Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 424/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 grudnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: p. o. sekr. sąd. Aleksandra Piasecka

Prokurator Prokuratury Rejonowej: Tomasz Niesłuchowski

po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2021 r.

sprawy:

T. G.

s. R. i A. z domu K.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

I.  W okresie od dnia 2 października 2018r. do dnia 28 kwietnia 2021r. w miejscowości K., gm. K. znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją matką A. G. z którą wspólnie zamieszkuje w ten sposób, że będąc pod działaniem alkoholu wszczynał awantury domowe w trakcie których popychał ją, kopał, uderzał ręką po tułowiu i głowie, szarpał za ubranie, dusił przy użyciu poduszki i kołdry, groził pozbawieniem życia poprzez podpalenie oraz groził zniszczeniem mienia poprzez spalenie domu, ciągle niepokoił, zakłócał spoczynek nocny, niszczył wyposażenie mieszkania, wyzywał słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, przy czym w czasie popełnienia opisanego wyżej przestępstwa miał ograniczoną w znacznym stopniu zdolność kierowania postępowaniem,

tj. o czyn z art. 207 §1 kk w zw. z art. 31 §2 kk

II.  W dniu 27 maja 2021r. w miejscowości K., gm. K. groził P. F. (1) pozbawieniem zycia, przy czym groźba ta wzbudziła w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, przy czym w czasie popełnienia opisanego wyżej przestępstwa miał ograniczoną w znacznym stopniu zdolność kierowania swoim postępowaniem

tj. o przestępstwo określone w art. 190 §1 kk w zw. z art. 31 §2 kk

I.  oskarżonego T. G. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt I a/o i za to z mocy art. 207 §1 kk w zw. z art. 31 §2 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 207 §1 kk wymierza karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego T. G. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt II a/o i za to z mocy art. 190 §1 kk w zw. z art. 31 §2 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 190 §1 kk wymierza karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 85 §1 kk i art. 86 §1 kk łączy orzeczone wobec oskarżonego jednostkowe kary pozbawienia wolności i w ich miejsce orzeka karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 k.k. i art. 73 § 2 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres 3 (trzech) lat i oddaje go w tym czasie pod dozór kuratora;

V.  na podstawie art. 43b k.k. orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w K. przez okres 1 (jednego) miesiąca;

VI.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o Adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. R. A. kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego wykonywaną z urzędu, w tym kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych za postępowanie przygotowawcze oraz kwotę 138 (sto trzydzieści osiem) złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia,

VII.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 424/21

Uzasadnienie co do kary czynu z pkt. I a.o. i co do całości zarzutu z pkt. II a.o.

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

T. G.

III.  W okresie od dnia 2 października 2018r. do dnia 28 kwietnia 2021r. w miejscowości K., gm. K. znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją matką A. G. z którą wspólnie zamieszkuje w ten sposób, że będąc pod działaniem alkoholu wszczynał awantury domowe w trakcie których popychał ją, kopał, uderzał ręką po tułowiu i głowie, szarpał za ubranie, dusił przy użyciu poduszki i kołdry, groził pozbawieniem życia poprzez podpalenie oraz groził zniszczeniem mienia poprzez spalenie domu, ciągle niepokoił, zakłócał spoczynek nocny, niszczył wyposażenie mieszkania, wyzywał słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, przy czym w czasie popełnienia opisanego wyżej przestępstwa miał ograniczoną w znacznym stopniu zdolność kierowania postępowaniem,

tj. o czyn z art. 207 §1 kk w zw. z art. 31 §2 kk

IV.  W dniu 27 maja 2021r. w miejscowości K., gm. K. groził P. F. (1) pozbawieniem życia, przy czym groźba ta wzbudziła w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, przy czym w czasie popełnienia opisanego wyżej przestępstwa miał ograniczoną w znacznym stopniu zdolność kierowania swoim postępowaniem

tj. o przestępstwo określone w art. 190 §1 kk w zw. z art. 31 §2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Czyn II z a. o. : grożenie P. F. (1) pozbawieniem życia

Zeznania P. F. (1)

35v, 221v,

Zeznania A. S.

46v-47, 221v

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

T. G.

W dniu 27 maja 2021r. w miejscowości K., gm. K. groził P. F. (1) pozbawieniem życia, przy czym groźba ta wzbudziła w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, przy czym w czasie popełnienia opisanego wyżej przestępstwa miał ograniczoną w znacznym stopniu zdolność kierowania swoim postępowaniem

tj. o przestępstwo określone w art. 190 §1 kk w zw. z art. 31 §2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Brak gróźb wobec P. F. (1)

Wyjaśnienia oskarżonego

59, 66, 172, 220-220v

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Zeznania P. F. (1)

Zeznania są logiczne, zdające relację ze zdarzenia i potwierdzone przez bezstronnego świadka A. S., który słyszał, jak oskarżony zwraca się do niego słowami, „że mu łeb oderżnie”.

Zeznania A. S.

Korespondują z zeznaniami pokrzywdzonego P. F. (1). Obaj mężczyźni słyszeli groźby wypowiadane przez oskarżonego i po prostu w swych zeznaniach zdali relację z tego wydarzenia. A. S. nie miał żadnych powodów by zeznawać nieprawdę

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Wyjaśnienia oskarżonego

Wyjaśnienia są sprzeczne z zeznaniami bezpośrednich świadków zdarzenia i stanowią jedynie linię obrony oskarżonego. Na jego niekorzyść przemawia też okoliczność, że wypowiadanie tego typu słów jest charakterystyczne dla T. G.. Wielokrotnie używał gróźb wobec swojej matki A. G..

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I, II

T. G.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkiem rodziny, w tym wypadku nad matką wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 207§1 kk, zaś groźby wobec P. F. (2) wyczerpują znamiona przestępstwa z art. 190§1 kk

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

T. G.

I, II

I, II

Kara 7 miesięcy pozbawienia wolności jest adekwatna do wagi zaistniałego czynu i spełnia swe zadania w kontekście art. 53 kk, podobnie sytuacja przedstawia się z karą 2 miesięcy pozbawienia wolności z czyn z pkt. II a. o.

W tej sytuacji najniższą karą łączną mogła być kara 8 miesięcy pozbawienia wolności. I taką karę wymierzono.

Okolicznością obciążającą była z pewnością uprzednia karalność oskarżonego, zaś do okoliczności łagodzących zaliczono przyznanie się do czynu I i wyrażenie skruchy, do okoliczności łagodzących zaliczono popełnienie czynów w warunkach art. 31§2 kk.

Jednocześnie sąd uznał, że oskarżony zasługuję na zastosowanie instytucji warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności uznając, że oskarżony stwarza pozytywna prognozę kryminalistyczną.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

T. G.

IV, V

I, II

Sąd ocenił, że oskarżony, który dokonał przestępstw w warunkach art. 31§2 winien być poddany dozorowi kuratora, który będzie miał pieczę nad przestrzeganiem porządku prawnego. Ponadto za właściwe sąd uznał podanie wyroku do publicznej wiadomości.

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd przyznał wynagrodzenie za obronę z urzędu oskarżonego (pkt. VI wyroku)

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VII

Trudna sytuacja materialna oskarżonego uzasadniała zwolnienie go z ponoszenia sądowych kosztów postępowania.

6.  1Podpis