Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1454/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 listopada 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie

Przewodnicząca Sędzia SO Agnieszka Gocek

Protokolant sekretarz sądowy Adrianna Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku B. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T.

na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w T. z dnia 29 maja 2020 roku znak (...)

o wysokość emerytury

1.  zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż przyznaje B. K. emeryturę od 27 kwietnia 2020 roku obliczoną przy przyjęciu do jej ustalenia kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego w wysokości 279.766,04 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych cztery grosze);

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w T. na rzecz B. K. kwotę 180,- (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.