Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II S 35/21

POSTANOWIENIE

Dnia 6 grudnia 2021 roku

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSA Edyta Gajgał (spr.)

Sędziowie SA Robert Zdych

SO del. do SA Andrzej Szliwa

w sprawie ze skargi R. Ż. z dnia 9 listopada 2021 roku (data wpływu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu – 17 listopada 2021 roku ) na naruszenie jego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu wykonawczym prowadzonym przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. akt V Kow-pr 494/21, o udzielenie przerwy w karze

na podstawie art. 430 § 1 kpk w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 75) oraz art. 2 ust. 1 b tej ustawy

p o s t a n a w i a

pozostawić skargę bez rozpoznania.

UZASADNIENIE

W piśmie z dnia 9 listopada 2021 roku R. Ż. wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie V K.-pr 494/21 o udzielenie mu przerwy w karze oraz o zasądzenie na jego rzecz 5 000 zł. Jak wskazał, wniosek o przerwę w karze złożył 20 maja 2021 roku a do dnia złożenia skargi sprawa nie została rozpoznana.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Skarga nie mogła podlegać rozpoznaniu, ponieważ jest niedopuszczalna.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 75, dalej: ustawa o skardze), strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania). Przepis ten nie ma jednak zastosowania w sprawach, o których mowa w art. 1 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, chyba że dotyczą one obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub nawiązki orzeczonej na rzecz pokrzywdzonego (ust. 1b art. 2 ustawy o skardze).

Ponieważ skarga złożona przez R. Ż., wniesiona do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, została przekazana przez ten Sąd według właściwości Sądowi Apelacyjnemu, mimo że powinna zapaść w odniesieniu do niej decyzja o odmowie jej przyjęcia jako niedopuszczalnej z mocy ustawy, bo dotyczącej postępowania w sprawie o udzielenie przerwy w karze, a więc innego niż objęte dyspozycją art. 2 ust. 1b ustawy o skardze, Sąd Apelacyjny zobowiązany był do pozostawienia jej bez rozpoznania. Pozostawienie skargi bez rozpoznania bezprzedmiotowym czyni wypowiadanie się w kwestii opłaty, jak powinna zostać uiszczona w związku z jej wniesieniem.

Robert Zdych Edyta Gajgał Andrzej Szliwa