn budowlanych o wartości łącznej 3.628.800 zł, zawierającej nieprawdziwe informacje dotyczące zakupu i dostawy wymienionych w niej maszyn,

- faktury VAT nr (...) z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 1.285.192, 31 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 30.06.2011 na kwotę 222.346,15 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 700.153,85 zł wystawionych przez R. Z. (1) (...) R. Z. (1) z/s w P. poświadczających nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci zaliczkowania zakupu od (...) R. Z. (1) maszyny Laser (...) o wartości netto 1.044.871,80 zł i kwoty podatku VAT 240.320,51 zł, szorowarki automatycznej (...) 1100 o wartości netto 180.769,23 zł i kwoty podatku VAT 41.576,92 zł, maszyny T. S. 132 o wartości netto 569.230,77 zł i kwoty podatku VAT 130.923,08 zł, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

czym doprowadził pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym P. (...) na lata 2007-2013 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę Województwa (...) w kwocie 700.000 zł pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 595.000 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 105.000 zł wypłaconej (...) sp. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i M. na lata 2007-2013 z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń” realizowanego na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2010 roku o nr (...).01.01.09-28-319/10-00 wraz z aneksami oraz usiłował doprowadzić pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym (...) na lata 2007-2013 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę Województwa (...) w kwocie 715.232 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę wypłaty pozostałej części dofinansowania,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk,

IV. w okresie od dnia 20 maja 2010 roku do 10 listopada 2010 roku w G., E. oraz na terenie województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1), E. C. (1), M. P. (1), M. Z. (1) i D. W. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, poprzez wielokrotne przekazanie przez E. C. (1), M. P. (1) i A. Z. (1) z rachunków bankowych o nr (...), (...) i (...) prowadzonych dla (...) sp. z o.o. z/s w G. środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 4.370.300 zł, w tym środków pieniężnych w kwocie 2.093.847,96 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk polegającego na wyłudzeniu na szkodę Województwa (...) dofinansowania wypłaconego (...) sp. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-011/09-00 oraz przyjmowanie przez M. Z. (1) (dawniej W.) i D. W. (1) tych środków na rachunki bankowe o nr (...) i (...) prowadzone dla (...), a następnie dokonywanie dalszego transferu ww. środków pieniężnych na inne rachunki bankowe oraz dokonanie wielokrotnych wypłat gotówkowych z ww. rachunku przez M. Z. (1) i D. W. (1), a następnie odbieranie ich w gotówce przez G. G. (1) i przekazywanie ich A. Z. (1), podejmował czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia,

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 kk,

V. w okresie od dnia 25 maja 2010 roku do 18 kwietnia 2012 roku w G. oraz na terenie województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą pełniącą funkcję Prezesa Zarządu w/wym. spółki do dnia 16 lipca 2010 roku, a nadto wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1), R. Z. (1), M. Z. (1), D. W. (1) i P. W. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, poprzez wielokrotne przekazanie przez A. Z. (1) z rachunków bankowych o nr (...), (...), (...), (...), (...) prowadzonych dla (...) sp. z o.o. z/s w G. środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 11.024.063,94 zł, w tym środków pieniężnych w kwocie 1.597.387,36 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk polegającego na wyłudzeniu na szkodę Województwa (...) dofinansowania wypłaconego (...) s. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i T.” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-013/09 oraz przyjmowanie przez R. Z. (1) i G. G. (1) środków w kwocie 9.354.547,62 zł na rachunek bankowy (...) prowadzony dla (...) M. R. Z. (1) oraz przez M. Z. (1) (dawniej W.) i D. W. (1) środków w kwocie 1.669.516,32 zł na rachunek bankowy o nr (...) prowadzony dla (...), a następnie dokonywanie dalszego transferu ww. środków pieniężnych na inne rachunki bankowe oraz dokonanie wielokrotnych wypłat gotówkowych z ww. rachunku przez R. Z. (1), G. G. (1), M. Z. (1), D. W. (1) i P. W. (1), a następnie odbieranie ich w gotówce przez G. G. (1) i przekazywanie ich A. Z. (1), podejmował czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia,

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 kk,

VI. w okresie od dnia 19 lipca 2011 roku do 18 sierpnia 2011 roku w G. oraz na terenie województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1), R. Z. (1) i P. W. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, poprzez wielokrotne przekazanie przez A. Z. (1) z rachunków bankowych o nr (...), (...), (...) prowadzonych dla (...) sp. z o.o. z/s w G. środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 2.341.712 zł, w tym środków pieniężnych w kwocie 700.000 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk polegającego na wyłudzeniu na szkodę Województwa (...) dofinansowania wypłaconego (...) sp. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu realizacji projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń” realizowanego na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2010 roku o nr (...).01.01.09-28-319/10-00 oraz przyjmowanie przez R. Z. (1) i G. G. (1) środków w kwocie 2.341.712 zł zł na rachunek bankowy (...) prowadzony dla (...) M. R. Z. (1), a następnie dokonywanie dalszego transferu ww. środków pieniężnych na inne rachunki bankowe oraz dokonanie wielokrotnych wypłat gotówkowych z ww. rachunku przez R. Z. (1), G. G. (1), P. W. (1), a następnie odbieranie ich w gotówce przez G. G. (1) i przekazywanie ich A. Z. (1), podejmował czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia,

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 kk,

3.  R. Z. (1), PESEL (...), córkę Z. i D. z domu C., urodzonej dnia (...) w P., oskarżonej o to, że:

I. w okresie od dnia 15 czerwca 2009 roku do 17 marca 2011 roku w B., P., E., G. oraz na terenie województwa (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1) będącym osobą faktycznie zajmującą się sprawami (...) sp. z o.o. z/s w E., E. C. (1) pełniącą funkcję Prezesa Zarządu w/wym. spółki, M. P. (1) pełniącą funkcję członka zarządu tej spółki, M. Z. (1) i G. G. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, brała udział w wykonaniu czynności polegających na wytworzeniu, przygotowaniu i przedłożeniu poświadczających nieprawdę i nierzetelnych dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. z/s w E. lub czynności wprowadzających w błąd osoby kontrolujące realizację projektu, obejmując zamiarem wyłudzenie dofinansowania w niżej opisany sposób, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013, co do zamiaru przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na cele opisane we wnioskach o dofinansowanie, w ten sposób, że w celu uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. pochodzącej ze środków publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 E. C. (1) przedłożyła w Departamencie (...) Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...) w B. poświadczające nieprawdę oraz nierzetelne dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci:

- wniosków o dofinansowanie realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej (...).01.04.02-20-011/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji projektu, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zamiaru wydatkowania dofinansowania na zakup maszyn,

- wniosków o płatność: (...).01.04.02-20-011/09-01 z dnia 14 maja 2010 roku, (...).01.04.02-20-011/09-02 z dnia 29 lipca 2010 roku, (...).01.04.02-20-011/09-03 z dnia 19 sierpnia 2010 roku oraz (...).01.04.02-20-011/09-04 z dnia 10 marca 2011 roku zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zakupu maszyn w ramach realizacji projektu,

- faktury VAT nr (...).05.2010 z dnia 26.05.2010 r. na kwotę 691.740, 00 zł, faktury VAT nr (...).06.2010 r. z dnia 07.06.2010 r. na kwotę 574.348,89 zł, faktury VAT nr (...).06.2010 z dnia 15.06.2010 r. na kwotę 180.000 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 07.07.2010 r. na kwotę 180.000,00, faktury VAT nr (...) z dnia 24.08.2010 na kwotę 300.000 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 25.08.2010 r. na kwotę 500.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 27.08.2010 r. na kwotę 610.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 30.08.2010 r. na kwotę 782.511,11 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.09.2010 r. na kwotę 8.540,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.09.2010 r. na kwotę 36.6000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.09.2010 r. na kwotę 18.300,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 21.09.2010 r. na kwotę 61.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 21.09.2010 r. na kwotę 30.500,00, faktury VAT nr (...) z dnia 24.09.2010 r. na kwotę 4.270,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 24.09.2010 r. na kwotę 5.490,00 zł wystawionych przez R. Z. (1) i M. Z. (1) (dawniej posługującego się nazwiskiem W.) (...) M. W. z/s w P. poświadczających nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci dokonania zakupu od (...) M. W.: suszarni do linii do produkcji galanterii śniadaniowej o wartości netto 3.130.000,00 zł i kwoty podatku VAT 688.600,00 zł, instruktażu i uruchomienia linii o wartości netto 25.000,00 zł i kwoty podatku VAT 5.500,00 zł, kosztu montażu linii o wartości 50.000,00 zł i kwoty podatku VAT 11.000,00 zł, transportu linii do produkcji galanterii śniadaniowej o wartości 15.000,00 zł i kwoty podatku VAT 3.300,00 zł, wózka paleciarki o wartości netto 7000,00 zł i kwoty podatku VAT 1540,00 zł, detektora metalu o wartości 30.000,00 zł i kwoty podatku VAT 6.600,00 zł, sprężarki o wartości netto 3.500,00 zł i kwoty podatku VAT 770,00 zł, uzdatniacza wody do kotłowni o wartości netto 4500,00 zł i kwoty podatku VAT 990,00 zł, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

- pisma datowanego na 03.03.2010 roku adresowanego do (...) dotyczącego zapytania ofertowego na zakup suszarni tunelowej, które zawierało fikcyjną ofertę zakupu,

- pisma datowanego na 26.03.2010 roku od (...) adresowanego do (...) sp. z o.o. z/s w E. zawierającego fikcyjną ofertę na sprzedaż suszarni tunelowej (...)500 ze wstępnym podsuszaniem,

- pisma datowanego na 23.04.2010 roku adresowanego do (...) z/s w G. zawierającego fikcyjną modyfikację zamówienia i rezygnację z suszarni tunelowej SR-500,

- pisma datowanego na 26.04.2010 roku adresowanego do (...) dotyczącego fikcyjnego zamówienia suszarni tunelowej,

- kopii ewidencji środków trwałych z wymienionymi pod pozycjami 43, 48,49,50, 51 środkami trwałymi, które w rzeczywistości nie znajdowały się w zasobach (...) sp. z o.o. z/s w E.,

- trzech protokołów datowanych na 16 września 2010 roku dotyczących przekazania do (...) sp. z o.o. z/s w E. przez (...) M. W. maszyn w postaci: suszarni tunelowej, wózka (...)- (...) 71-7E, detektora metalu typu ES-JS-3010 (...), dokumentujących przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenia w rzeczywistości nie miały miejsca,

- protokołu datowanego na 28.09.2010 roku dotyczącego montażu, instruktażu i uruchomienia linii produkcyjnej do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej przez (...) M. W. na terenie Zakładu Produkcyjnego przy ul. (...) w G. należącego do (...) sp. z o.o. z/s w E., dokumentujących przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenia w rzeczywistości nie miały miejsca,

czym doprowadziła pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę Województwa (...) w łącznej kwocie 2.120.850,00 zł pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.802.722,50 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 318.127,50 zł wypłaconej (...) sp. z o.o. z/s w E. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu dofinansowania projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-011/09-00 wraz z aneksami,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk,

II. w okresie od dnia 01 lipca 2009 roku do 16 grudnia 2011 roku w B. i G. oraz na terenie województwa (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1) będącym osobą faktycznie zajmującą się sprawami (...) sp. z o.o. z/s w G., zaś od 20.08.2010 roku pełniącym funkcję Prezesa Zarządu tej spółki, a nadto wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą pełniącą funkcję Prezesa Zarządu w/wym. spółki do dnia 16 lipca 2010 roku oraz z E. C. (1) - zatrudnioną na stanowisku głównej księgowej, G. G. (1) i M. Z. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, brała udział w wykonaniu czynności polegających na wytworzeniu, przygotowaniu i przedłożeniu poświadczających nieprawdę i nierzetelnych dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. z/s w G. lub czynności wprowadzających w błąd osoby kontrolujące realizację projektu, obejmując zamiarem wyłudzenie dofinansowania w niżej opisany sposób, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013, co do zamiaru przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na cele opisane we wnioskach o dofinansowanie, w ten sposób, że w celu uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. pochodzącej ze środków publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 A. Z. (1) przedłożył w Departamencie (...) Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...) w B. poświadczające nieprawdę oraz nierzetelne dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci:

- wniosków o dofinansowanie realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i (...).01.04.02-20-013/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji projektu, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zamiaru wydatkowania dofinansowania na zakup maszyn,

- oświadczenia beneficjenta datowanego na dzień 30.10.2009 roku, zawierającego nieprawdziwe informacje dotyczące przeznaczenia środków uzyskanych w ramach dofinansowania,

- oświadczenia beneficjenta datowanego na dzień 25.08.2011 roku podpisanego przez Prezesa Zarządu A. Z. (1), zawierającego nieprawdziwe informacje dotyczące przeznaczenia środków uzyskanych w ramach dofinansowania

- wniosków o płatność: (...).01.04.02-20-013/09-01 z dnia 19 maja 2010 roku, (...).01.04.02-20-013/09-02 z dnia 29 lipca 2010 roku, (...).01.04.02-20-013/09-03 z dnia 19 października 2010 roku, (...).01.04.02-20-013/09-04 oraz (...).01.04.02-20-013/09-05 oraz (...).01.04.02-20-013/09-06 z dnia 16 grudnia 2011 roku, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zakupu maszyn w ramach realizacji projektu,

- faktury VAT nr (...) z dnia 26.10.2010 r. na kwotę 549.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 27.10.2010 r. na kwotę 38.773,06 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 27.10.2010 r. na kwotę 551.706,94 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 23.11.2010 r. na kwotę 561.226,94 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 24.11.2010 r. na kwotę 38.773,07 zł oraz faktury VAT korygującej nr 01/11 z dnia 27.06.2011 roku, faktury VAT nr (...) z dnia 30.11.2010 r. na kwotę 480.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 07.12.2010 r. na kwotę 200.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 07.12.2010 r. na kwotę 200.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 10.12.2010 r. na kwotę 90.153,08 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 10.12.2010 r. na kwotę 178.667,60 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.08.2011 r. na kwotę 10.081,97 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.08.2011 r. na kwotę 2.378,16 zł oraz faktur korygujących nr 2/11 z dnia 12.09.2011 roku i nr 3/11 z dnia 28.09.2011 roku, faktury VAT nr (...) z dnia 30.08.2011 r. na kwotę 6.150,00 zł, wystawionych przez R. Z. (1) (...) R. Z. (1) z/s w G. poświadczających nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci dokonania zakupu od (...) R. Z. (1): 1 przestawnego (mobilnego) węzła betoniarskiego o wartości netto 1.155.759,36 zł i kwoty podatku VAT 254.286,40 zł, maszyny T. o wartości netto 1.158.268,00 zł i kwoty podatku VAT 254.900,93 zł, 2 sztuk zacieraczek Wacker o wartości netto 24.800,00 zł i kwoty podatku VAT 5.456,00 zł, zacieraczki A. o wartości 24.500,00 zł i kwoty podatku VAT 5.390,00 zł, 2 sztuk odkurzaczy przemysłowych o wartości 14.262,40 zł i kwoty podatku VAT 3.137,73 zł, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

- faktury VAT nr (...) z dnia 30.04.2010 r. na kwotę 1.669,516,32 zł, wystawionej przez M. Z. (1) (...) z/s w P. poświadczającej nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci dokonania zakupu od „ (...) z/s w P. kombajnu Laser (...) o wartości netto 1.141.854,00 zł i 3 szlifierek planetarnych BS 800 o wartości netto 75.534,00 zł za sztukę, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

- protokołu datowanego na 29 listopada 2010 roku dotyczącego przekazania do (...) sp. z o.o. z/s w G. przez (...) R. Z. (1) z/s w G. maszyn w postaci: 1 szt. zacieraczki A. P. (1), 2 szt. odkurzaczy przemysłowych, 2 szt. zacieraczek Wacker, dokumentującego przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenie w rzeczywistości nie miało miejsca,

- protokołu datowanego na 30 sierpnia 2011 roku dotyczącego przekazania do (...) sp. z o.o. z/s w G. przez (...) R. Z. (1) z/s w G. maszyn w postaci: przestawnego węzła betoniarskiego oraz maszyny T., dokumentującego przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenie w rzeczywistości nie miało miejsca,

- protokołu datowanego na 30 sierpnia 2011 roku dotyczącego rozruchu maszyn w postaci: przestawnego węzła betoniarskiego oraz maszyny T. przeprowadzonego przez (...) R. Z. (1) z/s w G., dokumentującego wykonanie czynności, które w rzeczywistości nie miały miejsca,

- pisma datowanego na 26 września 2011 roku adresowanego do (...) R. Z. (1) dotyczącego fikcyjnej reklamacji węzła betoniarskiego,

- protokołu z dnia 28.09.2011 roku z oględzin maszyny – mobilnego węzła betoniarskiego przez przedstawiciela firmy (...) R. Z. (1) dokumentującego czynność, która nie miała miejsca,

- kopii ewidencji środków trwałych z wymienionymi pod pozycjami 67, 68, 69, 70, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88 środkami trwałymi, które w rzeczywistości nie znajdowały się w zasobach (...) sp. z o.o. z/s w G.,

- pisma datowanego na 12.04.2010 roku zawierającego zamówienie w (...) maszyny kombajnu Laser (...) i 3 sztuk szlifierek planetarnych BS 800 oraz pisma datowanego dnia 02.03.2010 r. zawierającego ofertę sprzedaży maszyn w postaci: Kombajn Laser (...) i szlifierek planetarnych BS 800, które dokumentowały w rzeczywistości fikcyjne zamówienie i ofertę,

- protokołu datowanego na 11 czerwca 2010 roku dotyczącego przekazania do (...) sp. z o.o. z/s w G. przez (...) M. W. z siedzibą w P., maszyn w postaci: Kombajnu Laser (...) i szlifierek planetarnych BS 800, dokumentującego przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenie w rzeczywistości nie miało miejsca,

- umowy handlowej z dnia 19.10.2010 roku zawartej pomiędzy (...) M. R. Z. (1) z/s w G. a (...) sp. z o.o. z/s w G. wraz z aneksami z dnia 01.12.2010 roku, 18.03.2011 roku i 01.06.2011 roku wraz z ofertą handlową z dnia 18.10.2010 roku, które w rzeczywistości dokumentowały fikcyjne czynności prawne,

czym doprowadziła pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę Województwa (...) w łącznej kwocie 1.597.387,36 zł pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.357.779,25 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 239.608,11 zł wypłaconej (...) sp. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu dofinansowania projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i T.” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-013/09 wraz z aneksami,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk,

III. w okresie od dnia 10 listopada 2010 roku do dnia 21 września 2011 roku w O. i G. oraz na terenie województwa (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1) pełniącym funkcję Prezesa Zarządu spółki (...) sp. z o.o. z/s w G. oraz z G. G. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, brała udział w wykonaniu czynności polegających na wytworzeniu, przygotowaniu i przedłożeniu poświadczających nieprawdę i nierzetelnych dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. z/s w G. lub czynności wprowadzających w błąd osoby kontrolujące realizację projektu, obejmując zamiarem wyłudzenie dofinansowania w niżej opisany sposób, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i M. na lata 2007-2013, co do zamiaru przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na cele opisane we wniosku o dofinansowanie, w ten sposób, że w celu uzyskania dotacji pochodzącej ze środków publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i M. na lata 2007-2013 A. Z. (1) przedłożył w Departamencie (...) Programami (...) w O. poświadczające nieprawdę oraz nierzetelne dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci:

- wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń (...).01.01.09-28-319/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i M. na lata 2007-2013 i harmonogramu wydatków realizacji projektu, zawierającego nieprawdziwe informacje dotyczące zamiaru wydatkowania dofinansowania na zakup maszyn,

- wniosku o płatność: (...).01.01.09-28-319/10-02 z dnia 17 sierpnia 2011 roku, zawierającego nieprawdziwą informację dotyczącą zaliczkowania zakupu maszyn w ramach realizacji projektu,

- umowy handlowej z dnia 17 czerwca 2011 roku zawartej pomiędzy (...) R. Z. (1) z/s w P. a (...) Sp. z o.o. z/s w G. na dostawę maszyn budowlanych o wartości łącznej 3.628.800 zł, zawierającej nieprawdziwe informacje dotyczące zakupu i dostawy wymienionych w niej maszyn,

- faktury VAT nr (...) z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 1.285.192, 31 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 30.06.2011 na kwotę 222.346,15 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 700.153,85 zł wystawionych przez R. Z. (1) (...) R. Z. (1) z/s w P. poświadczających nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci zaliczkowania zakupu od (...) R. Z. (1) maszyny Laser (...) o wartości netto 1.044.871,80 zł i kwoty podatku VAT 240.320,51 zł, szorowarki automatycznej (...) 1100 o wartości netto 180.769,23 zł i kwoty podatku VAT 41.576,92 zł, maszyny T. S. 132 o wartości netto 569.230,77 zł i kwoty podatku VAT 130.923,08 zł, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

czym doprowadziła pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym (...) na lata 2007-2013 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę Województwa (...) w kwocie 700.000 zł pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 595.000 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 105.000 zł wypłaconej (...) sp. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i M. na lata 2007-2013 z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń” realizowanego na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2010 roku o nr (...).01.01.09-28-319/10-00 wraz z aneksami oraz usiłowała doprowadzić pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i M. na lata 2007-2013 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę Województwa (...) w kwocie 715.232 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na odmowę wypłaty pozostałej części dofinansowania,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk,

IV. w okresie od dnia 25 maja 2010 roku do 18 kwietnia 2012 roku w G. oraz na terenie województwa wielkoposkiego, działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą pełniącą funkcję Prezesa Zarządu w/wym. spółki do dnia 16 lipca 2010 roku, a nadto wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1), G. G. (1), M. Z. (1), D. W. (1) i P. W. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, poprzez wielokrotne przekazanie przez A. Z. (1) z rachunków bankowych o nr (...), (...), (...), (...), (...) prowadzonych dla (...) sp. z o.o. z/s w G. środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 11.024.063,94 zł, w tym środków pieniężnych w kwocie 1.597.387,36 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk polegającego na wyłudzeniu na szkodę Województwa (...) dofinansowania wypłaconego (...) s. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i T.” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-013/09 oraz przyjmowanie przez R. Z. (1) i G. G. (1) środków w kwocie 9.354.547,62 zł na rachunek bankowy (...) prowadzony dla (...) M. R. Z. (1) oraz przez M. Z. (1) (dawniej W.) i D. W. (1) środków w kwocie 1.669.516,32 zł na rachunek bankowy o nr (...) prowadzony dla (...), a następnie dokonywanie dalszego transferu ww. środków pieniężnych na inne rachunki bankowe oraz dokonanie wielokrotnych wypłat gotówkowych z ww. rachunku przez R. Z. (1), G. G. (1), M. Z. (1), D. W. (1) i P. W. (1), a następnie odbieranie ich w gotówce przez G. G. (1) i przekazywanie ich A. Z. (1), podejmowała czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia,

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 kk,

V. w okresie od dnia 19 lipca 2011 roku do 18 sierpnia 2011 roku w G. oraz na terenie województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1), G. G. (1) i P. W. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, poprzez wielokrotne przekazanie przez A. Z. (1) z rachunków bankowych o nr (...), (...), (...) prowadzonych dla (...) sp. z o.o. z/s w G. środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 2.341.712 zł, w tym środków pieniężnych w kwocie 700.000 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk polegającego na wyłudzeniu na szkodę Województwa (...) dofinansowania wypłaconego (...) sp. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu realizacji projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń” realizowanego na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2010 roku o nr (...).01.01.09-28-319/10-00 oraz przyjmowanie przez R. Z. (1) i G. G. (1) środków w kwocie 2.341.712 zł zł na rachunek bankowy (...) prowadzony dla (...) M. R. Z. (1), a następnie dokonywanie dalszego transferu ww. środków pieniężnych na inne rachunki bankowe oraz dokonanie wielokrotnych wypłat gotówkowych z ww. rachunku przez R. Z. (1), G. G. (1), P. W. (1), a następnie odbieranie ich w gotówce przez G. G. (1) i przekazywanie ich A. Z. (1), podejmowała czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia,

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 kk,

4.  M. Z. (1), (nazwisko rodowe W.), PESEL (...), syna Z. i D. z domu G., urodzonego dnia (...) w P., oskarżonego o to, że:

I. w okresie od dnia 15 czerwca 2009 roku do 17 marca 2011 roku w B., P., E., G. oraz na terenie województwa (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1) będącym osobą faktycznie zajmującą się sprawami (...) sp. z o.o. z/s w E., E. C. (1) pełniącą funkcję Prezesa Zarządu w/wym. spółki, M. P. (1) pełniącą funkcję członka zarządu tej spółki, G. G. (1) i R. Z. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, brał udział w wykonaniu czynności polegających na wytworzeniu, przygotowaniu i przedłożeniu poświadczających nieprawdę i nierzetelnych dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. z/s w E. lub czynności wprowadzających w błąd osoby kontrolujące realizację projektu, obejmując zamiarem wyłudzenie dofinansowania w niżej opisany sposób, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013, co do zamiaru przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na cele opisane we wnioskach o dofinansowanie, w ten sposób, że w celu uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. pochodzącej ze środków publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 E. C. (1) przedłożyła w Departamencie (...) Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...) w B. poświadczające nieprawdę oraz nierzetelne dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci:

- wniosków o dofinansowanie realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej (...).01.04.02-20-011/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji projektu, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zamiaru wydatkowania dofinansowania na zakup maszyn,

- wniosków o płatność: (...).01.04.02-20-011/09-01 z dnia 14 maja 2010 roku, (...).01.04.02-20-011/09-02 z dnia 29 lipca 2010 roku, (...).01.04.02-20-011/09-03 z dnia 19 sierpnia 2010 roku oraz (...).01.04.02-20-011/09-04 z dnia 10 marca 2011 roku zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zakupu maszyn w ramach realizacji projektu,

- faktury VAT nr (...).05.2010 z dnia 26.05.2010 r. na kwotę 691.740, 00 zł, faktury VAT nr (...).06.2010 r. z dnia 07.06.2010 r. na kwotę 574.348,89 zł, faktury VAT nr (...).06.2010 z dnia 15.06.2010 r. na kwotę 180.000 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 07.07.2010 r. na kwotę 180.000,00, faktury VAT nr (...) z dnia 24.08.2010 na kwotę 300.000 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 25.08.2010 r. na kwotę 500.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 27.08.2010 r. na kwotę 610.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 30.08.2010 r. na kwotę 782.511,11 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.09.2010 r. na kwotę 8.540,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.09.2010 r. na kwotę 36.6000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.09.2010 r. na kwotę 18.300,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 21.09.2010 r. na kwotę 61.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 21.09.2010 r. na kwotę 30.500,00, faktury VAT nr (...) z dnia 24.09.2010 r. na kwotę 4.270,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 24.09.2010 r. na kwotę 5.490,00 zł wystawionych przez R. Z. (1) i M. Z. (1) (dawniej posługującego się nazwiskiem W.) (...) M. W. z/s w P. poświadczających nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci dokonania zakupu od (...) M. W.: suszarni do linii do produkcji galanterii śniadaniowej o wartości netto 3.130.000,00 zł i kwoty podatku VAT 688.600,00 zł, instruktażu i uruchomienia linii o wartości netto 25.000,00 zł i kwoty podatku VAT 5.500,00 zł, kosztu montażu linii o wartości 50.000,00 zł i kwoty podatku VAT 11.000,00 zł, transportu linii do produkcji galanterii śniadaniowej o wartości 15.000,00 zł i kwoty podatku VAT 3.300,00 zł, wózka paleciarki o wartości netto 7000,00 zł i kwoty podatku VAT 1540,00 zł, detektora metalu o wartości 30.000,00 zł i kwoty podatku VAT 6.600,00 zł, sprężarki o wartości netto 3.500,00 zł i kwoty podatku VAT 770,00 zł, uzdatniacza wody do kotłowni o wartości netto 4500,00 zł i kwoty podatku VAT 990,00 zł, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

- pisma datowanego na 03.03.2010 roku adresowanego do (...) dotyczącego zapytania ofertowego na zakup suszarni tunelowej, które zawierało fikcyjną ofertę zakupu,

- pisma datowanego na 26.03.2010 roku od (...) adresowanego do (...) sp. z o.o. z/s w E. zawierającego fikcyjną ofertę na sprzedaż suszarni tunelowej (...)500 ze wstępnym podsuszaniem,

- pisma datowanego na 23.04.2010 roku adresowanego do (...) z/s w G. zawierającego fikcyjną modyfikację zamówienia i rezygnację z suszarni tunelowej SR-500,

- pisma datowanego na 26.04.2010 roku adresowanego do (...) dotyczącego fikcyjnego zamówienia suszarni tunelowej,

- kopii ewidencji środków trwałych z wymienionymi pod pozycjami 43, 48,49,50, 51 środkami trwałymi, które w rzeczywistości nie znajdowały się w zasobach (...) sp. z o.o. z/s w E.,

- trzech protokołów datowanych na 16 września 2010 roku dotyczących przekazania do (...) sp. z o.o. z/s w E. przez (...) M. W. maszyn w postaci: suszarni tunelowej, wózka (...)- (...) 71-7E, detektora metalu typu ES-JS-3010 (...), dokumentujących przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenia w rzeczywistości nie miały miejsca,

- protokołu datowanego na 28.09.2010 roku dotyczącego montażu, instruktażu i uruchomienia linii produkcyjnej do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej przez (...) M. W. na terenie Zakładu Produkcyjnego przy ul. (...) w G. należącego do (...) sp. z o.o. z/s w E., dokumentujących przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenia w rzeczywistości nie miały miejsca,

czym doprowadził pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę Województwa (...) w łącznej kwocie 2.120.850,00 zł pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.802.722,50 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 318.127,50 zł wypłaconej (...) sp. z o.o. z/s w E. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu dofinansowania projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-011/09-00 wraz z aneksami,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk,

II. w okresie od dnia 01 lipca 2009 roku do 16 grudnia 2011 roku w B. i G. oraz na terenie województwa (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1) będącym osobą faktycznie zajmującą się sprawami (...) sp. z o.o. z/s w G., zaś od 20.08.2010 roku pełniącym funkcję Prezesa Zarządu tej spółki, a nadto wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą pełniącą funkcję Prezesa Zarządu w/wym. spółki do dnia 16 lipca 2010 roku oraz z E. C. (1) - zatrudnioną na stanowisku głównej księgowej, R. Z. (1) i G. G. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, brał udział w wykonaniu czynności polegających na wytworzeniu, przygotowaniu i przedłożeniu poświadczających nieprawdę i nierzetelnych dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. z/s w G. lub czynności wprowadzających w błąd osoby kontrolujące realizację projektu, obejmując zamiarem wyłudzenie dofinansowania w niżej opisany sposób, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013, co do zamiaru przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na cele opisane we wnioskach o dofinansowanie, w ten sposób, że w celu uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. pochodzącej ze środków publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 A. Z. (1) przedłożył w Departamencie (...) Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...) w B. poświadczające nieprawdę oraz nierzetelne dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci:

- wniosków o dofinansowanie realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i (...).01.04.02-20-013/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji projektu, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zamiaru wydatkowania dofinansowania na zakup maszyn,

- oświadczenia beneficjenta datowanego na dzień 30.10.2009 roku, zawierającego nieprawdziwe informacje dotyczące przeznaczenia środków uzyskanych w ramach dofinansowania,

- oświadczenia beneficjenta datowanego na dzień 25.08.2011 roku podpisanego przez Prezesa Zarządu A. Z. (1), zawierającego nieprawdziwe informacje dotyczące przeznaczenia środków uzyskanych w ramach dofinansowania

- wniosków o płatność: (...).01.04.02-20-013/09-01 z dnia 19 maja 2010 roku, (...).01.04.02-20-013/09-02 z dnia 29 lipca 2010 roku, (...).01.04.02-20-013/09-03 z dnia 19 października 2010 roku, (...).01.04.02-20-013/09-04 oraz (...).01.04.02-20-013/09-05 oraz (...).01.04.02-20-013/09-06 z dnia 16 grudnia 2011 roku, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zakupu maszyn w ramach realizacji projektu,

- faktury VAT nr (...) z dnia 26.10.2010 r. na kwotę 549.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 27.10.2010 r. na kwotę 38.773,06 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 27.10.2010 r. na kwotę 551.706,94 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 23.11.2010 r. na kwotę 561.226,94 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 24.11.2010 r. na kwotę 38.773,07 zł oraz faktury VAT korygującej nr 01/11 z dnia 27.06.2011 roku, faktury VAT nr (...) z dnia 30.11.2010 r. na kwotę 480.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 07.12.2010 r. na kwotę 200.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 07.12.2010 r. na kwotę 200.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 10.12.2010 r. na kwotę 90.153,08 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 10.12.2010 r. na kwotę 178.667,60 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.08.2011 r. na kwotę 10.081,97 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.08.2011 r. na kwotę 2.378,16 zł oraz faktur korygujących nr 2/11 z dnia 12.09.2011 roku i nr 3/11 z dnia 28.09.2011 roku, faktury VAT nr (...) z dnia 30.08.2011 r. na kwotę 6.150,00 zł, wystawionych przez R. Z. (1) (...) R. Z. (1) z/s w G. poświadczających nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci dokonania zakupu od (...) R. Z. (1): 1 przestawnego (mobilnego) węzła betoniarskiego o wartości netto 1.155.759,36 zł i kwoty podatku VAT 254.286,40 zł, maszyny T. o wartości netto 1.158.268,00 zł i kwoty podatku VAT 254.900,93 zł, 2 sztuk zacieraczek Wacker o wartości netto 24.800,00 zł i kwoty podatku VAT 5.456,00 zł, zacieraczki A. o wartości 24.500,00 zł i kwoty podatku VAT 5.390,00 zł, 2 sztuk odkurzaczy przemysłowych o wartości 14.262,40 zł i kwoty podatku VAT 3.137,73 zł, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

- faktury VAT nr (...) z dnia 30.04.2010 r. na kwotę 1.669,516,32 zł, wystawionej przez M. Z. (1) (...) z/s w P. poświadczającej nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci dokonania zakupu od „ (...) z/s w P. kombajnu Laser (...) o wartości netto 1.141.854,00 zł i 3 szlifierek planetarnych BS 800 o wartości netto 75.534,00 zł za sztukę, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

- protokołu datowanego na 29 listopada 2010 roku dotyczącego przekazania do (...) sp. z o.o. z/s w G. przez (...) R. Z. (1) z/s w G. maszyn w postaci: 1 szt. zacieraczki A. P. (1), 2 szt. odkurzaczy przemysłowych, 2 szt. zacieraczek Wacker, dokumentującego przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenie w rzeczywistości nie miało miejsca,

- protokołu datowanego na 30 sierpnia 2011 roku dotyczącego przekazania do (...) sp. z o.o. z/s w G. przez (...) R. Z. (1) z/s w G. maszyn w postaci: przestawnego węzła betoniarskiego oraz maszyny T., dokumentującego przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenie w rzeczywistości nie miało miejsca,

- protokołu datowanego na 30 sierpnia 2011 roku dotyczącego rozruchu maszyn w postaci: przestawnego węzła betoniarskiego oraz maszyny T. przeprowadzonego przez (...) R. Z. (1) z/s w G., dokumentującego wykonanie czynności, które w rzeczywistości nie miały miejsca,

- pisma datowanego na 26 września 2011 roku adresowanego do (...) R. Z. (1) dotyczącego fikcyjnej reklamacji węzła betoniarskiego,

- protokołu z dnia 28.09.2011 roku z oględzin maszyny – mobilnego węzła betoniarskiego przez przedstawiciela firmy (...) R. Z. (1) dokumentującego czynność, która nie miała miejsca,

- kopii ewidencji środków trwałych z wymienionymi pod pozycjami 67, 68, 69, 70, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88 środkami trwałymi, które w rzeczywistości nie znajdowały się w zasobach (...) sp. z o.o. z/s w G.,

- pisma datowanego na 12.04.2010 roku zawierającego zamówienie w (...) maszyny kombajnu Laser (...) i 3 sztuk szlifierek planetarnych BS 800 oraz pisma datowanego dnia 02.03.2010 r. zawierającego ofertę sprzedaży maszyn w postaci: Kombajn Laser (...) i szlifierek planetarnych BS 800, które dokumentowały w rzeczywistości fikcyjne zamówienie i ofertę,

- protokołu datowanego na 11 czerwca 2010 roku dotyczącego przekazania do (...) sp. z o.o. z/s w G. przez (...) M. W. z siedzibą w P., maszyn w postaci: Kombajnu Laser (...) i szlifierek planetarnych BS 800, dokumentującego przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenie w rzeczywistości nie miało miejsca,

- umowy handlowej z dnia 19.10.2010 roku zawartej pomiędzy (...) M. R. Z. (1) z/s w G. a (...) sp. z o.o. z/s w G. wraz z aneksami z dnia 01.12.2010 roku, 18.03.2011 roku i 01.06.2011 roku wraz z ofertą handlową z dnia 18.10.2010 roku, które w rzeczywistości dokumentowały fikcyjne czynności prawne,

czym doprowadził pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę Województwa (...) w łącznej kwocie 1.597.387,36 zł pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.357.779,25 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 239.608,11 zł wypłaconej (...) sp. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu dofinansowania projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i T.” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-013/09 wraz z aneksami,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk,

III. w okresie od dnia 20 maja 2010 roku do 10 listopada 2010 roku w G., E. oraz na terenie województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1), E. C. (1), M. P. (1), G. G. (1) i D. W. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, poprzez wielokrotne przekazanie przez E. C. (1), M. P. (1) i A. Z. (1) z rachunków bankowych o nr (...), (...) i (...) prowadzonych dla (...) sp. z o.o. z/s w G. środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 4.370.300 zł, w tym środków pieniężnych w kwocie 2.093.847,96 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk polegającego na wyłudzeniu na szkodę Województwa (...) dofinansowania wypłaconego (...) sp. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-011/09-00 oraz przyjmowanie przez M. Z. (1) (dawniej W.) i D. W. (1) tych środków na rachunki bankowe o nr (...) i (...) prowadzone dla (...), a następnie dokonywanie dalszego transferu ww. środków pieniężnych na inne rachunki bankowe oraz dokonanie wielokrotnych wypłat gotówkowych z ww. rachunku przez M. Z. (1) i D. W. (1), a następnie odbieranie ich w gotówce przez G. G. (1) i przekazywanie ich A. Z. (1), podejmował czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia,

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 kk,

IV. w okresie od dnia 25 maja 2010 roku do 18 kwietnia 2012 roku w G. oraz na terenie województwa wielkoposkiego, działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą pełniącą funkcję Prezesa Zarządu w/wym. spółki do dnia 16 lipca 2010 roku, a nadto wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1), R. Z. (1), G. G. (1), D. W. (1) i P. W. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, poprzez wielokrotne przekazanie przez A. Z. (1) z rachunków bankowych o nr (...), (...), (...), (...), (...) prowadzonych dla (...) sp. z o.o. z/s w G. środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 11.024.063,94 zł, w tym środków pieniężnych w kwocie 1.597.387,36 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk polegającego na wyłudzeniu na szkodę Województwa (...) dofinansowania wypłaconego (...) s. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i T.” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-013/09 oraz przyjmowanie przez R. Z. (1) i G. G. (1) środków w kwocie 9.354.547,62 zł na rachunek bankowy (...) prowadzony dla (...) M. R. Z. (1) oraz przez M. Z. (1) (dawniej W.) i D. W. (1) środków w kwocie 1.669.516,32 zł na rachunek bankowy o nr (...) prowadzony dla (...), a następnie dokonywanie dalszego transferu ww. środków pieniężnych na inne rachunki bankowe oraz dokonanie wielokrotnych wypłat gotówkowych z ww. rachunku przez R. Z. (1), G. G. (1), M. Z. (1), D. W. (1) i P. W. (1), a następnie odbieranie ich w gotówce przez G. G. (1) i przekazywanie ich A. Z. (1), podejmował czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia,

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 kk,

5.  E. C. (1), z domu S., PESEL (...), córki J. i E. z domu K., urodzonej dnia (...) w R., oskarżonej o to, że:

I. w okresie od dnia 15 czerwca 2009 roku do 17 marca 2011 roku w B., P., E., G. oraz na terenie województwa (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu spółki (...) sp. z o.o. z/s w E., działając wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1) będącym osobą faktycznie zajmującą się sprawami ww. spółki, M. P. (1) pełniącą funkcję członka zarządu tej spółki, G. G. (1), M. Z. (1) i R. Z. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, brała udział w wykonaniu czynności polegających na wytworzeniu, przygotowaniu i przedłożeniu poświadczających nieprawdę i nierzetelnych dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. z/s w E. lub czynności wprowadzających w błąd osoby kontrolujące realizację projektu, obejmując zamiarem wyłudzenie dofinansowania w niżej opisany sposób, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013, co do zamiaru przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na cele opisane we wnioskach o dofinansowanie, w ten sposób, że w celu uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. pochodzącej ze środków publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 E. C. (1) przedłożyła w Departamencie (...) Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...) w B. poświadczające nieprawdę oraz nierzetelne dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci:

- wniosków o dofinansowanie realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej (...).01.04.02-20-011/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji projektu, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zamiaru wydatkowania dofinansowania na zakup maszyn,

- wniosków o płatność: (...).01.04.02-20-011/09-01 z dnia 14 maja 2010 roku, (...).01.04.02-20-011/09-02 z dnia 29 lipca 2010 roku, (...).01.04.02-20-011/09-03 z dnia 19 sierpnia 2010 roku oraz (...).01.04.02-20-011/09-04 z dnia 10 marca 2011 roku zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zakupu maszyn w ramach realizacji projektu,

- faktury VAT nr (...).05.2010 z dnia 26.05.2010 r. na kwotę 691.740, 00 zł, faktury VAT nr (...).06.2010 r. z dnia 07.06.2010 r. na kwotę 574.348,89 zł, faktury VAT nr (...).06.2010 z dnia 15.06.2010 r. na kwotę 180.000 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 07.07.2010 r. na kwotę 180.000,00, faktury VAT nr (...) z dnia 24.08.2010 na kwotę 300.000 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 25.08.2010 r. na kwotę 500.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 27.08.2010 r. na kwotę 610.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 30.08.2010 r. na kwotę 782.511,11 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.09.2010 r. na kwotę 8.540,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.09.2010 r. na kwotę 36.6000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.09.2010 r. na kwotę 18.300,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 21.09.2010 r. na kwotę 61.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 21.09.2010 r. na kwotę 30.500,00, faktury VAT nr (...) z dnia 24.09.2010 r. na kwotę 4.270,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 24.09.2010 r. na kwotę 5.490,00 zł wystawionych przez R. Z. (1) i M. Z. (1) (dawniej posługującego się nazwiskiem W.) (...) M. W. z/s w P. poświadczających nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci dokonania zakupu od (...) M. W.: suszarni do linii do produkcji galanterii śniadaniowej o wartości netto 3.130.000,00 zł i kwoty podatku VAT 688.600,00 zł, instruktażu i uruchomienia linii o wartości netto 25.000,00 zł i kwoty podatku VAT 5.500,00 zł, kosztu montażu linii o wartości 50.000,00 zł i kwoty podatku VAT 11.000,00 zł, transportu linii do produkcji galanterii śniadaniowej o wartości 15.000,00 zł i kwoty podatku VAT 3.300,00 zł, wózka paleciarki o wartości netto 7000,00 zł i kwoty podatku VAT 1540,00 zł, detektora metalu o wartości 30.000,00 zł i kwoty podatku VAT 6.600,00 zł, sprężarki o wartości netto 3.500,00 zł i kwoty podatku VAT 770,00 zł, uzdatniacza wody do kotłowni o wartości netto 4500,00 zł i kwoty podatku VAT 990,00 zł, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

- pisma datowanego na 03.03.2010 roku adresowanego do (...) dotyczącego zapytania ofertowego na zakup suszarni tunelowej, które zawierało fikcyjną ofertę zakupu,

- pisma datowanego na 26.03.2010 roku od (...) adresowanego do (...) sp. z o.o. z/s w E. zawierającego fikcyjną ofertę na sprzedaż suszarni tunelowej (...)500 ze wstępnym podsuszaniem,

- pisma datowanego na 23.04.2010 roku adresowanego do (...) z/s w G. zawierającego fikcyjną modyfikację zamówienia i rezygnację z suszarni tunelowej SR-500,

- pisma datowanego na 26.04.2010 roku adresowanego do (...) dotyczącego fikcyjnego zamówienia suszarni tunelowej,

- kopii ewidencji środków trwałych z wymienionymi pod pozycjami 43, 48,49,50, 51 środkami trwałymi, które w rzeczywistości nie znajdowały się w zasobach (...) sp. z o.o. z/s w E.,

- trzech protokołów datowanych na 16 września 2010 roku dotyczących przekazania do (...) sp. z o.o. z/s w E. przez (...) M. W. maszyn w postaci: suszarni tunelowej, wózka (...)- (...) 71-7E, detektora metalu typu ES-JS-3010 (...), dokumentujących przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenia w rzeczywistości nie miały miejsca,

- protokołu datowanego na 28.09.2010 roku dotyczącego montażu, instruktażu i uruchomienia linii produkcyjnej do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej przez (...) M. W. na terenie Zakładu Produkcyjnego przy ul. (...) w G. należącego do (...) sp. z o.o. z/s w E., dokumentujących przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenia w rzeczywistości nie miały miejsca,

czym doprowadziła pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę Województwa (...) w łącznej kwocie 2.120.850,00 zł pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.802.722,50 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 318.127,50 zł wypłaconej (...) sp. z o.o. z/s w E. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu dofinansowania projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-011/09-00 wraz z aneksami,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk,

II. w okresie od dnia 01 lipca 2009 roku do 16 grudnia 2011 roku w B. i G. oraz na terenie województwa (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, będąc główną księgową w spółce (...) sp. z o.o. z/s w G., wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą pełniącą funkcję Prezesa Zarządu w/wym. spółki do dnia 16 lipca 2010 roku oraz z A. Z. (1) - będącym osobą faktycznie zajmującą się sprawami (...) sp. z o.o. z/s w G., zaś od 20.08.2010 roku pełniącym funkcję Prezesa Zarządu tej spółki, a nadto wspólnie i w porozumieniu z G. G. (1), R. Z. (1) i M. Z. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, brała udział w wykonaniu czynności polegających na wytworzeniu, przygotowaniu i przedłożeniu poświadczających nieprawdę i nierzetelnych dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. z/s w G. lub czynności wprowadzających w błąd osoby kontrolujące realizację projektu, obejmując zamiarem wyłudzenie dofinansowania w niżej opisany sposób, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013, co do zamiaru przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na cele opisane we wnioskach o dofinansowanie, w ten sposób, że w celu uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. pochodzącej ze środków publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 A. Z. (1) przedłożył w Departamencie (...) Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...) w B. poświadczające nieprawdę oraz nierzetelne dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci:

- wniosków o dofinansowanie realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i (...).01.04.02-20-013/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji projektu, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zamiaru wydatkowania dofinansowania na zakup maszyn,

- oświadczenia beneficjenta datowanego na dzień 30.10.2009 roku, zawierającego nieprawdziwe informacje dotyczące przeznaczenia środków uzyskanych w ramach dofinansowania,

- oświadczenia beneficjenta datowanego na dzień 25.08.2011 roku podpisanego przez Prezesa Zarządu A. Z. (1), zawierającego nieprawdziwe informacje dotyczące przeznaczenia środków uzyskanych w ramach dofinansowania

- wniosków o płatność: (...).01.04.02-20-013/09-01 z dnia 19 maja 2010 roku, (...).01.04.02-20-013/09-02 z dnia 29 lipca 2010 roku, (...).01.04.02-20-013/09-03 z dnia 19 października 2010 roku, (...).01.04.02-20-013/09-04 oraz (...).01.04.02-20-013/09-05 oraz (...).01.04.02-20-013/09-06 z dnia 16 grudnia 2011 roku, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zakupu maszyn w ramach realizacji projektu,

- faktury VAT nr (...) z dnia 26.10.2010 r. na kwotę 549.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 27.10.2010 r. na kwotę 38.773,06 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 27.10.2010 r. na kwotę 551.706,94 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 23.11.2010 r. na kwotę 561.226,94 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 24.11.2010 r. na kwotę 38.773,07 zł oraz faktury VAT korygującej nr 01/11 z dnia 27.06.2011 roku, faktury VAT nr (...) z dnia 30.11.2010 r. na kwotę 480.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 07.12.2010 r. na kwotę 200.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 07.12.2010 r. na kwotę 200.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 10.12.2010 r. na kwotę 90.153,08 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 10.12.2010 r. na kwotę 178.667,60 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.08.2011 r. na kwotę 10.081,97 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.08.2011 r. na kwotę 2.378,16 zł oraz faktur korygujących nr 2/11 z dnia 12.09.2011 roku i nr 3/11 z dnia 28.09.2011 roku, faktury VAT nr (...) z dnia 30.08.2011 r. na kwotę 6.150,00 zł, wystawionych przez R. Z. (1) (...) R. Z. (1) z/s w G. poświadczających nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci dokonania zakupu od (...) R. Z. (1): 1 przestawnego (mobilnego) węzła betoniarskiego o wartości netto 1.155.759,36 zł i kwoty podatku VAT 254.286,40 zł, maszyny T. o wartości netto 1.158.268,00 zł i kwoty podatku VAT 254.900,93 zł, 2 sztuk zacieraczek Wacker o wartości netto 24.800,00 zł i kwoty podatku VAT 5.456,00 zł, zacieraczki A. o wartości 24.500,00 zł i kwoty podatku VAT 5.390,00 zł, 2 sztuk odkurzaczy przemysłowych o wartości 14.262,40 zł i kwoty podatku VAT 3.137,73 zł, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

- faktury VAT nr (...) z dnia 30.04.2010 r. na kwotę 1.669,516,32 zł, wystawionej przez M. Z. (1) (...) z/s w P. poświadczającej nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci dokonania zakupu od „ (...) z/s w P. kombajnu Laser (...) o wartości netto 1.141.854,00 zł i 3 szlifierek planetarnych BS 800 o wartości netto 75.534,00 zł za sztukę, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

- protokołu datowanego na 29 listopada 2010 roku dotyczącego przekazania do (...) sp. z o.o. z/s w G. przez (...) R. Z. (1) z/s w G. maszyn w postaci: 1 szt. zacieraczki A. P. (1), 2 szt. odkurzaczy przemysłowych, 2 szt. zacieraczek Wacker, dokumentującego przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenie w rzeczywistości nie miało miejsca,

- protokołu datowanego na 30 sierpnia 2011 roku dotyczącego przekazania do (...) sp. z o.o. z/s w G. przez (...) R. Z. (1) z/s w G. maszyn w postaci: przestawnego węzła betoniarskiego oraz maszyny T., dokumentującego przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenie w rzeczywistości nie miało miejsca,

- protokołu datowanego na 30 sierpnia 2011 roku dotyczącego rozruchu maszyn w postaci: przestawnego węzła betoniarskiego oraz maszyny T. przeprowadzonego przez (...) R. Z. (1) z/s w G., dokumentującego wykonanie czynności, które w rzeczywistości nie miały miejsca,

- pisma datowanego na 26 września 2011 roku adresowanego do (...) R. Z. (1) dotyczącego fikcyjnej reklamacji węzła betoniarskiego,

- protokołu z dnia 28.09.2011 roku z oględzin maszyny – mobilnego węzła betoniarskiego przez przedstawiciela firmy (...) R. Z. (1) dokumentującego czynność, która nie miała miejsca,

- kopii ewidencji środków trwałych z wymienionymi pod pozycjami 67, 68, 69, 70, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88 środkami trwałymi, które w rzeczywistości nie znajdowały się w zasobach (...) sp. z o.o. z/s w G.,

- pisma datowanego na 12.04.2010 roku zawierającego zamówienie w (...) maszyny kombajnu Laser (...) i 3 sztuk szlifierek planetarnych BS 800 oraz pisma datowanego dnia 02.03.2010 r. zawierającego ofertę sprzedaży maszyn w postaci: Kombajn Laser (...) i szlifierek planetarnych BS 800, które dokumentowały w rzeczywistości fikcyjne zamówienie i ofertę,

- protokołu datowanego na 11 czerwca 2010 roku dotyczącego przekazania do (...) sp. z o.o. z/s w G. przez (...) M. W. z siedzibą w P., maszyn w postaci: Kombajnu Laser (...) i szlifierek planetarnych BS 800, dokumentującego przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenie w rzeczywistości nie miało miejsca,

- umowy handlowej z dnia 19.10.2010 roku zawartej pomiędzy (...) M. R. Z. (1) z/s w G. a (...) sp. z o.o. z/s w G. wraz z aneksami z dnia 01.12.2010 roku, 18.03.2011 roku i 01.06.2011 roku wraz z ofertą handlową z dnia 18.10.2010 roku, które w rzeczywistości dokumentowały fikcyjne czynności prawne,

czym doprowadziła pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę Województwa (...) w łącznej kwocie 1.597.387,36 zł pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.357.779,25 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 239.608,11 zł wypłaconej (...) sp. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu dofinansowania projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i T.” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-013/09 wraz z aneksami,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk,

III. w okresie od dnia 20 maja 2010 roku do 10 listopada 2010 roku w G., E. oraz na terenie województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1), M. P. (1), G. G. (1), M. Z. (1) i D. W. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, poprzez wielokrotne przekazanie przez E. C. (1), M. P. (1) i A. Z. (2) z rachunków bankowych o nr (...), (...) i (...) prowadzonych dla (...) sp. z o.o. z/s w G. środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 4.370.300 zł, w tym środków pieniężnych w kwocie 2.093.847,96 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk polegającego na wyłudzeniu na szkodę Województwa (...) dofinansowania wypłaconego (...) sp. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-011/09-00 oraz przyjmowanie przez M. Z. (1) (dawniej W.) i D. W. (1) tych środków na rachunki bankowe o nr (...) i (...) prowadzone dla (...), a następnie dokonywanie dalszego transferu ww. środków pieniężnych na inne rachunki bankowe oraz dokonanie wielokrotnych wypłat gotówkowych z ww. rachunku przez M. Z. (1) i D. W. (1), a następnie odbieranie ich w gotówce przez G. G. (1) i przekazywanie ich A. Z. (1), podejmowała czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia,

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 kk,

6.  M. P. (1), PESEL (...), córki R. i G. z domu M., urodzonej dnia (...) w G., oskarżonej o to, że:

I. w okresie od dnia 15 czerwca 2009 roku do 17 marca 2011 roku w B., P., E., G. oraz na terenie województwa (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, pełniąc funkcję członka zarządu spółki (...) sp. z o.o. z/s w E., działając wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1) będącym osobą faktycznie zajmującą się sprawami ww. spółki, E. C. (1) pełniącą funkcję Prezesa Zarządu tej spółki, G. G. (1), M. Z. (1) i R. Z. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, brała udział w wykonaniu czynności polegających na wytworzeniu, przygotowaniu i przedłożeniu poświadczających nieprawdę i nierzetelnych dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. z/s w E. lub czynności wprowadzających w błąd osoby kontrolujące realizację projektu, obejmując zamiarem wyłudzenie dofinansowania w niżej opisany sposób, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013, co do zamiaru przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na cele opisane we wnioskach o dofinansowanie, w ten sposób, że w celu uzyskania dotacji dla (...) sp. z o.o. pochodzącej ze środków publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 E. C. (1) przedłożyła w Departamencie (...) Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...) w B. poświadczające nieprawdę oraz nierzetelne dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci:

- wniosków o dofinansowanie realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej (...).01.04.02-20-011/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji projektu, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zamiaru wydatkowania dofinansowania na zakup maszyn,

- wniosków o płatność: (...).01.04.02-20-011/09-01 z dnia 14 maja 2010 roku, (...).01.04.02-20-011/09-02 z dnia 29 lipca 2010 roku, (...).01.04.02-20-011/09-03 z dnia 19 sierpnia 2010 roku oraz (...).01.04.02-20-011/09-04 z dnia 10 marca 2011 roku zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zakupu maszyn w ramach realizacji projektu,

- faktury VAT nr (...).05.2010 z dnia 26.05.2010 r. na kwotę 691.740, 00 zł, faktury VAT nr (...).06.2010 r. z dnia 07.06.2010 r. na kwotę 574.348,89 zł, faktury VAT nr (...).06.2010 z dnia 15.06.2010 r. na kwotę 180.000 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 07.07.2010 r. na kwotę 180.000,00, faktury VAT nr (...) z dnia 24.08.2010 na kwotę 300.000 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 25.08.2010 r. na kwotę 500.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 27.08.2010 r. na kwotę 610.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 30.08.2010 r. na kwotę 782.511,11 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.09.2010 r. na kwotę 8.540,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.09.2010 r. na kwotę 36.6000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.09.2010 r. na kwotę 18.300,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 21.09.2010 r. na kwotę 61.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 21.09.2010 r. na kwotę 30.500,00, faktury VAT nr (...) z dnia 24.09.2010 r. na kwotę 4.270,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 24.09.2010 r. na kwotę 5.490,00 zł wystawionych przez R. Z. (1) i M. Z. (1) (dawniej posługującego się nazwiskiem W.) (...) M. W. z/s w P. poświadczających nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci dokonania zakupu od (...) M. W.: suszarni do linii do produkcji galanterii śniadaniowej o wartości netto 3.130.000,00 zł i kwoty podatku VAT 688.600,00 zł, instruktażu i uruchomienia linii o wartości netto 25.000,00 zł i kwoty podatku VAT 5.500,00 zł, kosztu montażu linii o wartości 50.000,00 zł i kwoty podatku VAT 11.000,00 zł, transportu linii do produkcji galanterii śniadaniowej o wartości 15.000,00 zł i kwoty podatku VAT 3.300,00 zł, wózka paleciarki o wartości netto 7000,00 zł i kwoty podatku VAT 1540,00 zł, detektora metalu o wartości 30.000,00 zł i kwoty podatku VAT 6.600,00 zł, sprężarki o wartości netto 3.500,00 zł i kwoty podatku VAT 770,00 zł, uzdatniacza wody do kotłowni o wartości netto 4500,00 zł i kwoty podatku VAT 990,00 zł, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

- pisma datowanego na 03.03.2010 roku adresowanego do (...) dotyczącego zapytania ofertowego na zakup suszarni tunelowej, które zawierało fikcyjną ofertę zakupu,

- pisma datowanego na 26.03.2010 roku od (...) adresowanego do (...) sp. z o.o. z/s w E. zawierającego fikcyjną ofertę na sprzedaż suszarni tunelowej (...)500 ze wstępnym podsuszaniem,

- pisma datowanego na 23.04.2010 roku adresowanego do (...) z/s w G. zawierającego fikcyjną modyfikację zamówienia i rezygnację z suszarni tunelowej SR-500,

- pisma datowanego na 26.04.2010 roku adresowanego do (...) dotyczącego fikcyjnego zamówienia suszarni tunelowej,

- kopii ewidencji środków trwałych z wymienionymi pod pozycjami 43, 48,49,50, 51 środkami trwałymi, które w rzeczywistości nie znajdowały się w zasobach (...) sp. z o.o. z/s w E.,

- trzech protokołów datowanych na 16 września 2010 roku dotyczących przekazania do (...) sp. z o.o. z/s w E. przez (...) M. W. maszyn w postaci: suszarni tunelowej, wózka (...)- (...) 71-7E, detektora metalu typu ES-JS-3010 (...), dokumentujących przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenia w rzeczywistości nie miały miejsca,

- protokołu datowanego na 28.09.2010 roku dotyczącego montażu, instruktażu i uruchomienia linii produkcyjnej do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej przez (...) M. W. na terenie Zakładu Produkcyjnego przy ul. (...) w G. należącego do (...) sp. z o.o. z/s w E., dokumentujących przekazanie i odbiór wymienionych w nim maszyn, które to zdarzenia w rzeczywistości nie miały miejsca,

czym doprowadziła pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę Województwa (...) w łącznej kwocie 2.120.850,00 zł pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.802.722,50 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 318.127,50 zł wypłaconej (...) sp. z o.o. z/s w E. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu dofinansowania projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-011/09-00 wraz z aneksami,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk,

II. w okresie od dnia 20 maja 2010 roku do 10 listopada 2010 roku w G., E. oraz na terenie województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1), E. C. (1), G. G. (1), M. Z. (1) i D. W. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, poprzez wielokrotne przekazanie przez E. C. (1), M. P. (1) i A. Z. (1) z rachunków bankowych o nr (...), (...) i (...) prowadzonych dla (...) sp. z o.o. z/s w G. środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 4.370.300 zł, w tym środków pieniężnych w kwocie 2.093.847,96 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk polegającego na wyłudzeniu na szkodę Województwa (...) dofinansowania wypłaconego (...) sp. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-011/09-00 oraz przyjmowanie przez M. Z. (1) (dawniej W.) i D. W. (1) tych środków na rachunki bankowe o nr (...) i (...) prowadzone dla (...), a następnie dokonywanie dalszego transferu ww. środków pieniężnych na inne rachunki bankowe oraz dokonanie wielokrotnych wypłat gotówkowych z ww. rachunku przez M. Z. (1) i D. W. (1), a następnie odbieranie ich w gotówce przez G. G. (1) i przekazywanie ich A. Z. (1), podejmowała czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia,

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 kk,

7.  P. W. (1), PESEL (...), syna M. i B. z domu R., urodzonego dnia (...) w P., oskarżonego o to, że:

I. w okresie od dnia 25 maja 2010 roku do 18 kwietnia 2012 roku w G. oraz na terenie województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą pełniącą funkcję Prezesa Zarządu w/wym. spółki do dnia 16 lipca 2010 roku, a nadto wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1), G. G. (1), R. Z. (1), M. Z. (1) i D. W. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, poprzez wielokrotne przekazanie przez A. Z. (1) z rachunków bankowych o nr (...), (...), (...), (...), (...) prowadzonych dla (...) sp. z o.o. z/s w G. środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 11.024.063,94 zł, w tym środków pieniężnych w kwocie 1.597.387,36 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk polegającego na wyłudzeniu na szkodę Województwa (...) dofinansowania wypłaconego (...) s. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i T.” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-013/09 oraz przyjmowanie przez R. Z. (1) i G. G. (1) środków w kwocie 9.354.547,62 zł na rachunek bankowy (...) prowadzony dla (...) M. R. Z. (1) oraz przez M. Z. (1) (dawniej W.) i D. W. (1) środków w kwocie 1.669.516,32 zł na rachunek bankowy o nr (...) prowadzony dla (...), a następnie dokonywanie dalszego transferu ww. środków pieniężnych na inne rachunki bankowe oraz dokonanie wielokrotnych wypłat gotówkowych z ww. rachunku przez R. Z. (1), G. G. (1), M. Z. (1), D. W. (1) i P. W. (1), a następnie odbieranie ich w gotówce przez G. G. (1) i przekazywanie ich A. Z. (1), podejmował czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia,

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 kk,

II. w okresie od dnia 19 lipca 2011 roku do 18 sierpnia 2011 roku w G. oraz na terenie województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1), G. G. (1) i R. Z. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, poprzez wielokrotne przekazanie przez A. Z. (1) z rachunków bankowych o nr (...), (...), (...) prowadzonych dla (...) sp. z o.o. z/s w G. środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 2.341.712 zł, w tym środków pieniężnych w kwocie 700.000 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk polegającego na wyłudzeniu na szkodę Województwa (...) dofinansowania wypłaconego (...) sp. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu realizacji projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń” realizowanego na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2010 roku o nr (...).01.01.09-28-319/10-00 oraz przyjmowanie przez R. Z. (1) i G. G. (1) środków w kwocie 2.341.712 zł zł na rachunek bankowy (...) prowadzony dla (...) M. R. Z. (1), a następnie dokonywanie dalszego transferu ww. środków pieniężnych na inne rachunki bankowe oraz dokonanie wielokrotnych wypłat gotówkowych z ww. rachunku przez R. Z. (1), G. G. (1), P. W. (1), a następnie odbieranie ich w gotówce przez G. G. (1) i przekazywanie ich A. Z. (1), podejmował czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia,

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 kk,

8.  R. P. (1), PESEL (...), syna S. i D. z domu S., urodzonego dnia (...) w C., oskarżonego o to, że:

I. w okresie od dnia 24 września 2008 roku do 30 grudnia 2009 roku w C. i W., prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą (...) C. R. P. (1) z/s w B. gm. G., działając wspólnie i w porozumieniu z K. G. (1), pełniącym funkcję Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. z/s w W., W. K. (1) będącym osobą faktycznie zajmującą się sprawami tej spółki i (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, zgodnie z przyjętym podziałem ról, brał udział w wykonaniu czynności polegających na wytworzeniu, przygotowaniu i przedłożeniu poświadczających nieprawdę i nierzetelnych dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji dla (...) C. R. P. (1) z/s w B. lub czynności wprowadzających w błąd osoby kontrolujące realizację projektu, obejmując zamiarem wyłudzenie dofinansowania w niżej opisany sposób, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników (...) Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w W., co do zamiaru przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na cele opisane we wniosku o dofinansowanie, w ten sposób, że w celu uzyskania dotacji pochodzącej ze środków publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 R. P. (1) przedłożył w (...) Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w W. poświadczające nieprawdę oraz nierzetelne dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci:

- wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych i harmonogramu wydatków realizacji projektu, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zamiaru wydatkowania dofinansowania na zakup maszyn,

- wniosków o płatność: (...).01.05.00-14-455/08-01 z dnia 3 sierpnia 2009 roku, (...).01.05.00-14-455/08-02 z dnia 10 listopada 2009 roku, (...).01.05.00-14-455/08-03 z dnia 10 grudnia 2009 roku zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zakupu maszyn w ramach realizacji projektu,

- faktury VAT o nr (...) z dnia 28.07.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 03.08.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 07.08.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 08.09.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 08.09.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 09.09.2009 roku sporządzonych i wystawionych przez W. K. (1) i K. G. (1) reprezentujących (...) Sp. z o.o. z/s w W. oraz przez A. C. (1) poświadczających nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci dokonania zakupu od (...) Sp. z o.o. z/s w W.: 3 sztuk zacieraczek C4-60 B. o wartości netto 171.000 zł i kwoty podatku VAT 37.620 zł, 6 sztuk zacieraczek (...) 48-31 V-E o wartości netto 300.000 zł i kwoty podatku VAT 66.000 zł, Mobilnego węzła betoniarskiego (...) C-80 o wartości netto 670.000 zł i kwoty podatku VAT 147.400 zł, Kombajnu Laser (...) o wartości netto 852.758 zł i kwoty podatku VAT 187.606,76 zł, usługi uruchomienia i instruktażu dla obsługi maszyn o wartości netto 5.000 zł i kwoty podatku VAT 1.100 zł, sondy wilgotności, ślimakowego podajnika cementu, silosa cementu (...), obudowy węzła panelami termoizolacyjnymi o wartości netto 264.867 zł i kwoty podatku VAT 58.270,74 zł, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

- kopii ewidencji środków trwałych z wymienionymi pod pozycjami 13-27 środkami trwałymi, które w rzeczywistości nie znajdowały się w zasobach (...) C. R. P. (1) z/s w B.,

- protokołu zdawczo-odbiorczego datowanego na 10 września 2009 roku dotyczącego przekazania do (...) C. R. P. (1) z/s w B. przez (...) Sp. z o.o. z/s w W. maszyn w postaci: mobilnego węzła betoniarskiego (...) C-80, sondy wilgotności, ślimakowego podajnika cementu, silosa cementu (...), obudowy węzła panelami termoizolacyjnymi, protokołu zdawczo-odbiorczego datowanego na 8 września 2009 roku dotyczącego przekazania do (...) C. R. P. (1) z/s w B. przez (...) Sp. z o.o. z/s w W. maszyn w postaci: Kombajnu Laser (...), protokołu zdawczo-odbiorczego datowanego na 3 sierpnia 2009 roku dotyczącego przekazania do (...) C. R. P. (1) z/s w B. przez (...) Sp. z o.o. z/s w W. maszyn w postaci: 6 sztuk zacieraczek typu (...) 48-31 V-E, 3 sztuk zacieraczek typu C4-60 B., dokumentujących przekazanie i odbiór wymienionych w nich maszyn, które to zdarzenia w rzeczywistości nie miały miejsca,

czym doprowadził pracowników (...) Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę Województwa (...) w łącznej kwocie 1.126.264 zł pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 957.324,40 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 168.939,60 zł wypłaconej (...) C. R. P. (1) z/s w B. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu dofinansowania projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) realizowanego na podstawie umowy z dnia 15 lipca 2009 roku o nr (...) 01.05.00-14-455/08 wraz z aneksem z dnia 03 sierpnia 2009 roku o nr (...) 01.05.00-14-455/08-01,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk,

II. w okresie od lipca 2009 roku do grudnia 2009 roku w C. i B., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru, w celu uszczuplenia należności podatkowych prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą (...) C. R. P. (1) z/s w B. gm. G., wprowadził do ewidencji księgowej i w ten sposób posłużył się 6 poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT dokumentującymi zakup od (...) Sp. z o.o. z/s w W. towarów i usług w postaci:

- faktury VAT o nr (...) z dnia 28.07.2009 roku zakupu 3 sztuk zacieraczek C4-60 B. za kwotę brutto 208.620 zł,

- faktury VAT o nr (...) z dnia 03.08.2009 roku zakupu 6 sztuk zacieraczek V. za kwotę brutto 366.000 zł,

- faktury VAT o nr (...) z dnia 07.08.2009 roku zakupu Mobilnego węzła betoniarskiego (...) C-80 za kwotę brutto 817.400 zł,

- faktury VAT o nr (...) z dnia 08.09.2009 roku zakupu Kombajnu Laser (...) za kwotę brutto 1.040.364,76 zł,

- faktury VAT o nr (...) z dnia 08.09.2009 roku zakupu usługi uruchomienia i instruktażu dla obsługi maszyn za kwotę brutto 6.100 zł,

- faktury VAT o nr (...) z dnia 09.09.2009 roku zakupu sondy wilgotności, ślimakowego podajnika cementu, silosa cementu (...), obudowy węzła panelami termoizolacyjnymi za kwotę brutto 323.137,74 zł,

na łączną kwotę brutto 2.761.622,50 złotych mając świadomość, że ww. faktury nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a następnie złożył organowi podatkowemu miesięczne deklaracje dla podatku od towarów i usług (...) – 7, w których podał nieprawdę co do wysokości naliczonego podatku od towarów i usług (...) wynikającego z nieistniejących zdarzeń gospodarczych udokumentowanych opisanymi wyżej 6 fakturami, wprowadził w błąd właściwy organ podatkowy narażając na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w podatku od towarów i usług (...) w łącznej kwocie 497.997,50 złotych,

to jest o przestępstwo określone w art. 56 § 1 kks w zb. z art. 76 § 1 kks w zb. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks,

III. w okresie od dnia 12 sierpnia 2009 roku do 30 września 2009 roku w C. i W., działając wspólnie i w porozumieniu z K. G. (1), W. K. (1) i A. C. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, poprzez kilkukrotne przekazanie przez R. P. (1) z rachunków bankowych o nr (...) i (...) prowadzonych dla (...) C. R. P. (1) z/s w B. środków pieniężnych w łącznej kwocie 2.761.622,50 zł, w tym środków pieniężnych w kwocie 1.126.264 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk polegającego na wyłudzeniu od Województwa (...) dofinansowania wypłaconego (...) C. R. P. (1) z/s w B. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) realizowanego na podstawie umowy z dnia 15 lipca 2009 roku o nr (...) 01.05.00-14-455/08 oraz przyjmowanie przez K. G. (1) i W. K. (1) tych środków na rachunek bankowy nr (...) prowadzony dla (...) Sp. z o.o. z/s w W., a następnie dokonywanie dalszego transferu ww. środków pieniężnych na inne rachunki bankowe oraz dokonanie wielokrotnych wypłat gotówkowych z ww. rachunku przez W. K. (1) i K. G. (1), a następnie odbieranie ich w gotówce przez W. K. (1), K. G. (1) i A. C. (1) i przekazywanie ich R. P. (1), podejmował czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia,

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 kk,

9.  W. K. (1), PESEL (...), syna M. i T. z domu P., urodzonego dnia (...) w O., oskarżonego o to, że:

I. w okresie od dnia 24 września 2008 roku do 30 grudnia 2009 roku w C. i W., będąc osobą faktycznie zajmującą się sprawami (...) sp. z o.o. z/s w W., działając wspólnie i w porozumieniu z K. G. (1) pełniącym funkcję Prezesa Zarządu tej spółki, A. C. (1) i R. P. (1), prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą (...) C. R. P. (1) z/s w B. gm. G., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, zgodnie z przyjętym podziałem ról, brał udział w wykonaniu czynności polegających na wytworzeniu, przygotowaniu i przedłożeniu poświadczających nieprawdę i nierzetelnych dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji dla (...) C. R. P. (1) z/s w B. lub czynności wprowadzających w błąd osoby kontrolujące realizację projektu, obejmując zamiarem wyłudzenie dofinansowania w niżej opisany sposób, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników (...) Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w W., co do zamiaru przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na cele opisane we wniosku o dofinansowanie, w ten sposób, że w celu uzyskania dotacji pochodzącej ze środków publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 R. P. (1) przedłożył w (...) Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w W. poświadczające nieprawdę oraz nierzetelne dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci:

- wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych i harmonogramu wydatków realizacji projektu, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zamiaru wydatkowania dofinansowania na zakup maszyn,

- wniosków o płatność: (...).01.05.00-14-455/08-01 z dnia 3 sierpnia 2009 roku, (...).01.05.00-14-455/08-02 z dnia 10 listopada 2009 roku, (...).01.05.00-14-455/08-03 z dnia 10 grudnia 2009 roku zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zakupu maszyn w ramach realizacji projektu,

- faktury VAT o nr (...) z dnia 28.07.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 03.08.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 07.08.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 08.09.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 08.09.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 09.09.2009 roku sporządzonych i wystawionych przez W. K. (1) i K. G. (1) reprezentujących (...) Sp. z o.o. z/s w W. oraz przez A. C. (1) poświadczających nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci dokonania zakupu od (...) Sp. z o.o. z/s w W.: 3 sztuk zacieraczek C4-60 B. o wartości netto 171.000 zł i kwoty podatku VAT 37.620 zł, 6 sztuk zacieraczek (...) 48-31 V-E o wartości netto 300.000 zł i kwoty podatku VAT 66.000 zł, Mobilnego węzła betoniarskiego (...) C-80 o wartości netto 670.000 zł i kwoty podatku VAT 147.400 zł, Kombajnu Laser (...) o wartości netto 852.758 zł i kwoty podatku VAT 187.606,76 zł, usługi uruchomienia i instruktażu dla obsługi maszyn o wartości netto 5.000 zł i kwoty podatku VAT 1.100 zł, sondy wilgotności, ślimakowego podajnika cementu, silosa cementu (...), obudowy węzła panelami termoizolacyjnymi o wartości netto 264.867 zł i kwoty podatku VAT 58.270,74 zł, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

- kopii ewidencji środków trwałych z wymienionymi pod pozycjami 13-27 środkami trwałymi, które w rzeczywistości nie znajdowały się w zasobach (...) C. R. P. (1) z/s w B.,

- protokołu zdawczo-odbiorczego datowanego na 10 września 2009 roku dotyczącego przekazania do (...) C. R. P. (1) z/s w B. przez (...) Sp. z o.o. z/s w W. maszyn w postaci: mobilnego węzła betoniarskiego (...) C-80, sondy wilgotności, ślimakowego podajnika cementu, silosa cementu (...), obudowy węzła panelami termoizolacyjnymi, protokołu zdawczo-odbiorczego datowanego na 8 września 2009 roku dotyczącego przekazania do (...) C. R. P. (1) z/s w B. przez (...) Sp. z o.o. z/s w W. maszyn w postaci: Kombajnu Laser (...), protokołu zdawczo-odbiorczego datowanego na 3 sierpnia 2009 roku dotyczącego przekazania do (...) C. R. P. (1) z/s w B. przez (...) Sp. z o.o. z/s w W. maszyn w postaci: 6 sztuk zacieraczek typu (...) 48-31 V-E, 3 sztuk zacieraczek typu C4-60 B., dokumentujących przekazanie i odbiór wymienionych w nich maszyn, które to zdarzenia w rzeczywistości nie miały miejsca,

czym doprowadził pracowników (...) Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę Województwa (...) w łącznej kwocie 1.126.264 zł pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 957.324,40 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 168.939,60 zł wypłaconej (...) C. R. P. (1) z/s w B. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu dofinansowania projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) realizowanego na podstawie umowy z dnia 15 lipca 2009 roku o nr (...) 01.05.00-14-455/08 wraz z aneksem z dnia 03 sierpnia 2009 roku o nr (...) 01.05.00-14-455/08-01,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk,

II. w okresie od dnia 12 sierpnia 2009 roku do 30 września 2009 roku w C. i W., działając wspólnie i w porozumieniu z K. G. (1), A. C. (1) i R. P. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, poprzez kilkukrotne przekazanie przez R. P. (1) z rachunków bankowych o nr (...) i (...) prowadzonych dla (...) C. R. P. (1) z/s w B. środków pieniężnych w łącznej kwocie 2.761.622,50 zł, w tym środków pieniężnych w kwocie 1.126.264 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk polegającego na wyłudzeniu od Województwa (...) dofinansowania wypłaconego (...) C. R. P. (1) z/s w B. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) realizowanego na podstawie umowy z dnia 15 lipca 2009 roku o nr (...) 01.05.00-14-455/08 oraz przyjmowanie przez K. G. (1) i W. K. (1) tych środków na rachunek bankowy nr (...) prowadzony dla (...) Sp. z o.o. z/s w W., a następnie dokonywanie dalszego transferu ww. środków pieniężnych na inne rachunki bankowe oraz dokonanie wielokrotnych wypłat gotówkowych z ww. rachunku przez W. K. (1) i K. G. (1), a następnie odbieranie ich w gotówce przez W. K. (1), K. G. (1) i A. C. (1) i przekazywanie ich R. P. (1), podejmował czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia,

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 kk,

10.  A. C. (1), PESEL (...), syna J. i H. z domu J., urodzonego dnia (...) w W., oskarżonego o to, że:

I. w okresie od dnia 24 września 2008 roku do 30 grudnia 2009 roku w C. i W., działając wspólnie i w porozumieniu z K. G. (1) pełniącym funkcję Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. z/s w W., W. K. (1) będącym osobą faktycznie zajmującą się sprawami tej spółki i (...), prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą (...) C. R. P. (1) z/s w B. gm. G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, zgodnie z przyjętym podziałem ról, brał udział w wykonaniu czynności polegających na wytworzeniu, przygotowaniu i przedłożeniu poświadczających nieprawdę i nierzetelnych dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji dla (...) C. R. P. (1) z/s w B. lub czynności wprowadzających w błąd osoby kontrolujące realizację projektu, obejmując zamiarem wyłudzenie dofinansowania w niżej opisany sposób, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników (...) Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w W., co do zamiaru przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na cele opisane we wniosku o dofinansowanie, w ten sposób, że w celu uzyskania dotacji pochodzącej ze środków publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 R. P. (1) przedłożył w (...) Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w W. poświadczające nieprawdę oraz nierzetelne dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci:

- wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych i harmonogramu wydatków realizacji projektu, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zamiaru wydatkowania dofinansowania na zakup maszyn,

- wniosków o płatność: (...).01.05.00-14-455/08-01 z dnia 3 sierpnia 2009 roku, (...).01.05.00-14-455/08-02 z dnia 10 listopada 2009 roku, (...).01.05.00-14-455/08-03 z dnia 10 grudnia 2009 roku zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zakupu maszyn w ramach realizacji projektu,

- faktury VAT o nr (...) z dnia 28.07.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 03.08.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 07.08.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 08.09.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 08.09.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 09.09.2009 roku sporządzonych i wystawionych przez W. K. (1) i K. G. (1) reprezentujących (...) Sp. z o.o. z/s w W. oraz przez A. C. (1) poświadczających nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci dokonania zakupu od (...) Sp. z o.o. z/s w W.: 3 sztuk zacieraczek C4-60 B. o wartości netto 171.000 zł i kwoty podatku VAT 37.620 zł, 6 sztuk zacieraczek (...) 48-31 V-E o wartości netto 300.000 zł i kwoty podatku VAT 66.000 zł, Mobilnego węzła betoniarskiego (...) C-80 o wartości netto 670.000 zł i kwoty podatku VAT 147.400 zł, Kombajnu Laser (...) o wartości netto 852.758 zł i kwoty podatku VAT 187.606,76 zł, usługi uruchomienia i instruktażu dla obsługi maszyn o wartości netto 5.000 zł i kwoty podatku VAT 1.100 zł, sondy wilgotności, ślimakowego podajnika cementu, silosa cementu (...), obudowy węzła panelami termoizolacyjnymi o wartości netto 264.867 zł i kwoty podatku VAT 58.270,74 zł, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

- kopii ewidencji środków trwałych z wymienionymi pod pozycjami 13-27 środkami trwałymi, które w rzeczywistości nie znajdowały się w zasobach (...) C. R. P. (1) z/s w B.,

- protokołu zdawczo-odbiorczego datowanego na 10 września 2009 roku dotyczącego przekazania do (...) C. R. P. (1) z/s w B. przez (...) Sp. z o.o. z/s w W. maszyn w postaci: mobilnego węzła betoniarskiego (...) C-80, sondy wilgotności, ślimakowego podajnika cementu, silosa cementu (...), obudowy węzła panelami termoizolacyjnymi, protokołu zdawczo-odbiorczego datowanego na 8 września 2009 roku dotyczącego przekazania do (...) C. R. P. (1) z/s w B. przez (...) Sp. z o.o. z/s w W. maszyn w postaci: Kombajnu Laser (...), protokołu zdawczo-odbiorczego datowanego na 3 sierpnia 2009 roku dotyczącego przekazania do (...) C. R. P. (1) z/s w B. przez (...) Sp. z o.o. z/s w W. maszyn w postaci: 6 sztuk zacieraczek typu (...) 48-31 V-E, 3 sztuk zacieraczek typu C4-60 B., dokumentujących przekazanie i odbiór wymienionych w nich maszyn, które to zdarzenia w rzeczywistości nie miały miejsca,

czym doprowadził pracowników (...) Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę Województwa (...) w łącznej kwocie 1.126.264 zł pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 957.324,40 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 168.939,60 zł wypłaconej (...) C. R. P. (1) z/s w B. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu dofinansowania projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) realizowanego na podstawie umowy z dnia 15 lipca 2009 roku o nr (...) 01.05.00-14-455/08 wraz z aneksem z dnia 03 sierpnia 2009 roku o nr (...) 01.05.00-14-455/08-01,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk,

II. w okresie od dnia 12 sierpnia 2009 roku do 30 września 2009 roku w C. i W., działając wspólnie i w porozumieniu z K. G. (1), W. K. (1) i R. P. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, poprzez kilkukrotne przekazanie przez R. P. (1) z rachunków bankowych o nr (...) i (...) prowadzonych dla (...) C. R. P. (1) z/s w B. środków pieniężnych w łącznej kwocie 2.761.622,50 zł, w tym środków pieniężnych w kwocie 1.126.264 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk polegającego na wyłudzeniu od Województwa (...) dofinansowania wypłaconego (...) C. R. P. (1) z/s w B. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) realizowanego na podstawie umowy z dnia 15 lipca 2009 roku o nr (...) 01.05.00-14-455/08 oraz przyjmowanie przez K. G. (1) i W. K. (1) tych środków na rachunek bankowy nr (...) prowadzony dla (...) Sp. z o.o. z/s w W., a następnie dokonywanie dalszego transferu ww. środków pieniężnych na inne rachunki bankowe oraz dokonanie wielokrotnych wypłat gotówkowych z ww. rachunku przez W. K. (1) i K. G. (1), a następnie odbieranie ich w gotówce przez W. K. (1), K. G. (1) i A. C. (1) i przekazywanie ich R. P. (1), podejmował czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia,

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 kk,

11.  K. G. (1), PESEL (...), syna H. i R. z domu G., urodzonego dnia (...) w O., oskarżonego o to, że:

I. w okresie od dnia 24 września 2008 roku do 30 grudnia 2009 roku w C. i W., pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. z/s w W., działając wspólnie i w porozumieniu z W. K. (1) będącym osobą faktycznie zajmującą się sprawami tej spółki, A. C. (1) i R. P. (1), prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą (...) C. R. P. (1) z/s w B. gm. G., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, zgodnie z przyjętym podziałem ról, brał udział w wykonaniu czynności polegających na wytworzeniu, przygotowaniu i przedłożeniu poświadczających nieprawdę i nierzetelnych dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji dla (...) C. R. P. (1) z/s w B. lub czynności wprowadzających w błąd osoby kontrolujące realizację projektu, obejmując zamiarem wyłudzenie dofinansowania w niżej opisany sposób, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników (...) Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w W., co do zamiaru przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na cele opisane we wniosku o dofinansowanie, w ten sposób, że w celu uzyskania dotacji pochodzącej ze środków publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 R. P. (1) przedłożył w (...) Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w W. poświadczające nieprawdę oraz nierzetelne dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci:

- wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych i harmonogramu wydatków realizacji projektu, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zamiaru wydatkowania dofinansowania na zakup maszyn,

- wniosków o płatność: (...).01.05.00-14-455/08-01 z dnia 3 sierpnia 2009 roku, (...).01.05.00-14-455/08-02 z dnia 10 listopada 2009 roku, (...).01.05.00-14-455/08-03 z dnia 10 grudnia 2009 roku zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące zakupu maszyn w ramach realizacji projektu,

- faktury VAT o nr (...) z dnia 28.07.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 03.08.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 07.08.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 08.09.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 08.09.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 09.09.2009 roku sporządzonych i wystawionych przez W. K. (1) i K. G. (1) reprezentujących (...) Sp. z o.o. z/s w W. oraz przez A. C. (1) poświadczających nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci dokonania zakupu od (...) Sp. z o.o. z/s w W.: 3 sztuk zacieraczek C4-60 B. o wartości netto 171.000 zł i kwoty podatku VAT 37.620 zł, 6 sztuk zacieraczek (...) 48-31 V-E o wartości netto 300.000 zł i kwoty podatku VAT 66.000 zł, Mobilnego węzła betoniarskiego (...) C-80 o wartości netto 670.000 zł i kwoty podatku VAT 147.400 zł, Kombajnu Laser (...) o wartości netto 852.758 zł i kwoty podatku VAT 187.606,76 zł, usługi uruchomienia i instruktażu dla obsługi maszyn o wartości netto 5.000 zł i kwoty podatku VAT 1.100 zł, sondy wilgotności, ślimakowego podajnika cementu, silosa cementu (...), obudowy węzła panelami termoizolacyjnymi o wartości netto 264.867 zł i kwoty podatku VAT 58.270,74 zł, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

- kopii ewidencji środków trwałych z wymienionymi pod pozycjami 13-27 środkami trwałymi, które w rzeczywistości nie znajdowały się w zasobach (...) C. R. P. (1) z/s w B.,

- protokołu zdawczo-odbiorczego datowanego na 10 września 2009 roku dotyczącego przekazania do (...) C. R. P. (1) z/s w B. przez (...) Sp. z o.o. z/s w W. maszyn w postaci: mobilnego węzła betoniarskiego (...) C-80, sondy wilgotności, ślimakowego podajnika cementu, silosa cementu (...), obudowy węzła panelami termoizolacyjnymi, protokołu zdawczo-odbiorczego datowanego na 8 września 2009 roku dotyczącego przekazania do (...) C. R. P. (1) z/s w B. przez (...) Sp. z o.o. z/s w W. maszyn w postaci: Kombajnu Laser (...), protokołu zdawczo-odbiorczego datowanego na 3 sierpnia 2009 roku dotyczącego przekazania do (...) C. R. P. (1) z/s w B. przez (...) Sp. z o.o. z/s w W. maszyn w postaci: 6 sztuk zacieraczek typu (...) 48-31 V-E, 3 sztuk zacieraczek typu C4-60 B., dokumentujących przekazanie i odbiór wymienionych w nich maszyn, które to zdarzenia w rzeczywistości nie miały miejsca, czym doprowadził pracowników (...) Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę Województwa (...) w łącznej kwocie 1.126.264 zł pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 957.324,40 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 168.939,60 zł wypłaconej (...) C. R. P. (1) z/s w B. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu dofinansowania projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) realizowanego na podstawie umowy z dnia 15 lipca 2009 roku o nr (...) 01.05.00-14-455/08 wraz z aneksem z dnia 03 sierpnia 2009 roku o nr (...) 01.05.00-14-455/08-01,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk,

II. w okresie od dnia 12 sierpnia 2009 roku do 30 września 2009 roku w C. i W., działając wspólnie i w porozumieniu z A. C. (1), W. K. (1) i R. P. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, poprzez kilkukrotne przekazanie przez R. P. (1) z rachunków bankowych o nr (...) i (...) prowadzonych dla (...) C. R. P. (1) z/s w B. środków pieniężnych w łącznej kwocie 2.761.622,50 zł, w tym środków pieniężnych w kwocie 1.126.264 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk polegającego na wyłudzeniu od Województwa (...) dofinansowania wypłaconego (...) C. R. P. (1) z/s w B. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) realizowanego na podstawie umowy z dnia 15 lipca 2009 roku o nr (...) 01.05.00-14-455/08 oraz przyjmowanie przez K. G. (1) i W. K. (1) tych środków na rachunek bankowy nr (...) prowadzony dla (...) Sp. z o.o. z/s w W., a następnie dokonywanie dalszego transferu ww. środków pieniężnych na inne rachunki bankowe oraz dokonanie wielokrotnych wypłat gotówkowych z ww. rachunku przez W. K. (1) i K. G. (1), a następnie odbieranie ich w gotówce przez W. K. (1), K. G. (1) i A. C. (1) i przekazywanie ich R. P. (1), podejmował czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia,

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 kk,

12.  D. W. (1), PESEL (...), syna M. i B. z domu R., urodzonego dnia (...) w P., oskarżonego o to, że:

I. w okresie od dnia 20 maja 2010 roku do 10 listopada 2010 roku w G., E. oraz na terenie województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1), E. C. (1), M. P. (1), M. Z. (1) i G. G. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, poprzez wielokrotne przekazanie przez E. C. (1), M. P. (1) i A. Z. (1) z rachunków bankowych o nr (...), (...) i (...) prowadzonych dla (...) sp. z o.o. z/s w G. środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 4.370.300 zł, w tym środków pieniężnych w kwocie 2.093.847,96 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk polegającego na wyłudzeniu na szkodę Województwa (...) dofinansowania wypłaconego (...) sp. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-011/09-00 oraz przyjmowanie przez M. Z. (1) (dawniej W.) i D. W. (1) tych środków na rachunki bankowe o nr (...) i (...) prowadzone dla (...), a następnie dokonywanie dalszego transferu ww. środków pieniężnych na inne rachunki bankowe oraz dokonanie wielokrotnych wypłat gotówkowych z ww. rachunku przez M. Z. (1) i D. W. (1), a następnie odbieranie ich w gotówce przez G. G. (1) i przekazywanie ich A. Z. (1), podejmował czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia,

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 kk,

II. w okresie od dnia 25 maja 2010 roku do 18 kwietnia 2012 roku w G. oraz na terenie województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą pełniącą funkcję Prezesa Zarządu w/wym. spółki do dnia 16 lipca 2010 roku, a nadto wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1), G. G. (1), R. Z. (1), M. Z. (1) i P. W. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról, poprzez wielokrotne przekazanie przez A. Z. (1) z rachunków bankowych o nr (...), (...), (...), (...), (...) prowadzonych dla (...) sp. z o.o. z/s w G. środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 11.024.063,94 zł, w tym środków pieniężnych w kwocie 1.597.387,36 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk polegającego na wyłudzeniu na szkodę Województwa (...) dofinansowania wypłaconego (...) s. z o.o. z/s w G. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 z tytułu realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i T.” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-013/09 oraz przyjmowanie przez R. Z. (1) i G. G. (1) środków w kwocie 9.354.547,62 zł na rachunek bankowy (...) prowadzony dla (...) M. R. Z. (1) oraz przez M. Z. (1) (dawniej W.) i D. W. (1) środków w kwocie 1.669.516,32 zł na rachunek bankowy o nr (...) prowadzony dla (...), a następnie dokonywanie dalszego transferu ww. środków pieniężnych na inne rachunki bankowe oraz dokonanie wielokrotnych wypłat gotówkowych z ww. rachunku przez R. Z. (1), G. G. (1), M. Z. (1), D. W. (1) i P. W. (1), a następnie odbieranie ich w gotówce przez G. G. (1) i przekazywanie ich A. Z. (1), podejmował czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia,

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 kk

1) oskarżonego A. Z. (1) , w granicach zarzutów aktu oskarżenia, uznaje za winnego tego, że nie później jak od marca 2010 roku do 18 kwietnia 2012 roku w B., E., G., P., O. oraz na obszarze województwa (...), w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z G. G. (1), a za jego pośrednictwem także wspólnie i w porozumieniu z R. Z. (1) i M. Z. (1) ( primo voto W.), którzy na jego zamówienie wystawiali poświadczające nieprawdę faktury VAT, użył tychże poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także, jako autentycznych, innych podrobionych przez wyżej wymienione i inne osoby dokumentów, w szczególności dotyczących rzekomego zamówienia, wytworzenia, dostawy, odbioru maszyn i urządzeń – w celu wprowadzenia w błąd Województwa (...) i Województwa (...), i doprowadzenia tych samorządowych osób prawnych do niekorzystnego rozporządzenia powierzonym im przez Państwo mieniem znacznej wartości – wynoszącej łącznie 4.418.235,32 zł, przez przyznanie nienależnego dofinansowania: (...) Spółce z o.o. z siedzibą w E. na rzekomą realizację projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej” sumą 2.120.847,96 zł; (...) Spółce z o.o. z siedzibą w G. na rzekomą realizację projektu „Zakup linii, maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i T.” sumą 1.597.387,36 zł; (...) Spółce z o.o. z siedzibą w G. na rzekomą realizację projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa (...) Spółki z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń” sumą 700.000 zł – a ponadto swoim zachowaniem bezpośrednio zmierzał do uzyskania dalszej części dofinansowania tego ostatniego projektu sumą 715.232 zł, co jednak nie nastąpiło – przy czym środki finansowe pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem tego przestępstwa, o łącznej wartości 4.391.235,32 zł, polecał przelewać na firmowe rachunki bankowe R. Z. (1) i M. Z. (1) ( primo voto W.), a następnie, wspólnie i w porozumieniu z G. G. (1), R. Z. (1) i M. Z. (1), stamtąd przekazywali te środki do rąk A. Z. (1), co utrudniało stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia, to jest za winnego popełnienia przestępstwa przewidzianego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 299 § 1 i 5 kk, w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, i za to, na podstawie wszystkich tych przepisów skazuje go, a na podstawie art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk i art. 33 § 1-3 kk wymierza kary 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 400 (czterystu) stawek dziennych grzywny po 1.200 (jeden tysiąc dwieście) złotych każda,

2) oskarżonego G. G. (1) , w granicach zarzutów aktu oskarżenia, uznaje za winnego tego, że nie później jak od marca 2010 roku do 2 lipca 2012 roku w G., P., P., P. i K., w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1), R. Z. (1) i M. Z. (1) ( primo voto W.) brał udział w wystawianiu poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także w podrabianiu innych dokumentów, w celu użycia ich za autentyczne, w szczególności dotyczących rzekomego zamówienia, wytworzenia, dostawy, odbioru maszyn i urządzeń, bądź takich podrobionych dokumentów używał, przy czym czynił to w celu wprowadzenia w błąd podmiotów publicznych, współdziałając w ten sposób co najmniej od września 2010 roku w doprowadzeniu samorządowych osób prawnych, to jest Województwa (...) i Województwa (...) do niekorzystnego rozporządzenia powierzonym im przez Państwo mieniem znacznej wartości – wynoszącej łącznie 4.418.235,32 zł, przez przyznanie nienależnego dofinansowania: (...) Spółce z o.o. z siedzibą w E. na rzekomą realizację projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej” sumą 2.120.847,96 zł; (...) Spółce z o.o. z siedzibą w G. na rzekomą realizację projektu „Zakup linii, maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i T.” sumą 1.597.387,36 zł; (...) Spółce z o.o. z siedzibą w G. na rzekomą realizację projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa (...) Spółki z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń” sumą 700.000 zł – a ponadto podjętymi wspólnie działaniami bezpośrednio zmierzał do uzyskania dalszej części dofinansowania tego ostatniego projektu sumą 715.232 zł, co jednak nie nastąpiło – przy czym środki finansowe pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem tego przestępstwa, o łącznej wartości 4.391.235,32 zł, przelewane na firmowe rachunki bankowe R. Z. (1) i M. Z. (1) ( primo voto W.), wspólnie i w porozumieniu z tymi osobami przekazywali A. Z. (1), co utrudniało stwierdzenie przestępnego pochodzenia tych środków, to jest za winnego popełnienia przestępstwa przewidzianego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 299 § 1 i 5 kk, w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, i za to, na podstawie wszystkich tych przepisów skazuje go, a na podstawie art. 294§1 kk w zw. z art. 11§3 kk i art. 33§1-3 kk wymierza kary 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny po 200 (dwieście) złotych każda, przy czym na podstawie art. 63§1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza G. G. (1) okres tymczasowego aresztowania w sprawie od 11 grudnia 2017 roku godzina 6.55,

3) oskarżoną R. Z. (1) , w granicach zarzutów aktu oskarżenia, uznaje za winną tego, że nie później jak od marca 2010 roku do 2 lipca 2012 roku w P., K. i innych miejscowościach, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1), G. G. (1) i M. Z. (1) ( primo voto W.) wystawiała lub brała udział w wystawianiu poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także w podrabianiu innych dokumentów, w celu użycia ich za autentyczne, w szczególności dotyczących rzekomego zamówienia, wytworzenia, dostawy, odbioru maszyn i urządzeń, bądź takich podrobionych dokumentów używała, przy czym czyniła to w celu wprowadzenia w błąd podmiotów publicznych, współdziałając w ten sposób co najmniej od września 2010 roku w doprowadzeniu samorządowych osób prawnych, to jest Województwa (...) i Województwa (...) do niekorzystnego rozporządzenia powierzonym im przez Państwo mieniem znacznej wartości – wynoszącej łącznie 4.418.235,32 zł, przez przyznanie nienależnego dofinansowania: (...) Spółce z o.o. z siedzibą w E. na rzekomą realizację projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej” sumą 2.120.847,96 zł; (...) Spółce z o.o. z siedzibą w G. na rzekomą realizację projektu „Zakup linii, maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i T.” sumą 1.597.387,36 zł; (...) Spółce z o.o. z siedzibą w G. na rzekomą realizację projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa (...) Spółki z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń” sumą 700.000 zł – a ponadto podjętymi wspólnie działaniami bezpośrednio zmierzała do uzyskania dalszej części dofinansowania tego ostatniego projektu sumą 715.232 zł, co jednak nie nastąpiło – przy czym środki finansowe pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem tego przestępstwa, o łącznej wartości 4.391.235,32 zł, przelewane na firmowe rachunki bankowe jej i M. Z. (1) ( primo voto W.), wspólnie i w porozumieniu z nim i z G. G. (1) przekazywali A. Z. (1), co utrudniało stwierdzenie przestępnego pochodzenia tych środków, to jest za winną popełnienia przestępstwa przewidzianego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 299 § 1 i 5 kk, w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, i za to, na podstawie wszystkich tych przepisów skazuje ją, a na podstawie art. 294§1 kk w zw. z art. 11§3 kk i art. 33§1-3 kk wymierza kary 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 100 (stu) stawek dziennych grzywny po 100 (sto) złotych każda, przy czym na podstawie art. 63§1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza R. Z. (2) okres tymczasowego aresztowania w sprawie od 11 grudnia 2017 roku godzina 11.00,

4) oskarżonego M. Z. (1) ( primo voto W.), w granicach zarzutów aktu oskarżenia, uznaje za winnego tego, że nie później jak od marca 2010 roku do 2 lipca 2012 roku w P., K. i innych miejscowościach, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1), G. G. (1) i R. Z. (1) brał udział w wystawianiu poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także w podrabianiu innych dokumentów, w celu użycia ich za autentyczne, w szczególności dotyczących rzekomego zamówienia, wytworzenia, dostawy, odbioru maszyn i urządzeń, bądź takich podrobionych dokumentów używał, przy czym czynił to w celu wprowadzenia w błąd podmiotów publicznych, współdziałając w ten sposób co najmniej od września 2010 roku w doprowadzeniu samorządowych osób prawnych, to jest Województwa (...) i Województwa (...) do niekorzystnego rozporządzenia powierzonym im przez Państwo mieniem znacznej wartości – wynoszącej łącznie 4.418.235,32 zł, przez przyznanie nienależnego dofinansowania: (...) Spółce z o.o. z siedzibą w E. na rzekomą realizację projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej” sumą 2.120.847,96 zł; (...) Spółce z o.o. z siedzibą w G. na rzekomą realizację projektu „Zakup linii, maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i T.” sumą 1.597.387,36 zł; (...) Spółce z o.o. z siedzibą w G. na rzekomą realizację projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa (...) Spółki z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń” sumą 700.000 zł – a ponadto podjętymi wspólnie działaniami bezpośrednio zmierzał do uzyskania dalszej części dofinansowania tego ostatniego projektu sumą 715.232 zł, co jednak nie nastąpiło – przy czym środki finansowe pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem tego przestępstwa, o łącznej wartości 4.391.235,32 zł, przelewane na firmowe rachunki bankowe jego i R. Z. (1), wspólnie i w porozumieniu z nią i z G. G. (1) przekazywali A. Z. (1), co utrudniało stwierdzenie przestępnego pochodzenia tych środków, to jest za winnego popełnienia przestępstwa przewidzianego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 299 § 1 i 5 kk, w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, i za to, na podstawie wszystkich tych przepisów skazuje go, a na podstawie art. 294§1 kk w zw. z art. 11§3 kk i art. 33§1-3 kk wymierza kary 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 100 (stu) stawek dziennych grzywny po 100 (sto) złotych każda, przy czym na podstawie art. 63§1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza M. Z. (2) okres tymczasowego aresztowania w sprawie od 11 grudnia 2017 roku godzina 11.45,

5) oskarżoną E. C. (1) , w granicach zarzutów aktu oskarżenia, uznaje za winną tego, że nie później jak od marca 2010 roku i nie krócej jak do 16 grudnia 2011 roku w E., G. i P., w krótkich odstępach czasu, prowadząc rachunkowość Spółek z o.o. (...) z siedzibą w E. i ANA-BET z siedzibą w G., a ponadto będąc formalnie prezesem zarządu (...) Spółki z o.o. z siedzibą w E., z góry przewidując i godząc się na to, że A. Z. (1), faktycznie decydujący o sprawach tej Spółki i działający w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami wykorzystuje poświadczające nieprawdę faktury VAT, a także podrabiane inne dokumenty w celu użycia ich za autentyczne, w szczególności dotyczące rzekomego zamówienia, wytworzenia, dostawy, odbioru maszyn i urządzeń, a czyni to w celu wprowadzenia w błąd podmiotów publicznych, ułatwiła mu – w szczególności przez przygotowywanie, akceptowanie, potwierdzanie nieprawdziwych dokumentów, a także drogą operacji finansowych na rachunkach Spółek z o.o. (...) z siedzibą w E. i ANA-BET z siedzibą w G. – doprowadzenie samorządowych osób prawnych, to jest Województwa (...) i Województwa (...) do niekorzystnego rozporządzenia powierzonym przez Państwo mieniem znacznej wartości, wynoszącej łącznie 3.718.235,32 zł, przez przyznanie nienależnego dofinansowania: (...) Spółce z o.o. z siedzibą w E., w wysokości 2.120.847,96 zł na rzekomą realizację projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej” i (...) Spółce z o.o. z siedzibą w G., w wysokości 1.597.387,36 zł na rzekomą realizację projektu „Zakup linii, maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i T.” oraz, wykonując polecone przez A. Z. (1) operacje finansowe ułatwiła mu ukrycie pochodzenia środków finansowych z korzyści związanych z popełnieniem tego przestępstwa, to jest za winną popełnienia przestępstwa przewidzianego w art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 299 § 1 i 5 kk, w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, i za to, na podstawie art. 18 § 3 kk w związku z pozostałymi wymienionymi tu przepisami skazuje ją, a na podstawie art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk i art. 19 § 1 kk oraz art. 33 § 1-3 kk wymierza kary 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny po 200 (dwieście) złotych każda, przy czym na podstawie art. 69§1 i art. 70§1 kk, w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r – w zw. z art. 4§1 kk, wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat, a na podstawie art. 63§1 kk na poczet kary grzywny zalicza jeden dzień zatrzymania w tej sprawie (18 grudnia 2014 r.), uznając grzywnę w liczbie dwóch stawek dziennych za wykonaną,

6) oskarżoną M. P. (1) , w granicach zarzutów aktu oskarżenia, uznaje za winną tego, że nie później jak od marca 2010 roku i nie krócej jak do 17 marca 2011 roku w E., G., P. i innych miejscowościach, będąc formalnie członkiem zarządu (...) Spółki z o.o. z siedzibą w E., w krótkich odstępach czasu, z góry przewidując i godząc się na to, że A. Z. (1), działający w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wykorzystuje poświadczające nieprawdę dokumenty w celu użycia ich za autentyczne, w szczególności dokumenty dotyczące rzekomego zamówienia, wytworzenia, dostawy urządzeń, a czyni to w celu wprowadzenia w błąd podmiotów publicznych, ułatwiła mu – pomagając w tworzeniu i użyciu nieprawdziwych dokumentów – doprowadzenie samorządowej osoby prawnej, to jest Województwa (...) do niekorzystnego rozporządzenia powierzonym przez Państwo mieniem znacznej wartości, wynoszącej 2.120.847,96 zł, przez przyznanie w tej wysokości nienależnego dofinansowania (...) Spółce z o.o. z siedzibą w E. na rzekomą realizację projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej”, a ponadto ułatwiła A. Z. (1) – pomagając w tworzeniu nieprawdziwych dokumentów – ukrycie pochodzenia środków finansowych z korzyści związanych z popełnieniem przez niego tego przestępstwa, to jest za winną popełnienia przestępstwa przewidzianego w art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 299 § 1 i 5 kk, w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, i za to, na podstawie art. 18 § 3 kk w związku z pozostałymi wymienionymi tu przepisami skazuje ją, a na podstawie art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk i art. 19 § 1 kk oraz art. 33 § 1-3 kk wymierza kary 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, i 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny po 200 (dwieście) złotych każda, przy czym na podstawie art. 69§1 i art. 70§1 kk, w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r – w zw. z art. 4§1 kk, wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat, a na podstawie art. 63§1 k.k. na poczet kary grzywny zalicza jeden dzień zatrzymania w tej sprawie (18 grudnia 2014 r.), uznając grzywnę w liczbie dwóch stawek dziennych za wykonaną,

7) oskarżonego P. W. (1) , w granicach zarzutów aktu oskarżenia, uznaje za winnego tego, że w okresie od 20 lipca 2011 roku do 7 października 2011 roku w P., podejmował gotówkę z rachunku bankowego (...) M. R. Z. (1), na który trafiło część środków pochodzących z korzyści uzyskanych przez A. Z. (1) z przestępstwa opisanego w pkt 1 części dyspozytywnej niniejszego wyroku, wynoszących 2.297.387,36 zł, a następnie przekazywał podjętą gotówkę R. Z. (2), M. Z. (2) ( primo voto W.) lub bezpośrednio G. G. (1), celem dalszego jej transferu, czym pomógł w utrudnieniu stwierdzenia przestępnego pochodzenia nie dającej się określić ilości (wartości w złotych) tych środków, to jest popełnienia przestępstwa przewidzianego w art. 18§3 kk w zw. z art. 299§1 kk i za to na podstawie art. 299§1 kk w zw. z art. 19§1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na której poczet na podstawie art. 63§1 kk zalicza okres tymczasowego aresztowania w sprawie od 11 grudnia 2017 roku godzina 9.40 do 11 października 2018 roku godzina 16.00,

8) oskarżonego D. W. (1) , w granicach zarzutów aktu oskarżenia, uznaje za winnego tego, że w okresie od 26 maja 2010 roku do 7 stycznia 2011 roku w P., podejmował gotówkę z rachunku bankowego (...) i z własnego rachunku bankowego, na które trafiło część środków pochodzących z korzyści uzyskanych przez A. Z. (1) z przestępstwa opisanego w pkt 1 części dyspozytywnej niniejszego wyroku, wynoszących 2.093.847,96 zł, a następnie przekazywał podjętą gotówkę R. Z. (2) i M. Z. (2) ( primo voto W.) lub bezpośrednio G. G. (1), celem dalszego transferu, czym pomógł w utrudnieniu stwierdzenia przestępnego pochodzenia nie dającej się określić ilości (wartości w złotych) tych środków, to jest popełnienia przestępstwa przewidzianego w art. 18§3 kk w zw. z art. 299§1 kk i za to na podstawie art. 299§1 kk w zw. z art. 19§1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawie art. 69§1 i art. 70§1 kk, w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r – w zw. z art. 4§1 kk, warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat, a na podstawie art. 71§1 kk wymierza mu 300 (trzysta) stawek dziennych grzywny po 200 (dwieście) złotych każda, na której poczet, na podstawie art. 63§1 k.k. zalicza – z wynoszącego 160 dni okresu tymczasowego aresztowania w tej sprawie – 150 dni tymczasowego aresztowania, tj. od 12 lipca 2018 roku godzina 11.55 do 9 grudnia 2018 roku godzina 11.55, uznając tym samym karę grzywny za wykonaną w całości,

9) oskarżonego R. P. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego w punkcie 8. II aktu oskarżenia, z tym że nie wyczerpał on dyspozycji art. 62 § 2 kks i za czyn ten, na podstawie art. 56 § 1 kks w zb. z art. 76 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks i w zw. z art. 6 § 2 kks skazuje go, a na podstawie art. 76 § 1, art. 7 §2 kks i art. 23 § 3 kks wymierza kary 1 (jednego) roku pozbawienia wolności i 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny po 200 (dwieście) zł każda,

10) oskarżonych R. P. (1) (w granicach zarzutów 8. I i 8. III aktu oskarżenia) , A. C. (1) (w granicach zarzutów aktu oskarżenia) i K. G. (1) (w granicach zarzutów aktu oskarżenia) uznaje za winnych tego, że nie później niż od lipca 2009 roku i nie krócej niż do września 2009 roku w C. i W., działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, posługując się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT, a także innymi podrobionymi dokumentami, wprowadzili w błąd (...) Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w W. i doprowadzili ją w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia powierzonym przez Państwo Województwu (...) mieniem znacznej wartości, wynoszącym łącznie 1.126.264 zł, przez przyznanie w tej wysokości nienależnego dofinansowania (...) C. R. P. (1) z siedzibą w B. na rzekomą realizację projektu „Zakup linii, maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...), przy czym środki finansowe o tej wartości, jako pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem tego przestępstwa, przelewane na rachunek bankowy (...) Sp. z o. o., przez rachunek bankowy (...) Sp. z o. o. lub bezpośrednio transferowali powrotnie do R. P. (1), co utrudniało stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia, to jest za winnych popełnienia przestępstwa przewidzianego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 273 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 299 § 1 i 5 kk, w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, i za to, na podstawie wszystkich tych przepisów skazuje ich, a na podstawie art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk i art. 33 § 1-3 kk wymierza kary:

- R. P. (1) 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny po 200 (dwieście) złotych każda,

- A. C. (1) 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny po 100 (sto) złotych każda , przy czym na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza mu dwa dni zatrzymania w sprawie, tj. od 5 do 6 lutego 2018 roku,

- K. G. (1) 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny po 100 (sto) złotych każda,przy czym wykonanie kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 69 § 1 i art. 70 § 1 kk, w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r – w zw. z art. 4 § 1 kk, warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat, a na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza mu jeden dzień zatrzymania w sprawie, tj. 11 grudnia 2017 roku, uznając tym samym grzywnę w równowartości 2 (dwóch) stawek dziennych za wykonaną,

11) na podstawie art. 39 § 2 kks, art. 85 § 1 i 2 kk w zw. z art. 20 § 2 kks, art. 39 § 1 i 2 kks, i art. 23 § 3 kks wymierza R. P. (1) karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i karę łączną 400 (czterystu) stawek dziennych grzywny po 200 (dwieście) złotych każda, przy czym na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza mu dwa dni zatrzymania w sprawie, tj. od 18 do 19 grudnia 2014 roku,

12) na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 i art. 414 § 1 kpk oskarżonego W. K. (1) uniewinnia,

13) na podstawie art. 627 i 633 kpk zasądza od oskarżonych, którzy zostali skazani:

a) na rzecz Skarbu Państwa: od A. Z. (1) 4.000 (cztery tysiące) zł; od G. G. (1), 2.300 (dwa tysiące trzysta) zł; od R. Z. (1), M. Z. (1), A. C. (1), K. G. (1) po 1.500 (jeden tysiąc pięćset) zł; E. C. (1), M. P. (1), P. W. (1), D. W. (1) i R. P. (1) po 500 (pięćset) zł; tytułem zwrotu poniesionych przez Skarb Państwa wydatków od chwili wszczęcia postępowania,

b) na rzecz oskarżyciela posiłkowego – Województwa (...), reprezentowanego przez Urząd Marszałkowski w B. – 3.600 (trzy tysiące sześćset) zł, przy czym od A. Z. (1) 1.100 (jeden tysiąc sto) zł, a od G. G. (1), R. Z. (1), M. Z. (1), E. C. (1) i P. W. (1) po 500 (pięćset) zł, tytułem zwrotu wydatków,

14) na podstawie art. 632 pkt 2 kpk kosztami procesu w części związanej z udziałem w sprawie oskarżonego W. K. (1), w tym wydatkami postępowania ponad sumę 14.800 (czternaście tysięcy osiemset) zł, powiększoną o wydatki określone niżej w pkt 17, obciąża Skarb Państwa,

15) na podstawie art. 627 k.p.k., art.2 ust. 1 pkt 3-5, art. 3 ust. 1 i art. 6 ustawy z 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. 1983 r., Nr 49, poz. 223, ze zm.) wymierza opłaty: A. Z. (1) 96.400 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta) zł; G. G. (1) 10.000 (dziesięć tysięcy) zł; R. Z. (2) i M. Z. (2) po 2.400 (dwa tysiące czterysta) zł; E. C. (1) 8.300 (osiem tysięcy trzysta) zł; M. P. (1) 6.300 (sześć tysięcy trzysta) zł; P. W. (1) 300 (trzysta) zł; D. W. (1) 6.180 (sześć tysięcy sto osiemdziesiąt) zł; R. P. (1) 16.300 (szesnaście tysięcy trzysta) zł; A. C. (1) 4.400 (cztery tysiące czterysta) zł; K. G. (1) 3.300 (trzy tysiące trzysta) zł,

16) na podstawie art. 624 § 1 w zw. z art. 618 § 1 pkt 11 kpk zwalnia częściowo: R. Z. (1), M. Z. (1), P. W. (1) i K. G. (1) od kosztów sądowych, tj. w części obejmującej wydatki Skarbu Państwa z tytułu obrony tych oskarżonych z urzędu (niżej pkt 17 i k. 13506-13507 w tomie LXVIII), a na podstawie art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 17 ust. 1 powołanej wyżej ustawy z 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia w pozostałej części od opłaty (tj. ponad sumę 10.000 zł) G. G. (1),

17) na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018, poz. 1184, j.t., ze zm.) przyznaje adwokatom, tytułem nie opłaconych kosztów obrony z urzędu:

- E. T. 600 (sześćset) zł, podwyższone o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług,

- A. S. i K. P. po 1.800 (jeden tysiąc osiemset) zł, podwyższone o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług,

- G. W., I. D., M. M. (2) – po 2.700 zł, podwyższone o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług.

II K 55/18 Uzasadnienie wyroku

Udowodnione fakty – I (oskarżeni: A. Z. (1), G. G. (1), R. Z. (1), M. Z. (3) primo voto W., E. C. (1), M. P. (1), P. W. (1) i D. W. (1)) :

1. Oskarżony A. Z. (1) był w latach 2009 – 2012 faktycznym decydentem w Spółkach z o. o. (...) z siedzibą w E. (dalej także jako: (...)) i ANA-BET z siedzibą w G. (dalej także jako: (...)), niezależnie od ustroju, formalnie określonej własności udziałów i składu organów statutowych tych osób prawnych. A. Z. (1) jest przedsiębiorczy, rzutki, aktywny, łatwo nawiązujący kontakty handlowe i urzędowe, dzięki temu ustosunkowany, zyskujący przychylność osób i instytucji, udzielający się pro bono (k. 14598-14629, t. 74). A. Z. (1) jest przy tym stanowczy, pryncypialny, apodyktyczny, nieprzejednany, dominujący. W kontaktach handlowych i personalnych, tak w zawiadywanych Spółkach, jak i wobec podmiotów zewnętrznych uciekający się do nacisków, manipulacji i przymusu psychicznego (świadkowie: K. N. (1) – k. 14473v, 14475, t. 73; E. K. – k. 14514v-14516v, t. 73; P. B. – k. 14450, 14451, 14451v, t. 73, współoskarżony G. G. (1) – k. 14423, t. 72). Na wykazanie przymiotów osobistych, w tym i na hojność pro bono pozwala A. Z. (1) okoliczność, że jest prężnym, generującym zysk przedsiębiorcą. Spółka (...), której prezesem zarządu aktualnie pozostaje, zatrudnia obecnie 329 osób, w tym 126 kobiet i 5 osób niepełnosprawnych, a samych składek ZUS za zatrudnionych pracowników odprowadza miesięcznie 630.000 zł (k. 14601, 14602, t. 74). Miesięczny dochód netto A. Z. (1) kształtuje się na poziomie 50.000 zł (k. 14210, t. 72 i (...), t. 69), przy miesięcznych zarobkach związanych z nim w tej sprawie osób: M. P. (1) – 7.500 zł, R. P. (1) – 3.500 zł, E. C. (1) – 3.000 zł (k. 14210v, t. 72).

(...) Sp. z o. o. z siedzibą w E. i (...) Sp. z o. o. z siedzibą w G., niezależnie od różnie określonych siedzib posiadały zasadniczo tożsamy skład kadrowy, a ich biura były w praktyce połączone. Różne określenie siedzib obu Spółek, w położonych w bezpośredniej bliskości od siebie E. i G., umożliwiało A. Z. (1) występowanie o środki publiczne zarówno z puli Województwa (...) (E.), jak i Województwa (...) (G.). (...) Spółka z o. o. miała określoną siedzibę w P.. Lista wspólników obu tych Spółek prawa handlowego, skład ich organów statutowych i profil zmieniały się stosownie do potrzeb, okoliczności i ustaleń „trzymającego rękę na ich pulsie” A. Z. (1). Wspólnikami i członkami organów statutowych byli w nich przy tym członkowie rodziny A. Z. (1) (jego żona prowadzi również firmę budowlaną – k. 13719, t. 69) oraz inne, obdarzone przez niego sympatią, oddane mu albo potrzebne osoby. Do tego grona A. Z. (1) zaliczał także M. P. (1), a okresowo również E. C. (1), prowadzącą w latach 2003 – 2012 rachunkowość w obu wyżej wskazanych Spółkach. Do grona osób darzonych przychylnością A. Z. (1) należy też R. P. (1), mąż jego siostry, formalnie prowadzący w czasie o który chodzi w tej sprawie jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą w P. (odnośnie do R. P. (1) vide infra: Udowodnione fakty – II, s. 36 i nast.). W rzeczywistości ów (...) istniał tak samo dzięki inicjatywie i protekcjonalności A. Z. (1). Formalnie bowiem, tj. według dokumentów sporządzonych zgodnie z regulacjami prawa handlowego (obie w/w Spółki z o. o.) oraz przepisami regulującymi działalność gospodarczą ( (...)), udziałami, funkcjami, kompetencjami w tych podmiotach dysponowały różne osoby, w tym w szczególności: E. C. (1), M. P. (1) ( (...), ANA-BET) i R. P. (1) ( (...)), a wszystkim zawiadywał i w rzeczywistości o wszystkim decydował A. Z. (1). Oskarżony A. Z. (1) pozostaje, w związku z tym, jednakowoż i honorowy. Decydując się bowiem pociągnąć za sobą do przestępstwa ( vide infra) powolne mu, oddane i wdzięczne: E. C. (1), M. P. (1), bierze teraz lojalnie na siebie całą za to odpowiedzialność (więcej: s. 26-27). Naprawia w pełnym wymiarze za wszystkich (notabene także za współdziałające z nim, a nie tylko pomagające mu osoby, którymi się posłużył) kilkumilionową, wyrządzoną przestępstwem szkodę (k. 14596, 14728, t. 74 dotyczące dopłacenia brakującej części odszkodowania – niżej: s. 24-25, pkt 5), a także ponadmilionową szkodę wyrządzoną odrębnym przestępstwem (sic !) przez R. P. (1) (k. 14597 i 14729, t. 74 – niżej: s. 41, pkt 3). Tym samym przedsiębiorczości i ekspansywności A. Z. (1) E. C. (1), M. P. (1), R. P. (1) – ten ostatni także więzom rodzinnym – zawdzięczają tyleż dobrego, co złego.

W 2009 roku głównym profilem działalności (...) Sp. z o. o. była produkcja tzw. pelletów ziemniaczanych, rozumianych jako półprodukty przeznaczone do wytwarzania słonych przekąsek, a działalności (...) Sp. z o. o. – roboty budowlano-wykończeniowe, w szczególności układanie przemysłowych posadzek betonowych. Formalnie prezesem Zarządu (...), jako osoby prawnej, była wtedy E. C. (1), wcześniej księgowa, zaś członkiem zarządu tej Spółki (...), specjalista ds. produkcji. Prezesem zarządu (...) był wówczas M. Z. (4), syn A. Z. (1), a na stanowisku głównej księgowej zatrudniona była E. C. (1). Od 20 sierpnia 2010 roku, po tragicznej śmierci M. Z. (4), A. Z. (1) objął osobiście funkcję prezesa zarządu (...).

W 2009 roku obie w/w Spółki, a z inicjatywy A. Z. (1) także (...) C. R. P. (1) (świadek P. H. – k. 14498, t. 73), aplikowały o dotacje ze środków publicznych, których głównym źródłem zasilającym pozostawały fundusze Unii Europejskiej. I tak:

1) (...) Sp. z o.o. z siedzibą w E. ul. (...) reprezentowana przez E. C. (1), ówczesną prezes zarządu 29 stycznia 2010 roku podpisała z Województwem (...), w wyniku uwzględnienia złożonego przez tę Spółkę 15 czerwca 2009 roku wniosku o dofinansowanie projektu (...).01.04.02-20-011/09, umowę (...).01.04.02-20- 011/09-00 o dofinansowanie projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno - kukurydzianej" o całkowitej wartości projektu 5.797.182,56 zł. Zgodnie z umową wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć kwoty 2.120.850,00, a zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie, projekt miał być realizowany w G. przy ul. (...);

2) W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013 M. Z. (4), formalnie działający w imieniu (...) Sp. z o .o. z siedzibą w G., złożył 15 czerwca 2009 roku w Departamencie (...) Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...) w B. wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i (...).01.04.02-20-013/09”. Zgodnie z wnioskiem, dofinansowanie miało być przeznaczone w szczególności na zakup maszyn: kombajnu Laser (...), przestawnego węzła betoniarskiego, zacieraczek Wacker (...) 48-34 V, maszyny T., zacieraczki A. (...), szlifierek planetarnych BS 800 oraz odkurzaczy przemysłowych i rozruch maszyn, za łączna kwotę 4.878.131,45 zł, przy czym wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła 40,06 % wartości projektu tj. 1.600.000 zł. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku, 29 stycznia 2010 roku reprezentujący nadal (...) sp. z o.o. z/s w G. M. Z. (4) podpisał z Województwem (...), w imieniu którego działał Zarząd Województwa (...), umowę o dofinansowanie o nr (...).01.04.02-20-013/09 o całkowitej wartości projektu 4.878.131,45 zł, z czego wartość przyznanego dofinansowania wynosiła 1.597.387,36 zł;

3) Działający w imieniu (...) Sp. z o. o. z siedzibą w G. M. Z. (4), w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013, złożył 28 kwietnia 2010 roku w Departamencie (...) Programami (...) w O., wniosek o dofinansowanie projektu inwestycyjnego. Wniosek, 10 listopada 2010 roku zmodyfikował A. Z. (1). Dofinansowanie miało dotyczyć realizacji projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń (...).01.01.09-28-319/10 i być przeznaczone na zakup: szorowarki automatycznej (...) 1100, maszyny Laser (...), maszyny T. S. 132. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku w dniu 28 grudnia 2010 roku, reprezentujący (...) sp. z o.o. z/s w G. A. Z. (1) podpisał z Województwem (...), w imieniu którego działał Zarząd Województwa (...), umowę o dofinansowanie nr (...).01.01.09-28-319/10-00 o całkowitej wartości projektu 4.427.136,00 zł, z czego wartość przyznanego dofinansowania wynosiła 1.415.232,36 zł.

2. Oskarżony G. G. (1), między 2003r., a 2008r. prowadził firmę budowlaną (...), która zajmowała się wykonywaniem posadzek przemysłowych. Spółka ta upadła w 2008r. przez to, że podmioty, dla których wykonywała roboty budowlane nie regulowały na czas albo w ogóle nie regulowały należności. W takiej sytuacji G. G. (1), z byłym pracownikiem, K. N. (2) założyli Spółkę (...), kontynuującą de facto tę samą działalność. W jej trakcie G. G. (1) poznał R. Z. (1) – przez jej późniejszego męża, M. W., którego matka, D. W. (2) prowadziła w (...) księgowość. W celu złagodzenia skutków zatorów płatniczych i generowanych przez nie długów R. Z. (1) dostarczała G. G. (1) fikcyjne faktury, dokumentujące rzekome koszty i zapewniające zwrot rzekomo zapłaconego w cenie podatku VAT. W ten sposób zaczęła się współpraca G. G. (1) z R. Z. (1) polegająca na uzyskiwaniu przychodów ze zwracanego podatku VAT, którego w istocie nie było (co do innych postępowań vide: k. 13668, 13707, 13929, 14025-14036, 14077-14081, 14160). Potencjałem upadłego (...), później (...), G. G. i R. Z. wykonywali też roboty budowlane (posadzki) pod firmą, (...) M. R. Z. (1), zarejestrowaną w 2010r. Zamawiający roboty budowlane (posadzkarskie) byli zainteresowani większymi lub też dodatkowymi, zwiększającymi koszty fakturami, za które płacili wystawcy przeważnie 10% od sumy netto, o którą zawyżano lub na którą wystawiano pustą fakturę. Przy okazji G. G. (1), przez kontakt handlowy z firmą (...) M. L. (1), dowiedział się, że jest przedsiębiorca, który kupi „lewe” faktury na dużą skalę. W ten sposób zapoznali się: przedsiębiorczy i ustosunkowany A. Z. (1) z obrotnym, a mającym długi i spore wydatki osobiste (G.: wyjaśnienia – k. 14246, t. 72) G. G. (1).

Do pierwszego spotkania G. G. z A. Z. doszło w Centrum Handlowym (...) w W. pod koniec roku 2009, gdzie zawarli przestępne porozumienie. G. zobowiązał się dostarczać Z. potrzebne faktury, za które Spółki (...) zapłacą wystawiającym faktury podmiotom, a przelane na rachunki bankowe wystawców środki G. w gotówce przekaże powrotnie Z., otrzymując za to zapłatę wynoszącą 11% od sumy fikcyjnej transakcji na fakturze. W ustalenia tego planu G. wprowadził następnie R. Z. (1) i jej przyjaciela, następnie męża M. W. (dzięki któremu poznał zresztą R. Z. (1)), który po zawarciu z nią związku małżeńskiego przyjął nazwisko żony. Od tego momentu M. W. nazywa się L.-Z.. Wtedy jeszcze sam G., jak i oboje Z. nie orientowali się, że dostarczane przez nich Z. faktury posłużyć mają do wyłudzenia dotacji z funduszy publicznych. Sądzili, że chodzi tradycyjnie o wyłudzenie zwrotu nienależnego podatku VAT. Stąd „cena” za fakturę 11% od sumy, co miało odpowiadać dzieleniu się po połowie „zyskiem” przez Z. z G., który z kolei dzielił się ze współdziałającymi z nim Z.. Skala możliwości, jaką w wystawianiu fikcyjnych faktur zapewniali G. G. (1) i „spółka” (początkowo A. Z. nie znał pozostałych dwóch nazwisk sygnatariuszy przestępnego porozumienia), czyli R. Z. (1) i M. Z. (1) primo voto W., pozwalała przedsiębiorczemu A. Z. (1) przede wszystkim pomyśleć i skalkulować. Według jego intuicji nie można było nie skorzystać z milionowych dotacji, pozyskanych ze środków publicznych dzięki strumieniowi pieniądza płynącego z Unii Europejskiej, a zarazem dzięki przychylności osób instytucji tym pieniądzem zarządzających. Płynące do Spółek (...) oraz do (...)u R. P. (1) i zainwestowane, dzięki posiadanemu darowi przedsiębiorczości A. Z. (1), środki z dotacji zapewniały perspektywę zwiększenia obrotów gospodarczych firm, którymi w różny sposób zawiadywał A. Z. (1). Umożliwiały zwiększenie zysku tak, że gdyby nawet otrzymane dofinansowanie przyszło zwrócić z wysokimi „unijnymi” odsetkami, jako nienależne, to wystarczyłoby i na potrzebne inwestycje, a przez to na dalszą ekspansję działalności gospodarczej, i na zaspokojenie potrzeb rodziny, życzliwych osób oraz – na działalność pro bono. Bo A. Z. (1) chytry nie był.

Uzgodniony przez G. G. (1) z R. L. i M. Z. (1) podział ról był taki, że najpierw sama R. Z. (1), a następnie R. i M. Z. (1), który początkowo dawał do faktur tylko firmę (...), zajmowali się wystawianiem faktur, a G. G. (1) ich kolportowaniem do A. Z. (1), z którym spotykał się w G., w P. na stacji S., w C.. G. dostarczał Z. pod jego zamówienie wystawione przez (...) M. R. Z. (1), a firmowane przez nią lub M. Z. (1) lub za jego aprobatą, jego pieczątkami przez R. leman-Z. faktury na maszyny, urządzenia, linie technologiczne i technologie, w szczególności na kombajn i inne urządzenia służące do układania posadzek w technologii Laser S. i na składowe innowacyjnej linii technologicznej do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej. (...) faktury przygotowywała fizycznie w (...) Sp. z o. o. z siedzibą w E. i (...) Sp. z o. o. z siedzibą w G., według wskazań A. Z. (1), E. C. (1) (G., wyjaśnienia – k. 14248, 14248v, t. 72), a wystawiała, firmując jako (...) M. lub (...), R. Z. (1). Po pewnym czasie A. Z. (1) dostarczał też odpowiednie pod te faktury fikcyjne dokumenty. Faktury, dokumenty dostawy, przekazania i inne potrzebne, wręczane G. przez A. Z. (1), G. G. (1) początkowo woził do autoryzacji R. Z. (1), a później także do M. Z. (1). O niektóre z nich, głównie dotyczące suszarni tunelowej, miał się też zadanie wystarać sam M. Z. (1). Najpierw fikcyjne faktury na maszyny i urządzenia, które już dawno były albo przeciwnie, których w ogóle nie było, przygotowywane na polecenie A. Z. (1) przez E. C. (1), przekazywane były bowiem R. Z. (2) za pośrednictwem G. G. (1), a dopiero po pewnym czasie pocztą elektroniczną, bo z początku Z. nie mieli Internetu. Opatrywała je pieczątkami jako (...) M. lub (...), a później także M. Z. (1). Po podpisaniu i ostemplowaniu, przekazywał je zaś pocztą zwrotną A. G. L. G., który sprawnie odbywał podróże w interesach po kraju.

Wystawione w ten sposób i przekazane zwrotnie przez G. G. (1) faktury i inne podrobione dokumenty, na których składała też podpisy zatwierdzając – jako członek zarządu w jednej i specjalista ds. produkcji w drugiej Spółce – (...), A. Z. (1), przez równie podporządkowaną mu i układną E. C. (1) – prezesa zarządu i księgową w jednym – załączał do wniosków o płatność kierowanych do Instytucji Zarządzających, które aprobowały i zatwierdziły „jego” projekty jako aspirujące do wsparcia dotacjami ze środków publicznych.

Realizując zamiar wyłudzenia dotacji i dysponując takim zapleczem, i portfelem odpowiednio podrobionych dokumentów, A. Z. (1) składał do instytucji, z którymi jego Spółki (...) zawarły umowy o realizację projektów, „udokumentowane” w taki sposób wnioski, w tym wnioski o płatność i o zmianę postanowień umownych. Do umowy (...).01.04.02-20-011/09-00 o dofinansowanie projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej" podpisane zostały na przykład cztery aneksy, zmieniające istotnie jej pierwotne ustalenia, w tym jeśli chodzi o dostawców zamawianej linii produkcyjnej. Pierwotnie miał to być bowiem in globo (...) Sp. z o. o., a następnie – co było założeniem przestępnego planu A. Z. (1) – rzekomym dostawcą istotnego składnika tej linii, jaki stanowiła suszarnia tunelowa, (...).

3. A. Z. (1) przedłożył Instytucjom Zarządzającym Regionalnymi Programami Operacyjnymi Województw na lata 2007-2013 poświadczające nieprawdę dokumenty, podrobione zgodnie z jego koncepcją i na jego zlecenie przez: R. Z. (1) i M. Z. (1), w ramach zawartego z G. G. (1) przestępnego porozumienia, do którego R.-L.-Z. i M. Z. (1) (wcześniej W.) przystąpili nie znając początkowo szczegółów; oraz przez E. C. (1) i M. P. (1), według wydanych im wskazań, w które Z. żadnej z tych dwu oskarżonych nie wtajemniczał, ale które, pełniąc funkcje w (...) Spółkach z o. o., same się orientowały o co chodzi. Umożliwiło to A. Z. (1) uzyskanie dofinansowania pomimo nierealizowania zakupów maszyn i urządzeń wskazanych we wniosku głównym i we wnioskach o płatność. Celem działania A. Z. (1) było takie uwiarygodnienie rzekomo podejmowanych, a w rzeczywistości w ogóle nie realizowanych lub przeciwnie – dawno zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, aby uzyskać wypłaty kolejnych transz przyznanego dofinansowania i uzyskanymi w taki sposób środkami, według własnej koncepcji obrócić.

Zawierając w (...) przestępne porozumienie z A. Z. (1) G. G. (1), a w ślad za nim przystępujący do porozumienia R. Z. (1) i M. Z. (1) nie orientowali się jeszcze, że podrabiane faktury VAT posłużą temu pierwszemu do wyłudzenia dotacji z funduszy unijnych. Nie ma również dowodów na to, że odręczne adnotacje na fakturach, informujące o ich przeznaczeniu (k. 1647, 1650-1651, 1660-1661, 1665-1666, 1677-1678, 1687-1688, 1690-1691, t. 9 i inne) widniały w chwili firmowania przez R. Z. (1) i M. Z. (1). Dopiero, kiedy do ich rąk dotarły dokumenty zawierające logo określonego funduszu, wtedy G. i Z. zorientowali się, w jakim przestępnym przedsięwzięciu uczestniczą i kontynuowali, to czego się podjęli. Różnica polegała na tym, że najpierw cieszyli się, że mają „dużego klienta” i będą mogli sporo zarobić, a następnie zaczęli się obawiać. W oparciu o fikcyjne faktury obie Spółki (...) dokonywały przelewu środków pochodzących z dofinansowania na rachunki bankowe firmy (...).

W międzyczasie R. Z. (1) odbywała karę pozbawienia wolności i M. Z. (1), który dotąd też się angażował osobiście, ale na mniejszą skalę, przejął jako (...) na siebie ciężar działalności od strony fakturowej. Zarejestrował też firmę (...) na swoją córkę, którą miała zajmować się rzekomymi naprawami urządzeń objętych wnioskami o płatność. „Raz przyjechała kontrola (…) tam gdzie mieszkał M. z R. i A. (A. Z. (1) – przyp. wł.) później się wściekał, że nic nie było przygotowane” (G. G. – wyjaśnienia na k. 14.241v). Przestępny zamiar G. G. (1), R. Z. (1) i M. W. (L.-Z.) profilował się zatem w czasie popełnianego przez nich we współsprawstwie z A. Z. (1) przestępstwa w taki sposób, że pierwotnie obejmował wspólne i w porozumieniu wystawianie i używanie fikcyjnych faktur VAT i podrobionych pod te faktury dokumentów, następnie współudział w taki sposób w oszustwie o nie do końca jasnych szczegółach, wreszcie współudział w zupełnie już konkretnym wyłudzaniu przez A. Z. (1) środków publicznych pochodzących z dotacji, o czym pozwoliło im (G. i L.-Z.) zorientować się logo na podrabianych bądź używanych dokumentach i adnotacje na nich.

A. Z. (1), podczas inaugurującego przestępne porozumienie spotkania z G. G. (1) w (...) zgodził się, że G. dostawać będzie do podziału (z osobami z nim współdziałającymi) 11% od sumy na fikcyjnej fakturze, co odpowiadało połowie VAT-u, wynoszącego wtedy 22%. Jednak Z., po „zapaleniu się” kontrahenta, miał w zwyczaju tonować zapał (por. też świadek K. N. (1) – k. 14473v, 14475, t. 73). Powiedział więc G., że nie może dać 11% tylko 8%, bo G. i „spółka” nie są jedynymi dostawcami faktur, więc tyle żądać nie mogą. Skończyło się na 6%. A w rzeczywistości było jeszcze inaczej. Z faktur załączanych do wniosków o płatność, opiewających na duże sumy, A. Z. (1) dawał G. G. (1) do podziału 2%, a jak był w lepszym humorze – 3%. Różnicę do 6% miał wyrównać później. Tłumaczył, że potrzebuje do obrotu więcej środków finansowych, także po to by móc przelewać je, jako rzekomą zapłatę za kolejne rzekome maszyny i urządzenia, których dotyczyły fikcyjne faktury. Reasumując, najpierw (przed naprawą urządzenia do produkcji galanterii śniadaniowej) G. G. (1) otrzymał od A. Z. (1), do podziału, około 2% - 3% od łącznej sumy, czyli (od około 8 mln zł) przeszło 200 tys. zł. Jednocześnie A. Z. (1) obiecał, że po zafakturowaniu naprawy linii do produkcji galanterii śniadaniowej, na czym mu szczególnie zależało, dostaną wyrównanie do 6%, czyli jeszcze jakieś 300 tys. zł, co jednak nie nastąpiło (G. G. – wyjaśnienia na k. 14.243).

E. C. (1) i M. P. (1), mając świadomość, że zawiadujący (...) Spółkami z o. o. A. Z. (1) wyłudza w ten sposób środki publiczne pochodzące z dotacji, godziły się na osobiste ułatwianie mu tego procederu przez tworzenie i poświadczanie wymaganych przez niego dokumentów. Po stronie przedmiotowej zachowanie E. C. (1) i M. P. (1) obejmowało także udzielanie nieodpowiadających prawdzie informacji i wyjaśnień oraz składanie nieprawdziwych zapewnień przedsiębiorcom (k. 14467, 14468, 14469, t. 73, k. 1830-1831, t. 10, świadek K. N. (1): k. 14475v, 14476, t. 73) i podmiotom publicznym (świadkowie: U. B. – k. 14425-14432v, t. 73; P. O. – k. 14579v-14583, t. 74).

M. P. (1), jako członek zarządu (...) Sp. z o.o., miedzy innymi:

- 26 kwietnia 2010 roku podpisała fikcyjne zamówienie suszarni tunelowej, kierowane do (...) (k. 14468, t. 73),

- potwierdziła nieprawdę w dokumencie mającym znaczenie prawne, noszącym datę 28 września 2010 roku, a mianowicie, że (...), na terenie zakładu produkcyjnego przy ul. (...) w G. dokonał montażu linii produkcyjnej do produkcji galanterii pszenno-kukurydzianej (k. 1830-1831, t. 10). Co istotne, M. P. (1) brała osobiście udział przy montażu linii do produkcji galanterii pszenno-kukurydzianej (świadek K. N. (1): k. 14476, t. 73), „była prawie codziennie” (k. 14475v). „Miała więcej do powiedzenia w (...) (świadek K. N. (1): tamże). M. P. (1), uczyniona członkiem zarządu (...) przez decydującego w rzeczywistości o wszystkim w Spółce (...), pośrednie świadectwo udzielania w 2010 roku pomocy A. Z. w wyłudzeniu dotacji dała też około 3 lat później, podczas rozmowy z K. N. (świadek K. N. (1): k. 14475v i 14476, t. 73).

A. Z. (1) przedłożył w ten sposób instytucjom zarządzającym programami operacyjnymi Województwa (...) i Województwa (...), z którymi zawarł umowy podrobione dokumenty.

1) Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013, w ramach umowy (...).01.04.02-20-011/09-00 o dofinansowanie projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno - kukurydzianej" przedstawione zostały w taki sposób przez A. Z. (2) następujące poświadczające nieprawdę dokumenty:

- pismo datowane na 03.03.2010 roku adresowane do (...) dotyczące zapytania ofertowego na zakup suszarni tunelowej,

- pismo datowane na 26.03.2010 roku od (...) adresowanego do (...) Sp. z o.o. z/s w E. zawierające ofertę na sprzedaż suszarni tunelowej (...)500 ze wstępnym podsuszaniem,

- pismo datowane na 23.04.2010 roku adresowane do (...) z/s w G. zawierające modyfikację zamówienia i rezygnację z suszarni tunelowej SR-500,

- pismo datowane na 26.04.2010 roku adresowane do (...) dotyczące zamówienia suszarni tunelowej.

Według tych dokumentów (...) Sp. z o.o. miała dokonać modyfikacji zamówienia linii produkcyjnej w firmie (...) poprzez wyłączenie spod realizacji suszarni tunelowej i dokonać rzekomego zamówienia suszarni ze wstępnym podsuszaniem w firmie (...) z/s w P. za łączną kwotę 3.818.600 zł. Tymczasem, kompletne urządzenie w postaci linii produkcyjnej zostało wyprodukowane i zamontowane w zakładach (...) Sp. z o.o. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe (...) z/s w G.. Wyprodukowana przez tę firmę i zmontowana linia produkcyjna składała się w szczególności z następujących podzespołów: E. typ RE-300, S. Typ Sr-800, T. sztuk 2 i innych elementów, a całe zamówienie zostało wykonane za kwotę łączną 1.683.600 zł.

Oprócz w/w dokumentów, przez cały okres realizacji projektu G. G. (1) dostarczał A. Z. (1) wszelkie dokumenty uwiarygadniające fikcyjną transakcję sprzedaży suszarni tunelowej przez (...), które zostały wystawione przez M. W. (L.-Z.) i R. Z. (1), zaś w szczególności :

- faktury VAT nr (...).05.2010 z dnia 26.05.2010 r. na kwotę 691.740, 00 zł, faktury VAT nr (...).06.2010 z dnia 07.06.2010 r. na kwotę 574.348,89 zł, faktury VAT nr (...).06.2010 z dnia 15.06.2010 r. na kwotę 180.000 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 07.07.2010 r. na kwotę 180.000, faktury VAT nr (...) z dnia 24.08.2010 na kwotę 300.000 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 25.08.2010 r. na kwotę 500.000 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 27.08.2010 r. na kwotę 610.000 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 30.08.2010 r. na kwotę 782.511,11 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.09.2010 r. na kwotę 8.540,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.09.2010 r. na kwotę 36.600 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.09.2010 r. na kwotę 18.300,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 21.09.2010 r. na kwotę 61.000 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 21.09.2010 r. na kwotę 30.500 zł faktury VAT nr (...) z dnia 24.09.2010 r. na kwotę 4.270 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 24.09.2010 r. na kwotę 5.490 zł.

- trzech protokołów datowanych na 16 września 2010 roku dotyczących przekazania do (...) Sp. z o.o. z/s w E. przez (...) M. W. maszyn w postaci: suszarni tunelowej, wózka (...)- (...) 71-7E, detektora metalu typu ES-JS-3010 (...),

- protokołu datowanego na 28.09.2010 roku dotyczącego montażu, instruktażu i uruchomienia linii produkcyjnej do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej przez (...) M. W. na terenie Zakładu Produkcyjnego przy ul. (...) w G. należącego do (...) Sp. z o.o. z/s w E..

Podrobione dokumenty zostały przedłożone Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013, wraz z wnioskami o płatności: (...).01.04.02-20-011/09-01 z dnia 14 maja 2010 roku, (...).01.04.02-20-011/09-02 z dnia 29 lipca 2010 roku, (...).01.04.02-20-011/09-03 z dnia 19 sierpnia 2010 roku oraz (...).01.04.02-20-011/09-04 z dnia 10 marca 2011 roku.

W oparciu o te wnioski, na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. nr (...), w okresie od 13.05.2010 roku do 17 marca 2011 roku Instytucja Zarządzająca wypłaciła beneficjentowi, przelewając w sumie 2.120.847,96 zł na podstawie 4 złożonych wniosków o płatność:

- (...).01.04.02-20-011/09-01 - 14.05.2010 r. wypłacano 742.297,50 zł (zaliczka),

- (...).01.04.02-20-011/09-02 - 29.07.2010 r. wypłacano 66.095,93 zł (kwota refundacji),

- (...).01.04.02-20-011/09-03 - 19.08.2010 r. wypłacano 1.166.467,50 zł (zaliczka),

- (...).01.04.02-20-011/09-04 - 10.03.2011 r. wypłacano 145.989,07 zł (kwota refundacji).

Zespoły kontrolujące Instytucji Zarządzającej trzykrotnie kontrolowały wykonanie przez (...) zawartej umowy. Kontrola doraźna, odbywająca się od 22 października 2010 roku do 7 stycznia 2011 roku, a następnie kontrola w toku realizacji projektu, która miała miejsce od 25 lutego 2011 roku do 24 marca 2011 roku, nie wykazały istotnych, nieusuwalnych nieprawidłowości (świadkowie: U. B. – k. 14425-14432v, t. 73; P. O. – k. 14579v-14583, t. 74). Kontrola trwałości projektu, mająca miejsce 2 lata po jego zrealizowaniu – przeciwnie. Stwierdziła, że projekt nie został zrealizowany, a doszło do wyłudzenia dotacji (świadkowie jak wyżej). Ze strony (...) Sp. z o.o. w dwóch pierwszych kontrolach uczestniczyli E. C. (1) i A. Z. (1), a w kontroli post factum, przeprowadzanej od 27 maja 2013 roku do 30 września 2013 roku wyjaśnień udzielała M. P. (1). Wszyscy wymienieni przekazywali kontrolerom nieprawdziwe informacje, z tym że M. P. (1) po fakcie, na temat realizacji projektu, jego rzekomej modyfikacji, rzekomej awarii suszarni tunelowej zakupionej w firmie (...) i fikcyjnych jej remontów (świadkowie jak wyżej).

M. P. (1), jako członek zarządu (...) Sp. z o.o., miedzy innymi:

- 26 kwietnia 2010 roku podpisała fikcyjne zamówienie suszarni tunelowej, kierowane do (...) (k. 14468, t. 73),

- potwierdziła nieprawdę w dokumencie mającym znaczenie prawne, noszącym datę 28 września 2010 roku, a mianowicie, że (...), na terenie zakładu produkcyjnego przy ul. (...) w G. dokonał montażu linii produkcyjnej do produkcji galanterii pszenno-kukurydzianej (k. 1830-1831, t. 10).

Co istotne, M. P. (1) brała osobiście udział przy montażu linii do produkcji galanterii pszenno-kukurydzianej (świadek K. N. (1): k. 14476, t. 73), „była prawie codziennie” (k. 14475v). „Miała więcej do powiedzenia w (...) (świadek K. N. (1): tamże). Pośrednim dowodem tego, że M. P. (1), uczyniona członkiem zarządu (...) Sp. z o. o. przez decydującego o wszystkim A. Z. (1), udzielała w 2010 roku pomocy A. Z. w wyłudzeniu dotacji jest też rozmowa, jaką oskarżona ta odbyła około 3 lata później z K. N. (1) (świadek K. N.: k. 14475v i 14476, t. 73).

W okresie od 20 maja 2010 roku do 10 listopada 2010 roku E. C. (1), a w niewielkim zakresie M. P. (1), dopełniając realizacji przedsięwzięcia objętego przestępnym zamiarem A. Z. (1), przekazały z rachunków bankowych (...) Sp. z o.o. o nr (...), (...) i (...) na rachunki bankowe o nr (...) i (...) prowadzone dla (...) środki w łącznej kwocie 4.370.300 zł, w tym kwotę 2.093.847,96 zł pochodzącą z przedmiotowej dotacji.

2) Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013, A. Z. (1), postępując w wyżej już przedstawiony sposób, przedłożył w ramach rzekomej realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i T.”, objętego umową nr (...).01.04.02-20-013/09, m. in. następujące poświadczające nieprawdę dokumenty:

- pismo datowane na 12.04.2010 roku zawierające zamówienie w (...) maszyny kombajnu Laser (...) i 3 sztuk szlifierek planetarnych BS 800 oraz pismo datowane dnia 02.03.2010 r. zawierające ofertę sprzedaży maszyn w postaci: Kombajn Laser (...) i szlifierek planetarnych BS 800,

- protokół datowany na 11 czerwca 2010 roku dotyczący przekazania do (...) Sp. z o.o. z/s w G. przez (...) M. W. z siedzibą w P., maszyn w postaci: Kombajnu Laser (...) i szlifierek planetarnych BS 800,

- umowę handlową z dnia 19.10.2010 roku zawartą pomiędzy (...) M. R. Z. (1) z/s w G. a (...) Sp. z o.o. z/s w G. wraz z aneksami z dnia 01.12.2010 roku, 18.03.2011 roku i 01.06.2011 roku wraz z ofertą handlową z dnia 18.10.2010 roku,

- protokół datowany na 29 listopada 2010 roku dotyczącego przekazania do (...) Sp. z o.o. z/s w G. przez (...) R. Z. (1) z/s w G. maszyn w postaci: 1 szt. zacieraczki A. P. (1), 2 szt. odkurzaczy przemysłowych, 2 szt. zacieraczek Wacker,

- protokół datowany na 30 sierpnia 2011 roku dotyczący przekazania do (...) Sp. z o.o. z/s w G. przez (...) R. Z. (1) z/s w G. maszyn w postaci: przestawnego węzła betoniarskiego oraz maszyny T.,

- protokół datowany na 30 sierpnia 2011 roku dotyczący rozruchu maszyn w postaci: przestawnego węzła betoniarskiego oraz maszyny T. przeprowadzonego przez (...) R. Z. (1) z/s w G.,

- pismo datowane na 26 września 2011 roku adresowane do (...) R. Z. (1) dotyczące fikcyjnej reklamacji węzła betoniarskiego,

- protokół z dnia 28.09.2011 roku z oględzin maszyny – mobilnego węzła betoniarskiego przez przedstawiciela firmy (...) R. Z. (1).

Według tych dokumentów (...) Sp. z o.o. z/s w G. miała rzekomo dokonać zamówienia, a następnie zakupu maszyn w firmach (...) z/s w P. i (...) M. R. Z. (1) z/s w G., które w istocie nie prowadziły żadnej działalności wytwórczej, jak również handlowej, a już zwłaszcza w zakresie dotyczącym specjalistycznych maszyn budowlanych.

Oprócz w/w dokumentów, przez cały okres realizacji projektu G. G. (1) dostarczał A. Z. (1) wszelkie dokumenty uwiarygadniające fikcyjną transakcję sprzedaży maszyn przez (...) (później L.-Z.) i (...) M. R. Z. (1), które zostały wystawione przez M. W. (obecnie L.-Z.) i R. Z. (1) w postaci, w szczególności :

- faktury VAT nr (...) z dnia 26.10.2010 r. na kwotę 549.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 27.10.2010 r. na kwotę 38.773,06 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 27.10.2010 r. na kwotę 551.706,94 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 23.11.2010 r. na kwotę 561.226,94 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 24.11.2010 r. na kwotę 38.773,07 zł oraz faktury VAT korygującej nr 01/11 z dnia 27.06.2011 roku, faktury VAT nr (...) z dnia 30.11.2010 r. na kwotę 480.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 07.12.2010 r. na kwotę 200.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 07.12.2010 r. na kwotę 200.000,00 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 10.12.2010 r. na kwotę 90.153,08 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 10.12.2010 r. na kwotę 178.667,60 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.08.2011 r. na kwotę 10.081,97 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 16.08.2011 r. na kwotę 2.378,16 zł oraz faktur korygujących nr 2/11 z dnia 12.09.2011 roku i nr 3/11 z dnia 28.09.2011 roku, faktury VAT nr (...) z dnia 30.08.2011 r. na kwotę 6.150,00 zł wystawionych przez R. Z. (1) (...) R. Z. (1) z/s w G.,

- faktury VAT nr (...) z dnia 30.04.2010 r. na kwotę 1.669,516,32 zł, wystawionej przez M. Z. (1) (...) z/s w P..

Na tej podstawie Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym, wykonując umowę nr (...).01.04.02-20-013/09 o dofinansowanie realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) i (...).01.04.02-20-013/09 i aprobując wnioski o płatności: (...).01.04.02-20-013/09-01 z dnia 19 maja 2010 roku, (...).01.04.02-20-013/09-02 z dnia 29 lipca 2010 roku, (...).01.04.02-20-013/09-03 z dnia 19 października 2010 roku, (...).01.04.02-20-013/09-04 oraz (...).01.04.02-20-013/09-05 oraz (...).01.04.02-20-013/09-06 z dnia 16 grudnia 2011 roku, wypłaciła (...) Sp. z o.o., przelewając na rachunek bankowy o nr (...) w okresie od 19 maja 2010 roku do 16 grudnia 2011 roku łącznie kwotę 1.597.387,36 zł.

W okresie od 25 maja 2010 roku do 18 listopada 2012 roku przekazane zostały, zgodnie z koncepcją i ustaleniami A. Z. (1), z rachunków bankowych (...) Sp. z o.o. o nr (...), (...), (...), (...), (...) środki pieniężne w łącznej kwocie co najmniej 11.024.063,94 zł, w tym kwota 1.597.387,36 zł, pochodząca z przedmiotowego dofinansowania, na rachunek bankowy (...) prowadzony dla (...) M. R. Z. (1) oraz 9.354.547,62 zł, w tym w kwota 1.669.516,32 zł, na rachunek bankowy o nr (...) prowadzony dla (...).

Zespoły kontrolujące Instytucji Zarządzającej dwukrotnie kontrolowały wykonanie przez ANA-BET zawartej umowy. Pierwsza kontrola miała miejsce w 2011 roku, w trakcie realizacji projektu, a druga – kontrola trwałości projektu odbyła się w okresie od 22 maja 2015 roku do 19 czerwca 2015 roku (świadek A. P. – k. 14495, 14495v, t. 73). Pierwsza kontrola nie wykazała nieprawidłowości (świadek A. P. – k. 14495v-14497, t. 73), ponieważ kontrolerzy nie zorientowali się, że w jej trakcie A. Z. (1) i upoważnieni przez niego pracownicy udzielali kontrolerom nieprawdziwych informacji na temat rzekomo zakupionych urządzeń i okazywali maszyny, które jeszcze przed przystąpieniem do realizacji projektu znajdowały się na stanie przedsiębiorstwa, były już częściowo wyeksploatowane, a zostały jedynie oznaczone nieautentycznymi tabliczkami znamionowymi. Za to kontrola trwałości nie stwierdziła istnienia przedmiotu rzekomo zrealizowanego projektu, w związku z czym zespół kontrolujący wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie umowy (świadek A. P. – k. 14495v, t. 73).

3) Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i M. na lata 2007-2013 A. Z. (1), postępując w wyżej już przedstawiony sposób, przedłożył w ramach rzekomej realizacji projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń (...).01.01.09-28-319/10 poświadczający nieprawdę dokument w postaci umowy handlowej z dnia 17 czerwca 2011 roku zawartej pomiędzy (...) R. Z. (1) z/s w P. a (...) Sp. z o.o. z/s w G. na dostawę maszyn budowlanych o wartości łącznej 3.628.800 zł. Według tej, rzekomej umowy (...) sp. z o.o. z/s w G. miała dokonać zamówienia, a następnie zakupu maszyn w firmie (...)-Z. z/s w P., która to firma w istocie nie prowadził żadnej działalności handlowej, w szczególności w zakresie handlu specjalistycznymi maszynami budowlanymi. Oprócz tego, podrobionego dokumentu, przez cały okres realizacji projektu G. G. (1) przekazał A. Z. (1) inne, zamówione przez niego, a wystawione (firmowane) przez R. Z. (1) dokumenty uwiarygadniające fikcyjną transakcję sprzedaży maszyn przez (...) M. R. Z. (1), w tym faktury VAT nr (...) z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 1.285.192, 31 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 222.346,15 zł, faktury VAT nr (...) z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 700.153,85 zł.

Dokumenty te, w toku rzekomej realizacji projektu zostały przedłożone na polecenie A. Z. (1) Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) wraz z wnioskiem o płatność oznaczonym (...).01.01.09-28-319/10-02 z dnia 5 lipca 2011 roku. W oparciu o ten wniosek wskazana Instytucja Zarządzająca przekazała 19 lipca 2011 roku na rachunek (...) Sp. z o.o. o nr (...) zaliczkowo łącznie kwotę 700.000 zł. Z powodu naruszenia zapisów umowy o dofinansowanie, w zakresie procedury zaliczkowego dokonywania zakupów, (...) Sp. z o.o., na podstawie Decyzji Administracyjnej Zarządu Województwa (...) Nr (...) z 20 marca 2012 roku została wezwana do zwrotu tej zaliczki wraz z odsetkami i rzeczywiście zwróciła ją do 3 sierpnia 2011 roku. Natomiast w okresie od 19 lipca 2011 do 18 sierpnia 2011 roku z rachunków bankowych (...) Sp. z o.o. o numerach (...), (...), (...) na rachunek bankowy (...) prowadzony dla (...) M. R. Z. (1) przekazane zostały środki pieniężne w łącznej wysokości 2.341.712 zł, w czym zawierała się kwota 700.000 zł pochodząca z przedmiotowego dofinansowania (świadek G. K. – k. 554-556, t. 3, w zw. z k. 14583v, t. 74).

4. Faktury na kombajn Laser (...) i inne urządzenia służące do układania posadzek w technologii Laser S., a także na urządzenie do produkcji galanterii śniadaniowej opiewały jednorazowo na sumy przekraczające 100, 200, 300 tys. zł, co summa summarum czyniło miliony złotych. Spółki (...) dokonywały płatności za te faktury na rachunki bankowe (...) M. R. Z. (1) i (...). Stamtąd pieniądze te były podejmowane w postaci gotówki przez R. Z. (1) i M. Z. (1), a także – na ich zlecenie – przez synów M. Z. (1), P. W. (1) i D. W. (1) (braci przyrodnich), wreszcie i przez G. G. (1), posiadającego upoważnienie do rachunku (...) M. R. Z. (1). Szczegóły tych operacji finansowych obrazują wykazy i zestawienia znajdujące się na k. 10924, 10979-11166, 11207-11433, t. 55-58 i k. 690-1000, t. 71D, 71E.

W okresie od 14 grudnia 2010 roku do 2 lipca 2012 roku G. G. (1) dokonał 18 wypłat gotówkowych z rachunku (...) M. R. Z. (1) na łączną sumę 1.798.300 zł i równolegle, od 24 listopada 2010 roku do 13 kwietnia 2012 roku, 6 wypłat gotówkowych, łącznie na sumę 2.281.700 zł (k. 11165, t. 56; k. 1303, t. 57), a w sumie od 21 października 2010 roku do 2 lipca 2012 roku 4.952.000 zł (k. 11436, t. 58).

P. W. (1) podjął z rachunku bankowego (...) M. R. Z. (1), w okresie od 22 lipca 2011 roku do 7 października 2011 roku, łącznie 6.114.860 zł (k. 11165, t. 56 i k. 11303,11372, t. 57) i od 20 lipca 2011 roku do 7 października 2011 roku 197.300 zł (k. 11165, t. 56; k. 11303, t. 57 i k. 11436, t. 58).

D. W. (1) podjął z rachunku bankowego (...), co najmniej w okresie od 26 maja 2010 roku do 7 stycznia 2011 roku: 1.280.600 zł (k. 893-895v, t. 71E) i ponad 2.300.000 zł (k. 743-744, tom 71D) oraz 27 maja 2010 roku 170.000 zł (k. 11381, t 57), przy czym tylko od 8 lipca 2010 roku do 21 września 2010 roku 2.527.434 zł (k. 11160, t. 56).

Projekty rzekomo realizowane przez (...) i (...) Spółki z o. o., za którymi stał, i o działaniach, a także transakcjach których w rzeczywistości decydował, A. Z. (1), incydentalnie jedynie wchodzący w skład ich organów statutowych, były tylko częściowo – fakt, że w większej części – dofinansowywane z redystrybuowanych przez państwowe osoby prawne funduszy Unii Europejskiej. Zatem środki przelewane na rachunek (...) i (...) Spółek z o. o. stanowiły tylko część płatności za faktury załączane na polecenie A. Z. (1) do wniosków o płatność, kierowanych do instytucji zarządzających, podczas gdy kwoty przelewane z rachunków bankowych tych Spółek na rachunki bankowe (...) M. R. Z. (1) i (...) odpowiadały sumom wyszczególnionym na fakturach. Nie jest w związku z tym możliwe ustalenie, jaka dokładnie część z podjętej łącznie gotówki z rachunków bankowych (...) M. i (...) (i częściowo z własnego rachunku bankowego: D. W. (1)) przez P. W. (1) i D. W. (1), do ukrycia których pomogli w ten sposób P. W. (1) i D. W. (1), pochodziła z wyłudzenia na szkodę podmiotów publicznych.

5. W okresie od 06.03.2017 do 14.06.2017 roku (...) Sp. z o.o. z/s już w P. dokonała zwrotu środków wypłaconych w ramach projektu realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku o nr (...).01.04.02-20-011/09-00 w łącznej wysokości 2.120.849,99 zł (tytułem należności głównej) i 1.497.832,34 zł (tytułem odsetek). W toku procesu oskarżony A. Z. (1) naprawił w pozostałym zakresie szkodę wyrządzoną przypisanym mu (także G. G. (1), R. Z. (2) i M. Z. (2)) (k. 14596, 14728, t. 74).

Podstawy dowodowe ustaleń – I

Oprócz dokumentów, z których dowody przeprowadzone zostały w toku przewodu sądowego, powyższe fakty sąd uznał za udowodnione wyjaśnieniami przyznających się do winy oskarżonych A. Z. (1), G. G. (1) i R. Z. (1), które w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia nie były sprzeczne ze sobą. Wartość dowodową posiadały także, w zaznaczonym wyżej zakresie, powołane zeznania świadków. Zeznania świadków niewymienionych, z których dowód przeprowadzony został w toku przewodu sądowego nie okazały się przydatne procesowo w stopniu wystarczającym do udowodnienia faktów lub okoliczności, którym oskarżeni zaprzeczali. Dlatego, zgodnie z art. 424§1 pkt 1 k.p.k., pomija się tu ich wyliczenie i skomentowanie.

Wyjaśnienia oskarżonych A. Z. (1), G. G. (1) i R. Z. (1) różniły się w minimalnym wymiarze, gdy chodzi o znaczenie tego faktu dla rozstrzygnięcia. Sąd nie dał wiary oskarżonym L.-Z., że G. przekazał im z podziału tylko sumę kilku tysięcy złotych, a G. nie uwierzył, że podzielił się z L.-Z. po połowie (k. 14334v-14335, 14336, 14338-14339, t. 72). Udział L.-Z. „w puli” był mniejszy niż G.. Do takiej oceny uprawnia nie tylko ich różny styl życia, ale także okoliczność, że to G. był w przestępnym porozumieniu partnerem Z. i on rozdzielał pulę pieniędzy przekazywanych mu przez Z. do podziału. Poza tym różnice w wyjaśnieniach oskarżonego G. i L.-Z. dotyczą kwestii drugorzędnych, mogących ewentualnie stanowić przedmiot ustaleń i rozważań w innych sprawach, ale nie należącym w zasadzie do przedmiotu dociekań sądu w tym postępowaniu (co stało się kością niezgody, kto się kogo bał, kto kogo straszył i dlaczego: k. 14334v-14335, 14336, 14338-14339, t. 72).

Oskarżony A. Z. (1) przyznał się w całości do wszystkich zarzutów aktu oskarżenia (mówiąc ściśle do popełnienia czynu zwielokrotnionego postaciowo w stawianych zarzutach) i zaprzeczył by w tym procederze współdziałały z nim E. C. (1) i M. P. (1) oraz, że jest mu bardzo przykro z tego powodu, że zostały w to zamieszane (k. 14212v-14215v, t. 72). Wyjaśnił, że nigdy w tym zakresie nie wyjaśniał inaczej. A przyznając się w całości do popełnienia zarzucanych czynów po prostu nie zrozumiał tego, że przyznanie obejmuje i to, że miał działać jakoby wspólnie i w porozumieniu także z oskarżonymi C. i P., które w rzeczywistości nie miały z tym nic wspólnego (k. 14214-14214v, t. 72). A. Z. (1) zaprzeczył również by zawierał przestępne porozumienie bezpośrednio z R. Z. (1) i M. Z. (1). Wyjaśnił, że wszystkie faktury dostarczał mu G. G. (1) i że nie miał w ogóle styczności z firmą (...) (k. 6874, t. 35 w zw. z k. 14212v). Gdy chodzi natomiast o M. Z. (1) (W.), to poznał go w 2009 roku w związku z kontaktami handlowymi i widział się z nim 5-6 razy. Jednak wyjaśnienia A. Z., w tej części w których twierdził, że suszarnię do linii produkcyjnej (...) zamawiał w (...) u M. W., były nieprawdziwe, co sam później przyznał (k. 14213, t. 72 w zw. z k. 12013-12014, t. 61) i co zostało w toku postępowania ponad wszelką wątpliwość dowiedzione. A. Z. odmówił w związku z tym udzielenia odpowiedzi na pytanie, dlaczego w pierwszych wyjaśnieniach potwierdził, że spotykał się z M. W. obecnie nazywającym się L.-Z., czemu później zaprzeczył (k. 14214, t. 72) i na pytanie, czy zna M. L. (2) Z. (k. 14215, t. 72). Dlatego pierwsze wyjaśnienia A. Z. (1) nie posiadały wartości dowodowej, bo nie odpowiadały prawdzie w takim zakresie, w jakim podejrzany ten nie przyznawał się do winy, a więc także w zakresie, w jakim wątek dotyczący rzekomych spotkań z M. W. (L.-Z.) uwiarygodniał tamtą wersję. Sąd uznał za posiadające wartość dowodową wyjaśnienia oskarżonego A. Z. (1) złożone w związku z przyznaniem się w całości do winy, a więc także w takim zakresie, w jakim oskarżony zaprzeczył by E. C. (1) i M. P. (1) były dla niego równorzędnymi partnerkami, wspólnie z nim realizującymi zawarte przestępne porozumienie. Zaprzeczenie przez A. Z. (1) działaniu wspólnie i w porozumieniu z E. C. (1) i M. P. (1) sąd ocenił jako podyktowane nie chęcią wybielenia tych oskarżonych, ale rzeczywistym położeniem ich i podporządkowaniem jemu tempore criminis. Jednocześnie A. Z. (1) zachowuje świadomość, że wykorzystał E. C. (1) i M. P. (1), jako pomocne do popełnienia jego własnego przestępstwa, i dlatego zaprzecza, że działał wspólnie i w porozumieniu z nimi. W tym sensie, ale tylko w tym sensie, a nie bezpodstawnie, bierze lojalnie na siebie całą odpowiedzialność ( vide supra – s. 2-3).

Oskarżony G. G. (1) przyznał się do popełnienia czynu określonego (zwielokrotnionego postaciowo) w stawianych zarzutach, w zakresie własnej winy i roli odegranej w kilkuosobowym przestępstwie traktowanym jako pewna całość (k. 14240-14249, t. 72): „ do przewożenia pieniędzy, do współpracowania na równych zasadach z R. i M., ale nie przyznaję się do tego, że byłem współtwórcą tej działalności. Ja zajmowałem się zarabianiem na V., to jest moja wina. Później mieliśmy świadomość, że chodzi o wyłudzanie pieniędzy z funduszy, ale już nie bardzo mogliśmy się wycofać” (k. 14243v, t. 72). Sąd uznał wyjaśnienia oskarżonego G. G. za posiadające wartość dowodową i odpowiadające prawdzie, z wyjątkiem tego, że podzielił się pieniędzmi z Z. po połowie.

R. Z. (1) również przyznała się do popełnienia czynu określonego (zwielokrotnionego postaciowo) w stawianych zarzutach, w zakresie własnej winy i roli odegranej w kilkuosobowym przestępstwie traktowanym jako pewna całość (k. 14249, 14330-14334v, t. 72). Sąd uznał jej wyjaśnienia za posiadające wartość dowodową i odpowiadające prawdzie, z wyjątkiem powodu skłócenia z G., ponieważ to nastąpiło później.

Oskarżony M. Z. (1) przyznał się częściowo, twierdząc że nie wszystkie faktury wystawione przez (...) podpisał i ostemplował własną pieczątką (k. 14336, t. 72). W tej części i co do związku z przedmiotową sprawą gróźb, których miał być adresatem, sąd nie dał wiary wyjaśnieniom M. Z., jako izolowanym w materiale dowodowym. Poza tym wyjaśnienia M. Z. (1) (k. 11831-11835, t. 60 w zw. z k. 14336 w t. 72) zgodne są z wyjaśnieniami oskarżonej R. Z. (1), a nawet G. G. (1) i A. Z. (1). Sąd ocenił je również jako odpowiadające prawdzie w zakresie odnoszącym się do oskarżonych P. W. (1) i D. W. (1) (k. 14336, t. 72).

Oskarżona E. C. (1) nie przyznała się do popełnienia przestępstwa (wyjaśnienia oskarżonej na k. 14339-14340, t. 72 i k. 14349-14354v, t. 73). Przyznała natomiast, że chociaż w zakresie obowiązków w Spółce (...) nie miała rachunkowości i prowadzenia ksiąg, bo nie była tam wyodrębniona księgowość, to jednak rachunkowością (...) rzeczywiście zajmowała się, ze względu na posiadane kwalifikacje w tym zakresie (k. 14340, t. 72, k. 14351, t. 73). Natomiast na stanowisku księgowej E. C. była zatrudniona w ANA – BET (tamże). Wyjaśniła, że będąc prezesem zarządu i prowadząc rachunkowość (...) ufała całkowicie A. Z. (1), że tak jak chroni interesy tej Spółki, tak samo należycie chroni interesy Województwa (...) i programu regionalnego. Natomiast w (...) Sp. z o.o., oprócz funkcji księgowej, nie miała żadnej kompetencji decyzyjnej. W związku z tym nie miała wpływu na to, co zostanie zakupione, dlaczego i w jaki sposób. Przyznała, że mogła natomiast, jako księgowa, i powinna, skontrolować co jest kupowane, dlaczego i w jaki sposób. A skoro widziała, że maszyny stoją na placu, bo je jej A. Z. (1) pokazywał, to nie miała podstaw, żeby nie ufać mu. Wyjaśniła też, że skoro w (...) Sp. z o.o. prezesem zarządu był A. Z. (1) i on podpisywał faktury, to nie miała podstaw, żeby nie ufać mu. Odnośnie do przelewów realizowanych przez (...) wyjaśniła, że były one polecane przez A. Z. (1), który jeździł, sprawdzał i twierdził, że jest wszystko w porządku. W związku z tym, na jego polecenie robiła przelewy. Nie miała jednak świadomości, że to są faktury fikcyjne, tym bardziej, że jeśli chodzi o linię produkcyjną, to A. Z. (1) nie pozwalał jej jeździć w tak dalekie delegacje jak do P., czy do G. (k. 14340v).

Wyjaśnienia oskarżonej E. C. (1) sąd uznał, z powodów częściowo już wyżej, a nadto jeszcze dalej omówionych, za nie odpowiadające prawdzie w zakresie rzekomej nieświadomości uczestniczenia w przestępstwie A. Z. (1), w formie pomocnictwa. W takim zakresie kłócą się one bowiem z dowodami z dokumentów i zeznań świadków, i nie wytrzymują krytyki rozumu, gdy wziąć pod uwagę ekonomiczne wykształcenie oskarżonej i jej faktyczne funkcje w obu Spółkach z o. o.: (...) i ANA-BET. Oskarżona sama zresztą przyznała, że wiedziała, iż jako prezes zarządu może się sprzeciwić dyktatowi A. Z. (1), ale bała się utraty pracy.

Oskarżona M. P. (1) nie przyznała się i odmówiła złożenia wyjaśnień, jak również nie zgodziła się na okazanie jej i skomentowanie podrobionych dokumentów, które sygnowała swoimi podpisami (k. 14355).

Zarówno wyjaśnienia oskarżonej E. C. (1), co do nieświadomości faktów i okoliczności uznanych przez sąd za udowodnione, jak i nieprzyznanie się M. P. (1), nie wytrzymują krytyki, skoro pierwsza była formalnie w jednej, a faktycznie w drugiej Spółce księgową, zaś okresowo także prezesem (...), natomiast druga członkiem zarządu tej Spółki i odpowiedzialną za proces produkcji w obu Spółkach (E. C.: wyjaśnienia – k. 14351, t. 7 i k. 14339, t. 72). Zwyczajnie niepodobieństwem jest by w tych warunkach podrobienie takich dokumentów (pismo z datą 03.03.2010 roku adresowane do (...) dotyczące zapytania ofertowego na zakup suszarni tunelowej; pismo z datą 26.03.2010 roku od (...) adresowanego do (...) Sp. z o.o. z/s w E. zawierające ofertę na sprzedaż suszarni tunelowej (...)500 ze wstępnym podsuszaniem; pismo z datą 23.04.2010 roku adresowane do (...) z/s w G. zawierające modyfikację zamówienia i rezygnację z suszarni tunelowej SR-500; pismo z datą 26.04.2010 roku adresowane do (...) dotyczące zamówienia suszarni tunelowej – według których (...) Sp. z o.o. miała rzekomo dokonać modyfikacji zamówienia linii produkcyjnej w firmie (...) poprzez wyłączenie spod realizacji suszarni tunelowej i dokonała zamówienia suszarni ze wstępnym podsuszaniem w firmie (...) z/s w P. za łączną kwotę 3.818.600 zł, podczas gdy kompletne urządzenie w postaci linii produkcyjnej zostało wyprodukowane i zamontowane w zakładach (...) Sp. z o.o. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe (...) z/s w G. pozostało poza świadomością podpisujących je oskarżonych.

Świadek U. B. (2) zeznała, że w trakcie kontroli doraźnej kontaktowała się zarówno z E. C. (1), jak i z A. Z. (1). A w trakcie kontroli na zakończenie projektu, wyjaśnień udzielała zespołowi kontrolującemu E. C. (1). Z kolei w trakcie kontroli trwałości projektu wyjaśnień udzielała M. P. (1). Obie oskarżone były zorientowane w tym co robią, znały projekt, przedstawiały wyjaśnienia (świadek U. B. (2) k. 14430, t. 73). Zeznania świadka U. B. (2), dotyczące E. C. i P. O. (2), dotyczące M. P. (k.14581, t. 74), stanowią dowód tego, że E. C. (1) i M. P. (1) nie pozostawały nieświadome fikcyjności, mających być rzekomo realizowanymi, projektów.

P. W. (1) nie przyznał się (k. 14355-14357, t. 73), natomiast D. W. (1) (k. 14357-14359) przyznał się do popełnienia przypisanego w wyroku czynu. Wyjaśnienia tych oskarżonych, bo w zakresie faktów dotyczących podejmowania gotówki z bankomatu i jej dalszego przekazywania także wyjaśnienia P. W., pokrywają się z faktami uznanymi przez sąd za udowodnione.

Udzielenie synom (R. Z. pasierbom) upoważnień do rachunków bankowych i zlecanie podejmowania z nich pieniędzy w gotówce M. Z. (1) i R. Z. (1) tłumaczyli im (synom – pasierbom) określoną wygodą. Nie zostało udowodnione, że P. W. (1), który w tym czasie prowadził własną działalność gospodarczą i D. W. (1), który korzystał z domicylu ojca, byli wtajemniczeni w działalność ojca i macochy, i w istotę popełnianego przez nich przestępstwa. Jednak podejmowane na zlecenie kilkusettysięczne sumy, wielokrotność tych czynności i towarzyszące im okoliczności nie pozwalały uznać za prawdziwe tłumaczenia P. W. (1) i D. W. (1), że nie przewidywali i nie godzili się na to, iż podejmując gotówkę i postępując z nią we wskazany sposób, pomagają w legalizacji przestępnych transakcji. Wyjaśnienia oskarżonych L.-Z. i W. nie zostały natomiast podważone w tej części, z której wynika, że udzielając synom upoważnień i dając zlecenia L.-Z. nie występowali razem, tylko osobno, niezależnie od siebie.

Nie zostało udowodnione – I:

1. Nie zostało udowodnione, że o złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2007-2013 A. Z. (1), E. C. (1) i M. P. (1) zdecydowali wspólnie. Przeciwnie, z faktów i okoliczności uznanych za udowodnione wynika, że o takich sprawach A. Z. (1), jako faktycznie zarządzający, niezależnie od ustroju osób prawnych jakimi były Spółki z o. o. (...) i ANA-BET, własności udziałów i niezależnie od składu organów statutowych tych podmiotów, decydował samodzielnie i wyłącznie. Bezspornym jest, że w 2009 funkcję prezesa zarządu (...) Sp. z o.o. z/s w E. pełniła E. C. (1), zaś członkiem zarządu była M. P. (1). Bezspornym pozostaje również i to, że 15 czerwca 2009 roku E. C. (1) – jako Prezes Zarządu (...) Sp. z o.o. z/s w E. złożyła w Departamencie (...) Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...) w B. wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej” o nr (...).01.04.02-20-011/09. Zgodnie z tym wnioskiem, dofinansowanie miało być przeznaczone w szczególności na zakup linii produkcyjnej firmy (...) (koszt całkowity 5.502.200 zł), usług montażowych i innych peryferyjnych urządzeń za łączna kwotę 5.798.660 zł, przy czym wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła 45 % wartości projektu tj. 2.120.850 zł. Bezspornym jest również, że w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku, w dniu 29 stycznia 2010 roku reprezentująca (...) Sp. z o.o. z/s w E. E. C. (1) podpisała również z Województwem (...), w imieniu którego działał Zarząd Województwa (...) umowę o dofinansowanie o nr (...).01.04.02-20-011/09-00 o całkowitej wartości projektu 5.797.182,56 zł, z czego wartość przyznanego dofinansowania miała wynosić 2.120.850 zł. Powyższe fakty nie są jednak ani w pełni miarodajne, ani wystarczające do przyjęcia, że oskarżone C. i P. wiązało z A. Z. (1) przestępne porozumienie, że oskarżone te, realizując składowe ustalonego wyżej stanu faktycznego, działały z zamiarem bezpośrednim, a przy tym kierunkowym, gdy chodzi o przestępstwo z art. 286 k.k.

Faktem jest, że zarówno E. C. (1), jak i M. P. (1) podjęły szereg działań polegających na wytworzeniu i przedłożeniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym poświadczających nieprawdę dokumentów, co pozwoliło na uzyskanie środków z dofinansowania, pomimo nie realizowania faktycznie zakupów objętych wnioskami o płatność. Nie wynikało to jednak z ich samodzielnego procesu decyzyjnego, jak również żadna z nich nie uczestniczyła w decyzjach dotyczących wykorzystania pozyskiwanych z dotacji środków ani w żaden sposób nie partycypowała w płynących z tego korzyściach. A tylko takie zachowanie pozwalałoby uznać, że działały one w zamiarze bezpośrednim, w tym kierunkowym i były w porównywalnym stopniu z Z., G. i Z., zainteresowane przestępnym procederem i jego efektami. E. C. i M. P. działały na polecenie A. Z. (1), bądź też zgodnie z jego życzeniem, nie chcąc i również, ze względu na swoją pozycję względem niego, uznając że nie powinny się sprzeciwiać. Odpowiada to akceptacji takiego stanu rzeczy i jego skutku, co wystarcza do przypisania współudziału w przestępstwie w formie określonej w art. 18§3 k.k. i jednocześnie pozwala na przypisanie działania o cechach normatywnych pomocnictwa.

Nie zostało udowodnione, że takie uwiarygodnienie podejmowanych działań gospodarczych, by pozyskiwać wypłaty kolejnych transz przyznanego dofinansowania było celem działania E. C. (1) i M. P. (1). Z dokonanych ustaleń wynika natomiast, że obie te oskarżone miały niewątpliwie świadomość, iż biorą udział w tworzeniu nieprawdziwych dokumentów i w przedkładaniu Instytucjom Zarządzającym Regionalnym Programem Operacyjnym takich dokumentów (np.: pismo datowane na 03.03.2010 roku adresowane do (...) dotyczące zapytania ofertowego na zakup suszarni tunelowej; pismo datowane na 26.03.2010 roku od (...) adresowanego do (...) Sp. z o.o. z/s w E. zawierające ofertę na sprzedaż suszarni tunelowej (...)500 ze wstępnym podsuszaniem; pismo datowane na 23.04.2010 roku adresowane do (...) z/s w G. zawierające modyfikację zamówienia i rezygnację z suszarni tunelowej SR-500; pismo datowane na 26.04.2010 roku adresowane do (...) dotyczące zamówienia suszarni tunelowej – i godziły się na to, że w taki sposób ułatwiają wyłudzenie nienależnych dotacji). Według tych dokumentów (...) Sp. z o.o. miała rzekomo dokonać modyfikacji zamówienia linii produkcyjnej w firmie (...) poprzez wyłączenie spod realizacji suszarni tunelowej i dokonała zamówienia suszarni ze wstępnym podsuszaniem w firmie (...) z/s w P. za łączną kwotę 3.818.600 zł. Tymczasem, kompletne urządzenie w postaci linii produkcyjnej zostało wyprodukowane i zamontowane w zakładach (...) Sp. z o.o. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe (...) z/s w G.. Wyprodukowana przez tę firmę i zmontowana linia produkcyjna składała się w szczególności z następujących podzespołów: E. typ RE-300, S. Typ Sr-800, T. sztuk 2 i innych elementów, a całe zamówienie zostało wykonane za kwotę łączną 1.683.600 zł.

Świadek U. B. (2) zeznała, że w trakcie kontroli doraźnej kontaktowała się zarówno z E. C. (1), jak i z A. Z. (1). A w trakcie kontroli na zakończenie projektu, wyjaśnień udzielała zespołowi kontrolującemu E. C. (1). Z kolei w trakcie kontroli trwałości wyjaśnień udzielała M. P. (1). Obie oskarżone były zorientowane w tym co robią, znały projekt, przedstawiały wyjaśnienia (świadek U. B. (2) k. 14430, t. 73). Zeznania świadka U. B. (2), stanowią dowód tego, że E. C. (1) i M. P. (1) nie pozostawały nieświadome fikcyjności realizowanych rzekomo projektów. Jak już zaznaczono wyżej, wyjaśnienia oskarżonej C. i nieprzyznanie się do winy M. P. (1) (odmówiła złożenia wyjaśnień) w tej mierze nie wytrzymują krytyki, skoro pierwsza była księgową i okresowo prezesem (...), a druga członkiem Zarządu tej Spółki i specjalistą do spraw produkcji. Jednak zeznania świadków U. B. (2), K. N. (1), P. B. stanowią zarazem dowód na to, że zarówno E. C. (1), jak i M. P. (1) były osobami z drugiego planu, wykonującymi funkcje kierownicze tylko pro forma. Niezależnie od dokumentów Spółki (...), zapisów wniosku o dofinansowanie i wniosków o płatności, za „głównego beneficjenta” Urząd Marszałkowski w B. uważał A. Z. (1), który był dla instytucji zarządzającej stroną, bez względu na to kogo, jako osobę do kontaktu wskazywał wniosek o dofinansowanie, i bez względu na to, że E. C. (1) w trakcie kontroli pełniła funkcję prezesa zarządu (świadek U. B. (2) - tamże). Zatem również zeznania świadków U. B. (2) korespondują z zeznaniami P. N. i E. K. co do tego, że – niezależnie od nomenklatury stanowiskowej – o wszystkich istotnych sprawach w Spółkach (...) decydował w rzeczywistości A. Z. (1), a nie organy tych osób prawnych. Osoby zatrudnione na takich, czy innych stanowiskach w tych Spółkach de facto wykonywały wyłącznie czynności usługowe i robiły jedynie to, co kazał im A. Z. (1) albo co same uznawały za konieczne, żeby nie narazić się „szefowi”, który nie znosił sprzeciwu, szemrania, czy niezadowolenia i sam decydował o wszystkim, a inni byli mu całkowicie podlegli. Zeznania wskazanych wyżej świadków pozwalają tym samym na pozytywne zweryfikowanie także wyjaśnień oskarżonego A. Z. (1), jako do końca pryncypialnego i lojalnego, tzn., że skoro nie zwykł słuchać innych, dyskutować, dzielić się oceną sytuacji, wyborem rozwiązań ani profitami z wybranych rozwiązań i podjętych decyzji dotyczących wyłudzenia dotacji, to jest do końca lojalny i odpowiedzialność za to bierze uczciwie na siebie, a nie stara się podzielić nią z osobami, którym zadania powierzał i z pomocą których podjęte nieuczciwie działania realizował.

M. Z. (1) nie zna dyrektor operacyjny (...) Sp. z o.o., a wcześniej specjalista do spraw produkcji w tej Spółce, świadek B.. Nie widział nigdy M. Z. (1) w P., w G., ani gdzie indziej, pomimo że sam czynnie uczestniczył w pracach adaptacyjnych linii produkcyjnej i konsultował te sprawy z A. Z. (1) (k. 14450v, t. LXXIII, k. 8365-8366, t. XLII).

2. Nie zostało udowodnione, że P. W. (1) i D. W. (1), podejmując się opisanych wyżej zachowań działali wspólnie i w porozumieniu ze sobą, z ustaloną osobą pełniącą funkcję Prezesa Zarządu (...) Spółki z o. o., a nadto wspólnie i w porozumieniu z A. Z. (1), G. G. (1), R. Z. (1), M. Z. (1) i D. W. (1), zgodnie z przyjętym podziałem ról. Na taką formę ich udziału w przestępstwie nie wskazuje bezpośrednio żaden z przeprowadzonych dowodów, a z wyjaśnień wszystkich powyżej wymienionych oskarżonych wynika przeciwieństwo takiej tezy. Natomiast wysnucie z udowodnionych faktów (z czynności bankowych, jakie realizowali P. W. (1) i D. W. (1)) wniosku, że zarówno P. A. jak i D. W. (3) mieli pełną świadomość, w jakim przedsięwzięciu biorą udział i jakiego przedmiotu przestępstwa dotyczą ich działania, byłoby obciążone usuwaniem rysujących się w tej mierze wątpliwości na niekorzyść oskarżonych, na co nie pozwala prawo. Sumy, jakie podejmowali, dalsze postępowanie z tymi pieniędzmi i okoliczności, w jakich do tego dochodziło są natomiast wystarczające do przyjęcia, że obydwaj ci oskarżeni mieli ogólną świadomość pochodzenia tych pieniędzy z przestępstwa i akceptowali ewentualność ułatwiania swoimi działaniami osobom, z inicjatywy których dokonywali czynności bankowych, ukrycia przestępnego pochodzenia tych środków, których wartość mogła być wielka (w rozumieniu art. 115§6 k.k.). W relacji do modus operandi działań ustalonych i realizowanych w tym względzie przez, postępujących wspólnie i w porozumieniu – A. Z. (1), G. G. (1), R. Z. (1) i M. Z. (1)P. W. (1) i D. W. (1) wykonywali typowe czynności pomocnicze.

Porozumienie może dojść do skutku w każdej formie, nawet w sposób dorozumiany, ważny jest zamiar współdziałania z drugą osobą w wykonaniu czynu zabronionego. Współdziałający muszą jednak mieć świadomość wspólnego wykonywania czynu zabronionego, która obejmuje całość zachowania sprawczego w zakresie jego ustawowych znamion (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 11 października 2000 r., II AKa 120/00, Prok. I Pr., wkł., 2001/5/26), a to udowodnione nie zostało. Samo porozumienie musi istnieć w czasie popełniania czynu zabronionego. Zatem fakt, że uczestniczący w mającym formę sprawstwa przestępstwie, pomocnicy (P. i D. W.) uzyskali post factum pełną świadomość tego w czym uczestniczyli, nie może mieć wpływu na ich odpowiedzialność karną. W oparciu o okoliczności pośrednio wynikające z udowodnionych faktów nie można uzyskać pewności, że P. W. (1) i D. W. (1) działali cum animo auctoris, a nie wyłącznie cum animo socii. Przyjęcie takiej tezy pozostawałoby w sprzeczności z zasadą rozstrzygania nieusuniętych na drodze dowodowej wątpliwości na korzyść oskarżonego.

Udowodnione fakty – II (oskarżeni: R. P. (1), A. C. (1), K. G. (1)) :

1. W 2008 roku R. P. (1) prowadził jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą (...). Głównym profilem tej działalności były roboty budowlano-wykończeniowe, w szczególności układanie przemysłowych posadzek betonowych (odnośnie do związków (...) z A. Z. (1) vide supra: Udowodnione fakty – I, s. 2-3). Jeszcze 24 września 2008 roku R. P. (1) złożył, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez (...) Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w W., dokumenty aplikacyjne dotyczące dofinansowania realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013. Wniosek ten oczekiwał na załatwienie do połowy 2009 roku. (świadek A. W. – k. 531, t. III, w zw. z k. 14583v, t. 74). Natomiast w połowie 2009 roku z R. P. (1) skontaktowali się K. G. (1) i A. C. (1), i przedstawili mu sposób, w jaki „można zarobić”. Zaproponowali wystawianie przez (...) Sp. z o.o. z/s w W. (dalej także jako: SON-POLSKA) fikcyjnych faktur, za które on zapłaci, a następnie na ich podstawie uzyska zwrot rzekomo zapłaconego podatku VAT. R. P. przyjął propozycję i w okresie od lipca 2009 roku do grudnia 2009 roku wprowadził do ewidencji księgowej (...) C. z/s w B. 6, dostarczonych mu przez A. C. i K. G., poświadczających nieprawdę faktur VAT, dokumentujących rzekomy zakup od (...) Sp. z o.o. z/s w W. towarów i usług na łączną kwotę brutto 2.761.622,50 złotych. Jednocześnie R. P. (1) złożył w Urzędzie Skarbowym w C. miesięczne deklaracje dla podatku od towarów i usług (...) – 7, w których zawyżył podatek naliczony od rzekomych zakupów, których dotyczyły wystawione faktury VAT, wyceniające niemające w rzeczywistości miejsca zdarzenia gospodarcze, w łącznej kwocie 497.997,50 zł.

2. Przy okazji spotkania R. P. z K. G. i A. C. okazało się, że jego firma może wziąć udział w projekcie unijnym (R. P. – wyjaśnienia na k. 7147, t. 36). W związku z tym nastąpiło nagłe przyspieszenie załatwienia wniosku R. P. (1) o dofinansowanie w/w projektu inwestycyjnego i w czerwcu 2009 roku Zarząd Województwa (...) zaakceptował dofinansowanie projektu (...) (świadek A. W. – k. 531, t. III). Zgodnie z wnioskiem, dofinansowanie miało być przeznaczone w szczególności na zakup maszyn: kombajnu Laser (...), mobilnego węzła betoniarskiego, zacieraczek Wacker (...) 48-31 V-E, zacieraczek A. (...) E., sondy wilgotności, obudowy węzła panelami termoizolacyjnymi, ślimakowego podajnika cementu, silosa cementu (...) za łączna kwotę 2.754.184,00 zł. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku, 15 lipca 2009 roku reprezentujący (...) C. R. P. (1) podpisał z Województwem (...), reprezentowanym przez Zarząd Województwa (...) w imieniu którego działała (...) Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, umowę o dofinansowanie o nr (...) 01.05.00-14-455/08 o całkowitej wartości projektu 2.754.184,00 zł, z czego wartość przyznanego dofinansowania wynosiła 1.126.264,00 zł.

W związku z rzekomą realizacją projektu K. G. (1) i A. C. (1) dostarczyli R. P. (1) poświadczające nieprawdę lub nierzetelne dokumenty, w tym faktury VAT, które ten przedstawił (...) Jednostce Wdrażania Programów Unijnych z wnioskami o płatność. Pozwoliło mu to na uzyskanie środków z dofinansowania pomimo faktycznego nierealizowania zakupów maszyn i urządzeń określonych we wniosku. Celem R. P. (1), działającego w wyżej przedstawionych ramach wspólnie i w porozumieniu z A. C. (1) i K. G. (1), było uwiarygodnienie rzekomo podejmowanych działań gospodarczych, co pozwalało na uzyskanie kolejnych transz przyznanego dofinansowania. R. P. w ten sposób przedstawił (...) Jednostce Wdrażania Programów Unijnych podrobione, poświadczające nieprawdę dokumenty:

- faktury VAT o nr (...) z dnia 28.07.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 03.08.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 07.08.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 08.09.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 08.09.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 09.09.2009 roku,

- protokół zdawczo-odbiorczy datowany na 10 września 2009 roku dotyczący przekazania do (...) C. R. P. (1) z/s w B. przez (...) Sp. z o.o. z/s w W. maszyn w postaci: mobilnego węzła betoniarskiego (...) C-80, sondy wilgotności, ślimakowego podajnika cementu, silosa cementu (...), obudowy węzła panelami termoizolacyjnymi,

- protokół zdawczo-odbiorczy datowany na 8 września 2009 roku dotyczący przekazania do (...) C. R. P. (1) z/s w B. przez (...) Sp. z o.o. z/s w W. maszyn w postaci: Kombajnu Laser (...),

- protokół zdawczo-odbiorczy datowany na 3 sierpnia 2009 roku dotyczący przekazania do (...) C. R. P. (1) z/s w B. przez (...) Sp. z o.o. z/s w W. maszyn w postaci: 6 sztuk zacieraczek typu (...) 48-31 V-E, 3 sztuk zacieraczek typu C4-60 B..

Według tych dokumentów (...) C. R. P. (1) miał rzekomo dokonać zamówienia, a następnie zakupu i odbioru określonych w nich maszyn i urządzeń w firmie (...) Sp. z o.o. z/s w W. i to pomimo że Spółka ta nie prowadziła w rzeczywistości działalności handlowej w zakresie handlu specjalistycznymi maszynami budowlanymi. Zostały one przedstawione (...) Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w W. wraz z wnioskami o płatności: (...).01.05.00-14-455/08-01 z dnia 3 sierpnia 2009 roku, (...).01.05.00-14-455/08-02 z dnia 10 listopada 2009 roku, (...).01.05.00-14-455/08-03 z dnia 10 grudnia 2009 roku. Na ich podstawie w/w Instytucja Zarządzająca przekazała w okresie od 7 sierpnia 2009 roku do 30 grudnia 2009 roku, na rachunki bankowe DUROBEDu C. R. P. (1) o nr (...) i nr (...), łącznie kwotę 1.126.264,00 zł, nie kontrolując przy tym realizacji projektu. Jednocześnie w okresie od 12 sierpnia 2009 roku do 30 września 2009 roku R. P. (1) przekazał z rachunków bankowych (...) C. R. P. (1) o nr (...) i (...) środki pieniężne w łącznej kwocie 2.761.622,50 zł, w tym środki pieniężne w kwocie 1.126.264 zł uzyskane z przedmiotowego dofinansowania na rachunek bankowy nr (...) prowadzony dla (...) Sp. z o.o. z/s w W.. K. G. (1) transferował w/w środki na inne rachunki bankowe, w tym rachunek bankowy REAL-BUD A. C. (1), a także dokonał ich podjęcia w drodze wypłat gotówkowych w bankomatach oraz w oddziałach banków. Po podjęciu środków w gotówce K. G. (1) i A. C. (1) przewozili je i dostarczali R. P. (1).

3. W toku procesu oskarżony A. Z. (1) naprawił szkodę wyrządzoną przez oskarżonego R. P. (1) przestępstwem przypisanym (także A. C. (1) i K. G. (1)) w pkt 10 wyroku (k. 14597 i 14729, t. 74).

Podstawy dowodowe ustaleń – II:

Oprócz dokumentów, z których dowody przeprowadzone zostały w toku przewodu sądowego, i – dotyczących tych dokumentów – zeznań świadka A. W., ujawnionych w toku przewodu sądowego (k. 14583v, t. 74), powyższe fakty sąd uznał za udowodnione wyjaśnieniami przyznającego się do winy oskarżonego R. P. (1) (k. 14379-14380v i tam odczytane wcześniejsze oraz k. 14381v). Zeznania świadka A. W. (2) posiadały wartość dowodową w zakresie niedotyczącym A. C. i K. G.. Zeznania innych świadków, z których dowód przeprowadzony został w toku przewodu sądowego nie okazały się przydatne procesowo w stopniu wystarczającym do udowodnienia faktów lub okoliczności, którym oskarżeni zaprzeczali. Dlatego, zgodnie z art. 424§1 pkt 1 k.p.k. pomija się tu ich wyliczenie i skomentowanie.

Przyznając się w całości do winy R. P. (1) nie miał interesu procesowego ani innego, dającego się sensownie wyjaśnić, powodu, dla którego wyjaśnienia tego oskarżonego należałoby uznać za nieodpowiadające prawdzie w części dotyczącej K. G. (1) i A. C. (1). Jedyne, co można by w tej mierze racjonalnie rozważać to chęć zmniejszenia przez R. P. własnej winy wskazaniem, że to K. G. (1) i A. C. (1) zgłosili się do niego z inicjatywą przestępczą, a nie odwrotnie. Gdyby jednak nawet przyjąć tę ewentualność, to i tak w żadnej mierze nie podważa ona samego faktu dojścia do spotkania P. z C. i G. w A., jak i wszystkich jego późniejszych implikacji – z wyjaśnień R. P. i z ujawnionych dokumentów wynikających. W gruncie rzeczy ewentualność ta jest jednak mniej prawdopodobna, ponieważ R. P. (1) jest osobą spokojną (k. 13738, t. 69), bierną. Nawet inwencję w zakresie jego własnej działalności gospodarczej przejawiał w istocie, dbający o rodzinę szwagier – A. Z. (1). Świadczy o tym zresztą nie tylko okoliczność, że R. P. (1) poniechał działalności gospodarczej i przyjął pracę u A. Z. (1) w (...) Sp. z o. o. za 3.500 zł (k. 14210v, t. 72; k. 13737, t. 69) i z POL-FOODSu dostał samochód (k. 13737). Najbardziej wymowną w tym względzie jest okoliczność, że A. Z. (1) zdecydował się też naprawić szkodę wyrządzoną przez R. P. przestępstwem i to wynoszącą, nie bagatela, przeszło jeden milion złotych (k. 14597 i 14729, t. 74).

Uznając wyjaśnienia oskarżonego R. P. za posiadające in globo wartość dowodową, sąd nie uznał za dowód, w oparciu o który ustawa pozwala dokonywać ustaleń faktycznych (ar. 2§2 k.p.k.):

- przeciwnych wyjaśnień, nieprzyznającego się i negującego obciążające go fakty, oskarżonego A. C. (1) (k. 14380v-14382v, t. 73);

- w zakresie niedającym się pogodzić z wyjaśnieniami R. P. (1), wyjaśnień oskarżonego K. G. (1) (k. 11793-11797, t. 59 i k. 12765-12766, t. 64, w zw. z k. 14386, t. 73).

W przeciwieństwie do wyjaśnień oskarżonego R. P. dowód z wyjaśnień K. G. (1), w zakresie sprzecznym z wyjaśnieniami oskarżonego P., nie jest przekonujący, a jego wartość procesowa i poznawcza nie doczekała się – w takiej części – w toku procesu pozytywnej weryfikacji. W złożonych wyjaśnieniach K. G. (1) starał się wyraźnie zminimalizować własną winę, niemalże do granic wyparcia i, przyporządkowując sobie wypełnienie jedynie roli tzw. „słupa”, starał się obciążyć winą W. K. (1) ( vide infra: Fakty nieudowodnione – I). W takim zakresie wyjaśnienia K. G. (1) pozostawały w sprzeczności nie tylko z wyjaśnieniami oskarżonego R. P., ale także z dokumentami, w szczególności z podpisanymi przez niego, jako prezesa zarządu (...) Sp. z o. o., oficjalnymi dokumentami, których odpisy znajdują się na k. 6-12 w tomie I oraz w tomie XXIV akt. Samodzielne dokonywanie stanowczych czynności prawnych w imieniu (...) Sp. z o. o. przez występującego osobiście K. G. (1), będącego jedynym wspólnikiem i jednoosobowym zarządem tej Spółki, potwierdza akt notarialny z 20 lutego 2009 roku, będący – co do niepodważonej w toku postępowania zasady – dokumentem zaufania publicznego (k. 4754-4764, t. XXIV, powtórzone – k. 13657-13662, t. LXIX). Notabene K. G. (1) wchodził w skład zarządu (...) Sp. z o. o., zanim został jego jednoosobowym wspólnikiem i zarządem (k. 13655, t. LXIX). Wyjaśnienia oskarżonego R. P. (1) stanowią dowód nieprawdziwości wyjaśnień oskarżonego G. także i w tym zakresie, w którym G. twierdzi, że tylko jeden raz widział R. P., w W. w bufecie w banku i, że więcej z R. P. już się nie widzieli (k. 11794, t. LIX, odczytane na k. 14386, t. LXXIII). Wyjaśnienia oskarżonego R. P. (1) (k. 14379-14380v, t. LXXIII, k. 7147-7151, t. XXXVI) stanowią też dowód tego, że w kontaktach K. G. (1) nie sprawiał wrażenia figuranta (rzekomego „słupa”) i to zarówno na etapie uzgodnień inicjujących przestępne współdziałanie, jak i później, kiedy dostarczał mu gotówkę przelaną z rachunku (...) na rachunek bankowy (...) Sp. z o. o. (k.7148, t. XXXVI).

Fakty nieudowodnione – II (oskarżony W. K. (1)) :

Nie zostało udowodnione, że – w toku realizacji projektu „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser (...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013, dotyczącego zakupu w szczególności kombajnu Laser (...), mobilnego węzła betoniarskiego, zacieraczek Wacker (...) 48-31 V-E, zacieraczek A. (...) E., sondy wilgotności, obudowy węzła panelami termoizolacyjnymi, ślimakowego podajnika cementu, silosa cementu (...) za łączna kwotę 2.754.184,00 zł – R. P. (1), podejmujący wspólnie i w porozumieniu z K. G. (1) i A. C. (1) działania polegające na wytworzeniu i przedłożeniu (...) Jednostce Wdrażania Programów Unijnych poświadczające nieprawdę dokumenty, pozwalające na uzyskanie środków z dofinansowania pomimo nie realizowania zakupów maszyn wskazanych we wniosku, działali wspólnie i w porozumieniu również z W. K. (1) (s. 77-77v a. o.). Nie zostało udowodnione, że przez cały okres realizacji w/w projektu W. K. (1) przygotowywał i sporządzał – własnoręcznie, czy też w, ramach podziału ról, z A. C. (1) i K. G. (1) – dokumenty uwiarygadniające fikcyjną transakcję sprzedaży maszyn przez (...) Sp. z o.o. dla (...)u C. R. P. (1) (s. 77v a. o.), w tym:

- fakturę VAT o nr (...) z dnia 28.07.2009 roku, faktury VAT o nr (...) z dnia 03.08.2009 roku, fakturę VAT o nr (...) z dnia 07.08.2009 roku, fakturę VAT o nr (...) z dnia 08.09.2009 roku, fakturę VAT o nr (...) z dnia 08.09.2009 roku, fakturę VAT o nr (...) z dnia 09.09.2009 roku

- protokół zdawczo-odbiorczy datowany na 10 września 2009 roku dotyczący przekazania do (...) C. R. P. (1) z/s w B. przez (...) Sp. z o.o. z/s w W. maszyn w postaci: mobilnego węzła betoniarskiego (...) C-80, sondy wilgotności, ślimakowego podajnika cementu, silosa cementu (...), obudowy węzła panelami termoizolacyjnymi,

- protokół zdawczo-odbiorczy datowany na 8 września 2009 roku dotyczący przekazania do (...) C. R. P. (1) z/s w B. przez (...) Sp. z o.o. z/s w W. maszyn w postaci: Kombajnu Laser (...),

- protokół zdawczo-odbiorczy datowany na 3 sierpnia 2009 roku dotyczący przekazania do (...) C. R. P. (1) z/s w B. przez (...) Sp. z o.o. z/s w W. maszyn w postaci: 6 sztuk zacieraczek typu (...) 48-31 V-E, 3 sztuk zacieraczek typu C4-60 B..

Nie zostało udowodnione, że przez cały okres realizacji w/w projektu W. K. (1) dostarczał – własnoręcznie, czy też w, ramach podziału ról z A. C. (1) i K. R. P. dokumenty uwiarygadniające fikcyjną transakcję sprzedaży maszyn przez (...) Sp. z o.o., w tym dokumenty wymienione wyżej w pkt 2 (s. 77v a. o.).

Nie zostało udowodnione, że środki pieniężne w łącznej kwocie 2.761.622,50 zł, w tym środki pieniężne w kwocie 1.126.264 zł uzyskane z przedmiotowego dofinansowania, które R. P. (1), w okresie od 12 sierpnia 2009 roku do 30 września 2009 roku, przekazał z rachunków bankowych (...)u C. R. P. (1) o nr (...) i (...) na rachunek bankowy nr (...) prowadzony dla (...) Sp. z o.o. z/s w W., W. K. (1) transferował na inne rachunki bankowe, w tym na rachunek bankowy REAL-BUD A. C. (1) – osobiście, bądź też działając, w ramach podziału ról z K. G. (1) (s. 79 a. o.).

Jedynym dowodem bezpośrednim, obciążającym w tym zakresie oskarżonego W. K. (1) były wyjaśnienia współoskarżonego K. G. (1). Dowód z wyjaśnień K. G. (1) nie jest jednak w tym zakresie przekonujący, a jego wartość procesowa i poznawcza nie doczekała się w toku procesu pozytywnego zweryfikowania w stopniu pozwalającym przyjąć to pomówienie za podstawę ustaleń faktycznych wystarczających do skazania oskarżonego W. K. (1). W złożonych wyjaśnieniach K. G. (1), umniejszając własną winę niemal do granicy wyparcia i przyporządkowując sobie jedynie wypełnienie roli tzw. „słupa”, całą odpowiedzialnością obciążył W. K. (1). Już to ustalenie nasuwa obawę o zgodność z prawdą, skoro jest pomówieniem kogoś we własnym interesie. Sam K. G. (1) stara się je uwiarygodnić faktem wcześniejszych zaszłości gospodarczych i wzajemnych zależności finansowych między nim, a W. K. (1). Jednakże i w tym zakresie twierdzenia K. G. (1) nie dają się zweryfikować o w pełni obiektywne kryteria i nie znajdują potwierdzenia w pozostałym materiale dowodowym. Przeciwnie, samodzielne dokonywanie przez K. G. (1) czynności prawnych dotyczących (...) Sp. z o. o. potwierdzają dowody pośrednie: sygnowane jego podpisem, jako prezesa zarządu tej Spółki, oficjalne dokumenty, których odpisy znajdują się na k. 6-12 w tomie I oraz w tomie XXIV akt. Samodzielne dokonywanie stanowczych czynności prawnych w imieniu Zakładu (...) Sp. z o. o. przez występującego osobiście K. G. (1), będącego jedynym wspólnikiem i jednoosobowym zarządem tej Spółki, potwierdza akt notarialny z 20 lutego 2009 roku (k. 4754-4764, t. XXIV, powtórzone – k. 13657-13662, t. LXIX). Co więcej, K. G. (1) wchodził w skład zarządu tego podmiotu gospodarczego, zanim został jego jednoosobowym wspólnikiem i zarządem (k. 13655, t. LXIX). Prawdziwości wyjaśnień K. G. (1) przeczą wyjaśnienia oskarżonego R. P. (1) (k. 14379-14380v, t. LXXIII, k. 7147-7151, t. XXXVI) i to w trojakim znaczeniu. Po pierwsze oskarżony P. wyraźnie wskazał na działanie wspólnie i w porozumieniu z A. C. (1) i właśnie z K. G. (1), który nie sprawiał wrażenia figuranta (rzekomego „słupa”) na etapie uzgodnień inicjujących ich przestępne współdziałanie oraz zawarcie w tym zakresie porozumienia. Z wyjaśnień R. P. (1), który w całości przyznał się do stawianych zarzutów, wynika że K. G. (1) na równi z A. C. (1) rysowali perspektywę i możliwości przestępczej współpracy. Po drugie, z wyjaśnień R. P. (1) wynika, że i późniejsze, bieżące kontakty w ramach porozumienia przestępnego oskarżony ten miał przede wszystkim z K. G. (1), działającym „czasem w pojedynkę, a czasem z C.” (k.7148, t. XXXVI). Nigdy natomiast, w żadnym momencie R. P. (1) nie miał jakiegokolwiek kontaktu z W. K., nawet nie widział W. K. (1). A, jak wyjaśnił: „oprócz mnie i tych mężczyzn z W. G. i C. to nikt inny nie współdziałał w popełnieniu zarzuconych mi przestępstw” (k. 7149, t. XXXVI). Po trzecie R. P. (1) rozpoznał K. G. (1) i A. C. (1) na tablicy poglądowej, a nie rozpoznał W. K. (1) (k.14380-14380v, t. LXXIII ). Dodatkową okoliczność dowodową w tym zakresie stanowi brak interesu procesowego lub jakiegokolwiek innego interesu, a także brak rzeczywistego lub chociażby dającego się sensownie rozważyć powodu, dla których R. P. (1) miałby bezpodstawnie pomawiać o współdziałanie przestępcze K. G. (1) i A. C. (1), a chronić z kolei W. K. (1), o którym nawet nie słyszał. Wyjaśnienia oskarżonego R. P. (1) stanowią również dowód nieprawdziwości wyjaśnień oskarżonego G. także i w tym zakresie, w którym twierdził on, że tylko jeden raz widział R. P. (1), w W. w bufecie w banku oraz, że W. K. też był na tym spotkaniu i, że więcej z R. P. on (K. G. (1)) już się nie widzieli (k. 11794, t. LIX, odczytane na k. 14386, t. LXXIII).

Dlatego pomówienia W. K. (1) przez K. G. (1) sąd nie uznał za pełnowartościowy dowód, w oparciu o który można by dokonać niebudzących wątpliwości ustaleń faktycznych odpowiadających prawdzie, wystarczających do skazania W. K..

Dowodem pośrednim, mogącym obciążać oskarżonego W. K. (1) mogłyby być wypłaty gotówki podjętej z rachunku bankowego (...) Sp. z o. o. kartą bankomatową tej Spółki wystawioną imiennie na W. K. (k. 10936-10946, t. LV i 7914, t. XL). Jednak wiarogodność wyjaśnień przedstawionych przez oskarżonego K.-K. (k. 14384-14384v, t. LXXIII) na powyższą okoliczność, tj. że kartą tą dysponował także K. G. (1), jest prawdopodobna i nie została podważona żadnymi dowodami, zaś dowodu mogącego podważyć zgodność wyjaśnień W. K. w tym zakresie z prawdą nie dało się przeprowadzić (k.14446, t. LXXIII). Za to sekwencje wypłat, powtarzanych kilkunastokrotnie w tej samej wysokości, prawie zawsze po 4.000 zł i tego samego dnia, za pomocą najpierw jednej (imiennej W. K.), a później drugiej karty bankomatowej (imiennej K. G.) wyglądają tak, jakby wypłat tych dokonywała jedna osoba dwiema kartami bankomatowymi, tzn. na zmianę pierwszą, a następnie drugą z kart (k. 4771-4781 i 4782-4788, t. XXIV w zw. z zeznaniami świadków M. M. (3) – k. 14557, t. LXXIV) i R. K. – k. 14561, t. LXXIV). W. takie, dokonywane jednego dnia i powtarzane w dniach następnych, przeplatają jednocześnie kilkusettysięczne przelewy z rachunku bankowego (...) Sp. z o. o. na rachunek (...) Sp. z o. o., w której to Spółce jednoosobowym wspólnikiem i zarządem zarazem był wcześniej (od 29 kwietnia 2008 do 4 marca 2009 roku) też sam K. G. (1) (uzasadnienie Decyzji (...) w W. – k. 4626v, t. XXIV). Okoliczność ta pozwala uwiarygodnić zarazem wyjaśnienia oskarżonego W. K. w zakresie dotyczącym sprzedaży przez niego Spółki (...). Wiarogodność wyjaśnień W. K. zwielokrotnia w tej mierze fakt następczego zbycia (...) przez K. G. (1) osobie trzeciej 5 marca 2009 roku (wskazane już uzasadnienie Decyzji (...) w W. – k. 4626v, t. XXIV). Te okoliczności dowodowe urealniały uznanie za bardzo mało prawdopodobne, iż za tymi wszystkimi działaniami z ramienia Spółek (...) stał, kierując niejako „z tylnego siedzenia”, W. K., podczas gdy K. G. (1) miałaby pozostawać przynależna jedynie rola „słupa”.

Jeżeli wziąć pod uwagę, że wszystkie środki finansowe przekazane przez (...) Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych na rzecz (...) C. R. P. (1) w okresie od 7 sierpnia 2009 do 30 grudnia 2009 roku, łącznie 1.126.264 zł, zostały przekazane do tego podmiotu powrotnie – tj. na rachunki bankowe (...) C. R. P. (1) – drogą przelewów bankowych i 264 wypłat przy pomocy wskazanych kart bankomatowych za pośrednictwem (...) Sp. z o. o., przez (...) Sp. z o. o., a więc przez podmioty, których jednoosobowym wspólnikiem, zarządem i decydentem (decyzja o zbyciu (...) W. S. 5 marca 2009 roku) pozostawał K. G. (1) (k. 4771-4788, t. XXIV i k. 10948, 10949, t. 55), to wyjaśnienia złożone przez W. K. (1) zyskują przymiot wiarygodności w oparciu o odpowiadającą zasadom prawidłowego rozumowania ocenę dowodów. W oparciu o dające się przeprowadzić dowody nie można też podważyć wyjaśnień oskarżonego W. K., że kartą bankomatową SON POLSKAwystawioną imiennie na niego, która poza tym była zdeponowana u K. G. (1), podejmował gotówkę na wypłaty wynagrodzenia zatrudnionym przy robotach budowlanych pracownikom, a ponieważ limit jednorazowej wypłaty kartą wynosił 4.000 zł, to potrzebną kwotę pobierał z bankomatu kilkakrotnie raz po razie.

Z tych powodów dowodu z wykazu operacji bankomatowych dokonanych kartą bankomatową (...) sp. z o. o. wystawioną imiennie na W. K. nie można było uznać za potwierdzający w wystarczającym stopniu pomówienie W. K. przez K. G. (1).

Wnioski wyprowadzone z logicznej oceny dowodów nie pozwoliły zatem uznać za udowodnione, że:

- w transferze powyższych środków finansowych (1.126.264 zł) w okresie od 7 sierpnia 2009 do 30 grudnia 2009 roku między (...) C. R. P. (1), (...) Sp. z o. o., (...) Sp. z o. o. i z powrotem (...) C. R. P. (1) świadomie uczestniczył w jakikolwiek sposób oskarżony W. K. (1);

- wypłaty gotówkowe, w szczególności wielokrotne wypłaty w bankomatach oraz w oddziałach banków (dotyczące środków finansowych, które R. P. (1), w okresie od 12 sierpnia 2009 roku do 30 września 2009 roku przekazał z rachunków bankowych (...) C. R. P. (1) o nr (...) i (...) na rachunek bankowy nr (...) prowadzony dla (...) Sp. z o.o. z/s w W., w celu ich powrotnego transferu na rachunki bankowe (...) C. i samego R. P. (1) „celem udaremnienia stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia” (zarzut II a. o. dotyczący oskarżonego W. K. (1) i s. 79 a. o.) realizował W. K. (1).

Podstawy prawne wyroku

1. Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru stanowi jeden czyn zabroniony (ciągły). Czyn ciągły charakteryzuje się tym samym ( verba legis: „z góry przyjętym”) zamiarem, łączącym kilka, a nawet wiele zachowań i w takim wypadku wypełnia, w rozumieniu art. 12 k.k., jednorazowo znamiona typu (typów) czynu zabronionego, niezależnie od tego, czyje (ilu osób lub innych podmiotów prawnych) dobra prawne, zostają naruszone zachowaniem sprawcy mającym taki charakter (ciągły) i ilu jest pokrzywdzonych. Zsumowaniu podlegają wtedy wartości mienia będące przedmiotem zamachu poszczególnych zachowań sprawcy. To samo dotyczy zsumowania wyrządzonych szkód lub wartości korzyści majątkowych, uzasadniającego kwalifikację prawną z art. 294§1 k.k. (wyrok Sądu Najwyższego z 26 marca 1999 r., IV KKN 28/99, Prok. i Pr. 1999, nr 10, poz. 2, wkładka). A tożsamość pokrzywdzonego pozostaje koniecznym elementem łączącym zachowania czynu ciągłego tylko wtedy, gdy przedmiotem zamachu jest dobro osobiste (A. Zoll, w: Kodeks karny. Część Ogólna pod. red. w/w, Zakamycze 1999, s. 130-131; A. Wąsek, Problemy z przestępstwem ciągłym (w:) Prawo karne i proces karny wobec nowych form i technik przestępczości, pod red. H. J. Hirsch, P. Hofmański, E. Pływaczewski, s. 83). Przestępstwo ciągłe może w związku z tym podlegać również kumulatywnej kwalifikacji prawnej (art. 11 § 2 k.k.). Dotyczy to w szczególności wypadku gdy sprawca przy popełnieniu oszustwa posługuje się sfałszowanymi dokumentami. Ad casum uzasadniona jest również kumulatywna kwalifikacja z art. 286§1 i z art. 299§1 k.k. na zasadzie art. 11§2 k.k. Występek z art. 299 § 1 k.k. nie może wprawdzie polegać na wykonaniu czynności, za pomocą których zostało dokonane bazowe przestępstwo przeciwko mieniu. Sprawca bowiem, dopuszczając się wyłudzenia mienia nie popełnia jednocześnie przestępstwa prania brudnych pieniędzy. Co do zasady czynu zabronionego z art. 299 § 1 k.k. można dopuścić się dopiero po dokonaniu przestępstwa, w wyniku którego uzyskano korzyść majątkową (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 18 kwietnia 2018 r., II AKa 22/18, LEX nr 2505790). Jeżeli jednak z góry przyjęty zamiar, objęty przestępnym porozumieniem i będąca jego realizacją modus operandi obejmują, jako naturalną część uzgodnionego działania, przelewanie wyłudzonych środków publicznych na rachunki bankowe, a następnie niezwłoczne ich wypłacanie w gotówce i zwracanie wpłacającemu – co w założeniu i wykonaniu stanowi utrudnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia (co do samej kwalifikacji z art. 299§1 k.k.: vide infra) – to odpowiadające temu zachowania, podjęte w krótkich odstępach czasu, stanowią jeden czyn ciągły w rozumieniu art. 12 k.k., wyczerpujący w takim zakresie znamiona ustawowe zarówno przestępstwa z art. 286§1 k.k. (w zw. z art. 294§1 k.k.) i z art. 299 §1 k.k. (w zw. z art. 299§5 k.k.), ponieważ norma prawna inkorporowana w treści art. 12 k.k. nie wymaga (w odróżnieniu np. od art. 91 k.k.) by każde z tych odrębnych zachowań (składających się na jeden czyn) wyczerpywało znamiona tego samego typu czynu zabronionego przez ustawę.

Podstawę wartościowania uzasadnionego normą art. 12 k.k. stanowi kompleks dwóch lub więcej zachowań, traktowany jako jedna, integralna i nierozerwalna całość, która z punktu widzenia ocen prawnokarnych jest niejako sumą zachowań tworzących owo continuum, traktowane za nierozerwalną całość, którą wyznaczają granice jednego czynu zabronionego. Podstawą odpowiedzialności za ten czyn są wszystkie objęte znamieniem ciągłości zachowania, a granice wyznacza początek pierwszego i zakończenie ostatniego z nich, skoro wszystkie – jak wynika z dokonanych ustaleń – zostały podjęte ze z góry powziętym zamiarem. Ustalenie, że czyn ciągły objął wszystkie zachowania podjęte ze z góry powziętym zamiarem, w tym godzące w różne przedmioty ochrony, nie zmienia charakteru tych zachowań, tylko jest wyrazem ich innej prawnokarnej oceny. Popełnienie jednego (w rozumieniu art. 12 k.k.), będącego sumą wielu różnorodnych zachowań, wyczerpujących znamiona różnych typów czynu zabronionego, ale podjętych w krótkich (relatywnie krótkich w odniesieniu do całości zaplanowanego zamachu na mienie publiczne) odstępach czasu, w wyniku jednego z góry powziętego zamiaru, nie relatywizuje również reakcji karnej w stosunku do sytuacji prawnej, w jakiej składowe czynu ciągłego byłyby rozpatrywane jako odrębne czyny. Rozmiar czynu ciągłego świadczy bowiem o zwiększonej winie sprawcy i szkodliwości społecznej czynu, które są okolicznościami mającymi znaczenie dla wymiaru kary (A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz. Tom I, Gdańsk 1999, s. 184).

2. Opis czynu przypisanego w wyroku, tym bardziej wieloaspektowego i stanowiącego realizację na przestrzeni dłuższego czasu wielu czynności wykonawczych, musi pozostawać do tego stopnia zwięzły, by nie zacierał obrazu przestępnego charakteru zachowania istotnego z punktu widzenia norm prawa karnego materialnego, w tym przepisu lub przepisów określających typ (typy) czynu zabronionego poprzez określenie zespołu jego (ich) znamion. Opis ten powinien też być na tyle syntetyczny by czynił zadość potrzebie dostatecznej indywidualizacji zachowania. Musi przez to skupiać się na faktach i okolicznościach należących do zespołu jego ustawowych znamion, co pozostaje sprawą zasadniczą z punktu widzenia kwalifikacji prawnej. Szczegóły i detale nienależące do tak rozumianego zakresu koniecznych elementów opisu czynu przypisanego nie powinny tym samym rozmywać jego obrazu w liczącym kilka stron opisie.

3. Nie ma pewności co do tego, czy oskarżeni, którym przypisane zostało popełnienie przestępstwa przewidzianego w art. 286§1 k.k., wprowadzili (przy okazji) w błąd pracowników Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi Województw (...), (...)- (...), (...). Kwestia ta nie stanowiła przedmiotu dociekań sądu w przedmiotowej sprawie, ponieważ nie należy ona do zakresu ustaleń faktycznych w tymże postępowaniu karnym z punktu widzenia zespołu znamion ustawowych oszustwa. Do zespołu znamion czynu zabronionego określonego w art. 286§1 k.k. należy doprowadzenie innej osoby – lege non distinguente fizycznej lub prawnej (patrz: Tytuł II Księgi Pierwszej Kodeksu cywilnego) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Ad casum przedmiotem bezpośredniego działania sprawców przypisanych oskarżonym przestępstw z art. 286§1 k.k. uczynione zostały osoby prawne: Województwo (...), Województwo (...), Województwo (...), którym – jako jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie art. 164 ust. 2 Konstytucji i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2019, poz. 512) – osobowość tę nadaje sama Konstytucja w art. 165 ust. 1. Osoby prawne wykonują swoje uprawnienia i obowiązki poprzez swoje organy (art. 38 k.c.) i inne, określone przez ustawę państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym niemające osobowości prawnej, czy nawet odrębności organizacyjnej jednostki pomocnicze Ministra Rozwoju Regionalnego lub Województwa (np. Instytucje Zarządzające Programami Operacyjnymi). Organy osoby prawnej i jednostki pomocnicze, przez które osoba prawna zawiera i wykonuje zobowiązania, działają z kolei poprzez osoby fizyczne (pracowników), którym powierzone są lub przez które wykonywane są określone czynności, wywołujące skutki prawne dla osoby prawnej. Zachowanie oskarżonych, którym przypisane zostało popełnienie przestępstwa przewidzianego w art. 286§1 k.k., odpowiada tym samym doprowadzeniu samorządowych osób prawnych do niekorzystnego rozporządzenia własnym i powierzonym przez Państwo, w procesie dystrybucji środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, mieniem, za pomocą wprowadzenia ich (tych osób prawnych) w błąd.

4. Środkami (nośnikami) czynności wykonawczej oszustwa były ad casum podrobione dokumenty, w tym faktury VAT. Bowiem wystawca stwierdzającej nieprawdę faktury VAT nie tylko obniża „swój" należny podatek od towarów i usług i stwarza taką możliwość także odbiorcy faktury w jego dalszej działalności gospodarczej. Daje mu też podstawę do odpowiedniego zapisu w księdze rachunkowej lub księdze przychodów i rozchodów, co z kolei stanowi podstawę obliczenia podatku dochodowego, a ponadto ewentualnych odliczeń od tego podatku. Zatem wystawca faktury VAT poświadcza w niej również zaistnienie okoliczności mających znaczenie publicznoprawne, będąc jednocześnie ustawowo uprawniony i zobowiązany do wystawienia tego dokumentu. Skoro zatem faktura VAT dokumentuje okoliczności istotne dla prawa publicznego i wywołuje konsekwencje publicznoprawne na równi z niektórymi dokumentami wystawianymi przez organy administracji państwowej, a uprawnienie określonych podmiotów do jej wystawiania płynie wprost z ustawy, to wystawca takiej faktury jest inną osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu w rozumieniu art. 271§1 k.k. Takie uprawnienie do wystawienia faktury VAT powstaje z momentem rejestracji danej osoby (podmiotu) jako podatnika podatku od towarów i usług (postanowienie SN z 3.10.2001 r., V KKN 249/01, OSNKW 2002/1–2, poz. 7; uchwała 7 sędziów SN z 30.09.2003 r., I KZP 22/03, OSNKW 2003/9–10, poz. 75; uchwała SN z 30.09.2003 r., I KZP 16/03, OSNKW 2003/9–10, poz. 77; wyrok SN z 20.01.2004 r., IV KK 183/03, LEX nr 83757; wyrok SN z 1.12.2003 r., III KKN 184/01, LEX nr 83783).

Obecnie ustawodawca dokonał typizacji zachowań polegających na wystawianiu faktur poświadczających nieprawdę w ramach dwóch grup typów czynów zabronionych: z art. 271 i 271a k.k. Jeżeli przedmiotem czynności wykonawczej jest faktura w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć wpływ na określenie wysokości należności publicznoprawnej, a zatem w tym zakresie następuje poświadczenie nieprawdy, zachowanie sprawcy powinno być kwalifikowane jako przestępstwo z art. 271a k.k. A tylko wtedy gdy przedmiotem czynności wykonawczej jest faktura w zakresie okoliczności faktycznych, które nie mogą mieć wpływu na określenie wysokości należności publicznoprawnej, to poświadczenie nieprawdy stanowi przestępstwo z art. 271 k.k. Wystawienie fikcyjnej faktury VAT, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej czynności gospodarczej, a stanowi tylko czynność przygotowawczą do wyłudzenia należności publicznoprawnej, a więc do popełnienia innego przestępstwa, to wystawienie fikcyjnej faktury VAT realizuje obecnie znamiona typu czynu zabronionego z art. 271a §1 k.k. Jednakże ze względu na surowszą sankcję art. 271a §1 k.k. w stosunku do sankcji z art. 271§1 k.k., przepis art. 271a §1 k.k. nie miał w tym wypadku zastosowania (art. 4§1 k.k.).

5. Przepisy Kodeksu karnego skarbowego, w tym jego art. 76, dotyczący wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku, chronią mienie Skarbu Państwa przed naruszeniami z zakresu obowiązków podatkowych. Wystawca faktury nierzetelnej odpowiada więc z przepisu prawa karnego skarbowego jedynie wtedy, gdy godzi w ten sposób w obowiązek podatkowy, a w pozostałych sytuacjach jego odpowiedzialność następuje na podstawie art. 271 § 1 k.k. (uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2003 r.: I KZP 16/03, OSNKW 2003, z. 9-10, poz. 77; I KZP 22/03, OSNKW 2003, z. 9-10, poz. 75). Domagający się zatem zwrotu rzekomo nadpłaconego podatku, odnośnie do którego obowiązek podatkowy w ogóle nie powstał i którego nigdy nie odprowadzono, nie godzą tym samym w obowiązki podatkowe, których naruszenia penalizuje Kodeks karny skarbowy, lecz w mienie Skarbu Państwa, chcąc wyjąć z niego określoną, nienależną im, kwotę, co stanowi przestępstwo powszechne. Osoba, która tworzy albo współtworzy podmiot gospodarczy jedynie w celu wykorzystania procedury zwrotu nadpłaconego VAT i podejmuje działania dla osiągnięcia tego celu przez nabywanie lub podrabianie dokumentów związanych z tym podatkiem, przedkładając je następnie odpowiedniemu organowi skarbowemu, bez prowadzenia poza tym jakiejkolwiek działalności gospodarczej rozliczanej ze Skarbem Państwa, dopuszcza się przestępstwa powszechnego, o jakim mowa w art. 286 § 1 k.k., a nie przestępstwa skarbowego określonego w art. 76 § 1 k.k.s. (postanowienie SN z 10 lipca 2013 r., IV KK 426/14, OSNKW 2013/10/91). Gdy jednak czynności wykonawcze sprawcy wyłudzającego nienależny zwrot podatku VAT nie sprowadzają się tylko do zaniechania rzetelnego zgłoszenia przedmiotu opodatkowania, prowadzącego do uniknięcia wydatku z własnego mienia kosztem uszczuplenia spodziewanego dochodu Skarbu Państwa, lecz polegają na działaniu pozorującym istnienie obowiązku podatkowego wyłącznie w celu osiągnięcia z tego tytułu korzyści kosztem Skarbu Państwa, przez upozorowanie przed organem skarbowym, za pomocą fikcyjnych dokumentów lub przez inne jeszcze czynności, przeprowadzenia realnej transakcji, w tym dotyczącej rzeczywiście istniejącego towaru, a nie jego substytutu, to działanie takie stanowi przestępstwo określone w przepisach Kodeksu karnego, a więc w art. 286 § 1, nie zaś przestępstwo skarbowe (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2004 r., V KK 248/03, OSNKW 2004, z. 5, poz. 51). Jeżeli jednak określony podmiot, prowadząc realnie działalność gospodarczą, w rozliczeniach podatkowych poza rzetelnymi fakturami posługuje się również fakturami nierzetelnymi stricte lub pustymi, to w takim wypadku wyczerpuje znamiona przestępstwa skarbowego określonego w art. 76 k.k.s., regulującego karalność narażenia na nienależny zwrot nadpłaty podatku VAT uczestnika sfery podatkowej, który prowadząc działalność gospodarczą, wykorzystuje w rozliczeniach podatkowych poza fakturami rzetelnymi także faktury nierzetelne (zob.: uzasadnienie postanowienia SN z 10 lipca 2013 r., IV KK 426/14, OSNKW 2013/10/91). Natomiast wystawienie w takim wypadku nierzetelnej faktury nie realizuje znamion przestępstwa skarbowego stypizowanego w art. 62 § 2 k.k.s. Tak byłoby tylko w wypadku uniknięcia w ten sposób lub zmniejszenia rzeczywistego podatku, a więc gdy czyn godziłby w konkretny obowiązek podatkowy, co ad casum nie miało miejsca. Jeżeli bowiem działanie sprawcy pozoruje jedynie powstanie takiego obowiązku, to nie ma miejsca wystawienie nierzetelnej faktury w rozumieniu art. 62 § 2 k.k.s. (postanowienie SN z 25 lutego 2014 r., II KK 20/13, KZS 2014/6/69).

6. Jak już zostało zaznaczone wyżej (Fakty nieudowodnione – I, s. 36-37), przestępne porozumienie może dojść do skutku w każdej formie, nawet w sposób dorozumiany, ważny jest zamiar współdziałania z drugą osobą w wykonaniu czynu zabronionego. Współdziałający muszą jednak mieć świadomość wspólnego wykonywania czynu zabronionego, która obejmuje całość zachowania sprawczego w zakresie jego ustawowych znamion (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 11 października 2000 r., II AKa 120/00, Prok. I Pr., wkł., 2001/5/26). Porozumienie winno istnieć w czasie popełniania czynu zabronionego. Może jednak zostać zawarte przedtem lub nawet w trakcie czynu i polegać na dołączaniu się kolejnych współsprawców, a także dołączaniu kolejnych, przestępnych form oraz postaci popełnianego we współsprawstwie czynu, obejmowanych choćby konkludentnym porozumieniem wszystkich, a więc pierwotnych, jak i przystępujących (przyłączających się) współsprawców. Jest to tzw. współsprawstwo sukcesywne. Współsprawca sukcesywny odpowiada jednak tylko za to, w czym współdziałał (G. Rejman [w:] Rejman i in., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 1999, s. 611 i nast.). Współsprawcami, którzy objęli zamiarem, w trakcie popełnianego przestępstwa ciągłego, wyłudzanie – z ich istotnym udziałem – dotacji z funduszy publicznych, są G. G. (1), R. Z. (1) i M. Z. (1).

7. Przelanie opłaty za fikcyjne transakcje, a następnie niezwłoczne jej wypłacenie w gotówce i zwrócenie wpłacającemu jest jedną z możliwych postaci utrudniania stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i odpowiada wyczerpaniu jednego z alternatywnych zespołów znamion przestępstwa z art. 299§1 k.k. (por.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 22 czerwca 2018 roku, II AKa 148/18, LEX nr 2579750).

W art. 299§1 k.k. ustawodawca uznał zachowanie w postaci pomocnictwa jako samodzielny typ przestępstwa. Tym samym pomocnik, który zachował się w sposób określony w ustawie, czyli „pomógł do przenoszenia własności lub posiadania” – w tym wypadku środków płatniczych – odpowiada na podstawie art. 299§1 k.k., z pominięciem konstrukcji art. 18§3 k.k. Konstrukcja pomocnictwa jako sprawstwa sui generis obejmuje tu jednak tylko dwie z alternatywnych postaci czynności wykonawczych objętych zespołem znamion ustawowych czynu zabronionego z art. 299§1 k.k.: „pomagania w przenoszeniu własności” i „pomagania w przenoszeniu posiadania” wartości majątkowych. Czyny udowodnione P. W. (1) i D. W. (1) nie stanowiły pomocy do przenoszenia własności wartości majątkowych. Przez przenoszenie własności wartości majątkowych rozumie się bowiem każdą faktyczną lub prawną czynność ułatwiającą zawarcie lub realizację umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, których przedmiotem są wartości majątkowe (R. Zawłocki, w: A. Wąsek, red., Kodeks karny. Część szczególna. Tom II, Warszawa 2004, s. 1105). Czyny udowodnione P. W. (1) i D. W. (1) nie stanowiły również ściśle pomagania w przenoszeniu posiadania wartości majątkowych. Przez przenoszenie posiadania wartości majątkowych rozumie się bowiem każdą faktyczną lub prawną czynność ułatwiającą wydanie rzeczy stanowiącej przedmiot tych wartości (R. Z.: tamże). Podejmowanie gotówki posiadacza środków płatniczych z bankomatu i przekazywanie jej temuż posiadaczowi nie przenosi posiadania tylko stanowi zmianę postaci posiadania przez jej posiadacza. Z kolei podejmowanie gotówki z zamiarem przekazania osobie wskazanej przez posiadacza, która staje się tylko jej dzierżycielem (przyjmuje gotówkę w celu przekazania innemu posiadaczowi: tu: A. Z. (1), o czym nie wie pomocnik), nie jest równoznaczne z zamiarem przeniesienia jej posiadania. Przestępne zachowania P. W. (1) i D. W. (1) mieszczą się w innej, zbiorczo określonej postaci czynności wykonawczej przestępstwa z art. 299§1 k.k.: „znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków płatniczych”. A pomoc w takim utrudnieniu nie jest objęta formułą sprawstwa sui generis w art. 299§1 k.k. Podlega, w związku z tym ( lege non distinguente) kwalifikacji prawnej na podstawie art. 18§3 k.k. w zw. z art. 299§1 k.k.

Gdyby jednak nawet przyjąć, wbrew obowiązującym konstrukcjom prawnym i zasadom wykładni prawa, że P. W. (1) i D. W. (1), podejmując w bankomatach gotówkę z rachunku posiadacza pieniędzy i przekazując ją temuż posiadaczowi, bądź wskazanemu przez niego dzierżycielowi, pomagali w ten sposób do przenoszenia posiadania wartości majątkowych, to i tak ich zachowaniu nie towarzyszył po stronie podmiotowej animus auctoris tylko animus socii ( vide supra: Fakty nieudowodnione – I, s. 36), a taki stan świadomości i woli nie wystarcza do przypisania współsprawstwa zrealizowanego w zadekretowanej w art. 299§1 k.k. postaci: „pomaga do przenoszenia ich (środków płatniczych – przyp. SO) posiadania”. Udzielenie upoważnień do rachunków bankowych i zlecanie podejmowania z nich pieniędzy w gotówce M. Z. (1) i R. Z. (1) tłumaczyli synom (pasierbom) określoną wygodą. Ani P. W. (1), który w tym czasie prowadził własną działalność gospodarczą, ani D. W. (1), który skorzystał z domicylu u ojca, nie byli związani z działalnością ojca i macochy, i nie byli wtajemniczeni w ich interesy. Jedynie podejmowane przez P. W. (1) i D. W. (1) kilkusettysięczne sumy, wielokrotność tych czynności i towarzyszące temu okoliczności, nie pozwalały uznać za prawdziwe tłumaczenia tych oskarżonych, iż nie przewidywali i nie godzili się na to, że pomagają do prania pochodzących z niewiadomego im, ale mimo wszystko przestępstwa. Działanie z takim zamiarem nie odpowiada realizowaniu czynności bezpośrednio skierowanych na urzeczywistnienie zamiaru przestępnego (ojca, czy macochy), co na gruncie teorii formalno-przedmiotowej pozwala właśnie odróżnić pomocnictwo do przestępstwa prania brudnych pieniędzy od współsprawstwa w nim (G. Rejman, op. cit., s. 633).

Udzielając synowi (pasierbowi) upoważnień i dając zlecenia L.-Z. nie występowali razem, tylko osobno, niezależnie od siebie. Ponadto P. W. (1) i D. W. (1) (każdy odrębnie) mieli świadomość, że zlecający wypłatę działa tylko wspólnie i w porozumieniu z jedną osobą – G. G. (1). Dlatego nie można było przypisać im pomocnictwa (art. 18§3 k.k.) do przestępstwa z art. 299 k.k. o typie określonym w §5, tj. popełnianego „w porozumieniu z innymi osobami”. Podsumowując, swoim przestępnym zachowaniem zarówno P. W. (1), jak i D. W. (1), którzy nie działali wspólnie i w porozumieniu ze sobą, nie wyczerpali dyspozycji przestępstwa z art. 299§5 k.k.

8. Uznanie za nieudowodnione, że wspólnie i w porozumieniu z R. P. (1), K. G. (1) i A. C. (1) działał oskarżony W. K. (1), odpowiada ustaleniu, iż oskarżony ten nie popełnił zarzuconego mu czynu (opisanego w akcie oskarżenia jako więcej niż jeden czyn). Nie zostało również udowodnione, że oskarżony W. K. (1) popełnił inny czyn zabroniony mieszczący się w granicach oskarżenia. Stanowiło to podstawę faktyczną do wydania wyroku uniewinniającego tego oskarżonego na podstawach procesowych określonych w art. 17§1 pkt 1 i art. 414§1 k.p.k.

Okoliczności, które sąd miał na względzie przy wymiarze kary

Rodzaj i rozmiar negatywnych skutków, jakie powoduje wystawianie fałszywych faktur VAT dla systemu funkcjonowania finansów Państwa, obrotu prawnego i realizacji potrzeb społecznych, gdy uwzględniać zwłaszcza skalę tego zjawiska, uzasadnia uznanie przestępstw przypisanych w wyroku oskarżonym A. Z. (1), G. G. (1), R. Z. (2), M. Z. (2), R. P. (1), A. C. (1) i K. G. (1), za szkodliwe społecznie w stopniu znacznym. Pozostawienie tej oceny bez doprecyzowania byłoby jednak pewnym uproszczeniem, ponieważ znaczny stopień społecznej szkodliwości czynów eksponowany jest w przeważającej liczbie wyroków skazujących. W przedmiotowym wypadku chodzi o to, że stopień ów jest znaczny na tle popełnianych przestępstw o charakterze niekryminalnym w ogóle, jak i w szczególności pośród czynów kwalifikowanych z art. 286§1 w zw. z art. 294§1, w zbiegu z art. 271§3 i z art. 273 k.k. Decyduje o tym wielka wartość przedmiotu wyłudzenia, zakres przedmiotowy i czasokres przestępstwa realizowanego wspólnie przez sprawców w ramach zawartego porozumienia, przy czym większa wartość, szerszy zakres, dłuższy czasokres w odniesieniu do czynów A. Z. (1), G. G. (1), R. Z. (1), M. Z. (1), a mniejsze gdy chodzi o R. P. (1), A. C. (1) i K. G. (1). Stopień szkodliwości społecznej zwielokrotnia także sam charakter czynu skierowanego przeciwko mieniu wielkiej wartości i godzącego w wiarygodność dokumentów, tzn. popełnionego w sposób ciągły, a jednocześnie skierowanego na trzeci przedmiot ochrony prawnokarnej: bezpieczeństwo obrotu gospodarczego (art. 299§1 i 5 k.k.). Ustalenia te pozwalają ustalić stopień winy sprawców również jako wysoki, mający zasadnicze znaczenie dla wymiaru kary. Stopień szkodliwości społecznej czynów indywidualnie przypisanych oskarżonym i stopień winy każdego z oskarżonych są jednak, co zostaje tu zaznaczone, przy tej ogólnej ocenie różne.

Ze względu na zawartość bezprawia wyrażanego przestępnym zachowaniem oskarżonych, wartość korzyści majątkowej objętej przestępnym zamiarem kierunkowym i wielkość wyrządzonej przestępstwem szkody, to przestępstwo przypisane oskarżonym A. Z. (1), G. G. (1), R. Z. (2), M. Z. (2), charakteryzuje większy stopień społecznej szkodliwości i stopień winy niż przestępstwa przypisane R. P. (1) (w pkt 10 wyroku), A. C. (1) i K. G. (1). W tych ramach, charakter i stopień zaangażowania w popełniane przestępstwo, a jednakowoż i stopień winy oskarżonych A. Z. (1), G. G. (1), R. Z. (1), M. Z. (1) – w pierwszym wypadku, R. P. (1), A. C. (1) i K. G. (1) – w drugim wypadku, były różne.

Najpoważniejszy charakter ma czyn A. Z. (1), który podejmował różnorodne, szeroko zakrojone działania. U tego oskarżonego zrodził się zamysł przestępstwa, do niego należały koncepcja i inwencja. A. Z. (1) był pomysłodawcą, organizatorem, sprawcą kierowniczym i najważniejszym sprawcą wykonawczym w ramach zawartego porozumienia. On rozdzielał role i zadania zarówno wspólnikom, jak i pomagającym w przestępstwie podwładnym. On też w istocie decydował o tym, ile zapłaci współsprawcom. Role i zadania były podzielone w ramach porozumienia, ale według porozumienia i w toku jego realizacji do A. Z. (1) należał głos decydujący.

Proporcjonalnie mniejszy i zdecydowanie mniej znaczący był udział w tym przestępstwie G. G. (1), mającego z kolei w przestępnym porozumieniu pozycję dominującą wobec R. Z. (1) i M. Z. (1), a zarazem faktyczną przewagę nad tymi oskarżonymi, którym przydzielał zadania. G. G. dzielił też pulą pieniędzy wypłaconych mu przez A. Z.. To zatem G. G. miał wpływ na to, ile wypłaci Z., a nie odwrotnie. W tym znaczeniu R. Z. i M. Z., wystawiający fałszywe dokumenty, mieli w układzie z Z. i G. zdecydowanie najmniej do powiedzenia.

W kategoriach ogólnych, porównując skalę i zakres czynu ciągłego, przestępstwo popełnione przez oskarżonych P., C. i G. cechuje również znaczny, ale relatywnie niższy stopień szkodliwości społecznej niż przestępstwo popełnione przez oskarżonych Z., G. i obydwoje oskarżonych L.-Z.. Tak też i tutaj rozkłada się ciężar winy oskarżonych. Do pewnego stopnia porównywalną z rolą A. Z. rolę w przestępnym porozumieniu z A. C. i K. G. odegrał R. P., chociaż stopień jego winy jest nieporównanie mniejszy niż A. Z. ( vide supra: Udowodnione fakty – I, s. 2-3). Zawinienie A. C. i K. G. pozostają z kolei mniejsze w stosunku do stopnia winy R. P., natomiast gdy chodzi o tych dwóch oskarżonych (C.G.): porównywalne.

W indywidualnym wymiarze zdecydowanie największą korzyść majątkową z przestępstwa odnosił – co wynika z udowodnionych faktów – A. Z. (1), znacznie mniejszą już R. P. (1), z kolei również znacząco mniejszą w stosunku do R. P. G. G. (1), a mniejszą w stosunku do G. G. R. Z. (1) i M. Z. (1). Podobnie rozkłada się to w układzie: R. P., a oskarżeni A. C., K. G..

Ważąc znaczenie każdej ze wskazanych wyżej okoliczności, zarówno ogólnych jak i indywidualnych, należałoby wymierzyć oskarżonemu A. Z. (1) karę pozbawienia wolności odpowiadającą połowie zagrożenia ustawowego przewidzianego w sankcji przepisu przyjętego za podstawę wymiaru kary, a pozostałym z tych siedmiorga oskarżonych kary średnio o 1/3, o połowę niższe. Kara musi być bowiem proporcjonalna do winy i odpowiednia do stopnia szkodliwości społecznej czynu. Powinna także pozostawać w stosownej proporcji do udziału w przestępstwie popełnianym wspólnie, do osobistego zaangażowania każdego ze współsprawców w to przestępstwo i do sumy okoliczności ściśle osobistych mających znaczenie z punktu widzenia reakcji karnej. Dolegliwość kary musi bowiem pozwalać osiągnąć cele zapobiegawcze i wychowawcze w stosunku do skazanego oraz powinna odpowiadać potrzebie w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa (art. 53§1 k.k.). Jednak kary surowej w takim stopniu jak wskazany wyżej w tej sprawie wymierzyć nie było można większości oskarżonych.

Na korzyść A. Z. (1) przemawia kilka poważnych i znaczących okoliczności łagodzących. W pierwszej kolejności wskazać w tym względzie należy na postawę tego oskarżonego, który przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia pozwalające na dokonanie zasadniczych w sprawie ustaleń faktycznych. Dokonanie takich ustaleń bez tego pozostawałoby znacznie bardziej skomplikowane, a nawet mogłoby nie być do końca możliwe. Po drugie oskarżony Z. naprawił w całości i z nawiązką (odsetki) wielką szkodę wyrządzoną przestępstwem, i to także za innych, co stanowi okoliczność niemal niespotykaną w procesach tego rodzaju. A poprzez takie zachowanie sprawcy po popełnieniu przestępstwa spełniony zostaje postulat i cel sprawiedliwości naprawczej, mającej zasadnicze znaczenie w przypadku przestępstw przeciwko mieniu.

Nie byłoby jednak z kolei sprawiedliwe i społecznie uzasadnione większe niż zastosowane w wyroku łagodzenie kary A. Z. (1), ponieważ zawartość bezprawia w popełnionym przez niego przestępstwie, nawet oceniana przez pryzmat tak istotnych okoliczności łagodzących, sprzeciwiała się temu. Kara niewspółmiernie łagodna kłóciłaby się z dyrektywami jej wymiaru. Wzgląd na powyższe – zestawiony z potrzebą wystarczająco skutecznej prewencji ogólnej, która powinna służyć potrzebie ochrony mienia, w tym w szczególności środków publicznych, wiarygodności dokumentów i bezpieczeństwu obrotu gospodarczego, sankcjonowanych odpowiednim stosowaniem norm prawa karnego – nie pozwalał jeszcze bardziej złagodzić kary oskarżonemu A. Z. (1).

Nie było również podstaw do uznania, że w odniesieniu do A. Z. (1) zastosowanie znajduje, obligatoryjne z mocy ustawy, nadzwyczajne złagodzenie kary w oparciu o przepis art. 60§3 k.k. Zdaniem sądu orzekającego oblig ten dotyczy tylko takiej sytuacji, w której sprawca, współdziałający z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, nie łączy ujawnienia informacji dotyczących pozostałych osób uczestniczących w przestępstwie z ich dozowaniem, połączonym z kalkulowaniem opłacalności tego aktu. W rezultacie takiej linii obrony przekazywane informacje pozostają niepełne, nie do końca i nie odpowiadają w pełni interesowi wymiaru sprawiedliwości. Taka właśnie sytuacja procesowa miała miejsce w przypadku A. Z. (1), który do wyłudzenia, wraz z innymi osobami, pierwszej dotacji przyznał się dopiero po 3 latach (k. 6872, 6877, t.35 i k. 12011, 12013, t. 61), uchylając się tym samym od wyjaśnienia niektórych wątków stanu faktycznego dotyczących także współdziałających z nim osób. Podobne stanowisko, dokonując wykładni art. 60§3 k.k., zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 25 lutego 1999 r., I KZP 38/98. Według tej uchwały warunkiem stosowania obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary, przewidzianego w art. 60§3 k.k., jest przekazanie organowi powołanemu do ścigania przestępstw, przez sprawcę przestępstwa popełnionego we współdziałaniu (w rozumieniu przepisów zawartych w rozdziale II k.k.) z co najmniej dwiema osobami, wszystkich istotnych w sprawie, posiadanych przez niego informacji o osobach współdziałających z nim w popełnieniu tego przestępstwa oraz okolicznościach jego popełnienia (OSNKW 1999/3-4/12).

Z tego samego powodu przepis art. 60§3 k.k. nie znajdował zastosowania również w odniesieniu do oskarżonego R. P. (1), który odmawiał odpowiedzi na istotne pytania dotyczące współdziałania w przestępstwie innych osób.

Prawo karne materialne sankcjonuje normy ustanawiające porządek prawny w państwie oraz służące ochronie praw i interesów obywateli, i podmiotów prawnych. Postępowanie karne powinno w związku z tym zapewniać należytą realizację prawa karnego materialnego w praktyce. W interesie ogólnym jest, by proces karny funkcję tę pozwolił zrealizować w sposób efektywny. Także potrzeba zachowania odpowiedniej spójność i synergii w realizacji zadań określonych przepisami pkt 2 i pkt 3 § 1 art. 2 k.p.k. czyni zasadnym ukształtowanie postępowania karnego tak by, tam gdzie to tylko możliwe, zostało naprawione zło wyrządzone przestępstwem, a wymiar kary wykazywał nieopłacalność przestępstwa. Sprawiedliwość retrybutywna nabiera bowiem właściwego znaczenia, jeżeli łączy się w rozsądnej proporcji ze sprawiedliwością naprawczą. Sama surowość kary pozbawienia wolności nie zapewnia naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem wyłudzenia mienia. W mniejszym stopniu niż słuszna, proporcjonalna represja o charakterze ekonomicznym, służy też kształtowaniu przekonania o nieopłacalności zamachów na cudze mienie. Natomiast odpowiedni dobór stosowanych rozwiązań i środków prawnych stwarza takie możliwości. Ograniczenie reakcji karnej za przestępstwa przeciwko mieniu wielkiej wartości, dokumentom i obrotowi gospodarczemu, do wymierzenia długoterminowych kar pozbawienia wolności, przy jednoczesnej rezygnacji z oddziaływania na sprawców tych przestępstw, szczególnie pożądanymi w takich wypadkach, instrumentami ekonomicznymi (kara grzywny), nie czyniłoby zadość potrzebie skutecznej ochrony porządku prawnego i interesów majątkowych podmiotów prawnych, i obywateli. Byłoby, na płaszczyźnie ochrony interesów pokrzywdzonego mało efektywnym i społecznie nieuzasadnionym spłaszczeniem, a zarazem zinstrumentalizowaniem reagowania na zło z wykorzystaniem możliwości, form i środków reakcji karnej.

Zasady sprawiedliwości społecznej i racjonalizmu procesowego przemawiają również za tym by prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa i karanie przestępców następowało na drodze optymalizacji rozwiązań, a także form proceduralnych i, co do zasady, na koszt przestępców, a nie wysiłkiem i kosztem społeczeństwa ustanawiającego porządek, w który przestępczość godzi. Wymierzanie sprawiedliwości powinno zatem angażować wysiłki i koszty społeczne stosownie do potrzeby. Służą temu na przykład, skutecznie stosowane w ugruntowanych porządkach demokratycznych, konsensualne rozwiązania procesowe, pozwalające przestępcy „osądzić się samemu”. I to na dużą, opłacalną społecznie skalę. Np. w trybie odpowiadającej temu procedury plea bargaining w USA załatwianych jest co najmniej 95% spraw karnych, wliczając w to sprawy najpoważniejsze. Odpowiednio wyważone proporcje w doborze tego typu, opłacalnych i odpowiednich do potrzeb rozwiązań, pozostają przy tym w zgodzie z aksjologią, ponieważ odpowiadają słusznemu nagradzaniu dobrego uczynku, poprzez ograniczenie potępienia za uczynek zły. Dobrowolne poddanie się karze, które pozwala skutecznie i szybko wymierzyć sprawiedliwość sprawcy tam, gdzie odpowiada to postulatowi sprawiedliwości, zasługuje tym samym na upowszechnienie i podkreślanie znaczenia takiego aktu w porządku prawnym. Korzystnego rezultatu nie da się jednak osiągnąć bez odpowiedniego, słusznego premiowania ekspiacji sprawcy przestępstwa, przybierającej zwłaszcza postać dobrowolnego poddania się karze. Z tego powodu, złożenie przez oskarżonych G. G. (1), R. Z. (1), M. Z. (1), P. W. (1) wniosków o dobrowolne poddanie się sprawiedliwej karze (k. 13804, t. 70), sąd poczytał za niezwykle istotną okoliczność łagodzącą. Taka postawa w procesie warta jest docenienia, podkreślenia i upowszechnienia. Pozwala też lepiej rokować co do efektu prewencyjnego niż w przypadku nieakceptowanego przez sprawcę, surowego wymiaru kary.

Stworzenie w praktyce odpowiednich warunków i ram dla dobrowolnego poddania się karze pozwalałoby oszczędzić czas i wysiłek organów wymiaru sprawiedliwości w celu jego skuteczniejszego i bardziej opłacalnego wykorzystania. Dlatego wola dobrowolnego poddania się sprawiedliwej karze przez sprawcę przestępstwa zasługuje na znaczące wyeksponowanie. Stwarza pole do upowszechniania postaw, dzięki którym czas i wysiłek organów wymiaru sprawiedliwości można by wykorzystać sensowniej i sprawniej.

Na korzyść oskarżonego A. C. (1) nie przemawiały tak znaczące okoliczności łagodzące, jakie należało wziąć pod uwagę co do oskarżonych Z., G., L.-Z., P., którzy przyznali się do winy, przyczynili się do wyjaśnienia okoliczności sprawy i przejawili stosowną ekspiację. A istotne różnice w postawie sprawców, dostrzeżone w ramach ustaleń faktycznych, muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w zróżnicowaniu wymiaru kar (wyrok Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2019 r., IV KK 498/18, LEX 2610287). Niestety, jedyną pozytywną okolicznością, jaką można było uwzględnić przy wymiarze kary A. C. (1) był jego właściwy dotychczasowy sposób życia (co do samej niekaralności: uwagi niżej). Jednak, mimo tego że na korzyść oskarżonego A. C. (1) nie przemawiają znaczące okoliczności łagodzące wyeksponowane co do wymienionych wyżej oskarżonych, to dla osoby w jego wieku, która nie popadała poza tym w konflikt z prawem karnym, przeżycia związane z postępowaniem są na tyle dolegliwe, że w tym wypadku nie jest potrzebna tak surowa represja, jakiej zażądał oskarżyciel publiczny. Wymiar kary zastosowany w wyroku pozwala bowiem rokować, że zarówno cele zapobiegawcze jak i wychowawcze w stosunku do A. C. zostaną osiągnięte. Wiek oskarżonego i jego dotychczasowa niekaralność pozwalają stępić nieco w tym wypadku także ostrze prewencji generalnej.

Szczególny wyjątek dotyczy K. G. (1), przy wymiarze kary któremu sąd kierował się głównie zasadą humanitaryzmu, ze względu na poważnie zmniejszający widoki powodzenia tego oskarżonego na przyszłość, stan zdrowia K. G. (odrębny tom 73a).

Gdy chodzi o sposób wymiaru i surowość kar wymierzanych w przedmiotowej sprawie – w ogólności – to, w ocenie sądu orzekającego, cele kary związane z prewencją ogólną wyrażają strategię oddziaływania mądrego, pozytywnego, społecznie integrującego, a nie odstraszającego. Przy tak rozumianej idei prewencji ogólnej celem jest wymierzenie kar, które utwierdzają w świadomości społecznej przekonanie o słuszności i opłacalności respektowania prawa, a dając gwarancję skutecznego zwalczania przestępczości, tworzą atmosferę zaufania do obowiązującego systemu prawnego i racjonalnego potępienia dla tych, którzy to prawo naruszają. Surowość kary nie pozwoli celu tego zrealizować, bez efektywności ścigania i racjonalnego prowadzenia postępowań karnych. To w istocie suma tych czynników pozwala bowiem budować przekonanie o nieopłacalności przestępstw popełnianych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, o słuszności egzekwowania prawa i akceptacji orzeczonej kary jako sprawiedliwej (por., np. podobną argumentację Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w uzasadnieniu wyroku z 24 stycznia 2019 roku, II AKa 237/18, LEX nr 2620795).

Kierując się powyżej sformułowaną dyrektywą, przesłankami wymiaru kary i okolicznościami na wymiar kary mającymi wpływ (omówionymi wyżej), należało zachować, uzasadnioną względami racjonalnymi i zasadami sprawiedliwości, stosowną symetrię między represją karną za najbardziej niebezpieczne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, i za występki przeciwko mieniu – nawet wielkiej wartości – wiarygodności dokumentów i bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Poziom ochrony życia i zdrowia ludzkiego w społeczeństwie obywatelskim powinien być bowiem wyższy, także na płaszczyźnie prawnej. Potrzeba zachowania odpowiednich proporcji w tym względzie, uzasadnia stosowne różnicowanie sposobu i środków reakcji prawnokarnej. Poziom bezprawia i zepsucia, jaki uzewnętrzniają popełniane z rażącym lekceważeniem zasad współżycia w społeczeństwie, występki przeciwko zdrowiu i bezpieczeństwu obywateli, nie pozwala czynów takich zrównywać na płaszczyźnie sądowego wymiaru kary z występkami przeciwko mieniu, dokumentom, interesom fiskalnym Państwa, obrotowi gospodarczemu.

Reasumując, jeżeli cele reakcji karnej wypełnić jest, w dużej mierze, w stanie kara pozbawienia wolności i wysika grzywna, to wymierzenie wyłącznie długoterminowych kary pozbawienia wolności nie odpowiadałoby zasadom i celom karania przestępców. Powyższe względy przemawiały za ukształtowaniem reakcji karnej w tej sprawie sposób efektywny, a nie surowy, do czego prowadziłoby ograniczenie się do wymierzenia wyłącznie bardzo surowych kar pozbawienia wolności, bez słusznego, służącego interesowi ogólnemu, przeniesienia w części ostrza represji karnej na dolegliwość o charakterze ekonomicznym.

Poza tym sięganie do sankcji proponowanych przez oskarżyciela publicznego byłoby uzasadnione tylko zdecydowaną przewagą okoliczności obciążających oskarżonych nad łagodzącymi, co – gdy chodzi zwłaszcza o oskarżonych Z., G., R. i M. Z. (1), P. – nie ma miejsca. Przeciwnie, w tych przypadkach zdecydowany jest prymat okoliczności łagodzących. Oskarżeni ci poczuwali się do winy i okazali skruchę. Oskarżony A. Z. (1) stopniowo przyczyniał się też do wyświetlenia wszystkich okoliczności sprawy, znacznie ułatwiając dokonywanie kolejnych, potrzebnych ustaleń faktycznych, co w przeciwnym wypadku byłoby znacznie najmniej utrudnione. G. G. (1) także przyznał się do winy, a jego wyjaśnienia sąd uznał za posiadające wartość dowodową. Jego postawa w prowadzonym równolegle przez Prokuraturę Regionalną w P. śledztwie, oznaczonym RP II Ds. 3.2016, może być oceniana w kategoriach informacji, o których mowa w przepisie art. 60§4 k.k. (k. 14567, t. 74). Reakcji prawnokarnej nie wolno kształtować tak, jakby właściwości i warunki osobiste przestępcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie po jego popełnieniu, w tym przyznanie się do winy i okazana ekspiacja, okoliczności łagodzące, sytuacja osobista, położenie życiowe, stan zdrowia, nie miały istotnego znaczenia (o ważnej okoliczności osobistej, jaką jest stan zdrowia oskarżonego K. G. (1) była mowa wyżej).

A. Z. (1), M. Z. (1), R. P. (1) i A. C. (1) nie byli karani (k. 14264, 14271, 14275, 14279). A pozostali, z wymienionych na wstępie w nawiasie oskarżonych, byli karani: G. G. (1) w 2016 i 2018 roku na kary samoistnej grzywny i ograniczenia wolności za przestępstwa z art. 180a k.k. (k. 14265); R. Z. (1) – w 2000 roku za przestępstwo z art. 286§1 k.k., w 2007 roku za przestępstwo z art. 284§2 k.k., w 2018 roku za przestępstwo z art. 55§2, art. 56§2, art. 62§2 k.k.s.; K. G. (1) dwukrotnie, w 2015 i 2016 roku na kary samoistnej grzywny za przestępstwa z art. 62 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (k. 14280). Niekaralność za przestępstwo nie jest czymś wyjątkowym, zasługującym na łagodne potraktowanie przy wymiarze kary. Wcześniejsza niekaralność oskarżonego pozostaje bowiem standardem funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. Jednak fakt, że oskarżony, biorąc pod uwagę jego wiek, po raz pierwszy popełnił przestępstwo uprawnia do przewidywania, że po doświadczeniach procesu, mając w pamięci wszystkie jego dolegliwości o charakterze osobistym, nie wymaga oddziaływania indywidualno-prewencyjnego w takim samym stopniu co osoba, której własna mobilizacja, przy podobnych doświadczeniach, nie okazała się być wystarczającą do powstrzymania przed ponownym wkroczeniem na drogę przestępstwa. Patrząc z takiej perspektywy należy zatem przyporządkować większe znaczenie potrzebie indywidualno-prewencyjnej w stosunku do oskarżonej R. Z. (1), tym bardziej, że działała ona w warunkach tzw. recydywy ogólnej dotyczącej czynów skierowanych przeciwko temu samemu dobru prawem chronionemu, a mniejsze gdy chodzi o oskarżonych G. G. (1) i K. G. (1), którzy popełnili drobniejsze przestępstwa i o innym charakterze. Ze względu na okoliczność, jaką jest standard wcześniejszej niekaralności, nie wymagają natomiast zwiększenia dolegliwości dla celów indywidualno-prewencyjnych oskarżeni A. Z. (1), M. Z. (1), R. P. (1) i A. C. (1).

Określając wymiar kar grzywny, a także przy rozstrzyganiu w przedmiocie kosztów postępowania, sąd kierował się różnicą, w tym znaczącą różnicą (A. Z.) w sytuacji materialnej i życiowej oskarżonych (k. 14210-14211, t. 72, k. 14639-14641, t. 74 i wywiady środowiskowe na k. 13663-13664, 13703-13748, t. 69).

Popełnienie przestępstwa w formie pomocnictwa uzewnętrznia znacząco niższy poziom bezprawia, a więc uzasadnia, samo przez się, znacząco łagodniejsze potraktowanie na poziomie reakcji prawnokarnej. Daje temu wyraz ustawa w ten sposób, że promuje w sposób szczególny pomocników do nadzwyczajnego złagodzenia kary (art. 19§2 k.k.). W takich sytuacjach prawodawca uznał, że kontekst normatywny okoliczności, jakie dotyczą takiej formy przestępstwa stanowi wystarczającą przesłankę nadzwyczajnego złagodzenia kary bez przytaczania szczególnych okoliczności przemawiających za takim rozwiązaniem (por. K. Buchała, A. Zoll: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116 Kodeksu karnego, Zakamycze 2000, s. 436). Nadzwyczajne złagodzenie kary nie było jednak konieczne, ponieważ kary wymierzone w wyroku oskarżonym E. C. (1), M. P. (1), P. W. (1) i D. W. (1) są dostatecznie łagodne w stosunku do ogólnego i indywidualnego stopnia ich winy. Przy tym w odniesieniu do E. C. (1), M. P. (1) i D. W. (1) zostały orzeczone z warunkowym zawieszeniem ich wykonania. A nadzwyczajne złagodzenie kary może być zastosowane tylko w przypadku, gdy jej złagodzenie na zasadach ogólnych byłoby niewystarczająco łagodne. Chodzi o niewspółmierność kary do tej, którą należałoby wymierzyć, uwzględniając stopień winy i stopień społecznej szkodliwości czynu. Ta niewspółmierność powinna być widoczna, rzucająca się w oczy. Poważny rozmiar i znaczny stopień szkodliwości społecznej przestępstw, do których popełnienia E. C. (1), M. P. (1), P. W. (1) i D. W. (1) udzielili pomocy, nie uzasadniały aż tak radykalnego minimalizowania reakcji karnej. Przeciwne temu były bowiem względy zarówno indywidualno jak i ogólnoprewencyjne.

Różnicę w wymiarze kary P. W. (1) i D. W. (1) (warunkowe zawieszenie jej wykonania) uzasadnia okoliczność, że drugi z tych oskarżonych przyznał się do popełnienia czynu, który został mu przypisany, a ponadto zerwał z dotychczasowym środowiskiem (wybierając domicyl w Wielkiej Brytanii) – k. 14251, t. 72 – co pozwala pozytywnie rokować co do jego osoby także w wypadku nieodbycia orzeczonej kary. A takiemu zróżnicowaniu sytuacji oskarżonych P. W. i D. W. nie sprzeciwia się wzgląd na społeczne oddziaływanie kary.

W wyroku nie został orzeczony przepadek fikcyjnych faktur VAT i będących podstawą ich wystawienia innych podrobionych dokumentów, ponieważ sąd nie uzyskał pewności co do tego, że nie stanowią one lub nie mogą stanowić przedmiotu zainteresowania odnośnego urzędu skarbowego lub organów kontroli skarbowej, a nawet organów ścigania karnego w związku z innym toczącym się postępowaniem i czy w związku z tym nie powinny być przekazane innemu uprawnionemu podmiotowi (art. 44§4 k.k. per analogiam). Natomiast dysponentami wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność oraz załączników do nich są podmioty, do których Spółki prawa handlowego i osoby prowadzące działalność gospodarczą pod firmą aplikowały na ich podstawie o dotacje z funduszów publicznych (por. dotyczące podobnej kwestii postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 25 stycznia 2017 r., II AKz 5/17, Prok. i Pr. wkł. 2017/11/21).