Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Pz 51/12

POSTANOWIENIE

Dnia 21 grudnia 2012 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodnicząca: SSO Gabriela Horodnicka-Stelmaszczuk

Sędziowie: SO Aleksandra Mitros

SO Monika Miller-Młyńska (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2012 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. D. (1)

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

na skutek zażalenia biegłego W. L. na postanowienie Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 11 września 2012 roku, sygn. akt IV P 114/11

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 11 września 2012r. Sąd Rejonowy w Goleniowie nałożył na biegłego sądowego W. L. grzywnę w kwocie 400 zł za nieusprawiedliwione opóźnienie w sporządzeniu opinii.

W uzasadnieniu powyższego postanowienia wskazano, że sporządzenie opinii w terminie 1 miesiąca zostało zlecone biegłemu w kwietniu 2012r. Na skutek wniosków biegłego sąd przedłużał termin jej wykonania. Kolejnymi pismami biegły wprowadzał sąd w błąd, że wykona opinię w nowym terminie – pomimo to na dzień wydania postanowienia sąd nie otrzymał od biegłego akt wraz opinią, a próby telefonicznego nawiązania z nim kontaktu okazywały się bezskuteczne. Ponadto biegły sądowy samowolnie przedłużył sobie, pismem z dnia 22 sierpnia 2012r. termin do wykonania opinii. W tej sytuacji sąd uznał opóźnienie w złożeniu opinii za nieusprawiedliwione i na podstawie art. 287 k.p.c. wymierzył mu grzywnę.

Biegły złożył zażalenie na powyższe postanowienie, domagając się odstąpienia od ukarania go grzywną. Wyjaśnił, iż kontakt z nim możliwy jest także w innych formach niż rozmowa telefoniczna, w szczególności za pośrednictwem e-maila lub poczty, z których to możliwości Sąd jednak nie skorzystał. Podniósł też, iż opóźnienie w wykonaniu opinii było spowodowane czynnikami obiektywnymi, głównie jego przewlekłą i nawracającą chorobą, a także ciężką chorobą osoby mu bliskiej, która spowodowała konieczność przeniesienia się przez niego na około 2 miesiące do innej miejscowości, gdzie ta osoba przebywała w szpitalu. Zwrócił nadto uwagę, że zawsze starał się informować Sąd o czynnikach uniemożliwiających wydanie opinii oraz że elementem, który w ostatnim etapie wpłynął na wydłużenie terminu była konieczność zakończenia złożonej ekspertyzy dla wydziału karnego SR w Kołobrzegu. Wreszcie wskazał, iż do długiego czasu wykonania ekspertyzy przyczyniło się też nie spełniające wymogów kryminalistyki pobranie wzorów podpisów od R. D. (1) przez sąd, co spowodowało konieczność uzupełnienia materiału przez samego biegłego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie mogło zostać uwzględnione.

Zgodnie z treścią przepisu art. 287 k.p.c., za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, za nieuzasadnioną odmowę złożenia przyrzeczenia lub opinii albo za nieusprawiedliwione opóźnienie złożenia opinii sąd skaże biegłego na grzywnę. Sposób redakcji przepisu nie pozostawia więc wątpliwości, że w przypadku opóźnienia w złożeniu opinii, przy jednoczesnym uznaniu owego opóźnienia za nieusprawiedliwione, obowiązkiem – nie zaś tylko możliwością – Sądu jest ukaranie biegłego grzywną. Jak bowiem wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22 grudnia 1971 r., sygn. akt II CZ 169/71, „opóźnienie złożenia opinii przez biegłego stanowi poważne uchybienie. Uchybienie to powoduje opóźnienie w przebiegu procesu i stanowi jedną z często występujących przyczyn przewlekania procesu. W myśl art. 6 k.p.c. sądy powinny przeciwdziałać przewlekaniu postępowania. Jednym ze środków służących do wcielania w życie zasady procesowej, której daje wyraz normatywny art. 6 k.p.c., jest grzywna przewidziana między innymi w art. 287 k.p.c.

W niniejszej sprawie w ocenie Sądu II instancji słusznie ukarano biegłego z grzywną, bowiem wydał on opinię ze znacznym opóźnieniem w stosunku do pierwotnie deklarowanego terminu, przy czym nie przedstawił wystarczającego usprawiedliwienia dla takiego zaniechania. Podkreślenia wymaga przy tym, iż Sąd Rejonowy podchodził z dużą wyrozumiałością do kolejnych nadsyłanych przez biegłego usprawiedliwień i próśb o wydłużenie terminu do sporządzenia opinii, przy czym każdorazowo to sam biegły wskazywał termin w ciągu którego zobowiązywał się opracować i nadesłać opinię. Najpierw bowiem biegły telefonicznie poinformował Sąd, że nie wywiąże się z pierwotnie określonego terminu (vide: notatka k. 259 akt), deklarując że opinię złoży do dnia 31 maja 2012r. Ten jego wniosek został przez Sąd zaakceptowany; co więcej – zarządzeniem z dnia 11 czerwca 2012r. przedłużono termin do wydania opinii do dnia 22 czerwca 2012r. (k. 264 akt). Pomimo to, pismem z dnia 16 lipca 2012r., biegły poinformował jednak Sąd, że opinię może sporządzić do dnia 15 sierpnia 2012r., co usprawiedliwiał enigmatycznie „przesunięciami terminów wykonawstwa spowodowanych czynnikami obiektywnymi”. Zaznaczył przy tym już wówczas, że pobrał już od R. D. wzory jego podpisów. Także i ta prośba biegłego została uwzględniona.

Mając wszystkie powyższe względu na uwadze, Sąd Odwoławczy nie znalazł podstaw do zmiany zaskarżonego orzeczenia Sądu I Instancji, w związku z czym na podstawie przepisów art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Zarządzenia

1.  Odnotować

2.  Odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć wyłącznie biegłemu

3.  Po nadejściu zpo akta zwrócić Sądowi Rejonowemu.

SSO Monika Miller-Młyńska