Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 grudnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant – stażysta A. Z.

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania S. T.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o zadłużenie z tytułu składek

na skutek odwołania od decyzji:

- z dnia 12.04.2021 roku numer (...)

oddala odwołanie.