Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 grudnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant – sekr.sąd. M. B.

po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania Filharmonii (...) im. A. R. w Ł.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z udziałem M. P., J. S.

o podleganie ubezpieczeniom społecznym i podstawę wymiaru składek

na skutek odwołania Filharmonii (...) im. A. R. w Ł. od decyzji:

- z dnia 29.06.2020 roku numer (...)

- z dnia 29.06.2020 roku numer (...)

1.  oddala odwołania;

2.  zasądza od Filharmonii (...) im. A. R. w Ł. oraz od J. S. kwoty po 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) od każdej z nich tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.