Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2389/20

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 21 września 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że A. W. (1) nie podlega od 15 czerwca 2020 r. ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu jako pracownik u płatnika składek E. S..

W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że w dniu 17 czerwca 2020r. płatnik składek złożył za A. W. (1) dokument zgłoszeniowy (...) z datą zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu zatrudnienia od 15 czerwca 2020r. Z dokumentów zaewidencjonowanych w systemie informatycznym Zakładu wynika, że płatnik składek od czerwca 2020 r. do lipca 2020 r. złożył za ww. imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA, w których wykazał podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za czerwiec 2020r. w kwocie 1485,70zł, za lipiec 2020r. w kwocie 565,20zł. Ponadto w złożonych imiennych raportach miesięcznych o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek (...) płatnik składek wykazał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy od 8 lipca 2020 r. do 9 sierpnia 2020r. W dniu 5 sierpnia 2020 r. płatnik składek wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z wnioskiem o wypłatę dla A. W. (1) zasiłku chorobowego od 10 sierpnia 2020r. do 17 sierpnia 2020r. Przed wskazanym zgłoszeniem do ubezpieczeń A. W. (1) nie posiadał tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Inspektorat powziął wątpliwości co do faktycznego świadczenia przez A. W. (1) pracy.

W toku postępowania wyjaśniającego A. W. (1) oświadczył, że sytuacja finansowa zmusiła go do podjęcia pracy oraz, że ogłoszenie o pracy u E. S. znalazł w intrenecie. Wskazał, że umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem 2 600,00 zł. brutto miesięcznie. Ww. miał wykonywać pracę wg zleceń E. S. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. A. W. (1) oświadczył, że miejsce wykonywania pracy było uzależnione od miejsca świadczenia usług dla klienta, przy czym świadczył pracę w K.. Swoje obowiązki wykonywał w obecności E. S.. Do jego obowiązków miało należeć obsługiwanie i czyszczenie narzędzi roboczych, przygotowanie i nakładanie materiałów budowlanych, dbanie o jakość wykończenia, doradztwo odnośnie sposobu wykonywania usługi. E. S. przeprowadził szkolenie BHP i p.poż. oraz instruktaż stanowiskowy. W trakcie zatrudnienia nie sporządzał i nie podpisywał żadnych dokumentów firmowych. Podpisywał listy płac, listy obecności, instrukcję BHP, ocenę ryzyka zawodowego, wnioski o urlop oraz wniosek o wypłatę do rąk własnych. A. W. (1) oświadczył iż podczas nieobecności jego obowiązki wykonywał E. S.. Wskazał, że do pracy na budowie nie posiadał specjalnych uprawnień oraz, że posiadał doświadczenie, ponieważ prowadził działalność gospodarczą w zakresie remontów i budowy. Do pisma nie załączył żadnych kserokopii dokumentów.

Z kolei E. S. wyjaśnił, że przedmiotem prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jest wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. Powodem zatrudnienia A. W. (1) była zwiększona ilość zleceń w czerwcu 2020r., których nie był w stanie sam wykonać. Z przedstawionej w toku postępowania administracyjnego umowy o pracę wynika, że została ona zawarta na czas nieokreślony od 15 czerwca 2020r. w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem 2 600,00 zł. brutto miesięcznie. Jako rodzaj umówionej pracy wskazano pracownik ogólnobudowlany.

W ocenie organu uzasadnioną wątpliwość budzi fakt, że pracodawca zawierając z A. W. (1) umowę po raz pierwszy, zawarł ją na czas nieokreślony, nie zawarł uprzednio umowy na czas próbny czy określony, w trakcie której mógłby ocenić jego pracę na utworzonym stanowisku pracy lub na okres większej ilości zleceń. A. W. (1) miał wykonywać zleconą pracę w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 w miejscu świadczenia usług dla klienta. Z przedstawionej natomiast umowy wynika, że miałby on wykonywać pracę w siedzibie firmy, tj. w Ł., ul. (...). E. S. wymienił w piśmie te same obowiązki co A. W. (1). Płatnik oświadczył, że osobiście przeprowadził szkolenie BHP i p.poż. oraz instruktaż stanowiskowy. Do pisma płatnik załączył kserokopie: kwestionariusza osobowego dla pracownika, umowy o pracę, orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownik ogólnobudowlany - praca na wysokościach, karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, list płac od czerwca 2020r. do lipca 2020r., wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, wniosku o urlop wypoczynkowy, list obecności od czerwca 2020r. do sierpnia 2020r., oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z dokonaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego, PIT-2 - oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-36 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) wraz z załącznikami PIT/B- informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz PIT/O - informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku od 2018r. do 2019r.

Z ustaleń Inspektoratu w Ł. wynika, że płatnik składek E. S. posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z datą rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 15 maja 2017r. Z pisma płatnika wynika, że przesłanka zatrudnienia była związana z większą ilością zleceń w czerwcu 2020r. od klientów, których nie był w stanie sam wykonać. Z akt sprawy wynika, że od 8 lipca 2020r. , tj. po 23 dniach zostały wystawione zaświadczenia o niezdolności do pracy.

Z analizy dokumentów wynika, że:

1. od 15 czerwca 2020r. do 26 czerwca 2020r. A. W. (1) jest podpisany na liście obecności jako pracownik świadczący pracę,

2. 29 czerwca 2020r. ww. przebywa na urlopie wypoczynkowym,

3. od 30 czerwca 2020r. do 6 lipca 2020r. ww jest podpisany na liście obecności jako pracownik świadczący pracę,

4. 7 lipca 2020r. ww nie jest podpisany na liście obecności,

5. od 8 lipca 2020r. do 17 sierpnia 2020r. A. W. (1) ma wystawione zaświadczenia o niezdolności do pracy,

6. od 18 sierpnia 2020r. do 19 sierpnia 2020r. jest podpisany na liście obecności jako pracownik świadczący pracę,

7. od 20 sierpnia 2020r. do 27 sierpnia 2020r. A. W. (1) przebywa na urlopie wypoczynkowym,

8. od 28 sierpnia 2020r. do 28 września 2020r. ma wystawione zaświadczenia o niezdolności do pracy,

Organ wskazał, iż z powyższego wynika, że do dnia wydania niniejszej decyzji A. W. (1):

1. miał przez 17 dni wykonywać pracę jako pracownik ogólnobudowlany,

2. przez 7 dni przebywać na urlopie wypoczynkowym,

3. przez 73 dni (tj. ponad 2 miesiące) jest niezdolny do pracy.

Reasumując w ocenie organu w okresie, w którym ww miałby być zatrudniony przez płatnika składek, m.in. ze względu na większą ilość zleceń od klientów, przeważający okres czasu jest niezdolny do pracy.

E. S. oświadczył w piśmie, że w 2020r. nie były i nie są zatrudnione inne osoby na stanowisku pracownik ogólnobudowlany oraz, że w trakcie niezdolności do pracy A. W. nie został zatrudniony inny pracownik, który przejąłby obowiązki ww. i miałby przyznane takie samo wynagrodzenie co ww. Z pisma płatnika składek wynika, że podczas nieobecności pracownika powierzone obowiązki wykonuje osobiście.

Biorąc pod uwagę powyższe organ rentowy uznał, iż przesłanka zatrudnienia A. W. (1) jest niewiarygodna. Stanowisko pracownika ogólnobudowlanego zostało utworzone wyłącznie dla ww. Przedstawione przez płatnika dokumenty na okoliczność wykonywania pracy, m.in. umowa o pracę, dokumentacja kadrowo-płacowa w ocenie Inspektoratu, nie są potwierdzeniem fatycznego wykonywania pracy. Dokumentacja przedstawiona w toku postępowania administracyjnego została sporządzona na potrzeby prowadzonego postępowania wyjaśniającego.

Odmowa uznania pracowniczego charakteru pracy wynika z oceny rodzaju i rozmiaru wykonywanych czynności, które nie stanowiły o realnym wykonywaniu zobowiązania pracowniczego w rozumieniu art.22 § 1 Kodeksu Pracy. Uzasadnioną wątpliwość budzi fakt, że u płatnika składek zaistniała potrzeba utworzenia stanowiska pracy pracownika ogólnobudowlanego i zatrudnienia A. W. (1) od 15 czerwca 2020r. Uzasadnione wątpliwości budzi fakt zatrudnienia ww na krótko przed złożeniem wniosku o wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby, tym bardziej, że w trakcie nieobecności ww. w pracy w firmie nie było potrzeby zatrudnienia pracownika, który przejąłby jego zakres obowiązków i miałby przyznane takie samo wynagrodzenie.

Pracodawca nie zatrudnia pracownika, aby dać mu pracę, źródło utrzymania i stworzyć ochronę ubezpieczeniową, ale dlatego że istnieje potrzeba gospodarcza pozyskania nowego pracownika. Trudno uznać istnienie potrzeby gospodarczej zatrudnienia pracownika w sytuacji, gdy pomimo długotrwałej nieobecności w pracy płatnik składek nie zatrudnia kolejnego pracownika, który wykonywałby jego zakres obowiązków. Zatrudnienie A. W. (1) jako pracownika nie przynosiło rezultatów ekonomicznych dla firmy, a jedynie stanowiło dodatkowe koszty.

Ponadto bezpośrednio przed zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownika od 15 czerwca 2020r. przez płatnika składek A. W. (1) nie posiadał żadnego tytułu do ubezpieczeń społecznych, z którego nabywa się prawo do świadczeń w postaci zasiłku chorobowego. Złożone wyjaśnienia i dokumenty m.in. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, w ocenie Inspektoratu, nie są potwierdzeniem fatycznego wykonywania przez A. W. (1) pracy w pełnym wymiarze czasu pracy z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. WW. dokumentacja została sporządzona tylko i wyłącznie w celu uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

W konsekwencji w ocenie organu umowa o pracę zawarta między A. W. (1) a płatnikiem składek nosi znamiona czynności pozornej, której celem jest obejście przepisów prawa i dzięki temu uzyskanie świadczenia wypłacanego z ubezpieczenia społecznego - zasiłku chorobowego. Zatem na podstawie art. 83 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy należy stwierdzić, że umowa o pracę zawarta między ww. płatnikiem składek, a ww. jako zawartą dla pozoru, jest nieważna, a zatem z tytułu zawartej umowy o pracę A. W. (1) nie podlega ubezpieczeniom społecznym od 15 czerwca 2020r. Skoro umowa o pracę zawarta pomiędzy m A. W. a płatnikiem składek została zawarta dla pozoru, w ocenie Inspektoratu zgłoszenie ww. do ubezpieczenia społecznego nie może być prawnie skuteczne. Wobec czego Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. Inspektorat w Ł. ma podstawy do wyłączenia ww. z ubezpieczenia.

/ decyzja k. 73-78 akt ZUS/

Odwołanie od powyższej decyzji w dniu 28.10.2020 r. wniósł A. W. (1) reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, domagając się zmiany zaskarżonej decyzji, zasądzenia kosztów procesu i ustalenia, iż ww. podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia u płatnika E. S. w okresie od 15 czerwca 2020 r. Skarżący podniósł, iż w spornym okresie umowa o pracę zawarta z płatnikiem , była faktycznie wykonywana. Odwołujący wskazał, że umowa była realizowana przez krótki okres tylko z tego względu, iż w dniu 7 lipca 2020 r. doznał wypadku przy pracy.

/ odwołanie k. 3-7/

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie i zasądzenie kosztów procesu wg. norm przepisanych. W uzasadnieniu przytoczył argumentację jak w zaskarżonej decyzji.

/odpowiedź na odwołanie k . 21-23/.

Na rozprawie w dniu 14 września 2021 pełnomocnik wnioskodawcy poparł odwołanie, płatnik E. S. przyłączył się do odwołania, pełnomocnik organu rentowego wniósł oddalenie odwołania i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego.

/stanowisko procesowe stron protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 00:02:28- 00:03:18/

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Płatnik składek E. S. posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z datą rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 15 maja 2017r. Przedmiotem prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jest wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.

/ bezsporne, wypis z (...) 231, zeznania płatnika protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 01:18:53 01:21:04 – w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami 00:24:21 -00:38:08/

Wnioskodawca A. W. (1) do końca 2019 r. pracował w Belgii. Ww. prowadził własną działalność gospodarczą - zakład remontowo budowlany zajmujący się wykończeniami. Wykonywanie działalności zawiesił od 1.04.2019 r.

/wypis z (...) k.171, zeznania wnioskodawcy protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 01:18:53 01:21:54 – w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami 00:03:18 -00:24:21; zeznania świadka K. W. protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 00:54:15 -01:03:21/

Płatnik poszukiwał pracownika za pomocą platformy (...), na które odpowiedział wnioskodawca.

/zeznania wnioskodawcy protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 01:18:53 01:21:54 – w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami 00:03:18 -00:24:21, zeznania płatnika protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 01:18:53 01:21:04 – w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami 00:24:21 -00:38:08, zeznania świadka K. W. protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 00:54:15 -01:03:21/

W dniu 15.06.2020 r. strony tj. E. S. oraz A. W. (1) zawarły umowę o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem 2 600,00 zł. brutto miesięcznie. W ramach umowy A. W. (1) miał wykonywać pracę na stanowisku pracownika ogólnobudowlanego. Jako miejsce wykonywania pracy wskazano siedzibę płatnika ul. (...) w Ł..

/ umowa o pracę k. 20 akt ZUS/

Płatnik zdecydował się na zawarcie od razu umowy na czas nieokreślony bowiem wnioskodawca profesjonalnie wykonywał powierzone mu obowiązki, a wcześniej prowadzona przez niego działalność w tej dziedzinie dawała gwarancje rzetelności. Płatnik dla prawidłowego wykonania zlecenia w K. potrzebował kogoś kto będzie umiał zaciągać klej na ścianach, a wnioskodawca tę umiejętność posiadał.

/zeznania płatnika protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 01:18:53 01:21:04 – w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami 00:24:21 -00:38:08/

W chwili zawarcia umowy wnioskodawca legitymował się ważnym orzeczeniem lekarskim potwierdzającym jego zdolność do pracy na stanowisku pracownik ogólnobudowlany – praca na wysokości z dnia 10.06.2020 r.

/ orzeczenie lekarskie k. 21 akt ZUS/

W dniu 17 czerwca 2020r. płatnik składek złożył za A. W. (1) dokument zgłoszeniowy (...) z datą zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu zatrudnienia od 15 czerwca 2020r.

/ dokument US P (...) k.25 akt ZUS/

Przed wskazanym zgłoszeniem do ubezpieczeń A. W. (1) nie posiadał tytułu do ubezpieczeń społecznych.

/ bezsporne , dane o zgłoszeniach ubezpieczonego k. 11 akt ZUS; zeznania wnioskodawcy protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 01:18:53 01:21:54 – w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami 00:03:18 -00:24:21/

E. S. przeprowadził wnioskodawcy szkolenie BHP i p.poż. oraz instruktaż stanowiskowy.

/ karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP k. 30 akt ZUS/

Płatnik utworzył i przedstawił następującą dokumentację pracowniczą dotyczącą ubezpieczonego: kwestionariusz osobowy dla pracownika, umowę o pracę, orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownik ogólnobudowlany - praca na wysokościach, karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, listy płac od czerwca 2020r. do lipca 2020r., wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, wniosek o urlop wypoczynkowy, listy obecności od czerwca 2020r. do sierpnia 2020r., oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z dokonaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego, PIT-2 - oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

/ dokumentacja k. 20 -32 akt ZUS/

Do obowiązków A. W. (1) w ramach wykonywanej pracy należało wykonywanie prac budowlanych na ternie domu jednorodzinnego D. G. (1) w K.. Wnioskodawca pod bezpośrednim nadzorem E. S. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. zaciągał klej na ścianie, wstawiał narożniki malował elewację. Do pracy dojeżdżał wraz z płatnikiem.

/zeznania wnioskodawcy protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 01:18:53 01:21:54 – w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami 00:03:18 -00:24:21 zeznania płatnika protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 01:18:53 01:21:04 – w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami 00:24:21 -00:38:08 zeznania świadka D. G. (2) protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 00:42:04-00:54:15 zeznania świadka K. W. protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 00:54:15 -01:03:21 zeznania świadka C. K. protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 01:05:10 -01:14:54 /

Wnioskodawca swoje obowiązki w ten sposób wykonywał do dnia wypadku tj. 7 lipca 2020 r. Wówczas to podczas prac przy elewacji A. W. (1) spadł z drabiny i złamał sobie żebra. Pierwszej pomocy udzielił mu pracodawca E. S., a na pogotowie odwiózł go znajdujący się na terenie posesji C. K..

/ protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku k. 9 -12, karta informacyjna z izby przyjęć k. 13,zeznania wnioskodawcy protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 01:18:53 01:21:54 – w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami 00:03:18 -00:24:21 zeznania płatnika protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 01:18:53 01:21:04 – w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami 00:24:21 -00:38:08 zeznania świadka D. G. (2) protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 00:42:04-00:54:15 zeznania świadka K. W. protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 00:54:15 -01:03:21 zeznania świadka C. K. protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 01:05:10 -01:14:54/

W trakcie zatrudnienia wnioskodawca nie sporządzał i nie podpisywał żadnych dokumentów firmowych.

/ bezsporne/

Wnioskodawca podpisywał listy płac, listy obecności, instrukcję BHP, ocenę ryzyka zawodowego, wnioski o urlop oraz wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

/ dokumentacja. k. 20 -32 akt ZUS/

W świetle załączonych za okres spornego zatrudnienia list obecności

1. od 15 czerwca 2020r. do 26 czerwca 2020r. A. W. (1) jest podpisany na liście obecności jako pracownik świadczący pracę,

2. 29 czerwca 2020r. ww. przebywa na urlopie wypoczynkowym,

3. od 30 czerwca 2020r. do 6 lipca 2020r. ww. jest podpisany na liście obecności jako pracownik świadczący pracę,

4. 7 lipca 2020r. ww. nie jest podpisany na liście obecności,

5. od 8 lipca 2020r. do 17 sierpnia 2020r. A. W. (1) ma wystawione zaświadczenia o niezdolności do pracy,

6. od 18 sierpnia 2020r. do 19 sierpnia 2020r. jest podpisany na liście obecności jako pracownik świadczący pracę,

7. od 20 sierpnia 2020r. do 27 sierpnia 2020r. A. W. (1) przebywa na urlopie wypoczynkowym,

8. od 28 sierpnia 2020r. do 28 września 2020r. ma wystawione zaświadczenia o niezdolności do pracy,

/ listy obecności k. 26-28/

Odwołujący usiłował wrócić do pracy tuż po zwolnieniu lekarskim, jakie otrzymał w związku z wypadkiem, ale dał radę przepracować jedynie dwa dni od 18 sierpnia 2020r. do 19 sierpnia 2020r. Z uwagi na ból musiał przerwać dalszą pracę. Ponieważ wydawało mu się, że być może jeszcze kilka dni wystarczy, aby doszedł do siebie, w okresie od 20 sierpnia 2020r. do 27 sierpnia 2020r. A. W. (1) wziął urlop wypoczynkowy. Niestety nie był stanie dalej wykonywać swoich obowiązków i ponownie udał się na zwolnienie lekarskie w związku z urazem klatki piersiowej.

/zeznania wnioskodawcy protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 01:18:53 01:21:54 – w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami 00:03:18 -00:24:21/

Płatnik składek od czerwca 2020 r. do lipca 2020 r. złożył za ww. imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA, w których wykazał podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za czerwiec 2020r. w kwocie 1485,70zł, za lipiec 2020r. w kwocie 565,20zł.

/ bezsporne dane ubezpieczonego o podstawach wymiaru składek k. 12 akt ZUS, informacja dla osoby ubezpieczonej k. 14-16/

Płatnik składek wykazał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy od 8 lipca 2020 r. do 9 sierpnia 2020r. W dniu 5 sierpnia 2020 r. płatnik składek wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z wnioskiem o wypłatę dla A. W. (1) zasiłku chorobowego od 10 sierpnia 2020r. do 17 sierpnia 2020r.

/ bezsporne dane o pobranych świadczeniach i przerwach w zatrudnieniu k. 12 akt ZUS/

Wnioskodawca był niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie:

8.07.2020 -17.07.2020 powodu urazu klatki piersiowej

18.07.2020 r.-31.07.2020 r. ostrego zapalenia migdałków

01.08.2020 -17.08.2020 zaburzenia korzeni rdzeniowych splotów nerwowych,

28.08.2020-07.09.2020 r. powierzchniowy uraz klatki piersiowej przy tym w okresie 3.09.2020 r.- 07.09.2020 był hospitalizowany

12.09.2020 -28.09.2020 r. ostre zapalenie trzustki.

1.12.2020-3.12. 2020 hospitalizacja z powodu planowanego usunięcia migdałków.

/ zestawienie zaświadczeń ubezpieczonego k. 65 akt ZUS, karta informacyjna z izby przyjęć k. 13, informacja o zaświadczeniach lekarskich i należnych świadczeniach k. 17 -19, dokumentacja medyczna k. 62 -149, 152-160, 161-162, k. 173-180,. k. 212-213 , koperta k. 221, koperta k. 223/

Wnioskodawca po wypadku próbował wrócić do pracy, ale nie dał rady z powodu bólu żeber- dlatego korzystał z urlopu. Chorował również na anginę, ale jednocześnie cały czas miał kłopot z żebrami. Został skierowany przez laryngologa na wycięcie migdałków. Był też hospitalizowany z powodu zapalenia trzustki.

/zeznania wnioskodawcy protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 01:18:53 01:21:54 – w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami 00:03:18 -00:24:21, dokumentacja medyczna k. 62 -149, 152-160, 161-162, k. 173-180,. k. 212-213 , koperta k. 221, koperta k. 223 zeznania płatnika protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 01:18:53 01:21:04 – w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami 00:24:21 -00:38:08/

Płatnik, poza A. W. (1), nie zatrudniał żadnych innych pracowników ogólnobudowlanych. W okresie niezdolności do pracy wnioskodawcy nie został zatrudniony inny pracownik, a obowiązki wskazanego płatnik wykonywał osobiście.

/ zestawienie osób zatrudnionych k. 208 i 230 zeznania płatnika protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 01:18:53 01:21:04 – w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami 00:24:21 -00:38:08/

Płatnik zrezygnował z zatrudnienia innych pracowników, bo ilekroć to robił miał problemy z ZUS-em. Poza tym nauczył się od skarżącego, w czasie jego zatrudnienia, wykonywać czynności, które wykonywał wnioskodawca, a których wcześniej nie potrafił sam zrobić.

/zeznania płatnika protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 01:18:53 01:21:04 – w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami 00:24:21 -00:38:08/

Umowa o pracę z wnioskodawcą została rozwiązana za porozumieniem stron z uwagi na jego kłopoty zdrowotne.

/ bezsporne zeznania płatnika protokół z rozprawy z dnia 14 września 2021 r. 01:18:53 01:21:04 – w związku z informacyjnymi wyjaśnieniami 00:24:21 -00:38:08/

Płatnik z tytułu powadzonej działalności osiągnął:

- w 2018 r. stratę 57.440,32

- w 2019 r. dochód 41.504,95 zł

- w 2020 r. dochód w wysokości: 56.055,16 zł

/zestawienie z podatkowej księgi przychodów i rozchodów za 2020 r. k. 205-207 oraz k. 227229, PIT-36 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) wraz z załącznikami PIT/B- informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz PIT/O - informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku od 2018r. do 2019r. k. 33-60 akt ZUS/

Powyższych ustaleń Sąd Okręgowy dokonał na podstawie dowodów z dokumentów zawartych w aktach organu rentowego i załączonych do akt sprawy, których żadna ze stron nie kwestionowała, a także w oparciu o zeznania świadków: D. G. (2), K. W., C. K. oraz zeznania wnioskodawcy A. W. (1) i zainteresowanego płatnika E. S.. Sąd uznał, iż zarówno zeznania A. W. (1) E. S. oraz świadków co do tego, iż wnioskodawca wykonywał pracę na stanowisku pracownika ogólnobudowlanego w spornym okresie w warunkach podporzadkowania pracodawcy są spójne, konsekwentne, logiczne. Z zeznań tych wynika wprost czym zajmował się wnioskodawca w trakcie wykonywania pracy u płatnika i na jakich warunkach, to jest w stricte określonym czasie pod kierownictwem płatnika. Wszyscy ww. spójnie potwierdzają także fakt doznanego przez wnioskodawcę wypadku i jego okoliczności. Co istotne świadkowie D. G. (2) i C. K. nie są pracownikami ani znajomymi którejkolwiek ze stron, a jedynie osobami obcymi, które widziały jak wnioskodawca swoją pracę wykonuje. Organ rentowy nie wykazał również żadnych powiązań rodzinnych czy towarzyskich pomiędzy płatnikiem a odwołującym. Niewątpliwie byli oni dla siebie osobami obcymi. Brak więc podstaw do uznania, co sugeruje w zaskarżonej decyzji organ rentowy, iż praca przez wnioskodawcę nie była faktycznie wykonywana, a umowę o pracę zawarto wyłącznie dla pozoru. Sąd ma przy tym na uwadze, iż po wypadku wnioskodawca korzystał na przemian w sposób długotrwały ze zwolnień lekarskich i urlopów wypoczynkowych, nie mniej jednak powyższe w świetle okoliczności sprawy było determinowane jego złym stanem zdrowia, potwierdzonym załączoną do akt sprawy dokumentacją medyczną i zeznaniami wnioskodawcy oraz świadka K. W., a nie zaś chęcią uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego bez podstawy prawnej, kosztem innych ubezpieczonych. Jak wskazuje zgromadzony w sprawie materiał wnioskodawca chciał zawartą z płatnikiem umowę o pracę realizować, do dnia wypadku faktycznie wykonywał czynności na rzecz płatnika, a później próbował powrócić do pracy, co jednak z uwagi na odczuwany ból było niemożliwe. Fakt, iż zatrudnienie wnioskodawcy nie wiązało się ostatecznie dla płatnika z wymiernymi korzyściami, generowało koszty – co potwierdzają zgromadzone w sprawie dokumenty, w tym stanie rzeczy - nie jest jednak wystarczająca podstawą do tego by kwestionować istnienie tytułu ubezpieczenia.

Sąd Okręgowy w Łodzi zważył, co następuje:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 i art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 423 t.j.), obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym – podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami w okresie od nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania.

Zgodnie z art. 9 ust. 4 w/w ustawy, osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 22, mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

W myśl art. 36 ust. 1 w/w ustawy, każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.

Ustęp 2 stanowi, że obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1 (pracowników), należy do płatnika składek.

W myśl ustępu 11 w/w przepisu, każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe za ubezpieczonych, o których mowa w art. 16 ust. 1 (za pracowników), obliczają, rozliczają i przekazują co miesiąc do Zakładu w całości płatnicy składek.

W niniejszej sprawie organ rentowy podważał skuteczność umowy o pracę zawartej między ubezpieczonym a płatnikiem składek, wskazując na jej pozorny charakter.

Należy wskazać, że organ rentowy ma prawo do badania a także kwestionowania podstaw ubezpieczenia w tym umów o pracę, ponieważ rodzą one skutki w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.

Jednak w takiej sytuacji to na organie rentowym spoczywa obowiązek udowodnienia pozorności umowy lub jej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, w myśl art. 6 k.c. Stanowisko takiej zajął także Sąd Najwyższy np. w wyroku z dnia 15 lutego 2007 r., I UK 269/06, OSNP 2008 nr 5-6, poz. 78 oraz w wyroku z dnia 24 sierpnia 2010 r. I UK 74/10, w którym stwierdził, iż:

„1. Na organie rentowym, który przyjął zgłoszenie do ubezpieczenia pracowniczego i nie kwestionował tytułu tego zgłoszenia oraz przyjmował składki, spoczywa ciężar dowodu, że strony umowy o pracę złożyły fikcyjne oświadczenia woli.

2. Podstawą ubezpieczenia społecznego jest rzeczywiste zatrudnienie, a nie sama umowa o pracę (art. 22 k.p., art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 13 pkt 1 ustawy z 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych). Umowa o pracę nie jest czynnością wyłącznie kauzalną, gdyż w zatrudnieniu pracowniczym chodzi o wykonywanie pracy. Brak pracy podważa umowę o pracę. Innymi słowy jej formalna strona, nawet połączona ze zgłoszeniem do ubezpieczenia społecznego, nie stanowi podstawy takiego ubezpieczenia.” (LEX nr 653664)

Zdaniem Sądu Okręgowego, organ rentowy w żaden sposób nie udowodnił, iż zakwestionowana przez niego umowa o pracę miała charakter pozorny a strony zmierzały wyłącznie w celu nabycia prawa do wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1133 t.j.) i świadczeń rzeczowych z ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 t.j.) oraz kontynuowania stażu ubezpieczeniowego dla uzyskania świadczeń emerytalnych czy rentowych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 291 t.j.). , co zarzucał stronom umowy o pracę. Pełnomocnik reprezentujący ZUS nie zgłosił, w toku procesu, żadnych wniosków dowodowych, za pomocą których w sposób przekonywujący wykazałby pozorność zawartej między stronami umowy.

Sąd ocenił zatem zasadność decyzji w oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy, który okazał się wystarczający do wydania orzeczenia.

Wskazać należy, że ingerencja sądu w kierunku przejęcia od strony inicjatywy dowodowej mogłaby się spotkać ze skutecznie podniesionym przez drugą stronę słusznym zarzutem naruszenia zasady bezstronności. Faktem jest, że postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych wiąże się z pewnymi odrębnościami również w tej sferze, jednakże Sąd nie może zastępować działaniem z urzędu strony procesowej tym bardziej wówczas, gdy jest ona reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego- por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 marca 2013 r. III AUa 1011/12 LEX nr 1298879.

Strona, która nie przytoczyła wystarczających dowodów na poparcie swoich twierdzeń, ponosi ryzyko niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, o ile ciężar dowodu, co do tych okoliczności na niej spoczywał, a Sąd musi wyciągnąć ujemne konsekwencje z braku udowodnienia faktów przytoczonych na uzasadnienie żądań lub zarzutów – por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 lutego 2013 r. I ACa 613/12 LEX nr 1294695.

Stosownie do treści art. 22 §1 kp, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Do cech pojęciowych pracy stanowiącej przedmiot zobowiązania pracownika w ramach stosunku pracy należą osobiste i odpłatne jej wykonywanie w warunkach podporządkowania. Zgodnie ze stanowiskiem judykatury stosunek ubezpieczeniowy jest następczy wobec stosunku pracy i powstaje tylko wówczas, gdy stosunek pracy jest realizowany. Jeżeli stosunek pracy nie powstał bądź też nie jest realizowany, wówczas nie powstaje stosunek ubezpieczeniowy, nawet jeśli jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia z dnia 17 stycznia 2006 roku III AUa 433/2005, Wspólnota (...)). Podleganie pracowniczemu tytułowi ubezpieczenia społecznego jest uwarunkowane nie tyle opłacaniem składek ubezpieczeniowych, ile legitymowaniem się statusem pracownika rzeczywiście świadczącego pracę w ramach ważnego stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2005 roku o sygn. akt II UK 43/05, OSNAPiUS rok 2006/15 – 16/251).

W przedmiotowej sprawie organ rentowy stanął na stanowisku, iż umowa o pracę z dnia 15 czerwca 2020 r. zawarta między ubezpieczonym, a płatnikiem składek, jest nieważna, bowiem została zawarta dla pozoru.

Zgodnie z art. 83 § 1 k.c. nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru.

Z czynnością prawną pozorną mamy do czynienia wówczas, gdy występują, łącznie, następujące warunki: oświadczenie woli musi być złożone tylko dla pozoru, oświadczenie woli musi być złożone drugiej stronie, adresat oświadczenia woli musi zgadzać się na dokonanie czynności prawnej jedynie dla pozoru, czyli być aktywnym uczestnikiem stanu pozorności. Pierwsza i zasadnicza cecha czynności pozornej wyraża się brakiem zamiaru wywołania skutków prawnych, jakie prawo łączy z tego typu i treścią złożonego oświadczenia. Jest to zatem z góry świadoma sprzeczność między oświadczonymi a prawdziwymi zamiarami stron, czyli upozorowanie stron na zewnątrz i wytworzenie przeświadczenia dla określonego kręgu (otoczenia), nie wyłączając organów władzy publicznej, że czynność o określonej treści została skutecznie dokonana. Jednakże zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, wyrażonym w wyroku z 14 marca 2001 roku (sygn. akt III UKN 258/00, opubl. OSNAP 2002/21/527), nie można przyjąć pozorności oświadczeń woli o zawarciu umowy o pracę, gdy pracownik podjął pracę i ją wykonywał, a pracodawca świadczenie to przyjmował. Nie wyklucza to rozważenia, czy w konkretnym przypadku zawarcie umowy zmierzało do obejścia prawa (art. 58 § 1 k.c. w związku z art. 300 k.p.).

O czynności prawnej mającej na celu obejście ustawy można mówić wówczas, gdy czynność taka pozwala na uniknięcie zakazów, nakazów lub obciążeń wynikających z przepisu ustawy i tylko z takim zamiarem została dokonana. Nie jest natomiast obejściem prawa dokonanie czynności prawnej w celu osiągnięcia skutków, jakie ustawa wiąże z tą czynnością prawną. Skoro z zawarciem umowy o pracę ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wiąże obowiązek ubezpieczenia emerytalno-rentowego, chorobowego i wypadkowego, podjęcie zatrudnienia w celu objęcia ubezpieczeniem i ewentualnego korzystania ze świadczeń z tego ubezpieczenia nie może być kwalifikowane jako obejście prawa.

W sytuacji, gdy wolą stron zawierających umowę było faktyczne nawiązanie stosunku pracy i doszło do świadczenia pracy za wynagrodzeniem, sama świadomość jednej ze stron umowy, a nawet obu stron, co do wystąpienia w przyszłości zdarzenia uprawniającego do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, nie daje podstawy do uznania, że umowa miała na celu obejście prawa (wyrok SN z dnia 2 lipca 2008 roku, sygn. akt II UK 334/07, opubl. L.).

Sąd Okręgowy w Łodzi podziela również pogląd Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 25 stycznia 2005 roku, II UK 141/04, OSNP 2005/15/235), w którym to SN stwierdza, iż stronom umowy o pracę, na podstawie której rzeczywiście były wykonywane obowiązki i prawa płynące z tej umowy, nie można przypisać działania w celu obejścia ustawy (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p.).

Nadto nadmienić należy, iż w niniejszej sprawie to na organie rentowym spoczywał ciężar dowodu, że strony umowy o pracę złożyły fikcyjne oświadczenia woli, a więc, że nie miały zamiaru wywołania żadnych skutków prawnych, gdyż pracownik nie podjął wykonywania pracy, a pracodawca świadczenia tego nie przyjmował. Z tych bowiem faktów organ rentowy wywodzi skutki prawne (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2007 roku, I UK 269/2006, LEX nr 328015).

Sąd Okręgowy w całości podziela stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie o sygn. akt II UK 204/09 (lex nr 590241), iż o tym czy strony istotnie nawiązały stosunek pracy stanowiący tytuł ubezpieczeń społecznych nie decyduje samo formalne zawarcie umowy o pracę, wypłata wynagrodzenia, przystąpienie do ubezpieczenia i opłacenie składki, wystawienie świadectwa pracy, ale faktyczne i rzeczywiste realizowanie elementów charakterystycznych dla stosunku pracy, a wynikających z art. 22 § 1 k.p. Istotne więc jest, aby stosunek pracy zrealizował się przez wykonywanie zatrudnienia o cechach pracowniczych.

W uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie o sygn. akt I UK 43/10 (Lex nr 619658) można wyczytać, że umowa o pracę jest zawarta dla pozoru, a przez to nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, jeżeli przy składaniu oświadczeń woli obie strony mają świadomość, że osoba określona w umowie jako pracownik nie będzie świadczyć pracy, a podmiot wskazany jako pracodawca nie będzie korzystać z jej pracy, czyli strony z góry zakładają, iż nie będą realizowały swoich praw i obowiązków wypełniających treść stosunku pracy. Skoro z zawarciem umowy o pracę ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 205, poz. 1585 ze zm.) wiąże obowiązek ubezpieczenia emerytalnego i rentowych oraz wypadkowego i chorobowego, to podjęcie zatrudnienia w celu objęcia tymi ubezpieczeniami i ewentualnie korzystania z przewidzianych nimi świadczeń nie jest obejściem prawa.

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie o sygn. akt I UK 74/10 (Lex numer 653664) stwierdzono zaś, że podstawą ubezpieczenia społecznego jest rzeczywiste zatrudnienie, a nie sama umowa o pracę (art. 22 k.p., art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 13 pkt 1 w/w ustawy). Umowa o pracę nie jest czynnością wyłącznie kauzalną, gdyż w zatrudnieniu pracowniczym chodzi o wykonywanie pracy. Brak pracy podważa sens istnienia umowy o pracę. Innymi słowy jej formalna strona, nawet połączona ze zgłoszeniem do ubezpieczenia społecznego, nie stanowi podstawy takiego ubezpieczenia.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że motywacja skłaniająca do zawarcia umowy o pracę nie ma znaczenia dla jej ważności przy tym wszak założeniu, że nastąpiło rzeczywiste jej świadczenia zgodnie z warunkami określonymi w art. 22 § 1 k.p. Tym samym nie można byłoby czynić odwołującemu zarzutów, że zawarł umowę o pracę jedynie w celu uzyskania świadczeń z ubezpieczeń społecznych, pod tym wszakże warunkiem, że na podstawie kwestionowanej umowy realizowałby zatrudnienie o cechach pracowniczych.

Mając na uwadze dotychczas poczynione rozważania prawne należy podkreślić, że w realiach niniejszej sprawy Sąd Okręgowy w celu dokonania kontroli prawidłowości zaskarżonej decyzji organu rentowego musiał zatem badać, czy pomiędzy ubezpieczonym a płatnikiem składek istotnie doszło do nawiązania i realizacji stosunku pracy w warunkach określonych w art. 22 § 1 k.p.

W tej sytuacji do Sądu należało przeprowadzenie oceny, czy analizowany stosunek prawny nosił konstytutywne cechy stosunku pracy.

W tym celu Sąd zbadał, czy odwołujący się osobiście świadczył pracę podporządkowaną pracodawcy (pod kierownictwem pracodawcy) w sposób ciągły, odpłatny, na rzecz i ryzyko pracodawcy. Dokonanie powyższego ustalenia miało bowiem znaczenie dla objęcia wnioskodawcy obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi: emerytalnym, rentowymi, chorobowym oraz wypadkowym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Zdaniem Sądu analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego prowadzi do wniosku, że ubezpieczony na rzecz płatnika składek w spornym okresie wykonywał umówioną pracę. Przy wykonywaniu obowiązków był bezpośrednio podporządkowany płatnikowi składek. Zeznania świadków jednoznacznie wskazują, że ubezpieczony wykonywał szereg czynności związanych z prowadzeniem prac budowlanych na terenie domu jednorodzinnego D. G. (2) w K., zgodnie z poleceniami swojego pracodawcy, w ustalonym czasie pracy, za co otrzymywał wynagrodzenie.

W sprawie niniejszej zostały stwierdzone omówione powyżej elementy świadczące o tym, iż ubezpieczony wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę i łączył go z płatnikiem stosunek pracy. Zeznania wszystkich przesłuchanych w procesie świadków, jak i stron wskazują, że ubezpieczony do dnia wypadku tj. 7.07.2020 r wykonywał swoje obowiązki jako pracownik ogólnobudowlany - zaciągał klej na elewacji remontowanej posesji. Tym samym stałe i osobiste wykonywanie pracy przez A. W. (1) nie budzi zastrzeżeń.

Zostało też wykazane, co również jest składnikiem stosunku pracy, podporządkowanie wnioskodawcy poleceniom pracodawcy. Ustawodawca zastrzegł w przepisie art. 22 § 1 k.p., że pracownik wykonuje pracę pod kierownictwem pracodawcy, przy czym nie zdefiniował tej cechy zatrudnienia. W literaturze przedmiotu wyinterpretowano, że kierownictwo pracodawcy przejawia się w poleceniach, podporządkowaniu organizacyjnym oraz podporządkowaniu represywnym i dystrybutywnym. Powyższe niewątpliwie miało miejsce na gruncie rozpatrywanego przypadku. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy potwierdza, że płatnik składek kierował pracą ubezpieczonego gdyż decydował o czasie pracy i wykonywanych czynnościach. Ma to odzwierciedlenie w podpisywanych przez wnioskodawcę listach obecności.

Płatnik oczekiwał od pracownika obecności i rzetelnego wykonywania pracy . Jest to istotne, jeżeli uwzględni się, że zatrudnienie pracownicze odwołuje się do staranności, a nie rezultatu. Zatrudnienie wnioskodawcy było oparte na rzeczywistej potrzebie pracodawcy wynikającej z warunków prowadzenia działalności, a konkretnie wykonania określonego zlecenia na rzecz klientki D. G. (2) i specyfiki wynikających z niego prac.

Podkreślić należy też, iż praca świadczona przez wnioskodawcę była wykonywana na ryzyko płatnika. To on ponosił ryzyko osobowe i ekonomiczne związane z doznanym przez wnioskodawcę wypadkiem zarówno związane z brakiem należytej obsady pracowniczej terminowym wykonaniem prac i kosztami z tym związanymi.

Z powyższych względów, Sąd Okręgowy uznał, że strony były związane umową o pracę, gdyż sporny stosunek prawny nosił konstytutywne cechy umowy o pracę, wynikające z art. 22 § 1 k.p.

Natomiast z uzyskaniem przez A. W. (1) statusu pracownika wiązał się skutek w postaci nabycia przez niego uprawnień do świadczeń ubezpieczenia społecznego. Skutek ten nie został wywołany działaniem niezgodnym z przepisami obowiązującego prawa, ale wynika z obowiązującego systemu prawnego. W ocenie Sądu, z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż umowa o pracę zawarta przez płatnika z A. W. (1) była realizowana. A. W. (1) wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę, a E. S. pracę przyjmował. Podkreślić należy, że z żadnego z dowodów nie wynika, że zamiarem A. W. (1) nie było świadczenie pracy, a jedynie stworzenie pozorów jej wykonywania, w celu uzyskania w przyszłości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w postaci zasiłku chorobowego. Fakt, że A. W. (1) wkrótce po rozpoczęciu pracy stał się niezdolny z powodu choroby do jej wykonywania - sam w sobie nie może stanowić podstawy uznania zatrudnienia za pozorne, jeżeli umowa o pracę jest faktycznie realizowana, a tak było w rozpatrywanej sprawie. Nie należy też tracić z pola widzenia iż w dużej mierze do długiego okresu niezdolności do pracy wnioskodawcy przyczynił się doznany przez niego w trakcie pracy wypadek a nie inne schorzenie wynikające z cech właściwości jego organizmu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. orzekł jak w pkt. 1 sentencji wyroku.

W przedmiocie kosztów procesu Sąd orzekł w pkt 2 wyroku na podstawie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. i zasądził od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. na rzecz A. W. (1) kwotę 180 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – stosownie do treści § 9 ust. 2, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokacie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1800).

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi organu rentowego przez PI oraz akta rentowe pocztą wraz z pouczeniem, iż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyroku z uzasadnieniem przysługuje mu prawo złożenia apelacji do tutejszego Sądu Okręgowego w Łodzi, które rozpoznaje Sąd Apelacyjny w Łodzi

J.L.