Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 14 czerwca 2021 r. (data prezentaty Biura Podawczego) małoletnia powódka L. M., reprezentowana przez matkę M. M., wniosła przeciwko swojemu ojcu P. W. o podwyższenie alimentów zasądzonych od P. W. wyrokiem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 17 września 2008 r., sygn. akt VI RC 276/08 na jej rzecz z kwoty 400 zł do kwoty 2800 zł miesięcznie płatnych z góry, poczynając od dnia wniesienia pozwu do rąk matki małoletniej M. M. do dnia 10-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat oraz wniosła o zasądzenie od pozwanego P. W. na jej rzecz kosztów procesu według norm przypisanych ( k. 1-18 pozew)

Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2021 r. skierowano strony do mediacji. ( k. 289 postanowienie). Jednakże nie doszło do wszczęcia postępowania mediacyjnego ( k. 582 pismo)

Postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2021 r. oddalono wniosek strony powodowej o zwolnienie od kosztów sądowych w części ( k. 336 postanowienie)

W odpowiedzi na pozew z dnia 24 sierpnia 2021 r. (data prezentaty Biura Podawczego) pozwany P. W., zastępowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł o oddalenie powództwa o podwyższenie jego obowiązku alimentacyjnego wobec małoletniej powódki w całości i wniósł o zasądzenie od powódki na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz wniósł o zwolnienie go od ponoszenia kosztów sądowych, z uwagi, iż nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie ( k. 392-398 odpowiedź na pozew).

W dniu 16 lipca 2021 r. (data prezentaty Biura Podawczego) małoletnia powódka L. M., reprezentowana przez matkę M. M., złożyła wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenie ( k. 300-305 wniosek) i postanowieniem z dnia 3 września 2021 r. wydanym w niniejszej sprawie tut. Sąd na czas trwania postępowania zobowiązał pozwanego P. W. do płacenia na rzecz swojej małoletniej córki L. M. urodzonej (...) tytułem alimentów kwot po 900 złotych miesięcznie płatne z góry do 10-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, do rąk M. M. jako przedstawicielki ustawowej małoletniej, podwyższając tym samym alimenty ustalone poprzednio w wyroku tutejszego Sądu z dnia 17 września 2008 r., sygn. akt VI RC 276/08 w kwocie 400 złotych miesięcznie (pkt. 1) i w pozostałym zakresie wniosek o zabezpieczenie oddalił (pkt 2), a także nadał z urzędu klauzulę wykonalności na pkt 1 postanowienia ( k. 434 postanowienie).

Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VI RCz 101/21 oddalono zażalenie pozwanego P. W. na postanowienie z dnia 3 września 2021 r., wydane w niniejszej sprawie ( k. 735 postanowienie).

Postanowieniem z dnia 6 września 2021 r. oddalono wniosek pozwanego o ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz zwolnienie od kosztów sądowych w całości ( k. 441 postanowienie)

Ostatecznie na rozprawie sądowej w dniu 7 grudnia 2021 r. strona powodowa pozostała przy dotychczasowym stanowisku procesowym, zaś pozwany P. W. uznał powództwo do kwoty 700 zł ( ­e-protokół rozprawy z dnia 7 grudnia 2021 r.)

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia L. M. ur. (...) pochodzi ze związku (...) (k. 3 akt o sygn. akt VI RC 276/08 odpis skrócony aktu urodzenia, k. 9 akt o sygn. akt VI RC 276/08 odpis zupełny aktu urodzenia)

Wyrokiem z dnia 17 września 2008 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VI RC 276/08 Sąd Rejonowy w dla (...) W. w W. zasądził alimenty od P. W. na rzecz małoletniej L. M. urodzonej (...) w kwocie po 400 złotych miesięcznie płatne do rąk matki M. M., do dnia 10 każdego miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w terminie płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 10 sierpnia 2008 r. (pkt 1) i w pozostałej części powództwo o alimenty oddalił (pkt 2) ( k. 62 akt o sygn. akt VI RC 276/08 wyrok)

W dacie wydania poprzedniego orzeczenia w przedmiocie alimentów małoletnia L. M. miała ukończone pół roku. Była zdrowym dzieckiem. Jej koszty utrzymania wynosiły po około 1000 zł miesięcznie, w tym wyżywienie – 500 zł miesięcznie, środki higieny i czystości – 180 zł miesięcznie oraz ubranka, szczepionki, lekarstwa. ( k. 35-39, 41-56 akt o sygn. akt VI RC 276/08 dokumentacja dot. utrzymania, k. 58-59, 60 zeznania M. M. , k. 59-60 zeznania P. W. )

Obecnie małoletnia L. M. ma ukończone 13 lat. Uczęszcza do VIII klasy szkoły podstawowej i uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce. Uczęszcza na zajęcia taneczne (ich koszt wynosi 240 zł miesięcznie), pobiera korepetycje z chemii (koszt 50/h) i fizyki (koszt 50/h) i uczestniczy w wycieczkach klasowych. Znajduje się w fazie intensywnego wzrostu i spożywa po 4 posiłki dziennie, w tym na pierwsze śniadanie spożywa koktajle m.in. z owoców i warzyw, kanapki i obiady w szkole oraz w domu zupy i soki ze świeżych warzyw i owoców. Korzysta z laptopa, który kupili jej dziadkowie oraz czytnika książek i sonicznej szczoteczki do zębów. Mieszka wraz ze swoją matką i przyrodnią siostrą. Od 8 roku życia znajduje się pod opieką ortodonty (koszt wizyt wynosi 250 zł miesięcznie) i korzysta z aparatu ortodontycznego, który kosztował 3500 zł. Jej matka w ostatnich latach sfinansowała zakup wyposażenia jej pokoju. Jej usprawiedliwione koszty utrzymania wynoszą po około 1600-1800 zł miesięcznie, w tym wyżywienie – 900 zł miesięcznie, odzież i obuwie oraz inne wydatki – 200-300 zł miesięcznie, kosmetyki i środki czystości –150 zł miesięcznie, leki i leczenie – 150 zł miesięcznie, koszty związane z nauką – 150 zł miesięcznie, koszty mieszkaniowe – 100 zł miesięcznie ( ­e-protokół rozprawy z dnia 7 grudnia 2021 r. zeznania M. M., ­e-protokół rozprawy z dnia 7 grudnia 2021 r. P. W., ­e-protokół rozprawy z dnia 7 grudnia 2021 r. zeznania świadka B. W., k. 6-7, 12-13, 14-17, 40-43, 302-305 zestawienie kosztów utrzymania, k. 20-39, 43-280, 335, 345-347, 489-497, 515-516, 549-558, 691-695, 727-734 dokumentacja dot. kosztów utrzymania oraz dokumentacja medyczna i potwierdzenia płatności, k. 517-518 zdjęcia, k. 559-574 świadectwa szkolne i dyplomy)

W dacie wydania poprzedniego orzeczenia w przedmiocie alimentów przedstawicielka ustawowa małoletniej M. M. miała 27 lat, ukończyła liceum ekonomiczne i nie pracowała w wyuczonym zawodzie. Była zatrudniona w firmie (...) – solarium i przebywała na urlopie wychowawczym. Mieszkała w kamienicy, która należała to jej ojca i wujka. Nie ponosiła opłat za czynsz i jedynie ponosiła opłaty za media w wysokości 238 zł miesięcznie. Nie posiadała żadnego majątku. Korzystała z pomocy finansowej rodziców, którzy utrzymywali się z emerytury i wynajmu mieszkań w kamienicy. ( k. 4 akt o sygn. akt VI RC 276/08 zaświadczenie, k. 35-39, 41-56 akt o sygn. akt VI RC 276/08 dokumentacja dot. utrzymania, k. 58-59, 60 zeznania M. M. )

Obecnie przedstawicielka ustawowa małoletniej M. M. ma 40 lat i jest stanu wolnego – panna. Poza małoletnią córką L. posiada również drugą córkę S. M., ur. w (...) r., która uczy się obecnie w zerówce. M. M. otrzymuje alimenty na utrzymanie młodszej córki w wysokości 900 zł miesięcznie. W dalszym ciągu mieszka wraz z dziećmi w dwupokojowym mieszkaniu o powierzchni 53 m ( 2) położonym w kamienicy, której współwłaścicielem jest jej ojciec i ponosi opłaty mieszkaniowe związane wyłącznie z mediami (za wodę i śmieci 196 zł miesięcznie i za prąd 38 zł miesięcznie), wyposażeniem mieszkania, remontami, w tym wymianą pieca gazowego, który w sierpniu 2021 r. kosztował 7150 zł. . Od 2019 r. pracuje dorywczo udzielając korepetycji z matematyki za co uzyskuje wynagrodzenie w wysokości około 1000 zł miesięcznie. W 2020 r. uzyskała 2750,70 zł dochodu ze stosunku pracy. Wcześniej była zatrudniona na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem w wysokości około 2000 zł miesięcznie jako kosmetyczka w zakładzie kosmetycznym i dorabiała poza pracą, świadcząc usługi kosmetyczne (zajmowała się zabiegami pielęgnacyjnymi na twarz, stylizacją paznokci, makijażem), w wyniku czego uzyskiwała dodatkowe wynagrodzenie w wysokości około 2000 zł miesięcznie. Twierdzi, że obecnie świadczy obecnie usług kosmetycznych, gdyż jej poprzedni pracodawca nie prowadzi już zakładu kosmetycznego i nie jest w stanie wykonywać tej pracy w sposób zdalny w czasie pandemii. Od 4 kwietnia 2019 r. jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna i od tego czasu nie znalazła stałego zatrudnienia i nie otrzymała propozycji pracy z (...). Do kwietnia 2020 r. otrzymywała zasiłek w wysokości do 1000 zł. W 2018 r. wyjechała na wyjazd wakacyjny do B. (który kosztował 7900 zł dla 4 osób) i w 2019 r. wyjechała na wyjazd wakacyjny do G., a w 2020 r wyjechała na wyjazd wakacyjny do G. (koszt wyjazdu wyniósł 1003 zł na osobę) i w 2021 r. była na weselu w G.. Jej możliwości zarobkowe wynoszą co najmniej 3500 zł netto miesięcznie. ( ­e-protokół rozprawy z dnia 7 grudnia 2021 r. zeznania M. M., ­e-protokół rozprawy z dnia 7 grudnia 2021 r. P. W., ­e-protokół rozprawy z dnia 7 grudnia 2021 r. zeznania świadka B. W., k. 286, 333 zaświadczenie o wysokości dochodu, k. 287, 334 zaświadczenie z urzędu pracy, k. 328-332 oświadczenie o stanie rodzinnym majątkowym i źródłach utrzymania, k. 506-514 wydruk korespondencji, k. 690 oświadczenie)

W dacie wydania poprzedniego orzeczenia w przedmiocie alimentów pozwany P. W. miał 31 lat, z wyksztalcenia był konduktorem – kierownikiem pociągu. Nie posiadał wówczas stałego zatrudnienia. Mieszkał z rodzicami i utrzymywał się z pieniędzy pożyczonych od rodziców. Miał problemy zdrowotne związane z kręgosłupem. Często zmieniał pracodawców i były okresy, gdy nie posiadał zatrudnienia. Wcześniej pracował m.in. jako przedstawiciel handlowy i zarabiał ponad 1500 zł netto miesięcznie. (k. 13-21 akt o sygn. akt VI RC 276/08 dokumentacja medyczna, k. 59-60 zeznania P. W. )

Obecnie pozwany P. W. ma 44 lata i jest kawalerem. Mieszka ze swoimi rodzicami w ich mieszkaniu o powierzchni 58 m 2 i w mieszkaniu tym mieszka również jego siostra z dwoma córkami. Jego rodzice utrzymują się z emerytury w łącznej wysokości 4500 zł miesięcznie i ponoszą koszty mieszkaniowe (w tym czynsz w wysokości 830 zł miesięcznie). Poza małoletnią córką L. pozwany nie ma innych dzieci. Cierpi na nieuleczalną powoli postępującą chorobę genetyczną, która objawia się postępującym zanikiem mięśni oraz dolegliwościami kręgosłupa, w wyniku czego nie może wykonywać wysiłku fizycznego i szybko się męczy. Jest w stanie prowadzić samochód, jednakże nie posiada swojego samochodu i korzysta z samochodu rodziców. Z powodu częściowej niezdolności do pracy od 2019 r. uzyskuje rentę, która obecnie wynosi 960,16 zł miesięcznie. Gdy miał 34 lata stwierdzono u niego zaćmę i przeszedł operację obu oczu (koszt zakupu soczewek częściowo sfinansowała jego matka, a pozostała część pochodziła z finansowania NFZ). Obecnie znajduje się pod opieką endokrynologa, okulisty, neurologa i kardiologa. W lipcu 2020 r. ukończył magisterskie studia zaoczne na prywatnej uczelni techniczno-handlowej na kierunku zarządzanie, logistyka: specjalność negocjacje i sprzedaż. Czesne za studia wynosiło ok. 600 zł miesięcznie. Twierdzi, że w czasie 5 lat studiów, gdy nie posiadał zatrudnienia, otrzymywał stypendium socjalne. Powodem podjęcia nauki na tych studiach był fakt, iż wiele firm wymaga wykształcenia wyższego. W latach 2015-2016 pracował na stanowisku przedstawiciela handlowego w firmie (...) za wynagrodzeniem w wysokości 2300 zł netto. Następnie przez niecałe pół roku pracował na stanowisku przedstawiciela handlowego w firmie (...) (handel wędlinami) za wynagrodzeniem w wysokości 2700 zł netto i posiadał wówczas samochód służbowy. Z powodu swojego schorzenia (zanik mięśni) pracując w tych firmach był mało wydajny. Później przez około 1-2 lata nie posiadał zatrudnienia i w tym czasie nie był zarejestrowany jako bezrobotny. W 2020 r. wykonywał działalność wykonywaną osobiście i przez krótki czas pracował u znajomego w biurze na pół etatu (był to jego jedyny dochód z pracy w ubiegłym roku). W 2020 r. uzyskał 14.000,52 zł dochodu z tytułu renty i 1.371,84 zł dochodu z działalności wykonywanej osobiście. Po ukończeniu studiów w dniu 1 lipca 2021 r. został zatrudniony stanowisku przedstawiciela handlowego na 3-miesieczny okres próbny w firmie zajmującej się produkcją alkoholu S. P.za wynagrodzeniem w wysokości około 2786 zł netto miesięcznie i otrzymał do dyspozycji również samochód służbowy oraz telefon służbowy. Po okresie próbnym we wrześniu 2021 r. nie przedłużono mu. Nie jest obecnie zarejestrowany jako osoba bezrobotna, gdyż uzyskuje środki finansowe z renty, posiada ubezpieczenie i uzyskuje pomoc finansową od swoich rodziców. Szuka pracy na portalach internetowych związanej z jego wykształceniem. Jego schorzenie nie ma wpływu na pracę mózgu i jest w stanie podjąć pracę biurową. Poza rentą nie posiada obecnie innych źródeł dochodów. Jego stan zdrowia nie ogranicza możliwości znalezienia stałego zatrudnienia i mogą pojawić się jedynie czasowe trudności związane ze znalezieniem stałego zatrudnienia. Jego możliwości zarobkowe wraz z uzyskaną rentą wynoszą po około 3300 zł netto miesięcznie (uwzględniając rentę w wysokości 960,16 zł miesięcznie i uzyskiwane wcześniej zarobki w wysokości co najmniej 2400 zł netto miesięcznie). Dobrowolnie podniósł wysokość przekazywanych matce małoletniej alimentów o 100 zł i czynił córce drobne upominki (w tym w 2020 r. prezent na gwiazdkę i jedną parę obuwia i w 2021 r. telefon). W czasie, gdy posiadał stałe zatrudnienie wyjeżdżał z córką na wyjazdy wakacyjne (do W., do jego rodziny w G., do E., do U.) i starał się zapewniać córce atrakcje. Obecnie z uwagi na zajęcia szkolne i dodatkowe małoletniej jego kontakty z córką nie odbywają się tak często jak miało to miejsce, gdy małoletnia była młodsza. Matka małoletniej wystąpiła do komornika sądowego o wszczęcie przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego dotyczącego jego obowiązku alimentacyjnego i obecnie alimenty przekazywane są matce małoletniej przez komornika sądowego. Pozwany deklaruje, że chciałby samodzielnie przekazywać matce małoletniej bieżące alimenty. Uważa, że nie ma żadnych przeszkód, aby matka małoletniej podjęła zatrudnienie. Pomimo problemów zdrowotnych zgodnie z zaleceniami lekarza trenuje karate i w maju i czerwcu prowadził treningi dla dzieci za wynagrodzeniem w wysokości 958,55 zł za jeden miesiąc. ( ­e-protokół rozprawy z dnia 7 grudnia 2021 r. zeznania M. M., ­e-protokół rozprawy z dnia 7 grudnia 2021 r. P. W., ­e-protokół rozprawy z dnia 7 grudnia 2021 r. zeznania świadka B. W., k. 281-285, 408 umowa o pracę wraz z załącznikami, k. 307-309, 425429 oświadczenie o stanie rodzinnym majątkowym i źródłach utrzymania, k. 310, 312, 314, 409, 411, 413 decyzja dot. renty, k. 311, 313, 410, 412 orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, k. 315-319, 498-505, 710-713, 717v-722 deklaracja podatkowa, k. 344 zdjęcie, k. 348-381, 522 525-527, 635-654, 696-698 dokumentacja dot. zajęć judo, k. 401-407, 598-623, 683-688 potwierdzenia płatności, k. 414-424, 709, 718 dokumentacja medyczna, k. 523-524 umowa zlecenie, k. 575-580 wydruk ze strony internetowej, k. 594 świadectwo pracy, k. 679 zestawienie kontaktów, k. 708 zaświadczenie o zarobkach)

Powołany powyżej stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o wymienione dokumenty, które nie budziły wątpliwości co do ich autentyczności pomimo tego, iż część z nich została przedstawiona w formie kserokopii. Zwrócić należy uwagę, iż strony postępowania również nie kwestionowały mocy dowodowej w/w dokumentów. Przy czym Sąd nie opierał się na załączonych do akt paragonach, albowiem paragony nie mogą stanowić źródła uprawdopodobnienia poniesionych wydatków, ponieważ nie są one dokumentami imiennymi i na ich podstawie Sąd nie jest w stanie stwierdzić, kto pokrył wydatki na nich widniejące, ani dla kogo zostały zakupione rzeczy (por. wyrok z dnia 02 kwietnia 2008 r., sygn. akt SN III CSK 299/07, LEX nr 393875).

Sąd przy ustalaniu stanu faktycznego w niniejszej sprawie posłużył się również dokumentacją znajdującą się w sprawie prowadzonej pod sygn. akt VI RC 276/08 przez tutejszy Sąd Rejonowy.

Ustalenia faktyczne w sprawie zostały poczynione również częściowo w oparciu o twierdzenia i zeznania pozwanego P. W. i świadka B. W. oraz przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki M. M., przy czym Sąd nieco odmiennie ocenił koszty utrzymania małoletniej powódki, co zostanie opisane w dalszej części uzasadnienia.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało częściowemu uwzględnieniu.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 6 k.c., ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Jak stanowi art. 232 k.p.c., strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. W myśl przytoczonych przepisów, to na stronie powodowej spoczywał ciężar udowodnienia faktów uzasadniających roszczenie o podwyższenie alimentów.

Materialnoprawną podstawą powództwa o zmianę wysokości alimentów jest art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zw. z art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z którego wynika, że można domagać się zmiany wysokości alimentów w razie zmiany w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub w zakresie możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego do alimentacji. Nie każda jednak zmiana stosunków uzasadnia ingerencję w wysokość alimentów, ale tylko taka, która ma charakter trwały i dotyczy okoliczności istotnych (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 16.12.1987r., sygn. III CZP 91/86, OSNCP 1988/4/42). Przez pojęcie "stosunków" w tym wypadku należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu. Art. 133 § 1 k.r.o. stanowi, iż rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie dziecka, w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania dziecka (art. 135 k.r.o.). Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokajane, wyznacza treść art. 96 k.r.o., według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie – odpowiednio do jego uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa. Stosownie do tej dyrektywy rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), a także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego), dostarczania rozrywek i wypoczynku. Zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie zasadą, dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie.

Rozpoznając powództwo Sąd zatem obowiązany był zbadać, czy od daty poprzedniego ustalenia alimentów nastąpiła istotna i trwała zmiana okoliczności. W ocenie Sądu o takiej zmianie należy mówić, jednak w zakresie, który nie uzasadnia uwzględnienia powództwa o podwyższenie alimentów w całości, lecz jedynie w części.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż od daty wydania ostatniego orzeczenia w przedmiocie alimentów upłynęło ponad 13 lat. W tym czasie niewątpliwie zmianie uległa sytuacja małoletniej powódki, gdyż koszty jej utrzymania wraz z wiekiem wzrosły i zmienił się również charakter niektórych wydatków związanych z jej utrzymaniem, m.in. w związku z tym, że małoletnia zaczęła uczęszczać do szkoły podstawowej. Jest ponadto kwestią oczywistą, iż w miarę upływu czasu potrzeby dziecka ulegają poszerzeniu o potrzeby ogólnorozwojowe. Koszty utrzymania małoletniej powiększa również występująca w naszym kraju inflacja, skutkująca nieuchronnym wzrostem cen podstawowych artykułów i usług – co bezsprzecznie nastąpiło w ostatnich 13 latach.

W dacie wydania poprzedniego orzeczenia w przedmiocie alimentów małoletnia L. M. miała ukończone pół roku, była zdrowym dzieckiem i jej koszty utrzymania wynosiły po około 1000 zł miesięcznie, w tym wyżywienie – 500 zł miesięcznie, środki higieny i czystości – 180 zł miesięcznie oraz ubranka, szczepionki, lekarstwa. Mieszkała wraz z matką w mieszkaniu położonym w kamienicy należącej do jej dziadka i jego brata. Obecnie zaś małoletnia L. M. ma ukończone 13 lat, uczęszcza do VIII klasy szkoły podstawowej. Uczęszcza na zajęcia taneczne (ich koszt wynosi 240 zł miesięcznie), pobiera korepetycje z chemii (koszt 50/h) i fizyki (koszt 50/h) i uczestniczy w wycieczkach klasowych. Znajduje się w fazie intensywnego wzrostu i spożywa 4 posiłki dziennie, w tym obiady w szkole. W dalszym ciągu mieszka wraz z matką w kamienicy należącej do jej dziadka i jego brata i w mieszkaniu tym mieszka również jej przyrodnia siostra. Znajduje się pod opieką ortodonty i korzysta z aparatu ortodontycznego.

Ustalając katalog usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki i poszczególne koszty jej utrzymania Sąd wziął pod uwagę wiek małoletniej, sytuację i możliwości finansowe jej rodziców, jak również stanowisko pozwanego odnośnie wysokości poszczególnych wydatków na małoletnią. Sąd kierował się również stanowiskiem matki małoletniej. Ponadto podkreślić należy, że istota świadczeń alimentacyjnych wiąże się z zapewnieniem dziecku normalnego utrzymania na poziomie jaki mogą zapewnić rodzice.

W zakresie usprawiedliwionych kosztów utrzymania małoletniej powódki w dacie wydania poprzedniego orzeczenia w przedmiocie alimentów Sąd oparł się przede wszystkim na zeznaniach rodziców małoletniej złożonych w sprawie o sygn. akt VI RC 276/08. Z zeznań matki małoletniej wynikało, że koszty utrzymania małoletniej wynosiły w dacie wydania poprzedniego orzeczenia w przedmiocie alimentów po około 1000 zł miesięcznie, w tym wyżywienie – 500 zł miesięcznie, środki higieny i czystości – 180 zł miesięcznie oraz ubranka, szczepionki, lekarstwa (ojciec dziecka kwestionował wówczas niektóre wydatki związane z wyżywieniem). Natomiast obowiązek alimentacyjny ojca małoletniej ustalono na kwotę po 400 złotych miesięcznie. Przy tym zwrócić należało uwagę, że w dacie wydania tego orzeczenia przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki była zatrudniona i przebywała na urlopie wychowawczym, zaś pozwany posiadał mniejsze doświadczenie zawodowe niż obecnie, nie uzyskiwał renty i nie posiadał stałego zatrudnienia.

Przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki aktualną wysokość usprawiedliwionych kosztów utrzymania małoletniej córki określała na kwotę po około 4020 zł miesięcznie. Pozwany z kolei wskazywał, iż wydatki przedstawione przez przedstawicielkę ustawową małoletniej powódki tytułem utrzymania dziecka są zawyżone, wskazując, że koszty utrzymania jego córki są znacznie niższe, a także iż jego poziom życia nie pozwala na zaspokajanie potrzeb dziecka na poziomie oczekiwanym przez matkę

Mając na względzie powyższe oraz biorąc pod uwagę zasady doświadczenia życiowego, inne postępowania w sprawach alimentacyjnych prowadzone przed tut. Wydziałem, jak również zarobki uzyskiwane przez matkę małoletniej powódki i jej możliwości zarobkowe oraz możliwości zarobkowe pozwanego, w ocenie Sądu miesięczne koszty utrzymania małoletniej powódki wynoszą po około 1600-1800 zł miesięcznie, w tym wyżywienie – 900 zł miesięcznie, odzież i obuwie oraz inne wydatki – 200-300 zł miesięcznie, kosmetyki i środki czystości –150 zł miesięcznie, leki i leczenie – 150 zł miesięcznie, koszty związane z nauką – 150 zł miesięcznie, koszty mieszkaniowe – 100 zł miesięcznie.

Wskazać należy, iż kwota podawana przez przedstawicielkę ustawową dotycząca kosztów utrzymania małoletniej powódki była w przypadku niektórych wydatków zbyt wygórowana, zarówno w świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego, jak i doświadczenia życiowego. Sąd dokonał stosownego skorygowania części wydatków, a innych w ogóle nie uwzględnił. Nie sposób bowiem nie zgodzić się z pozwanym, iż pewne wydatki były zawyżone. Odnosząc się do poszczególnych wydatków w pierwszej kolejności podkreślić należy, iż mając na uwadze zasady doświadczenia życiowego Sąd w przypadku innych postępowań w sprawach o alimenty prowadzonych przed tut. Sądem ustala najczęściej koszty związane z wyżywieniem małoletnich dzieci w wieku małoletniej powódki na kwoty w wysokości co najmniej 600 zł miesięcznie. W przypadku zaś małoletniej L. Sąd wziął pod uwagę wskazania matki małoletniej, która informowała, że małoletnia powódka znajduje się w fazie intensywnego wzrostu i spożywa 4 posiłków dziennie, w tym obiady w szkole. Ponadto również pozwany wskazywał, że małoletnia w czasie realizacji kontaktów często zgłasza, że czuje się głodna. Nadto ostatnio obserwujemy duży wzrost cen żywności. Dlatego też biorąc pod uwagę powyższe ustalił, iż usprawiedliwione wydatki związane z wyżywieniem małoletniej powódki, biorąc pod uwagę również zarobki uzyskiwane przez matkę małoletniej powódki oraz możliwości zarobkowe pozwanego powinny wynosić po około 900 zł miesięcznie. Sąd ustalił, iż usprawiedliwione wydatki związane z zakupem dla małoletniej powódki odzieży i obuwia oraz inne wydatki wynosić po około 200-300 zł miesięcznie. W zakresie kosztów związanych z edukacją małoletniej Sąd ocenił, iż powyższe wydatki, biorąc pod uwagę, że małoletnia uczęszcza do publicznej szkoły podstawowej i pobiera korepetycję nie powinny być wyższe niż 150 zł miesięcznie. W związku z tym, że małoletnia mieszka wraz ze swoją matką i przyrodnią siostrą w mieszkaniu położonym w kamienicy, która należy to jej ojca i wujka jej matki i matka małoletniej ponosi wyłącznie opłaty mieszkaniowe związane wyłącznie z mediami, Sąd udział małoletniej w kosztach utrzymania tego mieszkania ocenił na kwotę po około 100 zł miesięcznie. W zakresie kosztów związanych z zakupem kosmetyków i środków czystości Sąd ocenił, iż powyższe wydatki biorąc pod uwagę wiek małoletniej nie powinny być wyższe niż 150 zł miesięcznie, zaś wydatki związane z zakupem leków i leczeniem również nie powinny być wyższe niż 150 zł miesięcznie.

Przechodząc do oceny drugiej przesłanki zakresu obowiązku alimentacyjnego, tj. do zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego wskazać należy, iż górną granicą świadczeń alimentacyjnych stanowią możliwości dochodowe i majątkowe strony zobowiązanej do alimentacji. Sąd oceniając możliwości dochodowe i majątkowe pozwanego wziął pod uwagę, iż pozwany w dacie wydania poprzedniego orzeczenia w przedmiocie alimentów nie miał stałego zatrudnienia, mieszkał z rodzicami i posiadał niewielkie doświadczenie zawodowe. Obecnie zaś pozwany również mieszka z rodzicami, szuka pracy, poza małoletnią córką L. nie ma innych dzieci. Przy czym po dacie wydania orzeczenia w przedmiocie alimentów rozpoznano u niego chorobę genetyczną, która objawia się postępującym zanikiem mięśni oraz dolegliwościami kręgosłupa, w wyniku czego nie może wykonywać wysiłku fizycznego i szybko się męczy. Jednocześnie jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego pozwany jest w stanie prowadzić samochód i wykonywać pracę biurową, dlatego też biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy, w ocenie Sądu pozwany może mieć jedynie czasowe trudności związane ze znalezieniem stałego zatrudnienia. Oceniając możliwości zarobkowe pozwanego Sąd wziął pod uwagę, że pozwany z powodu częściowej niezdolności do pracy od 2019 r. uzyskuje rentę, która obecnie wynosi 960,16 zł miesięcznie. Ponadto w lipcu 2020 r. pozwany ukończył magisterskie studia zaoczne na prywatnej uczelni techniczno-handlowej na kierunku zarządzanie, logistyka: specjalność negocjacje i sprzedaż – co znacznie podniosło jego kompetencje. Pozwany posiada także o wiele bogatsze doświadczenie zawodowe niż w 2008 roku, gdyż przez wiele lat pracował na stanowisku przedstawiciela handlowego i w ostatniej firmie uzyskiwał wynagrodzenie w wysokości około 2786 zł netto miesięcznie. Zdaniem Sądu pozwany może pracować jako przedstawiciel handlowy, zaś brak pracy na ostatnim terminie rozprawy mógł być celowym zabiegiem mającym na celu wymierzenie mu niskich alimentów. Sąd ocenił, że możliwości zarobkowe pozwanego wraz z uzyskaną rentą wynoszą po około 3300 zł netto miesięcznie (uwzględniając rentę w wysokości 960,16 zł miesięcznie i uzyskiwane wcześniej zarobki w wysokości co najmniej 2400 zł netto miesięcznie). Jednocześnie Sąd zwrócił również uwagę, że matka małoletniej swój obowiązek alimentacyjny wypełnia również poprzez osobiste starania w wychowaniu córki, co winno mieć wpływ na wysokość obowiązku alimentacyjnego pozwanego.

Odnośnie zaś M. M. to jej sytuacja od daty wydania poprzedniego orzeczenia w przedmiocie alimentów uległa zmianie, gdyż wychowuje także młodszą córkę, na utrzymanie której uzyskuje alimenty w wysokości 900 zł miesięcznie. Mieszka wraz z córkami w tym samym mieszkaniu, co w dacie wydania orzeczenia w przedmiocie alimentów i tak jak w 2008 roku ponosi jedynie koszty związane z opłatą za media. Sąd zwrócił uwagę, że w dacie wydania orzeczenia w przedmiocie alimentów matka małoletniej była zatrudniona w firmie (...) – solarium i przebywała na urlopie wychowawczym, zaś obecnie nie posiada stałego zatrudnienia i pracuje dorywczo udzielając korepetycji z matematyki, za co uzyskuje wynagrodzenie w wysokości około 1000 zł miesięcznie . Zaś wcześniej była zatrudniona na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem w wysokości około 2000 zł miesięcznie jako kosmetyczka w zakładzie kosmetycznym i dorabiała poza pracą uzyskując dodatkowe wynagrodzenie w wysokości około 2000 zł miesięcznie. Sąd wziął pod uwagę wskazania przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki dotyczące utrudnień w wykonywaniu zawodu kosmetyczki w czasie pandemii C.-19, jednakże w ocenie Sądu matka małoletniej nie mówi całej prawdy o swojej sytuacji aby w tej sprawie przedstawić celowo niekorzystnie swoją sytuację. Zdaniem Sądu jako osoba dorosła może pracować. Dlatego też Sąd biorąc pod uwagę jej wykształcenie i wiek ocenił jej możliwości zarobkowe na co najmniej 3500 zł netto miesięcznie.

Mając na uwadze powyższe, Sąd z dniem 01.09.2021r. (tj. z pierwszym dniem roku szkolnego) podwyższył alimenty ustalone w wyroku tutejszego Sądu z dnia 17 września 2008 roku sygn. akt VI RC 276/08 od pozwanego P. W. na rzecz jego małoletniej córki L. M. urodzonej (...) z kwoty 400 złotych miesięcznie do kwoty po 900 złotych miesięcznie, płatne do 10-go dnia każdego miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, do rąk M. M. jako przedstawicielki ustawowej małoletniej W pozostałym zakresie, powództwo należało oddalić jako nieuzasadnione.

Zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu określoną w art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca jest obowiązana zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, także w przypadku częściowego oddalenia powództwa – z uwzględnieniem zasady stosunkowego rozdzielenia wyrażonej w przepisie art. 100 k.p.c.

W niniejszej sprawie żadna ze stron postępowania nie wygrała sprawy w całości. Mając na względzie końcowy wynik postępowania oraz w związku z ustawowym zwolnieniem od kosztów strony dochodzącej roszczeń alimentacyjnych (art. 96 ust. 1 pkt 2 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych), Sąd nakazał pobrać od pozwanego P. W. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 400 złotych tytułem nieuiszczonej przez niego opłaty sądowej, przejmując pozostałe koszty sądowe na rachunek Skarbu Państwa. Kwota ta została ustalona na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.).

Ponadto Sąd biorąc pod uwagę wynik sprawy na podstawie art. 100 k.p.c. pozostawił pozwanego przy poniesionych kosztach zastępstwa procesowego.

Zgodnie z art. 333 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego wyrokowi w pkt 1 nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji wyroku.

(...)