Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 grudnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant - stażysta A. Z.

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania Z. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

o ustalenie podlegania ubezpieczeniu

na skutek odwołania od decyzji z dnia:

19.04.2021 roku numer (...)

1.  oddala odwołanie;

2.  zasądza od Z. B. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.